Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja sali chorych, autor: Wiktoria GrzechnikTytuł: Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją - dostosowanie i weryfikacja list sprawdzającychAutorzy projektu: Dominika Bednarz, Jakub Brodziński, Wiktoria Grzechnik, Monika Kądziołka, Dominika Łuc, Nikola Noszczyńska Nazwa uczelni: Politechnika Śląska Wydział: Wydział Architektury Rok studiów: 3 rok Rok rozpoczęcia studiów: 2018 r. Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ, dr inż. arch. Iwona Benek

Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją

2021-07-14 15:21

Projekt skupia się na diagnozie przestrzennej i określeniu priorytetowych wytycznych projektowych dla obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej przeznaczonych dla osób z chorobami otępiennymi. Problem ten jest narastającym zjawiskiem nie tylko wśród osób starszych, a rozwiązania przestrzenne są uznanym czynnikiem mogącym wspierać jakość opieki nad chorymi i ich funkcjonowanie

Celem projektu jest diagnoza jakości przestrzennej obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej dla osób z zespołami otępiennymi poprzez wykorzystanie dostępnych list sprawdzających uwzględniających potrzeby chorych. Wytyczne projektowe oparto o badania literaturowe, analizę miejsc o podobnej funkcji, zebranie przykładów dobrych praktyk. Wykorzystano także wcześniej zrealizowane badania opiekunów naukowych oraz wiedzę psychogerontologa na temat specyfiki funkcjonowania osób chorych (wykład na ten temat przeprowadził psycholog Adam Bednorz ze Szpitala Geriatrycznego w Katowicach). Na tej podstawie przestawiono koncepcje poszczególnych stref i pomieszczeń. Istotnym elementem projektu było przeprowadzenie audytów dostępności architektonicznej Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz Centrum Alzheimera w Warszawie. Podjęto próbę weryfikacji i dostosowania narzędzi badawczych do warunków i wytycznych obowiązujących w Polsce. Opracowano wytyczne i koncepcje przestrzenne dla kluczowych wnętrz terapeutyczno – aktywizujących osoby z demencją, czyli pomieszczeń wspólnych. Jest to etap ewaluacji opracowanego narzędzia, jakim jest lista sprawdzająca dostępność poszczególnych funkcji obiektu pod kątem funkcjonalnym, behawioralnym czy technicznym dla użytkowników obiektu.

Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją

i

Autor: Archiwum Architektury Rzut ogrodu przeznaczonego dla osób z chorobami otępiennymi, autor: Dominika Łuc, 2021

Założenia projektu:-Wykorzystanie dostępnych narzędzi ocen jakościowych: „Dementia design for general hospitals and emergency departments: Audit tool/checklist” opracowanych przez Dementia Services Developement Centre (DSDC), University of Stirling oraz listy kontrolnej dla oddziałów geriatrycznych przedstawionej w monografii pt. „Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych” autorstwa dr hab. inż. arch. A. Szewczenko, prof. PŚ, Wydz. Architektury;- Dostosowanie i weryfikacja ww. list sprawdzających do warunków w badanych obiektach;- Opracowanie wytycznych dla funkcji wspólnych we wskazanych obiektach. Materiały graficzne zostały opracowane na podstawie zebranych przykładów dobrych praktyk oraz w porozumieniu z prowadzącymi na podstawie ich wcześniej zrealizowanych badań. Również dzięki wiedzy przekazanej przez psychogerontologa na temat specyfiki funkcjonowania osób chorych możliwe było określenie wytycznych projektowych. Zostały one wprowadzone w koncepcje poszczególnych stref i pomieszczeń.

ZAPISZ SIĘ