Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckieREGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU STUDENCKIEGO MIESIĘCZNIKA „ARCHITEKTURA-MURATOR”

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU STUDENCKIEGO MIESIĘCZNIKA „ARCHITEKTURA-MURATOR”

Regulamin XIV edycji Konkursu Studenckiego, zorganizowanej przez  miesięcznik „Architektura-murator” pod hasłem Mieszkanie młodego architekta: warunki konkursu, przygotowanie projektu architektonicznego, terminy i nagrody

Regulamin XIV edycji Konkursu Studenckiego „Architektury-murator”
Mieszkanie młodego architekta. Regulamin XIV edycji Konkursu Studenckiego „Architektury-murator”

Warszawa, 28 stycznia 2014
Regulamin XIV edycji Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator”
pt. Mieszkanie młodego architekta

pobierz regulamin w formacie pdf

I.   Postanowienia ogólne
II.  Założenia Konkursu
III. Warunki konkursu
IV. Zasady szyfrowania i oddawania prac
V. Jury Konkursu
VI. Plebiscyt Internautów
VII. Kryteria oceny prac
VIII. Nagrody, zasady odbioru
IX. Prawa autorskie
X. Postanowienia dodatkowe
XI. Tryb reklamacyjny

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki XIV edycji Konkursu Studenckiego „Mieszkanie młodego architekta”.
2. Organizatorem konkursu jest MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dęblińska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 81 850 000.
3. Sponsorem Konkursu jest firma Geberit Sp. z o.o.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach architektonicznych i projektowych z kraju i zza granicy.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, będący pracownikami lub stałymi współpracownikami MURATOR S.A. ani członkowie ich najbliższych rodzin.


II. Założenia Konkursu
1. Konkurs polega na ZAPROJEKTOWANIU MIESZKANIA w konkretnej lokalizacji – na 10 piętrze bloku przy ul. Dobrej 18/20 w Warszawie. Organizator udostępnia uczestnikom do dyspozycji niezbędną do tego celu dokumentację inwentaryzacyjną.
2. Uczestnik konkursu w swoim projekcie będzie mógł wykorzystać całą powierzchnię istniejącego mieszkania, ale też powierzchnię poza jego obrysem (np. na funkcję tarasu) z wyłączeniem powierzchni wspólnej w budynku (oznaczonej szrafem na rysunku rzutu dołączonego do materiałów konkursowych). Dopuszczalna jest przebudowa mieszkania w stosunku do istniejącego planu.
3. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 28 stycznia 2014 roku – 14 maja 2014 roku. Konkurs przeprowadzany jest na łamach miesięcznika „Architektura-murator” oraz na stronie internetowej www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta
4. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
5. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MURATOR S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa w celu realizacji niniejszego konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.


III. Warunki konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wzięcie udziału w dwuetapowej rejestracji internetowej (należy wypełnić Formularz Rejestracyjny) na stronie www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta do dnia 28 kwietnia 2014 r. Na podany przez zgłaszającego adres e-mail zostanie przesłany indywidualny numer rejestracyjny, który należy umieścić wraz z dopiskiem KONKURS STUDENCKI w tytule przelewu bankowego opłaty rejestracyjnej wynoszącej 15 złotych. Opłatę należy wpłacić na konto: 32 1060 0076 0000 3310 0019 1718 do dnia 5 maja 2014 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty). W drugim etapie rejestracji, po weryfikacji uiszczenia opłaty, uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia sześciocyfrowego Numeru Identyfikacyjnego (szczegóły w punkcie IV).
- Wypełniony i wysłany za pośrednictwem strony internetowej konkursu Formularz Rejestracyjny, po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej, upoważnia do zgłoszenia w konkursie więcej niż jednego projektu. W przypadku zespołu projektowego jednokrotna rejestracja i opłata umożliwia zgłoszenie więcej niż jednego projektu pod warunkiem, że nie zmieni się skład zespołu.
- Dostarczenie do siedziby redakcji (ul. Dęblińska 6 w Warszawie) osobiście, pocztą lub kurierem wymaganego Opracowania Konkursowego, będącego przedmiotem konkursu, w terminie 5-14 maja 2014 r. w godz. 10:00-17:00.

W skład Opracowania Konkursowego, jako elementy obowiązkowe wchodzą: Plansza 1 i Plansza 2.

Plansza 1 powinna zawierać:
- rzut/rzuty (minimalna skala 1:50) i przekrój/prze-kroje mieszkania
- krótki opis idei oraz informację o wykorzystanych meblach i materiałach
- przynajmniej jedną realistyczną wizualizację widoku mieszkania z zewnątrz (posadowionego na bloku).
Plansza 2 powinna zawierać:
- realistyczne wizualizacje projektu, przedstawiające najważniejsze i najciekawiej rozwiązane przestrze-nie/pomieszczenia mieszkania
- przynajmniej jedną wizualizację łazienki z widocznym zastosowaniem toalety Geberit AquaClean Sela, innowacyjnego produktu sponsora konkursu
- opcjonalnie – wybrany mebel lub inny, charakterystyczny dla mieszkania detal.
Obie plansze w formacie 100 x 70 cm (w poziomie) muszą być wykonane na sztywnym i lekkim pod-kładzie, umożliwiającym ekspozycję podczas wy-stawy pokonkursowej (technika dowolna). Wyklucza się podkłady metalowe, blaszane, drewniane i z innych, podobnych materiałów. Plansze powinny zawierać dziurkowanie, umożliwiające zawieszenie pracy na wystawie pokonkursowej: Plansza 1 w każdym rogu, Plansza 2 w prawym i lewym górnym rogu.
Na planszach nie mogą znajdować się żadne dane identyfikacyjne, takie jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy. Prace należy oznaczyć Numerem Identyfikacyjnym (szczegóły w punkcie IV).

CD:
- Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w dwóch osobnych plikach) w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi  (rozmiar 800 x 600 pikseli). Nazwy plików zawierać powinny sześciocyfrowy, nadany przez autora numer pracy, według wzoru: plansza_1_xxxxxx; plansza_2_xxxxxx

Element dodatkowy:
- nieobowiązkowym elementem Opracowania Konkursowego jest Makieta, nie większa niż mieszcząca się w pudle o wymiarach 100 x 100 x 100 cm.


IV. Zasady szyfrowania i oddawania prac

1. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna niepodpisana praca konkursowa.
Projekt należy opakować tak, aby plansze i makieta były ze sobą połączone i stanowiły jedną całość.

2. Należy dostarczyć zapieczętowaną kopertę zawierającą wykaz danych projektanta lub projektantów(w przypadku zespołu) z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, e-maila, nazwy uczelni i wydziału, której jest/są studentem/studentami, roku studiów oraz procentowy udział  członków zespołu w nagrodzie podpisany przez wszystkich członków zespołu.
W kopercie powinna się również znaleźć mała kartka/naklejka (max. rozmiar 3,5x8 cm) z podstawowymi informacjami o autorze/autorach prac (czcionka Arial, rozmiar max. 14): nr identyfikacyjny w pierwszym wierszu, imię/imiona i nazwisko/nazwiska w drugim wierszu, nazwa uczelni i wydziału/wydziałów w trzecim wierszu. Naklejki będą umieszczane na czas pokonkursowej wystawy prac w prawym dolnym rogu plansz. Niezałączenie małej kartki/naklejki równoznaczne jest z brakiem zgody na podpisanie plansz danymi autora/autorów prac w trakcie wystawy.

W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. W przypadku osobistego oddawania pracy kopertę należy przekazać sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.

3. Płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz, tak jak kopertę z wykazem danych, należy nakleić na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera, a w przypadku osobistego oddawania pracy należy przekazać ją sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Płyta CD nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.

4. Plansze, płytę CD, model oraz kopertę z danymi projektanta/projektantów, oraz samo opakowanie pracy należy oznaczyć dowolnie wybranym sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym Pracy o wysokości 1 cm i nie dłuższym niż 5 cm. Numer Identyfikacyjny należy wpisać kontrastowym kolorem w prawym, górnym rogu plansz, modelu, obwoluty CD, zapieczętowanej koperty zawierającej dane projektanta/projektantów (oznaczonej dodatkowo literą “A”) oraz na karcie pokwitowania przyjęcia pracy, która znajduje się na stronie konkursowej www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta

5. Dokumentem potwierdzającym złożenie Opracowania Konkursowego jest:
- w przypadku osobistego składania karta pokwitowania przyjęcia pracy (którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach ze strony internetowej konkursu  www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta) oznaczona sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym przez składającego prace, a przez sekretarza organizacyjnego konkursu numerem konkursowym pracy oraz datą i godziną przyjęcia pracy (kopia karty dołączona zostanie do pracy), wypełniona w dwóch egzemplarzach;
- w przypadku wysyłki pocztą lub kurierem potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez pracownika MURATOR S.A.V. Jury Konkursu

W skład Jury konkursu wchodzą:
- Robert Konieczny
- Marcin Mostafa
- Tomasz Osięgłowski
- Tomek Rygalik
- Ewa P. Porębska


VI. Plebiscyt Internautów

1. Po weryfikacji przez Organizatora opłaty rejestracyjnej, na adres mailowy podany podczas rejestracji przez zgłaszającego, wysłany zostanie indywidualny link pod którym zgłaszający będzie mógł załączyć (na stronie Organizatora) elektroniczną wersję poniższych elementów Opracowania Konkursowego, biorących udział w Plebiscycie Internautów:
- Plansza 1 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb
- Plansza 2 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb
- Opis pracy (do 800 znaków),
a także obowiązkowo wpisać sześciocyfrowy Numer Identyfikacyjny (ten sam, którym podpisano plansze, CD, kopertę i makietę). Udział w Plebiscycie jest dobrowolny.
2. Załączone elementy posłużą do publikacji prac na stronie internetowej Konkursu (www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta), oraz udziału w Plebiscycie Internautów.
3. Termin zgłaszania prac do Plebiscytu upływa z dniem 14 maja 2014 r. Nie załączenie ich w tym terminie równoznaczne jest z niezgłoszeniem pracy do udziału  w Plebiscycie Internautów na stronie internetowej konkursu. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko te prace, które zostały fizycznie dostarczone do Organizatora w przewidzianym w Regulaminie terminie.
4. Plebiscyt Internautów rozpocznie się w terminie dwóch dni od daty ogłoszenia wyników i będzie trwał 7 dni. Plebiscyt przeprowadzany będzie na stronach www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta.
5. Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie liczby oddanych głosów i zostaną  przyznane nagrody wyszczególnione w pkt VIII.

VII. Kryteria oceny prac

Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na oryginalność, innowacyjność i unikatowość, a także techniczne możliwości realizacji.
Redakcji zależy na zaprezentowaniu przez uczestników indywidualnego, twórczego podejścia, które mogłoby się stać inspiracją dla projektów współczesnych wnętrz mieszkalnych.
Swoje Jury powoła również Sponsor Konkursu, firma Geberit, która przyzna nagrodę specjalną za szczególne walory zapro-jektowanej w mieszkaniu łazienki, w której użyto toalety myjącej AquaClean Sela.


VIII. Nagrody, zasady odbioru

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
- nagroda główna 7500 złotych
- trzy wyróżnienia, każde po 1500 złotych
- nagroda specjalna Sponsora Konkursu – Geberit AquaClean 4000
- nagroda rzeczowa  w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika Architektura-murator dla autora/autorów projektu, który uzyska najwięcej głosów w Plebiscycie Internautów
- nagrody rzeczowe – etui na telefon komórkowy dla autora/autorów projektów, które w Plebiscycie Internatów uzyskali 2 oraz 3 miejsce pod względem liczby oddanych głosów.
2. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem nagrody laureatom konkursu, w szczególności dotyczących podatku z tytułu wygranych w konkursach
3. Organizator nagrody pieniężne przekaże  poprzez dokonanie przelewu bankowego.
4. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 30 czerwca 2014.
5. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi konkursu danych
osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji konkursu i wydania nagród .
6. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w  dniu 22 maja 2014 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.
7. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej:
www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta do dnia 30 maja 2014 roku oraz na łamach miesięcznika „Architektura-murator” w numerze 7/2014 lub 8/2014.

IX. Prawa autorskie

1. Wszyscy wypełniający Formularz Rejestracyjny oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do przekazanych materiałów.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub prezentacji w innych mediach.
3. Wyłączne prawo do zastosowanych w Opracowaniu rozwiązań mają Twórcy Opracowania.


X. Postanowienia dodatkowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami Konkursu.
2, Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji konkursu oraz przekazania nagród.
3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród ani w przypadku nagród rzeczowych żądać wydania ich równowartości w gotówce.
5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady XIV Edycji Konkursu
Studenckiego „Mieszkanie młodego architekta”.
7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w
MURATOR S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie (04-187) oraz na stronie internetowej
www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta
8. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie przyznania nagrody/ód głównych i/lub wyróżnień  jeżeli prace konkursowe nie spełniają wymogów konkursowych.
9. Uczestnicy odbiorą nadesłane przez siebie prace w trakcie ostatniego dnia trwania wystawy lub w ciągu pięciu kolejnych dni roboczych w godz. 10:00-17:00 w siedzibie Organizatora konkursu w biurze MURATOR S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu mailowym o chęci odebrania pracy (informację prosimy kierować na adres architektura_foto@murator.com.pl najpóźniej do dnia 22 maja 2014). Po upływie tego terminu prace zostaną zniszczone.


XI. Tryb reklamacyjny

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Architektura-murator, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Konkurs Studencki” i zawierać rzeczowe uzasadnienie.
2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w
prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.

Wystawa, filmy i dyskusje z okazji 40 lat pracy Ewy P. Porębskiej w mediach architektonicznych Archikolaże to osobiste refleksje o przełomach w achitekturze, o ludziach architektury, o architektonicznych ideach i przewartościowaniach.
„Architektura-murator” z prezentem! Do bieżącego wydania dołączamy najnowszy numer magazynu „Architekt Wnętrz”. Pakiet dostępny m.in w salonach Empik i dla prenumeratorów.
Wartości w architekturze: ostatnia dyskusja i podsumowanie cyklu Miesięcznik „Architektura-murator” zaprasza na piąte, ostatnie spotkanie z cyklu Wartości w architekturze. Dyskusję z udziałem Anny Cymer, Anny Dudzińskiej, Grzegorza Stiasnego, Marcina Szczeliny, Huberta Trammera i Ewy P. Porębskiej poprowadzi Tomasz Fudala.
Miasto dla ludzi: polscy eksperci w Gruzji Na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej polscy eksperci promowali w Gruzji idee inkluzywnego projektowania urbanistycznego. Rodzime doświadczenia w tym zakresie prezentowała m.in. Ewa P. Porębska, redaktorka naczelna „Architektury-murator”.
Priorytety w architekturze [FILM] Prezentujemy nagranie drugiej dyskusji z cyklu Wartości w Architekturze. Tym razem zaproszeni przez redakcję goście dyskutowali na temat priorytetów: jakie były, są, a jakie będą? Spotkanie z udziałem Urszuli Forczek-Brataniec, Macieja Miłobędzkiego i Zbigniewa Maćkowa poprowadziła dziennikarka Anna Dudzińska.
Priorytety w architekturze: kolejna dyskusja „Architektury-murator” Miesięcznik „Architektura-murator” zaprasza na drugie spotkanie z cyklu Wartości w architekturze. Dyskusję z udziałem Urszuli Forczek-Brataniec, Macieja Miłobędzkiego i Zbigniewa Maćkowa poprowadzi dziennikarka Anna Dudzińska.