“This is what we would like people to come and see at the 15th International Architecture Exhibition: success stories worthy of being told, and exemplary cases worthy of being shared,” said Alejandro Aravena, director of the 15th Architecture Biennale in Venice. Biennale President Paolo Baratta adds that it is time for a Biennale “dedicated to the exploration of the new frontier that demonstrates the vitality of architecture,” and stresses the role of the younger generation of architects, and broad participation by architecture students.

 

With this in mind, the monthly „Architektura-murator” and the International Cultural Centre in Cracow organize a unique student workshop. It will involve a survey in all the national pavilions and gathering information about the architecture in each country. The key questions include:

 

1. What happened in Your country in the last 10 years? What event, trend, construction in Your country can be considered a Success Story?

 

2. What are the challenges in architecture that Your country must face in the future?

The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków.

The workshop will allow Polish students to gain unique experience in international cooperation and a broad knowledge of the major challenges of modern architecture in the world. In addition, Poland will be shown as a state that unites different countries and initiatives and acts for the common good.

 „Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na XV Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” twierdzi Alejandro Aravena, dyrektor XV Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury.


Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Główne pytania to między innymi:


1. Co się wydarzyło w Pani/Pana kraju w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie wydarzenie, nurt, budowa w Pani/Pana kraju można uznać za przykład Success Stories?


2. Jakie wyzwania w architekturze stoją przed Pani/Pana krajem w następnych latach?

Zebrane odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie.

Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.