Architektura MuratorWydarzeniaPIKNIK W MIEŚCIE/ PICNIC IN THE CITY

PIKNIK W MIEŚCIE/ PICNIC IN THE CITY

Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza XII edycję Konkursu Studenckiego w tym roku pod hasłem PIKNIK W MIEŚCIE/ The Architektura-murator monthly magazine announces the Twelfth Edition of the Student Competition this year, devoted to a
PICNIC IN THE CITY

Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza XII edycję Konkursu Studenckiego w tym roku pod hasłem PIKNIK W MIEŚCIE

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) oraz architektury wnętrz państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i artystycznych.

* W związku z dużym zainteresowaniem konkursem uruchomiliśmy stronę anglojęzyczną dla studentów z zagranicy, studiujących w Polsce

Czy każdy z nas nie marzył o własnym, prywatnym pikniku w mieście? W Polsce nie ma takich tradycji, w większości przestrzeni publicznych jest to zakazane. Ale mając w pamięci rodzinne, wielopokoleniowe biesiadowanie nad Bosforem w Stambule albo pikniki w nowojorskim Central Parku, puśćmy wodze wyobraźni… Piknik romantyczny, z elegancką zastawą, kieliszkami spumante i koszem owoców; a może oldskulowy – z herbatą w termosie, jajkami i nóżką kurczaka owiniętą w folię? Szybki dla głodnych lub długi dla lubiących celebrować?

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu elementów małej architektury, zestawu przedmiotów lub pojedynczego przedmiotu umożliwiającego zorganizownie kompletnego pikniku w przestrzeni miejskiej, czyli obiektu (obiektów) służącego do siedzenia, leżenia bądź stawiania na nim przyniesionych dań i napojów. Obiekt – w uproszczeniu nazwany „zestawem architektury piknikowej” – może mieć charakter małej architektury tymczasowej (formy, którą możemy schować lub wypożyczyć, np. w specjalnych wypożyczalniach na konkretnym terenie) czy przedmiotu przenośnego, który możemy łatwo złożyć i rozstawić w innym miejscu. Może to być także przedmiot jednorazowego użytku (w tej sytuacji należy przedstawić zasadę ewentualnej utylizacji). Projektant może zaproponować „zestaw architektury piknikowej” dla konkretnych miejsc typowych, np. trawników w mieście, czy nietypowych – jak tereny poprzemysłowe, ale również obiekty uniwersalne, do wykorzystania w różnych sytuacjach czy miejscach. Poszanowanie otoczenia i ekologiczne rozwiązania będą uznane za atuty.

Jury oceniać będzie trafną odpowiedź na zadany temat, oryginalność pomysłów oraz techniczne możliwości realizacji projektu. Autor ma obowiązek przedstawienia wizualizacji rozwiązania w konkretnym, istniejącym w rzeczywistości terenie, a nie w lokalizacji abstrakcyjnej. Jury zwróci uwagę na wybór miejsc do piknikowania i adekwatność projektowanego zestawu do sytuacji w przestrzeni.

Zakres opracowania:

Plansza 1:
– sytuacja
– widok/widoki
– rzut/rzuty i przekrój/przekroje
– krótki opis idei oraz informacja o wykorzystanych materiałach i technologiach
Opcjonalnie: – wybrany detal pokazujący zasadę projektową i konstrukcyjną, wykończenie i użycie materiałów.

Skala wszystkich elementów opracowania (czytelnie podana obok rysunków) musi być adekwatna do wielkości obiektu.

Plansza 2:
– wizualizacja/wizualizacje
realistyczne przedstawienie koncepcji w kontekście urbanistycznym (a więc pokazanie, jak wyglądać będzie przykładowy piknik z użyciem projektowanych przedmiotów czy małej architektury w konkretnym miejscu w konkretnym mieście (lub kilku miejscach, o ile zestaw ma charakter bardziej uniwersalny).

Obie plansze w formacie 100 x 70 cm (w poziomie) muszą być wykonane na sztywnym i lekkim podkładzie (umożliwiającym ekspozycję podczas wystawy pokonkursowej), w technice dowolnej.

Makieta:
(jeśli jest możliwa do wykonania)
– nie większa niż 100 x 100 x 100 cm
– wykonana z materiałów imitujących zrealizowaną koncepcję

Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w osobnych plikach) oraz fotografią makiety (jeśli została opracowana) w formacie .jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi (rozmiar 800 x 600 pikseli).
Nazwy plików powinny zawierać sześciocyfrowy, nadany przez autora, numer pracy, według wzoru: plansza_1_xxxxxx; plansza_2_xxxxxx; makieta_xxxxxx
Elektroniczna wersja plansz i zdjęcie makiety umieszczone zostaną na stronie www.architektura.muratorplus.pl/studenci w celu przeprowadzenia głosowania wśród internautów na najlepszy projekt tej edycji Konkursu Studenckiego.

Ogłoszenie konkursu listopad 2010
Rejestracja wyłącznie za pomocą internetu – do 4 kwietnia 2011
Opłata rejestracyjna 15 zł
Składanie prac konkursowych osobiście lub pocztą kurierską do 7 kwietnia 2011 do godz. 16.00
Ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy pokonkursowej – 14 kwietnia 2011

Skład jury:
Krzysztof Ingarden - architekt, współzałożyciel biura Ingarden & Ewý Architekci, prodziekan na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego - sędzia
Ewa P. Porębska – architekt, redaktor naczelna miesięcznika “Architektura-murator” – sędzia, stały członek jury
Paweł Grobelny - poznański dizajner, zajmuje się projektowaniem produktów, wnętrz, przestrzeni publicznych oraz organizowaniem wystaw. Swoje prace prezentował na festiwalach i targach w Berlinie, Paryżu, Seulu, Tokio - sędzia
Bartosz Mucha – grafik i dizajner, twórca projektu POOR Design. Wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – sędzia
Natalia Paszkowska – architekt, prowadzi studio WWAA, wspólautorka pawilonu polskiego na Expo 2010 w Szanghaju – sędzia referent

Nagrody i wyróżnienia:
– nagroda główna 7500 zł
– trzy wyróżnienia po 1500 zł

Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na łamach magazynu „Architektura-murator” i na stronie internetowej miesięcznika. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału puli nagród niż podany wyżej.

Nagroda została ufundowana przez miesięcznik „Architektura-murator”. Przyznawana jest w corocznej edycji konkursu ogłaszanego na łamach Kolumn Studenckich.

Sponsor konkursu
Sponsor XII edycji Konkursu Studenckiego, firma Pfleiderer Grajewo S.A., ufunduje pozaregulaminową nagrodę specjalną dla uczestnika, który w swoim projekcie w sposób twórczy użyje materiału Pfleiderer. Sponsor dostarczy wszystkim zainteresowanym informacje na temat tego materiału.

Informacje:
Małgorzata Makowska tel.: 22 590 55 46, fax: 22 590 52 89 e-mail: mmakowska@murator.com.pl
Krzysztof Zięba tel.: 22 590 50 26, fax: 22 590 52 89, e-mail: architektura_org@murator.com.pl

Redakcja „Architektury-murator”, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Karta rejestracyjna, regulamin, numer konta oraz bieżące informacje o konkursie na stronie www.architektura.muratorplus.pl/studenci
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem i warunkami konkursu!


ENGLISCH VERSION

The Architektura-murator monthly magazine announces the Twelfth Edition of the Student Competition this year, devoted to a PICNIC IN THE CITY.

This is an all-Polish competition open to students of architecture, landscape architecture, industrial design (produce design) and interior architecture of state and private architectural and art schools.

Haven’t you ever dreamt of your own private picnic right in the city? We have no such traditions in Poland; what’s more, it is not allowed in most public spaces. However, if you have in mind a multi-generational family feast on the Bosporus in Istanbul, or picnics in the Central Park in New York, set your imagination to work… A romantic picnic, with elegant tableware, glasses of spumante and a basket of fruit, or an old-world one, with tea in a thermos flask, hard-boiled eggs and a chicken leg wrapped in aluminum foil? A quick one for the hungry, or a long one for those who like rituals?

The competition task is to design elements of architectural furniture, a set of objects or a single object serving to organize an entire picnic in city space, i.e. an object (objects) to sit, stretch out and put food and drinks on. The object—for simplicity called a “picnic architecture set”—may be an example of small-scale temporary architecture (forms which can be hidden or borrowed, e.g. in special venues in a specific area) or a movable object which can be easily folded and put up in some other place. It can also be a disposable object (in this case a method of its utilization should be indicated). Designers can also present a “picnic architecture set” for standard sites such as lawns in the city, or non-standard, such as postindustrial areas; they can design universal objects to be used in various sites and situations. Respect for the surroundings and ecological solutions will be considered a plus.

The jury will consider: pertinence of the entry, originality of ideas, and technical production possibilities. The designer must present a visualization of the solution in a concrete, existing site, not in an abstract location. The jury will also consider the choice of a picnic spot and pertinence of the designed set to the spatial situation.

Scope of the entry

Panel 1:
– site plan
– view/views
– plan/plans and cross-section/cross-sections
– short description of the idea and information on materials and technologies used (only in Polish or English)

Optional:
– a selected detail, illustrating the design and structural principle, finishing and use of materials.
The scale of all elements of the entry (scle should be clearly marked next to drawings) must be adequate to the size of the object.

Panel 2:
– visualization/visualizations
Realistic presentation of the concept in an urban context (i.e. showing, how a picnic may look when using the designed objects/architectural furniture in a concrete place in a concrete city, or in several places if the set has a universal character).

Both panels 100 x 70cm in size (horizontal) must be affixed to a light rigid base (enabling display at the post-competition exhibition), in any technique.

Model: (if possible)
– not bigger than 100 x 100 x 100cm
– made of materials imitating the implemented concept.

A CD containing an electronic version of both panels (in separate files) and a photograph of a model (if it was made) in .jpg format, resolution 300 dpi (original size) and 72 dpi resolution (800 x 600 pixels) should be included with the entry. Filenames should contain a six-digit number of the entry, given by its designer, according to a pattern: panel_1_xxxxxx; panel_2_xxxxxx; model_xxxxxx. The electronic version of the panels and the photo of the model will be published at www.architektura.muratorplus.pl/studenci so that Internet users can vote and choose the design they believe to be the best in this edition of the Student Competition.

Dates and registration conditions
Announcement of the competition
November 2010
Registration via Internet only – till 4 April 2011
Competition entries may be brought personally or sent by courier mail by 4 p.m. on 7 April 2011.
Results will be announced at the opening of the post-competition exhibition on 14 April 2011

Members of the jury:
Krzysztof Ingarden
- architect, co-founder of Ingarden & Ewý Architekci practice, deputy dean at the Architecture and Fine Arts Department of A.F. Modrzewski Academy in Krakow—judge
Ewa P. Porębska – architect, Editor-in-Chief of the Architektura-murator—judge, permanent member of the jury
Paweł Grobelny – Poznań-based designer, specializing in produce design, interior design, public space design and organization of exhibitions. He presented his works at festivals and fairs in Berlin, Paris, Seoul, Tokyo—judge
Bartosz Mucha – graphic artist and designer, creator of POOR Design project. Lecturer at the Fine Arts Department at the Pedagogical University in Krakow—judge
Natalia Paszkowska – architect, head of the WWAA studio, co-designer of the Polish Pavilion at Expo 2010 in Shanghai—reporting judge

Prizes and mentions:
main prize 7500 PLN
three mentions 1500 PLN each

All the awarded works will be published in the Architektura-murator monthly in its printed edition, and on its webpage. The organizer reserves the right to divide the sum of the awards in a way other than stated above.

The prize was founded by the Architektura-murator monthly. It is granted in the annual edition of the competition announced on Student Columns.

Sponsor of the competition
Sponsor of the Twelfth Edition of the Student Competition, Pfleiderer Grajewo S.A., will fund a special prize, other than those set forth in the Rules and Regulations, for a participant who will make a creative use of the Pfleiderer material in his/her design. The Sponsor will send information about this material to all interested participants.

Information:
Małgorzata Makowska
phone: 22 590 55 46, fax: 22 590 52 89
e-mail: mmakowska@murator.com.pl

Krzysztof Zięba
phone: 22 590 50 26, fax: 22 590 52 89,
e-mail: architektura_org@murator.com.pl

The Architektura-murator, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Competition Rules/ Regulations/ Registration Card
http://architektura.muratorplus.pl/studenci-en

fotka z /zdjecia/piknik.JPG
fotka z /zdjecia/pfleiderer_logo_art.jpg
fotka z /zdjecia/piknik_logo(1).JPG
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca