Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie

SARP: oficjalne oświadczenie w sprawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

2013-09-27 11:39

Przedstawiamy oświadczenie SARP w sprawie ogłoszenia przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępowania na wybór projektanta obiektu muzeum. Skład komisji został poszerzony o architektów, członków SARP: Tomasza Koniora, Macieja Miłobędzkiego i Magdalenę Staniszkis

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie

OŚWIADCZENIE Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) w następstwie ogłoszenia przez MSN postępowania na wybór projektanta, w toku wspólnych rozmów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN), oceniły sytuację wokół zamiaru wzniesienia obiektu muzeum na placu Defilad w Warszawie. MSN ocenia, że po latach wysiłków z jego strony, możliwość realizacji rezultatów konkursu przeprowadzonego w 2007 roku – na skutek trwałego nierozwiązywalnego, w będącym do przewidzenia czasie, sporu prawnego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a projektantem Christianem Kerezem – wyczerpała się. Czyni to przy tym szansę na wzniesienie obiektu muzeum na ich podstawie, za zapewnione na ten cel środki, nieosiągalnymi. MSN oraz SARP zgodnie ubolewają nad tymi faktami. SARP przyjmuje z żalem do wiadomości stanowisko MSN, że w związku z niewygaśnięciem dalekosiężnych skutków efektu niezrealizowania umowy zawartej w następstwie rozstrzygniętego w 2007 roku konkursu powtórne zorganizowanie procedury konkursowej o wymaganej, ze względu na rangę obiektu i jego lokalizację w Warszawie, jakości sędziowania i uczestnictwa, jest – i długo będzie – nieosiągalne. W tej wyjątkowej sytuacji MSN, mając obecnie zapewnienie środków na wzniesienie budynku muzeum i będąc zdeterminowanym, by do tego doprowadzić oraz chcąc być zgodnym z polskim prawem zamówień publicznych, wybrało tryb negocjacji z ogłoszeniem jako metodę wyboru przyszłego projektanta obiektu muzeum i zdecydowało się go ogłosić.SARP z przekonaniem stwierdza, że najwłaściwszą w przypadku obiektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej – jak w każdym przypadku konkurowania w dziedzinie architektury – jest procedura konkursowa. Wyjątkowość sytuacji czyni procedurę negocjacyjną opartą na kryteriach jakościowych za uzasadnioną – praktyką europejską, choć żałować trzeba, że nie polską – alternatywę przetargu, postępowania stosowanego nieumiejętnie na rodzimym rynku zamówień publicznych na usługi architektoniczne gdzie jakościowe kryteria oceny nie są używane, a środki publiczne wydawane są bez uwzględnienia jakości architektury wznoszonych obiektów. MSN oraz SARP zgodnie oceniają, że, istnieje możliwość zmiany warunków w celu uzyskania możliwie szerokiego dostępu do toczącego się postępowania, a więc jego konkurencyjności, a także zapewnienia w jego ramach możliwie najwyższego stopnia profesjonalizmu oraz bezstronności oceny. W tym celu opracowane zostaną zmiany do ogłoszenia, które zostaną upublicznione w najkrótszym możliwym terminie. Jednocześnie MSN zapewnia, że dochowa staranności w celu zapewnienia ochrony praw autorskich utworów architektonicznych ocenianych w toku postępowania.Przedstawiciele środowiska architektonicznego o odpowiednich kwalifikacjach zostaną włączeni do współpracy w ramach istniejących procedur, w tym m.in. w celu weryfikacji kryteriów oceny ofert (w tym koncepcji) opisywanych w siwz. W celu zapewnienia obecności w komisji oceniającej aplikacje (oferty) uprawnionych architektów w liczbie nie mniejszej niż 1/3 składu komisji, dla rozszerzenia już powołanego jej składu, Prezydium Zarządu Głównego SARP rekomenduje, a Dyrekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej powoła architektów: Tomasza Koniora, Macieja Miłobędzkiego oraz Magdalenę Staniszkis.Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej         Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Joanna Mytkowska                                      Mariusz ŚcisłoOświadczenie zamieszczone zostało na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adresem: http://www.sarp.org.pl/pliki/oswiadczenie_SARPiMSN.pdf