Architektura kryzysu klimatycznego

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura kryzysu klimatycznego i Architects Declare – debata o strategiach i trudnościach w projektowaniu

2020-10-02 12:33

„Architektura kryzysu klimatycznego” to spotkanie dotyczące inicjatywy Architects Declare. Projektanci opowiedzą, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji założeń apelu, a także o trudnościach, które rodzi projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Architects Declare – międzynarodowa inicjatywa dla klimatu

„Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency”, która będzie motywem przewodnim spotkania „Architektura Kryzysu Klimatycznego”, to inicjatywa brytyjskich pracowni projektowych, która powstała 30 maja 2019 roku jako odpowiedź na wprowadzenie przez parlament Wielkiej Brytanii klimatycznego stanu wyjątkowego. Polska była 18 krajem dołączającym do międzynarodowego ruchu, a sygnatariuszami-założycielami zostały pracownie JSK Architekci, JEMS Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA oraz WXCA .Kryzysy załamania klimatycznego i utraty bioróżnorodności są poważnym problemem naszych czasów. Ze względu na fakt iż budownictwo i budynki odpowiadają za prawie 40% związanej z energią emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie wywierają znaczący wpływ na naturalne siedliska,wymagana jest zmiana paradygmatu działania. W ramach apelu Architects Declare środowisko projektantów zobowiązuje się do wzmocnienia aspektu tworzenia architektury i urbanistyki, które będą mniej ingerować w środowisko. W deklaracji zapisano następujące postanowienia:- szerzenie wśród klientów i kontrahentów świadomości o zagrożeniach związanych z klimatem i bioróżnorodnością oraz o pilnej potrzebie działania;- propagowanie sprawnie wprowadzanych zmian w kierunku praktyk projektowania regeneracyjnego i wspierającej te procesy priorytetyzacji finansowania rządowego;- ustanowienie zasad łagodzenia niekorzystnych zmian dotyczących klimatu i bioróżnorodności jako kluczowego miernika sukcesu w branży: wyrażonego nagrodami, wyróżnieniami i listami;- dzielenie się w powyższych działaniach i dążeniach wiedzą i badaniami na zasadach open source;- ocenianie wszystkich nowych projektów pod kątem aspiracji do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym i zachęcanie klientów do przyjęcia takiego podejścia;- modernizowanie istniejących budynków w celu ich dłuższego wykorzystania jako bardziej efektywnej pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywy dla rozbiórek i nowych projektów budowlanych, gdy tylko jest to możliwe;- uwzględnianie obliczania pełnych kosztów cyklu życia, modelowania emisji dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania i ocen po zasiedleniu jako części podstawowego zakresu prac w celu zmniejszenia zużycia zarówno zasobów wbudowywanych, jak i operacyjnych;- przyjmowanie w pracowniach zasad projektowania bardziej regeneracyjnego, aby tworzone rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne w okresie użytkowania przewyższały standard zerowej emisji dwutlenku węgla;- dalsza redukcja odpadów budowlanych we współpracy z inżynierami, wykonawcami robót i klientami;- szybsze przechodzenie we wszystkich pracach na materiały o niskim potencjale emisji dwutlenku węgla;- minimalizacja nieoszczędnego gospodarowania zasobami w architekturze i planowaniu urbanistycznym, zarówno pod względem ilościowym, jak i szczegółowym.

Czytaj też: Polish Architects Declare

Architektura kryzysu klimatycznego – spotkanie i debata o Architects Declare

„Architektura kryzysu klimatycznego” to cykl wydarzeń organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów RP, PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawki Pawilon Architektury. 6 października odbędzie się piąte z serii spotkań, na które tym razem zaproszono pracownie architektoniczne, będące sygnatariuszami apelu Architects Declare. Projektanci przedstawią, jakie kroki zostały podjęte przez ich pracownie w celu wdrożenia deklaracji. Zaprezentują również strategie projektowe i tworzone w biurach standardy oraz opowiedzą o przemyśleniach i trudnościach związanych z projektowaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. W drugiej części spotkania będzie czas na pytania i dyskusję o celach, jakie powinna przyjąć na najbliższe lata branża budowlana oraz sposobach ich realizacji i weryfikacji.Spotkanie „Architektura kryzysu klimatycznego”:Kiedy: 6 października, godz. 18.00Gdzie: transmisja na kanale YouTube