Architektura MuratorKonkurs studencki Jednostka Mieszkalna MinimumREGULAMIN KONKURSU JEDNOSTKA MIESZKALNA MINIMUM

AKTUALNOŚCI

Plebiscyt internautór jednostka mieszkalna minimum
Wyniki Plebiscytu Internautów XV konkursu studenckiego Architektury-murator

Zakończył się Plebiscyt Internautów XV edycji konkursu studenckiego "Architektury-murator" Jednostka ...

Jednostka mieszkalna minimum - ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej
Jednostka mieszkalna minimum - relacja z rozstrzygnięcia konkursu [ZDJĘCIA]

Prace nadesłane na XV edycję konkursu studenckiego "Architektury-murator" cechuje duża ...

TERMINARZ

28 stycznia - 4 maja 2015

Internetowa rejestracja na konkurs Jednostka Mieszkalna Minimum

14 maja - 22 maja 2015

Składanie prac konkursowych (osobiście lub pocztą/kurierem, w godzinach 10.00 - 17.00)

28 maja 2015

Ogłoszenie wyników konkursu

1 czerwca - 8 czerwca 2015

Plebiscyt Internautów

REGULAMIN KONKURSU JEDNOSTKA MIESZKALNA MINIMUM

Regulamin XV edycji Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator” pt. Jednostka mieszkalna minimum

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF
POBIERZ WZÓR WYKAZU DANYCH PROJEKTANTÓW
POBIERZ KARTĘ POKWITOWANIA PRZYJĘCIA PRACY

Warszawa, 28 stycznia 2015

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki XV edycji Konkursu Studenckiego „Jednostka mieszkalna minimum”.
2. Organizatorem konkursu jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dęblińska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 91 850 000.
3. Sponsorem Konkursu jest firma Geberit Sp. z o.o.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach architektonicznych i projektowych z kraju i zza granicy.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, będący pracownikami lub stałymi współpracownikami ZPR Media S.A. ani członkowie ich najbliższych rodzin.

II. Założenia Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jak najmniejszego modułu mieszkalnego w dowolnie wybranym miejscu w Polsce. Może on mieć charakter obiektu wolno stojącego lub być częścią większej jednostki, istniejącej bądź nowej. W swoim programie musi zawierać miejsce do spania, pracy, gotowania, mycia się i toaletę.
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 28 stycznia 2015 roku – 28 maja 2015 roku. Konkurs przeprowadzany jest na łamach miesięcznika „Architektura-murator” oraz na stronie internetowej www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPR Media S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa w celu realizacji niniejszego konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.

III. Warunki konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wzięcie udziału w rejestracji internetowej (należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową) na stronie www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum do dnia 4 maja 2015 r. Na podany przez zgłaszającego adres e-mail zostanie przesłany indywidualny numer rejestracyjny, który należy umieścić wraz z dopiskiem KONKURS STUDENCKI w tytule przelewu bankowego opłaty rejestracyjnej wynoszącej 15 złotych. Opłatę należy wpłacić na konto: 32 1060 0076 0000 3310 0019 1718 do dnia 5 maja 2015 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty).

- Wypełniona i wysłana za pośrednictwem strony internetowej konkursu Karta Zgłoszeniowa, po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej, upoważnia do zgłoszenia w konkursie więcej niż jednego projektu. W przypadku zespołu projektowego jednokrotna rejestracja i opłata umożliwia zgłoszenie więcej niż jednego projektu pod warunkiem, że nie zmieni się skład zespołu.
- Dostarczenie do siedziby redakcji (ul. Dęblińska 6 w Warszawie) osobiście, pocztą lub kurierem wymaganego Opracowania Konkursowego, będącego przedmiotem konkursu, w terminie 14-22 maja 2015 r. w godz. 10:00-17:00.

2. W ramach Opracowania Konkursowego, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch Plansz (Plansza 1 i Plansza 2) oraz płyty CD.
- Plansza 1 powinna zawierać:
Sytuację przedstawiającą obiekt w realistycznym otoczeniu, rzut/rzuty (skala minimalna 1:20), przekrój/przekroje (skala minimalna 1:20) z pokazaniem człowieka we wnętrzu jednostki mieszkalnej; wybrane detale, krótki opis idei oraz informacje o wykorzystanych materiałach i technologiach.
- Plansza 2 powinna zawierać: Realistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrze i zewnętrze obiektu wraz z sylwetką człowieka, w czytelny sposób prezentujące główne założenia koncepcji. Ponadto prace, w których pokazane będzie wykorzystanie produktów marki Geberit, ubiegać się będą dodatkowo o nagrodę specjalną sponsora konkursu.

Obie plansze w formacie 100 x 70 cm (w poziomie) muszą być wykonane na sztywnym i lekkim podkładzie, umożliwiającym ekspozycję podczas wystawy pokonkursowej (technika dowolna). Wyklucza się podkłady metalowe, blaszane, drewniane i z innych, podobnych materiałów. Plansze powinny zawierać dziurkowanie, umożliwiające zawieszenie pracy na wystawie pokonkursowej: Plansza 1 w każdym rogu, Plansza 2 w prawym i lewym górnym rogu.

Na planszach nie mogą znajdować się żadne dane identyfikacyjne, takie jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy. Prace należy oznaczyć Numerem Identyfikacyjnym (szczegóły w punkcie IV).

- CD: Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w dwóch osobnych plikach) w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi (rozmiar 800 x 600 pikseli). Nazwy plików zawierać powinny sześciocyfrowy, nadany przez autora numer pracy, według wzoru: plansza_1_xxxxxx; plansza_2_xxxxxx
3. W ramach Opracowania Konkursowego, jako element dodatkowy uczestnik może przygotować Makietę, nie większą niż mieszcząca się w pudle o wymiarach 90x90x90 cm.

IV. Zasady szyfrowania i oddawania prac

1. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna niepodpisana praca konkursowa.
Projekt należy opakować tak, aby plansze i makieta były ze sobą połączone i stanowiły jedną całość.

2. Zapieczętowaną kopertę zawierającą wykaz danych projektanta lub projektantów (w przypadku zespołu) z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, e-maila, nazwy uczelni i wydziału, której jest/są studentem/studentami, roku studiów oraz procentowy udział członków zespołu w nagrodzie podpisany przez wszystkich członków zespołu.

W kopercie powinna się również znaleźć mała kartka/naklejka (max. rozmiar 3,5x8 cm) z podstawowymi informacjami o autorze/autorach prac (czcionka Arial, rozmiar max. 14): nr identyfikacyjny w pierwszym wierszu, imię/imiona i nazwisko/nazwiska w drugim wierszu, nazwa uczelni i wydziału/wydziałów w trzecim wierszu. Naklejki będą umieszczane na czas pokonkursowej wystawy prac w prawym dolnym rogu plansz. Niezałączenie małej kartki/naklejki równoznaczne jest z brakiem zgody na podpisanie plansz danymi autora/autorów prac w trakcie wystawy.

W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. W przypadku osobistego oddawania pracy kopertę należy przekazać sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.
3. Płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz, tak jak kopertę z wykazem danych, należy nakleić na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera, a w przypadku osobistego oddawania pracy należy przekazać ją sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Płyta CD nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.

4. Plansze, płytę CD, model oraz kopertę z danymi projektanta/projektantów, oraz samo opakowanie pracy należy oznaczyć dowolnie wybranym sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym Pracy o wysokości 1 cm i nie dłuższym niż 5 cm. Numer Identyfikacyjny należy wpisać kontrastowym kolorem w prawym, górnym rogu plansz, modelu, obwoluty CD, zapieczętowanej koperty zawierającej dane projektanta/projektantów (oznaczonej dodatkowo literą “A”) oraz na karcie pokwitowania przyjęcia pracy, która znajduje się na stronie konkursowej www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta

5. Dokumentem potwierdzającym złożenie Opracowania Konkursowego jest:
- w przypadku osobistego składania karta pokwitowania przyjęcia pracy (którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach ze strony internetowej konkursu) oznaczona sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym przez składającego prace, a przez sekretarza organizacyjnego konkursu numerem konkursowym pracy oraz datą i godziną przyjęcia pracy (kopia karty dołączona zostanie do pracy), wypełniona w dwóch egzemplarzach;
- w przypadku wysyłki pocztą lub kurierem potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez pracownika ZPR Media S.A.

V. Jury Konkursu

W skład Jury konkursu wchodzą:
Marcin Kwietowicz
Krzysztof Mycielski
Maciej Siuda
Jarosław Szymański
Ewa P. Porębska

VI. Plebiscyt Internautów

Po weryfikacji przez Organizatora opłaty rejestracyjnej, na adres mailowy podany podczas rejestracji przez zgłaszającego, wysłany zostanie indywidualny link pod którym zgłaszający będzie mógł załączyć (na stronie Organizatora) elektroniczną wersję poniższych elementów Opracowania Konkursowego, biorących udział w Plebiscycie Internautów:
- Plansza 1 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb
- Plansza 2 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb
- Opis pracy (do 800 znaków),
a także wpisać sześciocyfrowy Numer Identyfikacyjny (ten sam, którym podpisano plansze, CD, kopertę i makietę).

Załączone elementy posłużą do publikacji prac na stronie internetowej Konkursu (w www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum ), oraz udziału w Plebiscycie Internautów. Termin zgłaszania prac do Plebiscytu upływa z dniem 22 maja 2014 r. Nie załączenie ich w tym terminie równoznaczne jest z niezgłoszeniem pracy do udziału w Plebiscycie Internautów na stronie internetowej Konkursu. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko te prace, które zostały fizycznie dostarczone do Organizatora w przewidzianym w Regulaminie terminie.
Plebiscyt Internautów odbędzie się w terminie od 1.06 do 8.06 na stronach www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum.
Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie liczby oddanych głosów.

VII. Kryteria oceny prac


Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na oryginalność rozwiązania zadanego tematu, a także na funkcjonalność, estetykę i możliwość zrealizowania projektu.
Redakcji zależy na zaprezentowaniu przez uczestników indywidualnego, twórczego podejścia, które mogłoby się stać inspiracją dla projektów współczesnych wnętrz mieszkalnych.
Swoje Jury powoła również Sponsor Konkursu, firma Geberit, która przyzna nagrodę specjalną za szczególne walory zaprojektowanej w mieszkaniu łazienki…. . Prace Jury trwać będą do dnia 27 maja 2015.

VIII. Nagrody, zasady odbioru


1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
- nagroda główna 7500 złotych
- trzy wyróżnienia, każde po 1500 złotych
- nagroda specjalna Sponsora Konkursu
- nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika Architektura-murator dla autora/autorów projektu, który uzyska najwięcej głosów w Plebiscycie Internautów
- nagrody rzeczowe – etui na telefon komórkowy dla autora/autorów projektów, które w Plebiscycie Internatów uzyskali 2 oraz 3 miejsce pod względem liczby oddanych głosów.
Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem nagrody laureatom konkursu, w szczególności dotyczących podatku z tytułu wygranych w konkursach
2. Organizator nagrody pieniężne przekaże poprzez dokonanie przelewu bankowego.
3. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 30 czerwca 2015.
4. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród .
5. Laureaci poinformowani zostaną o nagrodzie na uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.
6. Podane kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody i wyróżnienia podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
7. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum do dnia 5 czerwca 2015 roku oraz na łamach miesięcznika „Architektura-murator” w numerze 8/2015.

IX. Prawa autorskie

1. Wszyscy wypełniający ankietę zgłoszeniową oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do przekazanych materiałów.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub prezentacji w innych mediach.
3. Wyłączne prawo do zastosowanych w Opracowaniu rozwiązań mają Twórcy Opracowania.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami Konkursu.
2. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji konkursu oraz przekazania nagród.
3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z
podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród ani w przypadku nagród rzeczowych żądać wydania ich równowartości w gotówce.
5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady XV Edycji Konkursu Studenckiego „Jednostka mieszkalna minimum”.
7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w ZPR Media S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie (04-187) oraz na stronie internetowej www.architektura.murator.pl/konkurs-jednostka-mieszkalna-minimum
8. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie przyznania nagrody/ód głównych i/lub wyróżnień jeżeli prace konkursowe nie spełniają wymogów konkursowych.
9. Uczestnicy odbiorą nadesłane przez siebie prace w trakcie ostatniego dnia trwania wystawy w lub w ciągu pięciu kolejnych dni roboczych w godz. 10:00-17:00 w siedzibie Organizatora konkursu w biurze ZPR MediaS.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu mailowym o chęci odebrania pracy (informację prosimy kierować na adres architektura_foto@murator.com.pl). Po upływie tego terminu prace zostaną zniszczone.

XI. Tryb reklamacyjny

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Redakcja Architektury-murator, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Konkurs Studencki” i zawierać rzeczowe uzasadnienie.
2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.

28 stycznia 2015
Irena Walczak
Dyrektor Marketingu

patroni http://www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/home.html http://www.geberit.pl/pl_pl/index.html http://architektura.muratorplus.pl/