Co warto wiedzieć o izolacyjności okien PVC

i

Autor: Archiwum Architektury Okna to kluczowy czynnik w izolacyjności akustycznej budynków; fot. Deceuninck

Akustyka

Co warto wiedzieć o izolacyjności okien PVC

2023-04-01 8:00 Materiał sponsorowany

Intensywny rozwój szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej, technologicznej i mieszkaniowej sprawił, że żyjemy w coraz głośniejszych miastach, dlatego istotne są dziś działania podwyższające izolacyjność akustyczną budynków. Już w trakcie procesu projektowego i budowlanego warto zaangażować się w dopasowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających wpływ hałasu, a jednocześnie podnoszących komfort życia.

Nadmierny hałas, według raportu WHO, jest nie tylko uciążliwy, ale stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz dobrego samopoczucia, przyczyniając się m.in. do wzrostu napięcia nerwowego oraz chorób układu krążenia. Szacuje się, że w ciągu doby ok. 90% czasu spędzamy w budynkach, dlatego ich standard oraz jakość materiałów, z jakich zostały wykonane, ma coraz większy wpływ na efektywność naszego życia oraz zdrowia.

Powyższe czynniki wykazują konieczność działania w obszarze podwyższania izolacyjności akustycznej budynków. Istotne jest, aby już w trakcie procesu projektowego oraz budowlanego zaangażować się w dopasowanie odpowiednich rozwiązań pomagających ograniczyć wpływ hałasu, jednocześnie podnosząc komfort naszego życia. Przy obecnych wysokich wymogach termoizolacyjnych w budownictwie, wiążących się z zastosowaniem grubej warstwy ocieplenia, a tym samym zapewniających dużą efektywność tłumienia, to okna stanowią kluczowy czynnik w izolacyjności akustycznej budynków.

Co warto wiedzieć o izolacyjności okien PVC

i

Autor: Archiwum Architektury Elementami, które negatywnie wpływają na akustykę okien, są przede wszystkim nawiewniki oraz rozszczelnienia ramy okiennej; fot. Deceuninck

Dopasowanie do stopnia hałasu

Dobór okien akustycznych powinien być adekwatny do stopnia natężenia hałasu. Nie zawsze istnieje konieczność montowania stolarki o najwyższym parametrze dźwiękoszczelności. Choć będzie ona najlepiej chronić, to cena może znacząco przekroczyć planowany budżet. Trzeba też mieć świadomość, że wysoka izolacyjność akustyczna szklenia może obniżać właściwości termiczne okna, dlatego warto racjonalnie podejść do tematu.

Aby odpowiednio określić parametry okna, dobrze w pierwszej kolejności uzyskać informację na temat miarodajnego poziomu dźwięku na zewnątrz projektowanego budynku. Posłużyć nam do tego mogą mapy akustyczne wykonywane obligatoryjnie dla aglomeracji powyżej 100000 mieszkańców w rundach mapowania co 5 lat (art. 117 oraz 118, ustawy Poś). Jednak najbardziej rzetelne wyniki osiągniemy na podstawie pomiarów w otoczeniu planowanej inwestycji. Zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10 konieczne jest określenie:

• wartości miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu dla 8 kolejnych najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia,

• wartości miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej.

W projektach nadal dość często można spotkać identyczne wymagania dla okien w odniesieniu do całego budynku, a nawet zespołu budynków. Skutkuje to niejednokrotnie niepotrzebnym zwiększeniem nakładów finansowych, związanym z zastosowaniem szklenia o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych również w tych częściach fasady, gdzie nie jest to konieczne. Dlatego aby uzyskać pełen obraz, należy wykonać analizę propagacji hałasu, uwzględniającą ewentualne zmiany infrastruktury drogowej czy kolejowej. Pozwoli to zoptymalizować dobór stolarki pod kątem wymagań akustycznych dla poszczególnych fragmentów przegrody zewnętrznej.

Wymagania akustyczne dla okien PVC wyrażamy za pomocą poniższych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej:

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej – Rw (C; Ctr), gdzie:

• Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej,

• C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości (ruch lotniczy i kolejowy, trasy szybkiego ruchu),• Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości (ruch uliczny).

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 – jest to suma ważonego wskaźnikaizolacyjności akustycznej właściwej (Rw) i widmowego wskaźnika adaptacyjnego (C):

RA1 = Rw + C [dB].

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 – to suma ważonego wskaźnikaizolacyjności akustycznej właściwej (Rw) i widmowego wskaźnika adaptacyjnego (Ctr):

RA2 = Rw + Ctr [dB].

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej okien i drzwi balkonowych

Przykład:Okno balkonowe dwuskrzydłowe z profilami Deceuninck Elegant Infinity i pakietem szybowym o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej ma współczynnik Rw (C; Ctr) = 47 (−1; −4).Z uwzględnieniem wskaźnika tłumienia Ctr (ruch uliczny) to samo okno będzie miało izolacyjność wyrażoną wskaźnikiem RA2 wynoszącym:

RA2 = Rw + Ctr = 47 − 4 = 43 dB.

Natomiast izolacyjność tego okna z uwzględnieniem korekty C będzie wynosiła:

RA1 = Rw + C = 47 − 1 = 46 dB.

Co warto wiedzieć o izolacyjności okien PVC

i

Autor: Archiwum Architektury Próbka Elegant Infinity po zamontowaniu w Laboratorium Badań Wibroakustycznych. Widok od strony komory nadawczej (po lewej) i odbiorczej (po prawej)

Wpływ wyników nawiewników na izolacyjność akustyczną okien

Elementami, które negatywnie wpływają na akustykę okien, są przede wszystkim nawiewniki oraz rozszczelnienia ramy okiennej. Niestety, wraz z dopływem powietrza, do pomieszczenia przedostaje się również hałas. Wypadkowy wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej okna wraz z zamontowanym nawiewnikiem określa się metodą badawczą lub – w większości przypadków – metodą obliczeniową za pomocą poniższego wzoru, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10:

Dość często zaskoczenie budzi fakt, jak znacznie nawiewnik obniża wartość izolacyjną okna. Przykładowo: dla okna o współczynniku Rw = 38 dB z zamontowanym nawiewnikiem o współczynniku Dn,e,w = 32 dB uzyskujemy wypadkową izolacyjności całego zestawu na poziomie 25 dB (wartość zależna od powierzchni okna). Nawet podmiana nawiewnika na model o współczynniku Dn,e,w = 42 dB nie spowoduje znacznej poprawy izolacyjności całego zestawu: Rw = 34 dB. Wartość ta wciąż będzie niższa od 38 dB dla okna bez nawiewnika.Biorąc pod uwagę negatywny wpływ nawiewnika okiennego na izolacyjność okna, w przypadku budynków o zwiększonych wymaganiach akustycznych warto rozważyć zastosowanie nawiewników ściennych, które wykazują lepsze parametry akustyczne. Wsparcie dla architektów w kwestiach związanych z izolacyjnością akustyczną stolarki PVC oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości w procesie projektowym oferuje na co dzień zespół ds. obiektów Deceuninck Polska.z

Na izolacyjność akustyczną okna wpływa:

• system profilowy • grubość szyb składowych (szyby o różnej grubości zmniejszają powstawanie wibracji przenoszących dźwięk)

• rodzaj gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową

• odległość pomiędzy szybami

• zastosowanie szyb warstwowych i rodzaj folii w laminatach

• typ okna oraz jego wymiary (im większa powierzchnia tym gorsze parametry akustyczne)

• ustawienie okuć (neutralne / zima / lato)

• szczelny montaż (eliminacja mostków termicznych)

• rodzaj zastosowanego nawiewnika okiennego