“Architektura-murator” – Polish architectural magazine published by ZPR Media S.A. in Warsaw since October 1994, addressed to architects, planners, engineers and people involved in graphic design, yet accessible to a wide audience. In 2014, the magazine received the Honorary Award of the Minister of Culture and National Heritage for outstanding achievements in the field of dissemination of the culture, it also won many awards for graphic design. Editors of Architektura-murator organize many events and competitions, including:

- the Life in Architecture competition under the patronage of the President of Poland. By 2015, there were 5 Warsaw and 3 nationwide editions of the competition, with more than 2,900 entries;
- the Student Competition, organized since 1998, one of Poland's most popular recurring design competitions for young people, which aims to promote talented and promising students of architecture;
- the exhibition – Architektura-murator Collection for the Museum of Modern Art in Warsaw, prepared in 2014 to commemorate the 20th anniversary of the magazine. The exhibition featured 25 models of outstanding architecture built in Poland after 1989. The exhibition in the form of a gift was given to the Museum of Modern Art;
- the exhibition – Poland. Architecture, prepared in 2015 for the Ministry of Foreign Affairs, presenting the 20 newly built or revitalized objects portrayed by the best Polish photographers of architecture, showing the selected structures in the context of important Polish events. The exhibition visited Azerbaijan, Bulgaria, Macedonia, China, Ireland, Austria, India and Ukraine, next exhibitions are planned in Canada and the Museum of Architecture in Wrocław (12 May 2016).

 

The International Cultural Centre in Cracow has the status of a national institution of culture active in the fields of research, education, publishing and exhibitions. It pursues its mission of public diplomacy by facilitating international cultural dialogue. Among many other activities, the ICC organizes lectures, meetings, conferences and debates, and implements a rich educational programme for different age groups, including postgraduate studies – the Academy of Heritage. Based on the decision of the Ministers of Culture of the Visegrad Group, the ICC coordinates the activities of the V4 Cultural Heritage Experts' Working Group, organizes the annual V4 Heritage Academy summer course, and every two years it hosts an international conference – the Heritage Forum of Central Europe – which brings together experts on heritage in Central Europe, as well as specialists from around the world who study the region. Multi-language books and albums published by the ICC reach not only Polish but also foreign readers, while the ICC Gallery exhibition programme acquaints the audience with a wide range of world art and architecture. The motto of the ICC activity is interdisciplinarity. It operates in many fields, combines different points of view, uses achievements in many fields to share knowledge of cultural heritage in the universal dimension in the most extensive manner and at the same time consistently and objectively.

 

 

 

„Architektura-murator” – polski miesięcznik architektoniczny wydawany przez ZPR Media S.A., ukazujący się w Warszawie od października 1994 roku, skierowany do architektów, urbanistów, inżynierów oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym i dizajnem, ale jednocześnie dostępny dla szerokiej publiczności. W 2014 roku, za szczególne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury czasopismo otrzymało Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było także wielokrotnie nagradzane za szatę graficzną. Redakcja „Architektury-murator” jest organizatorem wielu wydarzeń i konkursów, m. in.:
- konkursu Życie w Architekturze pod patronatem Prezydenta RP. Do 2015 roku odbyło się 5 warszawskich i 3 ogólnopolskie edycje konkursu, rywalizowało w nich ponad 2900 realizacji;
- Konkursu Studenckiego organizowanego od 1998 roku, jednego z najpopularniejszych w Polsce cyklicznych konkursów projektowych dla młodych, którego celem jest promowanie zdolnych i obiecujących studentów architektury;
- wystawy Kolekcja Architektury-murator dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowanej w 2014 roku z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia miesięcznika. Zaprezentowano na niej 25 makiet wybitnych obiektów architektury wybudowanych w Polsce po 1989 roku. Wystawa w formie daru została przekazana Muzeum Sztuki Nowoczesnej;
- wystawy Polska. Architecture przygotowanej w 2015 roku dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prezentującej 20 nowo zbudowanych lub zrewitalizowanych obiektów, sportretowanych przez najlepszych polskich fotografów architektury, ukazujących wybrane budowle w kontekście ważnych dla Polski wydarzeń. Wystawę pokazano w Azerbejdżanie, Bułgarii, Macedonii, Chinach, Irlandii, Austrii, Indiach i Ukrainie następne ekspozycje planowane są w Kanadzie oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu (12 maja 2016r.).


Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie ma status narodowej instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczo-naukową, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. Wśród wielu innych aktywności, MCK zajmuje się organizacją wykładów, spotkań, konferencji i debat, oraz realizuje bogaty program edukacyjny dla różnych grup wiekowych, w tym studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa. Decyzją ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej MCK koordynuje działania stałej Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy V4, corocznie organizuje kurs letni V4 Heritage Academy, a w cyklu dwuletnim jest gospodarzem międzynarodowej konferencji - Forum Dziedzictwa Europy Środkowej - która gromadzi ekspertów zajmujących się dziedzictwem w Europie Środkowej, a także specjalistów z całego świata podejmujących studia nad regionem. Wielojęzyczne książki i albumy wydawane nakładem MCK pozwalają dotrzeć nie tylko do polskich, ale też zagranicznych czytelników, natomiast program wystawienniczy Galerii MCK zaznajamia publiczność z szerokim spektrum światowej sztuki i architektury. Hasłem wywoławczym działalności MCK jest interdyscyplinarność. Funkcjonuje na wielu polach, łączy różne punkty widzenia, korzysta z dorobku wielu dziedzin, by w sposób jak najbardziej szeroki, a równocześnie spójny i obiektywny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym.


Organisers:

Architektura Murator Międzynarodowe Centrum Kultury

Implemented with the funds of the Ministry of Culture and National Heritage

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego