Gdzie jest Muzeum Niepodległości? Wyniki konkursu na projekt otoczenia muzeum

2013-01-10 15:58

Celem ogłoszonego przez warszawskie Muzeum Niepodległości konkursu było rozpoczęcie dyskusji na temat miejskiej przestrzeni i próba znalezienia rozwiązań poprawiających powiązanie gmachu i placu na którym się znajduje z otoczeniem

Organizator konkursu podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian, pozwalających na ściślejsze powiązanie pałacu Przebendowskich, siedziby Muzeum Niepodległości z miastem; mimo położenia w ścisłym centrum stolicy, Muzeum jest odizolowane wizualnie i komunikacyjnie od otoczenia. Na konkurs wpłynęło 19 prac, z czego dwie zostały dostarczone po wyznaczonym terminie. Wszystkie prace, które wpłynęły w terminie, spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone przez jury, w składzie: Anna Dybczyńska-Bułyszko, Jarosław Zieliński, Aleksandra Stępień, Krzysztof Mordyński.  Autorzy projektów zaproponowali szereg interesujących, oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań, które czasami w bardzo odmienny sposób dążyły do zintegrowana siedziby Muzeum Niepodległości, pałacu Przebendowskich, z przestrzenią miejską. Brano pod uwagę powiązanie budynku ze szlakami pieszymi, powiązanie widokowe, ale także łączność historyczną siedziby muzeum z innym elementami otoczenia, czy też integrację poprzez eliminowanie barier (opinia jury). Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić prace, które – zgodnie z podstawowym celem konkursu – tworzyły pole do dyskusji o jakości przestrzeni miejskiej, jej traktowaniu, przeznaczeniu, wartościach, które przekazują. Jury przyznało 3 nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymały Paulina Jolanta Dębska oraz Paulina Galińska.I nagroda Autorki: Paulina Jolanta Dębska, Paulina Galińska Opinia juryPraca wyróżnia się spośród nadesłanych projektów umiejętnym operowaniem elementami współczesnymi, którymi Autorki nadały przestrzeni przed pałacem charakter barokowej osi, podkreślającej architekturę budynku. Zastosowano właściwe przełamanie osi, uwzględniające uwarunkowania istniejącej zabudowy i przebiegu dróg oraz tworzone przez nie kierunki. Oś łączy pałac i historyczną studnię „Grubą Kaśkę”. Projekt cechuje docenianie wartości tradycji w przestrzeni miejskiej, unika jednak podania symboliki w sposób zbyt dosłowny. Autorki pracy starały się zintegrować pałac ze szlakami pieszymi. Usunięcie uliczki-nawrotki sprzed wejścia do budynku dąży do połączenia fasady pałacu z utworzonym przed nią placykiem miejskim. Strefa piesza tego miejsca została wydzielona niskim murkiem od ruchliwej jezdni. Przestrzeń ta mogłaby zostać z powodzeniem wykorzystana przez Muzeum Niepodległości do realizowania różnych inicjatyw bez narzucania im określonej formy. Umiejętne operowanie zielenią dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu wysokich bloków w sąsiedztwie pałacu, wytwarzając równocześnie wnętrze o właściwej skali i otoczeniu pełnym zieleni, odpowiednim dla barokowej architektury. Na podkreślenie zasługuje także czytelne i estetyczne podanie projektu, świadczące o biegłości i staranności Autorek.

Muzeum Niepodległości - pierwsza nagroda

i

Autor: Paulina Jolanta Dębska oraz Paulina Galińska
Pierwsza nagroda w konkursie na zagospodarowanie otoczenia Muzeum Niepodległości w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury

II nagroda Autorzy: Jacek Kwieciński, Maciej Sidorowicz Opinia juryProjekt proponuje radykalne rozwiązanie wprowadzenia ruchu kołowego al. Solidarności pod poziom terenu, dzięki czemu uzyskana została obszerna przestrzeń piesza przed pałacem. Rozdzielenie funkcji komunikacyjnej i wypoczynkowo-reprezentacyjnej stwarza olbrzymie możliwości zintegrowania siedziby Muzeum Niepodległości ze szlakami spacerowymi oraz ciekawego ukształtowania placu przed pałacem, co jednak nie zostało przez Autorów w pełni wykorzystane. Umiejętne wiązanie różnych elementów przestrzennych zielenią poprzez zamknięcia i otwarcia, tworzy propozycję przyjemnego dla użytkowników placu miejskiego, charakterystycznego punktu Warszawy i przystanku dla spacerowiczów na szlaku pomiędzy Ogrodem Saskim i parkiem Krasińskich. Projekt wytycza oś o charakterze barokowym wiążącą pałac Przebendowskich z „Grubą Kaśką”, która podkreśla walory architektoniczne budowli, równocześnie starając się maskować mankamenty kompozycyjne otoczenia. Autorzy zaproponowali wykorzystanie ogrodu za pałacem do imprez i wydarzeń muzealnych, co jest trafne funkcjonalnie i nawiązuje do historycznego przeznaczenia tego miejsca.

Muzeum Niepodległości: druga nagroda

i

Autor: Jacek Kwieciński, Maciej Sidorowicz

III nagroda Autorzy: Andrzej Klimkiewicz, Joanna Kuchta, Hanna Dzielińska Opinia jury Za oryginalne podejście do tematu konkursu i wskazanie na inny wymiar integracji siedziby Muzeum Niepodległości z miastem, jego mieszkańcami oraz turystami. Przestrzeń wokół pałacu została potraktowana jako park edukacyjny, którego elementy wiążą się tematycznie z profilem muzeum. Przedstawiono szereg interesujących pomysłów. Autorzy nie zaniedbali także widokowego powiązania zaproponowanych instalacji z budynkiem. Praca nie odpowiada na postawione problemy urbanistyczne, nagroda została przyznana za oryginalność myśli.

Muzeum Niepodległości w Warszawie: trzecia nagroda

i

Autor: Andrzej Klimkiewicz, Joanna Kuchta, Hanna Dzielińska

Wyróżnienie Autorzy: Jan Kowalewicz, Agnieszka Piwnik, Pamela Krzyszczak Opinia JuryWyróżnienie przyznane za umiejętne operowanie środkami małej architektury, które dążą do wyróżnienia pałacu spośród otoczenia i monumentalizacji jego bryły.

Muzeum Niepodległości: wyróżnienie w konkursie

i

Autor: Jan Kowalewicz, Agnieszka Piwnik, Pamela Krzyszczak

WyróżnienieAutorzy: Grzegorz Mika, Marek Jaxa-Chamiec Opinia juryWyróżnienie za wrażliwość widoczną w tektonice, nadanie dynamiki przestrzeni, grę kierunkami oraz za pomysłowy sposób rozwiązania chodników poprzez różnicowanie powierzchni, wydzielenie przestrzeni pieszej od kołowej

Muzeum Niepodległości, Warszawa: wyróżneinie w konkursie na projekt otoczenia muzeum

i

Autor: Grzegorz Mika, Marek Jaxa-Chamiec