Architektura Murator Studenci Projekty Między nami sąsiadami. Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie

Między nami sąsiadami. Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie

Obiekt stwarza możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, rozbudzając i kształtując wartościowe zainteresowania. CAL ma służyć zwiększaniu zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy

 Między nami sąsiadami. Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie
Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie
Autor / autorzyKatarzyna Benedyk
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałWydział Architektury
Rok studiówIV
Opieka naukowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis

Celem projektu jest próba odpowiedzi na zmieniające się społeczne aspekty. Założeniem autora jest stworzenie wielofunkcyjnego obiektu integracji lokalnej społeczności. Obiekt stwarza możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, rozbudzając i kształtując wartościowe zainteresowania. CAL ma służyć zwiększaniu zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.
Bardzo ważny jest również ekologiczny charakter pracy. Rozwój techniki, globalizacja, wzrastający impet życia oraz anonimowość i wirtualność relacji wpłynęły na potrzebę intensyfikacji żywych kontaktów z naturą, i jej relaksującym działaniem.

Lokalizacja działki
Szczecin leży w północno-zachodniej Polsce, przy granicy polsko-niemieckiej.
Jest to stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Odrą i jeziorem Dąbie. Miasto jest ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków. Stanowi również centrum akademickie oraz kulturalne. Podstawową jednostką pomocniczą miasta jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych oraz 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód.
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku o funkcji usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i instalacyjne. Centrum Aktywności Lokalnej ( zwane dalej CAL) zaprojektowano dla mieszkańców dzielnicy Podjuchy w Szczecinie. Obiekt zlokalizowano przy skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Sąsiedzkiej.

Opis idei
Obszar opracowania położony jest w na pograniczu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Główną ideą projektu CAL było budowanie koncepcji skupiając się na jej społecznym aspekcie, ale także stworzenie czytelnej i funkcjonalnej przestrzeni, która pozostaje w zgodzie z otaczającą naturą. Przestrzeń ma ułatwić okolicznym mieszkańcom kontakt z istniejącym parkiem, przy okazji zachęcając do korzystania z obiektu.
Jedną z pierwszych decyzji projektowych było otwarcie budynku na teren zielony. W tym celu zaproponowano rozsunięcie projektowanych modułów, tworząc w ten sposób ciągi komunikacyjne oraz otwarcia kompozycyjne skupiające wzrok przyszłego użytkownika na pobliski park. Budynek przeplata się z okoliczną zielenią nie odgradzając przestrzeni, a wręcz stwarzając wrażenie niewidzialnej bramy do parku.
Luźno rozmieszczone bloki funkcjonalne połączone są ze sobą wspólną platformą, która rozdziela przestrzeń ogólnodostępną z prywatną. Platforma spaja całość założenia, a także pełni funkcję zielonych ciągów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi modułami. Na niższej kondygnacji służy jako zadaszenie chroniące przed warunkami atmosferycznymi, tworząc pomiędzy nimi przestrzenie dające możliwość różnorodnego wykorzystania na potrzeby aktywności kulturalnych będących rozwinięciem działalności centrum. Platforma skupia ludzi z wszystkich modułów i tworzy miejsce spotkań oraz integracji. Praktycznie z każdego miejsca przeznaczonego na aktywność ludzi otwiera
się szeroki widok na otaczającą naturę, a przebywanie w zielonym otoczeniu jednoczy ludzi oraz podnosi poziom doświadczania i postrzegania go przez odbiorcę .

Bryła budynku nawiązuje do sąsiedniej zabudowy prostą formą oraz skalą poszczególnych modułów. Od strony ul. Krzemiennej powstała zabudowa 3 kondygnacja
ze względu na graniczące budynki wielorodzinne. Założenie obniża się do 2 kondygnacji
w kierunku zabudowy jednorodzinnej.
Wizja projektu zagospodarowania łączy idee natury i zabawy. W zagospodarowaniu wykorzystano naturalne zabawy w terenie, elementy przestrzenne. W miejscach, gdzie tworzą się wzniesienia zaprojektowano siatki czy drabinki na których można leżeć lub się wspinać. Grupą docelową są nie tylko dzieci czy studenci aktywni sportowo, ale cała społeczność.
Główne funkcje obiektu ze względu na rozbudowaną strukturę funkcjonalną zostały wyodrębnione w osobnych modułach o zróżnicowanych wysokościach dostosowanych
do odbywającej się w nich aktywności. Całość projektu składa się z 4 osobnych modułów pełniących inną funkcję oraz skupiających innych użytkowników. Podział funkcjonalny umożliwił równomierne rozłożenie ruchu i jednoczesne funkcjonowanie poszczególnych stref, nawet przy założeniu maksymalnego wykorzystania budynku i jego wszystkich sal.
Koncepcja zakłada korzystanie z funkcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Budynek usługowy zaprojektowano jako trzykondygnacyjny z garażem podziemnym. Parter został potraktowany w jako otwarta przestrzeń ogólnodostępna kierująca użytkowników do poszczególnych, wydzielonych stref.
Salę wielofunkcyjną zlokalizowano w module wysuniętym najbardziej na wschód,
do którego wejście znajduje się od zachodniej strony. W części holu zlokalizowano foyer sali widowiskowej, tworząc doświetloną strefę spotkań, szatnie oraz komunikację pionową. Sala zaprojektowana jest jako wydzielona akustycznie przestrzeń z zaaranżowaną sceną
w północnej części dostępną z sali oraz z zaplecza. Zdecydowano się na nachylone audytorium z wyposażeniem zamontowanym na stałe co umożliwiło umieszczenie magazynów oraz zaplecza sanitarnego pod salą. Zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sali garderoby mają służyć jako przebieralnie dla artystów występujących na scenie.
Sercem założenia jest kawiarnia, która znajduje się w centrum na poziomie 0. Moduł jest otwarty na zieleń, a rozległe przeszklenia od strony południowej otwierają widok na park. Takie ukształtowanie budynku, jego otwarcie, pozwoliło na maksymalne powiązanie z otoczeniem. Latem, zewnętrzne patio będzie pełnić funkcje przedłużenia strefy kawiarni. Poza funkcją gastronomiczną może działać jako miejsce spotkań, wernisaży, konferencji i wydarzeń lokalnych.
W kolejnej północnej strefie znalazło się zaplecze sportowe. Na poziomie 0 zaprojektowano szatnie sportowe z dostępem do sanitariatów oraz natrysków. Na tym samym poziomie znajduje się również wydzielone pomieszczenie na odpady stałe dostępne tylko z zewnątrz budynku. Wyżej znajduje się sala taneczna z widokiem na ul. Krzemienną oraz pomieszczenie trenera. Na ostatniej kondygnacji znajduje się sala gimnastyczna.
Przy salach zaprojektowano również magazyny podręczne. W ostatnim module, najbardziej wysuniętym na zachód umieszczono salę muzyczną wydzieloną akustycznie z magazynem oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Układ został powielony na wyższe kondygnacje uwzględniając salę plastyczną oraz najmniej dostępne pomieszczenia administracyjne. Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na poziomie -1.
Tworząc układ funkcjonalny kierowano się dostępnością poszczególnych sal i ich wykorzystaniem, a także wizualnym połączeniem przestrzeni wewnętrznych budynku z zewnętrznym parkiem.

Energooszczędność
Projekt opiera się na założeniu, że tego typu architektura ma gigantyczne znaczenie edukacyjne i kulturowe, kształtując świadomość użytkowników. W projekcie zastosowano zielone dachy, które posiadają wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również regulacja temperatury wewnątrz budynku. Ponadto, zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne.Ważne jest usytuowanie budynku względem stron świata. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym. Podwójna fasada chroni budynek przed przegrzewaniem latem oraz utratą ciepła zimą. Dodatkowo zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Przewiduje się zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na zielonych stropodachach co pozwoli na dodatkowe pozyskanie energii.
Przyjęte rozwiązania gwarantują nowoczesność i dostosowanie do najnowszych wymagań efektywności energetycznej, a także zapewniają optymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Autor:Katarzyna Benedyk Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:IV