Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

Konkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

22 czerwca upływa termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w ogłoszonym przez Pomorską Fundację Filmową konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistycznej budynku gdyńskiej szkoły filmowej wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem otoczenia

Informacje ogólne
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do architektów legitymujących się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu lub koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 000 m². Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, parkingu podziemnego pod placem Grunwaldzkim oraz koncepcji zagospodarowania placu Grunwaldzkiego w Gdyni. Wyłoniona w drodze Konkursu praca musi uwzględniać rangę miejsca i walory krajobrazowe otoczenia. Zgłaszane projekty mają pozwolić na uzyskanie spójnego zespołu przestrzennego z sąsiednią zabudową oraz przylegającym zboczem Kamiennej Góry, a także uwzględnić przyszły rozwój tej częsci miasta. Obszar opracowania konkursowego to teren obejmujący plac Grunwaldzki w Gdyni, objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni. Regulamin konkursu zezwala na odstępstwa od ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie wysokości i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Odstępstwa te nie będą skutkowały dyskwalifikacją pracy, lecz będą przedmiotem oceny Sądu Konkursowego pod względem zasadności przyjętych rozwiązań - skutkujących koniecznością zmiany obowiązującego planu miejscowego.


Terminy
22.06.2012 – ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
27.06.2012 – ogłoszenie wyników kwalifikacji
19.07.2012 – zapytania konkursowe
25.07.2012 – termin udzielania odpowiedzi na pytania
26.10.2012 – termin składania prac konkursowych
10.11.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Nagrody:
I nagroda – 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt dokumentacji koncepcyjnej wielobranżowej
II nagroda – 20 000 zł 
III nagroda – 15 000 zł
więcej informacji:  www.fundacjafilmowa.pl, www.gdynia.pl,

 

Konkurs na projekt ekologicznego domu z ogrodem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów i absolwentów architektury i architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych do udziału w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”.
Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: wyniki konkursu SARP Poznaliśmy wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie Rynku w Opolu. Władze miasta przeprowadziły go we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.