Architektura MuratorWydarzeniaJak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego

Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego

Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.

Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego

W publikacji KPZK PAN pt. Studia nad chaosem przestrzennym w Polsce z 2018 roku eksperci twierdzą, że decyzje o warunkach zabudowy są jednym z najistotniejszych czynników, które wpływają na narastanie chaosu przestrzennego. Obecnie jedynie 31% powierzchni Polski jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową bez zadbania o infrastrukturę społeczną lub w znacznym od niej oddaleniu, powoduje gorszy dostęp do szkół, przychodni i instytucji publicznych. Dobrze rozwinięta infrastruktura (komunikacyjna, społeczna, techniczna) powinna być nieodłącznym elementem przestrzeni zurbanizowanych, ponieważ bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia.  

Koszty chaosu przestrzennego ponosi również środowisko naturalne. Niekontrolowane rozlewanie się zabudowy skutkuje zmniejszającą się powierzchnią terenów zielonych. Problemem w tym przypadku jest nie tylko utrata drzew, które m.in. pochłaniają tony CO2 i zatrzymują dużą część opadów. Negatywną dla środowiska konsekwencją jest również utrata siedlisk naturalnych wielu gatunków roślin i zwierząt, a także większe zagrożenie powodziowe.

Kto ponosi koszt chaosu przestrzennego

Na nieefektywnym zarządzaniu gruntami tracą przede wszystkim mieszkańcy. Według wyliczeń, koszty ekonomiczne powstałe w wyniku chaosu przestrzennego wynoszą rocznie 84,3 mld zł. Zawierają się w nich przede wszystkim koszty transportu, w tym w szczególności nadmiarowe koszty dojazdów do pracy, centrów usługowych, placówek oświaty i zdrowia, miejsc rekreacji, koszty budowy, a później eksploatacji dodatkowej i nieefektywnie wykorzystywanej infrastruktury drogowej oraz technicznej.

Reforma przychodzi z odsieczą

Biorąc pod uwagę cały szereg kosztów związanych z chaosem przestrzennym, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało reformę, która ma zmienić ten stan.

Już w przyszłym roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jej główne cele to:

• zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego,
• przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy na tereny rolnicze, leśne i cenne przyrodniczo,
• ułatwienie inwestowania na terenach już zurbanizowanych,
• cyfryzacja danych o planowaniu przestrzennym,
• zwiększenie roli konsultacji społecznych.

Zgodnie z projektem, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy zostanie zastąpione planem ogólnym, uproszczone zostaną procedury planistyczne, doprecyzowane zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Utworzony zostanie też Rejestr Urbanistyczny.

W konsekwencji możliwa będzie większa ochrona terenów jeszcze niezabudowanych, a planowanie przestrzeni w większym stopniu będzie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Nowe reguły umożliwią uzależnienie budowy nowego osiedla mieszkaniowego od powstania w pobliżu obiektów infrastruktury społecznej, takich jak szkoła czy park.

Więcej informacji o reformie planowania przestrzennego znajdziesz na stronie mojemiejsce.gov.pl

Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.
Notatki o planowaniu regionalnym Nie ulega wątpliwości, że regionalne planowanie przestrzenne znajduje się dziś w swoistej koncepcyjnej pustce. Nie wiemy, po co je uprawiać ani jak to robić – pisze Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wskazując równocześnie metodę planowania, w której najważniejszym zasobem regionu staje się jego krajobraz