MDŁ regulamin

i

Autor: Marcin Czechowicz

Zasady uczestnictwa w MdŁ 2018

2018-03-27 13:16

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami uczestnictwa w IV Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodych Architektów - Młodzi do Łodzi 2018.

Całość poniższego tekstu do pobrania tutaj: LINK

Ogólne zasady uczestnictwa w IV OGÓLNOPOLSKICH KONFRONTACJI MŁODYCH ARCHITEKTÓW – MŁODZI DO ŁODZI 2018

1. Organizator

Organizatorem spotkania jest wydawca miesięcznika „Architektura-murator” - Time S.A., z siedzibą w Warszawie (04-190) przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych (opłaconym w całości) („Organizator”).

2. Cel spotkania Młodzi do Łodzi 2018

Celem przedsięwzięcia jest integracja młodego środowiska architektonicznego w Polsce oraz spojrzenie na problemy młodych architektów. W tej edycji będziemy rozmawiali m.in. o sytuacji kobiet w architekturze, nowych modelach pracy, stowarzyszeniach architektonicznych, roli jaką w pracy architekta odgrywają media

społecznościowe, i w które nowe narzędzia pracy warto inwestować.

3. Zasady zgłoszeń, warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konfrontacjach Młodzi do Łodzi jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na na stronie www.mlodzidolodzi2018.pl, spełnienie kryteriów uczestnictwa podanych poniżej, wniesienie opłaty zgłoszeniowej w wysokości 160 zł oraz wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu 1 planszy w wersji elektronicznej  odpowiadającej na pytanie „Kim jestem?”. Prace wykonane mogą być w technice dowolnej, zgodnie z zaproponowanym przez redakcję projektem graficznym.

Kryteria uczestnictwa

Do udziału w spotkaniu Młodzi do Łodzi 2018 zgłaszać się mogą wyłącznie dyplomowani absolwenci kierunków architektonicznych, zarówno uczelnii państwowych jak i prywatnych, polskich i zagranicznych, którzy do dnia 18 maja 2018 r. nie ukończyli 40 roku życia.

Opłata zgłoszeniowa

Opłata zgłoszeniowa obejmuje półroczną prenumeratę miesięcznika Architektura-murator, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się w dwóch etapach, obydwa etapy przeprowadzane są drogą elektroniczną na stronie www.mlodzidolodzi2018.pl.

 2. W pierwszym etapie zgłaszający architekt wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym zobowiązany jest:

 • podać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny wraz z nazwą miejscowości, ulicą, numerem domu, numerem mieszkania, kodem pocztowym,

 • podać nazwę ukończonej uczelni prowadzącej studia architektoniczne, przy czym możliwe jest podanie maksymalnie trzech uczelni,

 • podać posiadany tytuł naukowy lub zawodowy,

 • podać rok ukończenia uczelni, rozumianego jako przyznanie dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy lub zawodowy,

 • podać obecny status zawodowy (właściciel lub współwłaściciel pracowni; partner w biurze architektonicznym; architekt zatrudniony w biurze projektowym; pracownik naukowo-dydaktyczny; architekt pracujący w urzędzie; wolny strzelec; inna forma architektonicznej aktywności) przy czym możliwy jest wybór więcej, niż jednej z wymienionych możliwości,

 • podać obecne miejsce pracy, wraz z zajmowanym stanowiskiem i określeniem roku rozpoczęcia pracy; architekt może podać od jednego do trzech miejsc pracy,

 • podać wcześniejsze miejsce pracy, wraz z zajmowanym stanowiskiem i określeniem roku rozpoczęcia i zakończenia pracy; architekt może podać od jednego do trzech miejsc pracy,

 • przesłać biogram o maksymalnej długości połowy strony maszynopisu, tj. 900 znaków (łącznie ze spacjami)

 • dołączyć zdjęcie do biogramu w formacie .jpg (RGB), rozdzielczości 72 dpi i szerokości nie mniejszej, niż 700 pikseli w podstawie

 • wyrazić odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym. opcjonalnie zgłaszający może podać:

 • maksymalnie trzy realizacje architektoniczne

 • maksymalnie trzy wybrane nagrody i wyróżnienia

 • maksymalnie trzy wybrane publikacje, inne działania i aktywności zawodowe związane z architekturą

 • wyrazić zgodę na otrzymywania newslettera serwisu architektura.murator.pl

 1. Kwalifikacja uczestników.

Po wypełnieniu pierwszej części formularza następuję kwalifikacja uczestników – tj potwierdzenie przesłanych danych z kryteriami uczestnictwa.

 • Zakwalifikowani architekci otrzymują drogą mailową w terminie podanym na stronie www.mlodzidolodzi2018.pl. potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail; przesłana wiadomość zwierać będzie również informację o sposobie dokonania płatności.

 • Uczestnik zobowiązany są do wniesienia opłaty rejestracyjnej do dnia 23 kwietnia 2018 roku. Niedopełnienie tego warunku powoduje skreślenie uczestnika z listy i zaproszeniem na zwolnione miejsce kolejnej osoby.

 • Po wykonaniu przelewu architekci otrzymają mailowe potwierdzenie dokonania wpłaty oraz link umożliwiający dostęp do drugiej części formularza

 1. Wypełnienie drugiej części formularza jest niezbędnym warunkiem prawidłowego zakończenia rejestracji. Niedopełnienie tego warunku skutkuje wykreśleniem architekta z listy uczestników spotkania, przy czym opłata zgłoszeniowa nie jest zwracana architektowi i przechodzi na własność organizatora. W drugiej części formularza architekt musi:

 • potwierdzić dane osobowe wraz z indywidualnym, wygenerowanym losowo numerem zgłoszeniowym

 • dodać wypowiedź na temat „Kim jestem”, w postaci tekstu o maksymalnej długości 400 znaków (wraz ze spacjami),

 • przesłać plik graficzny: planszę z wypowiedzią na temat „Kim jestem” – hasłowa odpowiedź na pytanie “Kim jestem” czym się zajmuję, czym jest dla mnie architektura, co jest głównym punktem zainteresowań, do czego dążę itp. Plansza powinna być przesłana jako plik w formacie .jpg (RGB), w rozdzielczości 72 dpi i minimalnej długości podstawy 1200 pikseli.

 • przesłać plik w formacie PDF, zawierający planszę w jakości pozwalającej na wydruk planszy, tj. rozdzielczości 300 dpi i długości podstawy 100 cm i wysokości 70 cm. Schemat planszy, wraz z wymiarami, formatem i miejscem umieszczenia tekstu udostępniony jest na stronie wwwa.mlodzidolodzi2018.pl

4. Harmonogram

Ogłoszenie terminu spotkania

27 marca 2018

Termin nadsyłania zgłoszeń

23 kwietnia 2018

Termin dokonania opłaty rejestracyjnej

23 kwietnia 2018

Termin wypełnienia formularza uzpełniającego i przesłania plansz graficznych

27 kwietnia 2018

Termin prezentacji plansz nadesłanych przez uczestników na stronie www.mlodzidolodzi2018.pl

27 kwietnia 2018

Plebiscyt internautów na najlepszą pracę

21 maja 2018

Termin ogłoszenia wyników plebiscytu

4 czerwca 2018

Relacja ze spotkania Młodzi do Łodzi 2018 w Architekturze-murator

Sierpień 2018

5. Warunki rezygnacji

 1. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia zakwalifikowany zgłaszający zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział w Wydarzeniu.

 2. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

 3. Rezygnację z udziału należy przesyłać mailem na adres Architektura_redakcja@grupazpr.pl.

6. Prawa autorskie i środki ochrony prawnej

 1. Autorzy obiektów zgłoszonych do Konfrontacji składają oświadczenie o autorstwie zgłaszanego obiektu oraz o przysługujących im pełnych majątkowych i osobistych prawach autorskich do nadesłanych materiałów, w tym filmów i zdjęć lub o innych uprawnieniach upoważniających ich do dysponowania tymi materiałami dla celów określonych w niniejszych Warunkach uczestnictwa.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich materiałów nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym podczas wystawy towarzyszącej Konfrontacjom Młodzi do Łodzi 2018 i innych wystawach przewidzianych po zakończeniu wydarzenia, a także możliwość ich publikacji w wydawnictwach TIME SA oraz Internecie bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

 3. Organizator ma prawo do korzystania z materiałów nadesłanych w formularzach zgłoszeniowym na następujących polach eksploatacji:

 • prawa do prezentacji materiałów w całości lub części bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy, a także możliwości ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki

 • wprowadzanie do pamięci komputera w celach niekomercyjnych.

 1. Ustalenia punktów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.

 2. Ewentualne spory związane z uczestnictwem w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Niniejsze Warunki uczestnictwa obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie mlodzidolodzi2018.pl.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, opłata zgłoszeniowa zostanie w całości zwrócona na konto uczestnika.

 5. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu

Młodzi do Łodzi belka sponsorska

i

Autor: Archiwum Architektury