Utopia Posnania

Projekt kompleksowej struktury miejskiej, w którym aspekty przestrzenne i socjalne zostały potraktowane na równi z czynnikami ekonomicznymi.

Utopia Posnania
Widok na Plac Otwarty Utopii
Autor / autorzyZofia Jaśniewicz
Nazwa uczelniPolitechnika Poznańska
WydziałArchitektury
Rok studiówAbsolwent
Opieka naukowa dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

UTOPIA POSNANIA to mechanizm zespolonych przestrzeni publicznych, półpublicznych i prywatnych integrujących społeczeństwo, budujących interakcje i odpowiadających wyzwaniom ekonomicznym, określony na potrzeby projektu jako Future-proof Urban Quality (FUQ). Cały kampus to 7,5 ha dostępne w granicach działki. Nic ponad to. Kompleksowo zaprojektowany kwartał, uwzględniając aktywność zawodową, kulturalną, sportową czy rekreacyjną, a także funkcję mieszkaniową można określić jako samowystarczalny w zakresie programu. Wyhamowanie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ośrodków miejskich to jedna z największych i wciąż aktualnych wizji utopistów.

Nietypowy, trójkątny kształt działki powstał na skutek jej odcięcia ciągami komunikacyjnymi: drogą dojazdową do autostrady, dwujezdniową ulicą z linią tramwajową oraz lokalną obwodnicą dzielnicy. Istnieją dwa piesze połączenia z „wyspą”. Oba uważa się za kluczowe dla napływu użytkowników i określa jako istotne w dalszym kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego.

Główne wejście na teren UTOPII, zlokalizowane od północy, to naturalistyczne założenie – Plac Otwarty. Z racji swojego położenia to właśnie ten obszar będzie najintensywniej użytkowany. Nieregularnie nasadzone drzewa pełnią funkcję izolacyjną i nadają idylliczny charakter. Efekt odseparowania od zgiełku ulicznego wzbogaca prowadzona po obwodzie placu nitka naziemnych zbiorników magazynujących wodę deszczową. Pokryte trawą pagórki są jednocześnie elementem krajobrazu i małej architektury, dają pretekst do korzystania z przestrzeni w sposób nieformalny i niekonwencjonalny. Całość założenia dopełnia sekwencja trzech otwartych naziemnych zbiorników wodnych, które odpowiadają za małą retencję i poprawę mikroklimatu. Zamykający plac budynek to Dom Utopii – ośrodek dla wydarzeń społeczno-socjalnych, zgromadzeń wspólnoty, spotkań młodzieżowych czy konsultacji.

Kolejne budynki UTOPII integruje pas zieleni Green Belt. Platforma tworzy alternatywną ulicę pozwalającą na peryferyjne skomunikowanie zespołu zabudowy UTOPII POSNANIA. Choć z jednej strony Green Belt rozumiany jest jako łącznik, dokonuje on również podziału przestrzeni zbiorowych i indywidualnych.

UTOPIA rozpoczyna się i kończy placami, ale w centrum zagospodarowania znajdują się trzy kolejno połączone ze sobą dziedzińce o indywidualnej atmosferze. Dziedzińce można określić skrótowo za pomocą odpowiednich tagów: #smallcitylife, #businessrush i #creativebeehive. Długi, otwarty dziedziniec #smallcitylife, jest przestrzenią o cechach sąsiedzkich, z której korzystają mieszkańcy dzielnicy Residential Cocoons wspólnie z lokalnymi rzemieślnikami i małymi przedsiębiorcami z Service Forum.

#businessrush to urbanistyczny korytarz dla pieszych pomiędzy Rondem i Centrum Handlowym, którego ściany tworzą wysokie i blisko położone budynki. #creativebeehive zaaranżowany został jako amfiteatr ze względu na trapezoidalny obrys i stanowi przestrzeń przełamującą schematy i prowokującą wymianę myśli. Całość założenia zespala element wody – strumień zapraszający do chwili odpoczynku, lustro wody jako moment refleksji i fosa oddzielająca realne i imaginowane.

Autor:Zofia Jaśniewicz Nazwa uczelni:Politechnika Poznańska Rok studiów:Absolwent