Architektura MuratorRealizacjeBudowanie na skarpie – o konstrukcji szkoły w Kazimierzu Dolnym Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus

Budowanie na skarpie – o konstrukcji szkoły w Kazimierzu Dolnym Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus

Wcześniejszy budynek zlokalizowany był na półce wciętej w południowe zbocze wzniesienia zwanego Wzgó-rzem Trzech Krzyży. Obiekt stanowił ponadto formę ściany oporowej, utrzymującej nagromadzone przez lata osady lessowe zalegające na skalnej opoce wzgórza. Należało więc bardzo starannie zaplanować i przepro-wadzić prace związane z rozbiórką istniejącego obiektu, zabezpieczeniem skarpy na czas robót, wykonaniem fundamentów, trwałym reprofilowaniem i zabezpieczeniem podciętego zbocza wzgórza – piszą Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus.

Szkoła w Kazimierzu Dolnym
Wyzwaniem, przed jakim stanęli konstruktorzy budynku szkoły było zabezpieczenie i reprofilowanie skarpy w północnej części działki; do zasadniczych obliczeń stateczności skarpy użyto programu wykorzystującego metody równowagi granicznej; zastosowano program GGUStability wraz z modułem GGU-NAIL; Fot. archiwum pracowni

Założenia projektowe dotyczące lokalizacji budynku nowej szkoły w miejscu dawnej, zachowania architektonicznego kształtu frontowej części obiektu oraz wprowadzenia dodatkowej kondygnacji podziemnej w strefie skarpy były dużym wyzwaniem dla konstruktorów. Wcześniejszy, przeznaczony do rozbiórki budynek zlokalizowany był na półce wciętej w południowe zbocze wzniesienia zwanego Wzgórzem Trzech Krzyży. Obiekt stanowił ponadto formę ściany oporowej, utrzymującej nagromadzone przez lata osady lessowe zalegające na skalnej opoce wzgórza. W poziomie posadowienia napotkano bardzo zróżnicowane warunki gruntowe. Należało więc bardzo starannie zaplanować i przeprowadzić prace związane z rozbiórką istniejącego obiektu, zabezpieczeniem skarpy na czas robót, wykonaniem fundamentów, trwałym reprofilowaniem i zabezpieczeniem podciętego zbocza wzgórza. Konieczne było także wykonanie analizy hydrogeologicznej dotyczącej docelowego rozwiązania zagadnień związanych z ustanowieniem i kontrolą prawidłowej gospodarki wodnej na całym obszarze górotworu powyżej projektowanej inwestycji. Jako podstawę zabezpieczeń, na etapie projektu budowlanego, zastosowano wytyczne, zgodnie z którymi wskaźniki stateczności zbocza nie powinny być mniejsze niż 1.50. Do zasadniczych obliczeń użyto programu wykorzystującego metody równowagi granicznej – GGU-Stability wraz z modułem GGU-NAIL do analizy konstrukcji gwoździowanych. W celu określenia warunków stateczności omawianych skarp oraz rodzaju i przybliżonego zakresu niezbędnych zabiegów wzmacniających przeprowadzono modelowanie stateczności.

Szkoła w Kazimierzu Dolnym
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów budynku jest kładka oparta przegubowo przesuwnie z jednej strony oraz przegubowo nieprzesuwnie z drugiej na wbetonowanych w sąsiednie segmenty podporach stalowych; Fot. archiwum pracowni

Modele obliczeniowe stworzono na bazie 8 przekrojów poprzecznych. Wykonane obliczenia krótko- i długoterminowej stateczności ogólnej oraz lokalnej były podstawą do ustalenia gęstości, długości oraz nośności samowiercących gwoździ iniekcyjnych zabezpieczających stateczność reprofilowanej skarpy. Pomiędzy dwoma przeciwległymi skrzydłami budynku zaprojektowano łącznik oparty przegubowo przesuwnie z jednej strony oraz przegubowo nieprzesuwnie z drugiej na wbetonowanych w sąsiednie segmenty podporach stalowych. Główną platformę kładki o rozpiętości osiowej ok. 19,80 m i szerokości 3,50 m wykonano jako żelbetową, opartą na poprzecznych żebrach stalowych, mocowanych do podciągów. Belki podłużne łącznika, na których opiera się platforma kładki są podwieszone czterema wieszakami do usytuowanych nad nimi głównych belek nośnych, zaprojektowanych jako blachownice o zmiennej wysokości (58-135 cm). Pozwoliło to na spełnienie wymagań architektonicznych odnośnie geometrii kładki, zapewniając równocześnie wymagany przekrój elementu w strefie występowania maksymalnych momentów zginających. W płaszczyźnie dachu blachownice usztywniono układem tężników i stężeń, co w powiązaniu z płytą dolną zapewnia odpowiednią sztywność poziomą konstrukcji i wymaganą nośność dla obciążeń wiatrem. Poszycie dachu wykonano z blachy trapezowej.

Tagi:
Szkoła w formule PPP – rozbudowa liceum w Piastowie Rozbudowa piastowskiego liceum to pierwszy tak duży projekt oświatowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zespół autorstwa pracowni Radek Guzowski Architekt ma zostać oddany do użytku już w przyszłym roku.
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne projektu pracowni Punkt Zero Dobiega końca realizacja wielofunkcyjnego zespołu w podwarszawskich Markach. Kompleks mieszczący m.in. szkołę, pływalnię i bibliotekę publiczną ma być w założeniu zeroenergetyczny.
Regionalizm krytyczny – o szkole w Kazimierzu Dolnym Ewa Kuryłowicz Budynek stanowi bardzo wartościowy przykład próby nawiązania do tradycji i interpretacji genius loci w sposób autorski oraz z pełnym szacunku ukłonem w stronę architekta koncepcji oryginalnej. Z tego powodu z pewnością wielokrotnie będzie punktem odniesienia w temacie rozwoju architektury w historycznych zespołach urbanistycznych – pisze Ewa Kuryłowicz.
Zespół szkół w Kazimierzu Dolnym Dawny gmach szkoły powstał według projektu Karola Sicińskiego, autora powojennej odbudowy miasta. Nowa koncepcja jest pełna nawiązań do jego dzieła, bez naśladownictwa, a ze zrozumieniem istoty wizji poprzednika – o realizacji nowej szkoły w historycznym zespole urbanistycznym piszą Ewa Kuryłowicz i Krzysztof Mycielski, a trudne zagadnienie techniczne związane z usytuowaniem budynku na skarpie wyjaśniają konstruktorzy Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus. W numerze także wypowiedź autorów projektu, Małgorzaty Pilinkiewicz i Tomasza Studniarka, oraz krótka historia okoliczności powstania obiektu.
O konkursie – Tomasz Żylski Konkurs na projekt szkoły spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nie tylko dlatego, że dotyczył placówki edukacyjnej, rzadko będącej przedmiotem zmagań architektonicznych, ale też z uwagi na legendę Kazimierza, już od XIX wieku przyciągającego malarzy i architektów – pisze Tomasz Żylski.
Roztropny warsztat – o szkole w Kazimierzu Dolnym Krzysztof Mycielski Według wybranego w konkursie projektu najważniejszą i tylko pozornie dziś oczywistą decyzją było stworze-nie zwartego budynku dokładnie na śladzie stojącej tu przedtem szkoły autorstwa Karola Sicińskiego. Po prostu odtworzono jej tradycyjny podkowiasty układ wokół wewnętrznego dziedzińca. Dzięki wykorzystanemu przyziemiu i dyskretnym korektom kubatury nowy gmach mieści teraz dwukrotnie większy program niż po-przedni – pisze Krzysztof Mycielski.