Architektura MuratorProjektyUrban Farm – miejskie gospodarstwo rolne jako część systemu niezależności energetycznej miasta

Urban Farm – miejskie gospodarstwo rolne jako część systemu niezależności energetycznej miasta

Projekt dyplomowy Bartosza Świniarskiego obroniony w 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Bartosz Świniarski
arch. Marcin Goncikowski
Urban Farm – miejskie gospodarstwo rolne jako część systemu niezależności energetycznej miasta

Czytaj także>> Centrum rekreacyjno-usługowe Szmulowizny i Michałowa

Praca podejmuje próbę udowodnienia tezy, że powstawanie i funkcjonowanie pewnego rodzaju budynków wbrew ogólnej opinii jest w stanie przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu ener- getycznego. Wspólne starania grupy doprowadziły do defi nicji kryzysu energetycznego począwszy od jego podstaw i uwarunkowań historycznych po prognozy na przyszłość. Zdefi niowane zostały najsłabsze strony współczesnej gospodarki energe- tycznej i mechanizmy, które sprawiają, że sytuacja staje się coraz trudniejsza, a w szczególności fakt oparcia większości gałęzi przemysłu na ropie naft owej oraz uzależnienia ich od konwencjonal- nych źródeł energii. Określono wachlarz możliwych rozwiązań, zwracając uwagę na ograniczenia, jakie ze sobą niosą. Na tej podstawie przedstawiony został postulat o braku możliwości zastąpienia źródeł konwencjonalnych równie scentralizowa- nymi i zmasowanymi źródłami alternatywnymi.

W poszukiwaniu inspiracji sięgnięto do przykładów historycznych kryzysów energetycznych.

Przedstawiono dwie skrajne postawy: północno- koreańską, która doprowadziła do kompletnego spustoszenia kraju, i kubańską, która przyniosła zaskakująco pozytywne i ciekawe rezultaty. W dalszej części, w oparciu o analizy ekonomiczne i socjologiczne, sformułowano cztery scenariusze reakcji na przyszłą sytuację kryzysową. Pierwszy opiera się na sytuacji kubańskiej, postuluje spokojne przejście gospodarki światowej ze zglobalizowanej na regionalną. Drugi postuluje „ekorozwój”, szybki rozwój technologii energii odnawialnych i oparcie na nich światowej gospodarki bez długoterminowych negatywnych skutków. Trzeci scenariusz zakłada tzw. burnout – chaos klimatyczny spowodowany przeoczeniem momentu, w którym dojdzie do szczytu wydobycia produkcji ropy, co doprowadzi do szybkiego zużywania pozostałych konwencjonalnych źródeł energi i niewystarczająco szybkiego rozwoju alternatyw. Czwarty, najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada wywiązanie się konfl iktów zbrojnych w walce o ropę.
Następnie, na odpowiednio przygotowanym podkładzie teoretycznym podjęto próbę sformu- łowania recepty na kryzys. Przyjęto scenariusz kubański jako najbardziej prawdopodobny i na podstawie dokładniejszej analizy sytuacji na Kubie sformułowano najprawdopodobniejszy scenariusz przyszłościowy. Udowodniono, że sytuacja tyczyć się będzie głównie miast jako największych skupisk ludzkich i ograniczono do nich dalsze rozważania.
Dalej przytoczono postanowienia programu Inteligent Energy For Europe jako tego, który staje się podstawą rozwoju współczesnych europej- skich miast. Program ten, mając na celu przemianę współczesnych skupisk ludzkich w zrównoważone miasta, postuluje wykorzystanie trzech strategii: steer, altener i cooPener. Na podstawie tych strategii postulowane jest skrócenie drogi producent – odbiorca we wszystkich odmianach produkcji. Postulat zostaje wykorzystany jako podstawa do stworzenia ogólnej strategii mającej na celu uniezależnienie energetyczne Warszawy. Na strategię składa się sieć trzech rodzajów budynków: Wertykalnych Farm, Terminali Transpor- towo-Pasażerskich oraz Lekkich Miejskich Fabryk. Każda z części strategii ma mieć pośredni wpływ na osiągniecie stanu niezależności energetycznej miasta.

fotka z /zdjecia/katalog_wapw-43.jpg