Polish students at the 15th Architecture Biennale in Venice!

15 Polish students will go to Venice to take part in a unique architectural workshop to research into architectural achievements of the last 10 years.

Polish students at the 15th Architecture Biennale in Venice!
Widok na Canal Grande z mostu Accademia autor: Wolfgang Moroder, opublikowane na licencji  CC BY-SA 3.0

“This is what we would like people to come and see at the 15th International Architecture Exhibition: success stories worthy of being told, and exemplary cases worthy of being shared,” said Alexandro Aravena, director of the 15th Architecture Biennale in Venice. Biennale President Paolo Baratta adds that it is time for a Biennale “dedicated to the exploration of the new frontier that demonstrates the vitality of architecture,” and stresses the role of the younger generation of architects, and broad participation by architecture students.

Following this line of thought, the monthly „Architektura-murator” and the International Cultural Centre in Cracow organise a series of exceptional student workshops – „Success Stories”. The workshops will entail conducting interviews with all of the national pavilions and collecting information about architecture in each of the countries (the main questions are: what architectural problem has a given country managed to solve in the past 10 years, and what is the country’s biggest challenge, in the opinion of the pavilion curator). The collected answers will allow conclusions to be drawn in an open, public discussion at the Biennale and will be presented publicly. A complete list of the tasks to be undertaken by participants in the event will be drawn up during two workshops that will take place in 11th-12th of July, before they leave Poland for Venice.

A unique questionnaire carried out simultaneously in several dozen pavilions will allow a summation of knowledge about the most important challenges facing contemporary architecture. Participation by the students guarantees a fresh perspective on the questions dunder discussion, while the experience of the tutors guarantees the high quality of the summary.

Basic Information About the Event:

Theme: Success Stories: summary report by polish students

Form: student workshops, culminating in a public discussion

Time: 12 September 2016 - 17 September 2016

Organisers: „Architektura-murator” monthly, International Cultural Centre in Cracow

Participants: 20 people, including: Ewa P. Porębska (initiator), Beata Tylec (coordinator), Maciej Siuda (tutor), Agata Twardoch (tutor), Michał Wiśniewski (tutor) and 15 students.

More information about event: http://www.success-stories.pl/

Information about entry form: http://www.success-stories.pl/entryform/

 

 


Polscy studenci na 15. Biennale Architektury w Wenecji!

15-tu polskich studentów pojedzie na wyjątkowe warsztaty architektoniczne do Wenecji, aby badać osiągnięcia architektoniczne z minionych 10-ciu lat.

„Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na XV Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” twierdzi Alejandro Aravena, dyrektor XV Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury.

Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu wywiadów we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów (główne pytania to: jaki problem architektoniczny udało się w ostatnich 10-ciu latach w danym kraju rozwiązać i jakie jest w danym kraju największe wyzwanie – zdaniem kuratorów danego pawilonu). Zebrane odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej podczas Biennale i zostaną zaprezentowane publicznie. Kompletna lista zadań jakimi będą się zajmowali uczestnicy wydarzenia zostanie opracowana podczas warsztatów, które odbędą się jeszcze w Polsce, w dniach 11-12 lipca br., przed wyjazdem do Wenecji.

Unikalna ankieta przeprowadzona w jednym czasie w kilkudziesięciu pawilonach, pozwoli na podsumowanie wiedzy na temat najważniejszych wyzwań stojących przed współczesną architekturą. Udział studentów zapewni świeże spojrzenie na omawiane zagadnienia, zaś doświadczenie tutorów gwarantuje wysoką jakość podsumowania.

Podstawowe informacje o wydarzeniu

Temat: Udane Przedsięwzięcia: raport polskich studentów

Forma: warsztaty studenckie zakończone publiczną dyskusją

Termin: 12.09.2016-17.09.2016

Organizatorzy: miesięcznik „Architektura-murator”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Uczestnicy: 20 osób, w tym: Ewa P. Porębska (inicjatorka wydarzenia), Beata Tylec (koordynator), Maciej Siuda (tutor), Agata Twardoch (tutor), Michał Wiśniewski (tutor) i 15 studentów.

Więcej informacji na temat warsztatów: http://www.success-stories.pl/

Informacje o wstępniaku: http://www.success-stories.pl/entryform/

Tagi:
Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.