Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Badania w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej; fot. B. Motyka

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

2021-08-11 19:29

Dzięki różnorodnej tematyce studiów nabyte umiejętności można wykorzystać w wielu dziedzinach zawodowych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Rzeszowskiej, pisze Aleksandra Szymaszek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej2. Jednostki organizacyjne Wydziału Architektury Politechniki Rzeszowskiej3. Dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Rzeszowskiej?4. Co wyróżnia Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej5. Czy Rzeszów jest dobrym miejscem do studiowania architektury?6. WBIŚiA PRz: przydatne informacje

Historia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Historia wydziału ma swój początek we wrześniu 1966 r., kiedy to w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie powołano do życia Wydział Inżynierii Komunalnej. W 1968 roku w profilu dydaktycznym wydzielono dwa specjalistyczne kierunki kształcenia: budownictwo lądowe i urządzenia sanitarne. W pierwszych latach działalności wydziału wydatnej pomocy, zarówno w skompletowaniu kadry nauczycieli akademickich, jak i w przygotowaniu odpowiedniego zaplecza sprzętowo-lokalowego, udzieliły Politechnika Krakowska oraz Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 25 maja 1970 roku wręczono uroczyście dyplomy inżynierskie pierwszym absolwentom. W 2014 roku wydział zmienił nazwę na: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.Warto również wspomnieć, że Politechnika Rzeszowska jest najstarszą uczelnią techniczną w południowo-wschodniej Polsce. W obszarze architektury badania naukowe obejmują m.in. rewitalizację obszarów zdegradowanych, zastosowanie technologii ekologicznych w ramach zrównoważonego rozwoju oraz konserwację zabytków.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; fot. B. Motyka

Jednostki organizacyjne Wydziału Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Jednostki organizacyjne, które należy wyróżnić, to: Katedra Budownictwa Ogólnego, Katedra Dróg i Mostów, Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla, Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Katedra Konserwacji Zabytków, Katedra Konstrukcji Budowlanych, Katedra Mechaniki Konstrukcji, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej oraz Zakład Urbanistyki i Architektury.Absolwenci mają możliwość ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Wydział aktywnie bierze udział we współpracy międzynarodowej, zarówno w dziedzinie naukowej, jak i dydaktycznej. Wspiera również integrację między studentami, organizując wiele imprez wydziałowych. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczenie semestrów odbywa się na podstawie systemu punktowego ECTS.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej podczas zajęć; fot. B. Motyka

Dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Rzeszowskiej?

Są to studia bardzo ciekawe, dające możliwość rozwoju kreatywności oraz przynoszące satysfakcję. Dzięki różnorodnej tematyce studiów nabyte umiejętności można wykorzystać w wielu dziedzinach zawodowych. Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące historii architektury i sztuki, konstrukcji budowlanych czy rozmaitych rozwiązań obiektów usługowych lub całych założeń urbanistycznych. Odbywają się też zajęcia artystyczne, na których mamy możliwość nauki nowych form rysunku. Prowadzone są one często w formie plenerów w ciekawych miejscach. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi uczelniami studenci mają okazję podróżować i poznawać kulturę i obyczaje innych krajów oraz zawierać nowe znajomości. Możliwość podjęcia stażu, dzięki projektowi „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”, jest okazją do stawiania pierwszych kroków w zawodzie i rozwijania umiejętności w praktyce. W trakcie toku studiów mogłam zaobserwować, jak wielu nauczycieli akademickich jest zaangażowanych w swoją pracę oraz jaki ogrom wiedzy mogą nam przekazać. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oferuje studentom nowoczesny system kształcenia, indywidualne formy współpracy i unikatowe specjalności.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Bufet Kwant; fot. A. Szymaszek

Co wyróżnia Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Różnorodność projektowa oraz szerokie pole interpretacji danych zagadnień, jakie oferuje program studiów, umożliwia zdobycie umiejętności dotyczących wielu rodzajów rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Dzięki współpracy z uczelniami spoza kraju studenci mogą doświadczyć nowych wyzwań, m.in. studiować oraz odbyć praktyki za granicą.Na Politechnice Rzeszowskiej działa wiele różnych organizacji. Uczelnia dba o wszechstronny rozwój studentów, umożliwiając i wspierając działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Promuje również aktywność organizacyjną, kulturalną, sportową i artystyczną.Ważną kwestią jest również społeczność, którą tworzą wszyscy studenci. Grono ludzi o podobnych zainteresowaniach i chęci działania wykonuje wiele kreatywnych działań, co wiąże się również z zawieraniem przyjaźni.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Pracownia rysunkowa Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; fot. M. Misiakiewicz

Czy Rzeszów jest dobrym miejscem do studiowania architektury?

Ciągle rozwijający się Rzeszów jest jednym z najbardziej popularnych miast studenckich. Wiele organizowanych imprez, np. jeden z najlepszych festiwali kultury studenckiej w Polsce – Rzeszowskie Juwenalia, które corocznie odbywają się na terenie kampusu – przyciągają studentów z całego kraju. W ciągu trzech dni odbywają się koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz wydarzenia o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. Miejscem rekreacji i odpoczynku są Bulwary nad Wisłokiem w Rzeszowie. Miasto ma również piękny rynek, który jest centrum spotkań i rozmaitych wydarzeń. Oprócz tego w Rzeszowie zlokalizowanych jest wiele ciekawych obiektów architektonicznych, np. budynek Filharmonii Podkarpackiej, Pałac Lubomirskich oraz Zamek Lubomirskich, których projektantami byli czołowi architekci.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa prac studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; fot. R. Polak

WBIŚiA PRz: przydatne informacje

Studia podyplomowe: Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych; Hydrotechnika; Audyt i certyfikacja energetyczna budynków; Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie; Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowejPraktyki: Studenckie praktyki zawodowe organizowane są najczęściej w czasie wakacji, a studenci muszą uzyskać ich zaliczenie. Na kierunku architektura na studiach inżynierskich odbywają się po pierwszym roku jako praktyka budowlana, a po drugim – jako praktyka inwentaryzacyjna, architektoniczna i urbanistyczna. Na studiach drugiego stopnia obowiązuje praktyka przeddyplomowa w biurze projektowym. Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca na odbycie praktyk dzięki współpracy z wieloma firmami oraz organizacji wielu szkoleń i wydarzeń.Współpraca: Aviation Labour Supply and Import-Export Joint Stock Company z siedzibą w Hanoi; Huazhong University of Science and Technology (HUST) w Wuhan; 75 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w 25 państwach europejskich; 49 umów z firmami. Istnieje również możliwość wyjazdu do firmy przez studenta w ramach programu Erasmus+.Wyjazdy studyjne: Tematem przedmiotu teoria i projektowanie urbanistyczne realizowanym podczas toku studiów inżynierskich jest kształtowanie nowej tożsamości przestrzeni. W związku z tym organizowany jest wyjazd do miejscowości Horyniec-Zdrój, którego rewitalizacja była wyzwaniem postawionym przed studentami. Możliwość przeprowadzenia analiz, inwentaryzacji oraz rozmów z mieszkańcami pozwoliły na prawidłowe i dogłębne przestudiowanie problemów miejscowości.W ramach projektu osadnictwa wiejskiego odbywa się wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dokładna rekonstrukcja zagospodarowania domów, Galicyjski Rynek oraz wiele innych obiektów przybliżają kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat.Na szczycie w Bezmiechowej znajduje się szkoła szybowcowa Politechniki Rzeszowskiej z częścią hotelową i gastronomiczną – można stąd zobaczyć niemal całe Bieszczady. W ramach realizacji zajęć rysunkowych z dr. Tomaszem Tomaszkiem odbył się plener rysunkowy. Dowolność i brak ograniczeń w tworzeniu pozwoliły na stworzenie kreatywnych, nieszablonowych prac. Wystawa rysunków i relacja zdjęciowa zostały zorganizowane w głównym budynku (V) Politechniki Rzeszowskiej.Obóz naukowy w Antoninach był pierwszym tego typu wyjazdem na Ukrainę połączonym z wykonaniem dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Wcześniej podobne wyjazdy odbywały się jedynie na terenie Polski – studenci badali m.in. Twierdzę Przemyśl i Łętownię.Wyjazdy zagraniczne/programy: W ramach programów: ERASMUS+ studenci mają możliwość podjęcia nauki m.in. w Norwegii – Norwegian University of Science and Technology w Trondheim, w Portugalii – Universidade Lusofona do Porto w Porto, w Hiszpanii – Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie, we Włoszech – Politecnico di Bari w Bari, w Turcji – Yasar Universitesi w Izmirze. Dodatkowo możliwy jest wyjazd do Huazhong University of Science and Technology w Wuhan.O przyjęcie na studia w Erasmusie pozaeuropejskim mogą się ubiegać studenci studiów II i III stopnia. Kraje partnerskie to: Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Indie, Gruzja, Ukraina, Uzbekistan, Kazachstan, Czarnogóra.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej; fot. B. Motyka

Kursy, szkolenia: W ramach programu „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” studenci uzyskali możliwość uczestnictwa w bezpłatnych kursach, takich jak: Certyfikowane szkolenie AutoDESK, kurs Marketing miast i regionów. Dodatkowo uczelnia oferuje dostęp do licencji programów występujących w cyklu zajęć komputerowych, np. ArchiCAD. Trwa ona przez cały tok studiów. Dzięki przynależności do konsorcjum PIONIER i uczestnictwu w projektach studenci oraz pracownicy mają możliwość korzystania z usług w tzw. chmurze, m.in. z pakietu Microsoft Office 365 oraz aplikacji i maszyn wirtualnych.Wybrane przedmioty: Założeniem programu studiów jest wszechstronne kształcenie w zakresie architektury i urbanistyki.Teoria i projektowanie urbanistyczne – każdy z roczników zajmuje się rewitalizacją innej okolicznej miejscowości. W programie przedmiotu wymagane jest również stworzenie w kreatywny sposób książki na temat danego miejsca. W tym celu student zagłębia się w historię miejscowości, prowadzi rozmowy z mieszkańcami, co pozwala na głębsze zrozumienie problemów przestrzennych. W trakcie semestru organizowany jest wyjazd do miejsca, którego dotyczy projekt. W końcowym etapie często organizowane są wystawy projektów i książek.Konserwacja i modernizacja obiektów zabytkowych – przedmiot pozwala zapoznać się z metodami i sposobami prac konserwatorskich. Jest to pierwsze zetknięcie się z takiego typu rozwiązaniami projektowymi i wymaga nieco innego spojrzenia. Projekt ten jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla studenta, ponieważ wymaga stworzenia czegoś nowoczesnego i funkcjonalnego, pamiętając przy tym o dostosowaniu się do wymogów konserwatorskich.Inne wybrane przedmioty to: geometria wykreślna, rysunek oraz malarstwo, techniki warsztatowe, geodezja i kartografia, projektowanie osadnictwa wiejskiego, projektowanie architektoniczne – zabudowa mieszkaniowa, techniki komputerowe w architekturze i urbanistyce, fizyka budowli, prawo budowlane oraz języki obce.Wybrani nauczyciele akademiccy: Na WBIŚiA pracuje 148 nauczycieli akademickich. W procesie dydaktycznym biorą udział w większości twórcy współczesnej architektury pracujący czynnie w zawodzie, konstruktorzy, planiści i artyści. Wybrani nauczyciele akademiccy to: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, dr hab. inż. arch. Adam Rybka, prof. uczelni; dr inż. arch. Anna Sikora, prof. uczelni; dr hab. Michał Proksa, prof. uczelni; dr inż.arch. Beata Walicka-Góral, dr inż. arch. Igor Labuda.Koła naukowe: Na Wydziale Architektury Politechniki Rzeszowskiej istnieje 11 kół naukowych. Zrzeszają studentów podejmujących działalność naukową o tematyce charakterystycznej dla kierunku studiów i pozwalają na samokształcenie i rozwijanie zainteresowań.Koła studentów architektury to:– Koło Naukowe Architektury Miejsc Publicznych – na spotkaniach poruszane są m.in. tematy dotyczące planowania przestrzennego;– ZARYS – koło zrzeszające studentów, których celem jest poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni; oprócz pracy nad kreatywnymi propozycjami rozwiązań angażują się również w akcje charytatywne na rzecz zwierząt;– da Vinci – na spotkaniach poruszane są zagadnienia dotyczące współczesnych kierunków projektowania i wykonawstwa architektoniczno-budowlanego, innowacyjnych technologii energooszczędnych, helioenergetyki, historycznych form architektonicznych.Wybrane organizacje studenckie: KU AZS Akademicki Związek Sportowy PRz, ESN (Erasmus Student Network); media uczelniane: Akademickie Radio i Telewizja Centrum, wydawnictwo uczelniane – „Gazeta Politechniki".

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Popularne miejsce spotkań studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; fot. A. Szymaszek

Budynek wydziału: WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiejto jeden z obiektów tworzących kampus Politechniki. W pobliżu budynku znajdują się akademiki, lubiana przez studentów altana oraz „kwadraty”, czyli miejsca, w których w ciepłe dni można zrelaksować się w przerwach między zajęciami lub spotkać się ze znajomymi.W budynku wydziału stworzone są dogodne warunki do studiowania. Poza standardowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i studiami projektowymi znajdują się tu laboratoria, m.in. Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji, i pracownie komputerowe. Miejscem, gdzie można zjeść posiłki, spotkać się ze znajomymi lub po prostu popracować, jest bar studencki, który znajduje się na parterze wydziału. W obiekcie są także automaty z przekąskami oraz napojami. W kampusie znajduje się obiekt z pracownią rysunku, malarstwa i rzeźby. W głównym budynku Politechniki (V) odbywa się znaczna ilość zajęć oraz zlokalizowane są tam gabinety nauczycieli akademickich, w których odbywają się konsultacje. Studenci mają także możliwość korzystania z biblioteki uczelnianej, która mieści się w głównym obiekcie.W kampusie usytuowane są lokale usługowe, gdzie można łatwo zaopatrzyć się w konieczne materiały i pomoce. Możliwe jest również wykonanie na miejscu potrzebnych usług, takich jak wydruk plansz, co dla studentów architektury jest bardzo ważne. Uczelnia jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. Wydział znajduje się około 3 km od ścisłego centrum miasta.Tuż obok wydziału zlokalizowany jest parking oraz Centrum Sportu Akademickiego, gdzie znajduje się m.in. hala sportowa oraz ścianka wspinaczkowa dostępna dla studentów. Osiedle Studenckie Politechniki Rzeszowskiej znajduje się przy skrzyżowaniu ulic zaledwie kilka minut drogi od wydziału. W skład zespołu domów studenckich wchodzi sześć obiektów, zapewniających zakwaterowanie ponad 2 tysiącom studentów. Dobra lokalizacja umożliwia mieszkańcom osiedla bezproblemowe korzystanie z komunikacji miejskiej. W pobliżu osiedla są też kino i sklepy spożywcze.Wybrane osiągnięcia studentów: Absolwentki kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej zostały nagrodzone w konkursie „Dziedzictwo i rozwój Podkarpacia”. Został on zorganizowany przez samorząd województwa. Aneta Czekaj otrzymała nagrodę za projekt dyplomowy Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej, a Urszula Król nagrodę za projekt dyplomowy Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych. Promotorem obydwu prac był dr inż. arch. Cezary Szpytma.Stypendia: Rektora Politechniki Rzeszowskiej, ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe dla studentów PRz, doktoranckie, socjalne, dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Laboratorium Badań Konstrukcji WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej; fot. B. Motyka

ZAPISZ SIĘ