WARSZAWA

Teatr Powszechny broni parkingu. W tle inwestycja w trybie lex developer

2024-04-19 15:49

Zespół warszawskiego Teatru Powszechnego opublikował list otwarty do prezydenta miasta, w którym dzieli się obawami związanymi z pobliską inwestycją. Te największe dotyczą jednak nie przyszłego sąsiedztwa, a likwidacji betonowej pustyni wokół budynku teatru.

Spis treści

  1. Teatr Powszechny: chcą parkingu, nie w smak im plac miejski
  2. Ratusz: zmiany były konsultowane
  3. Ratusz: w okolicy jest ponad 800 miejsc parkingowych
  4. Ratusz: wokół teatru będzie miejsce na zieleń
  5. Teatr Powszechny: nasze uwagi nie zostały uwzględnione
  6. Teatr Powszechny: oczekujemy dialogu
  7. Moderna obniża budynek
Relacja video z kładki warszawskiej w niedzielne popołudnie 7 kwietnia 2024

Uchwałę, która zezwala na realizację inwestycji w trybie lex developer Rada Warszawy przyjęła w listopadzie zeszłego roku. List pojawił się na stronie Teatru Powszechnego. Podpisany jest przez zespół teatru i komisje zakładowe działających w nim związków zawodowych, a odnosi się do inwestycji planowanej przez firmę Moderna na sąsiedniej działce. Chodzi o Zamoyskiego 24/26 czyli 5-piętrowy budynek należący kiedyś do firmy Pepsi, położony między teatrem a fabryką Wedla. Moderna chce na jego miejscu postawić 8-piętrowy apartamentowiec.

Od 2022 r. prowadziliśmy z firmą Moderna rozmowy w sprawie inwestycji na terenie użytkowanym przez nas od 1945 roku i od pięćdziesięciu lat opłacanym podatkiem od nieruchomości. Niestety po wielu zmianach ostateczny wniosek przegłosowany na sesji Rady Miasta został uzgodniony z pominięciem Teatru i w radykalny sposób podważa dokonane przez nas z inwestorem ustalenia

- twierdzi zespół teatru.

Załącznik do uchwały zezwalającej na inwestycję obok Teatru Powszechnego

i

Autor: UM Warszawa Załącznik do uchwały zezwalającej na inwestycję obok Teatru Powszechnego

Teatr Powszechny: chcą parkingu, nie w smak im plac miejski

Czego konkretnie obawiają się pracownicy? Pierwszy punkt dotyczy przebiegu samej budowy i zagrożenia dla budynku teatru, jakie może ona stanowić. Jak czytamy w liście, budowa 8-piętrowego gmachu z dwupoziomowym garażem może zakłócić pracę placówki.

Punkt drugi dotyczy likwidacji otaczającego teatr parkingu (miejsca postojowe – łącznie około 70 – są dziś zarówno z boku, jak i przed teatrem, a dodatkowo na jego zapleczu funkcjonuje parking dla pracowników).

Trzecia obawa wiąże się z faktem, że między istniejącym budynkiem, a gmachem teatru, znajduje się dziś ulica techniczna, która służy właśnie za parking dla pracowników, ale też jako miejsce do rozładowywania ciężarówek, na przykład z dekoracjami. Zdaniem zespołu, planowana w tym miejscu przez Modernę „Aleja Teatralna” z małą architekturą i zielenią, może uniemożliwić rozładunek tirów, a także wygeneruje dla teatru dodatkowe koszty (chodzi między innymi o fakt, że nowa aleja nie będzie ogrodzona tak, jak to ma miejsce w tym momencie – zespół twierdzi, że będzie to wymagało przebudowy wejść do teatru, oraz inwestycji w monitoring).

Kolejna obawa wiąże się z planem zagospodarowania terenu wokół teatru. Zdaniem zespołu, ratusz zamierza plac wybetonować, podczas gdy placówka wolałaby nawierzchnię przepuszczalną. Przestrzeń ta od wielu lat wykorzystywana jest przez nas do realizacji projektu artystyczno-społecznego „Ogród Powszechny”. Realizacja „placu miejskiego” może utrudnić nam lub wręcz uniemożliwić kontynuowanie naszych planów artystycznych w tym miejscu – pisze zespół Powszechnego.

Warto jednak zwrócić uwagę, że dotychczasowe edycje „Ogrodu Powszechnego” koncentrowały się… na betonowym parkingu i chodniku przed teatrem. W naszym archiwum znaleźliśmy zdjęcie z jednej edycji:

Ogrody społeczne w Polsce

i

Autor: Archiwum Architektury Ogród Powszechny przy Teatrze Powszechnym na warszawskiej Pradze; fot. Katarzyna Laskowiecka

CZYTAJ WIĘCEJ: Ogrody społeczne w Polsce

Ratusz: zmiany były konsultowane

Poprosiliśmy miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego o odniesienie się do obaw pracowników teatru. Jak zaznaczają urzędnicy, wniosek i koncepcja firmy Moderna były kilkakrotnie modyfikowane w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej. (Zmiany – red.) polegały m.in. na obniżeniu wysokości budynku czy wprowadzeniu zieleni planowanej w obrębie inwestycji.

Rozumiemy, że każda zmiana i nowa inwestycja budzi obawy sąsiadów. Ale zgodnie z wymaganiami specustawy mieszkaniowej, wniosek o ustalenie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zamoyskiego 24/26 wraz z inwestycją towarzyszącą – otoczeniem Teatru Powszechnego – był publicznie prezentowany i konsultowany. Wszystkie materiały są dostępne na stronie Biuletyn Informacji Publicznej, każdy mógł wnieść ewentualne uwagi do prezentowanego projektu – podkreślają dalej urzędnicy i dodają, że przed złożeniem przez inwestora wniosku o wydanie uchwały na lokalizację tej inwestycji, zmiany w otoczeniu teatru były też konsultowane z władzami Teatru Powszechnego. W miarę możliwości terenowych i formalno-prawnych potrzeby związany z funkcjonowaniem tej instytucji zostały uwzględnione.

Dalej BAiPP odnosi się do konkretnych obaw. W sprawie przebiegu samej budowy zastrzega, że warunkiem wydania pozwolenia jest wykonywanie prac w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, zachowując porządek na placu budowy i drogach dojazdowych, stosując się do przepisów ustawy Prawo budowlane, przepisów bhp, p.poż, ochrony środowiska oraz bez naruszania praw osób trzecich. Ratusz nie odniósł się przy tym do faktu, że hałas z budowy może utrudnić działanie teatru.

W sprawie miejsc parkingowych ratusz pisze, że przebudowa otoczenia teatru, która zgodnie ze specustawą mieszkaniową została uznana za inwestycję towarzyszącą budowie apartamentowca ustalono 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. To maksymalna liczba, która wynika ze wskaźników określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie naszego miasta. Nie wolno przekroczyć przyjętych przez Radę Miasta wskaźników miejsc parkingowych zarówno w uchwale o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej, jak i w sporządzonym projekcie budowlanym. Zgodnie z art. 19 ust. 4 specustawy mieszkaniowej uchwała o ustaleniu standardów urbanistycznych stanowi bowiem akt prawa miejscowego.

Fragment mapy załączonej do uchwały Rady Warszawy

i

Autor: UM Warszawa Fragment mapy załączonej do uchwały Rady Warszawy

Ratusz: w okolicy jest ponad 800 miejsc parkingowych

Ratusz zwraca też uwagę na to, że teatr jest dobrze skomunikowany.

W rejonie Teatru Powszechnego funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska: autobusowa, tramwajowa, II linii metra oraz linia kolejowa. Dodatkowo przy ul. Zamoyskiego na odcinku od al. Zielenieckiej do ul. Lubelskiej zlokalizowanych jest ok. 87 miejsc parkingowych, a na błoniach Stadionu Narodowego ok. 790 (dane z 2022 r.). Dlatego nie ma potrzeby zapewniania tak dużej liczby miejsc postojowych na placu przed samym budynkiem teatru

- zwracają uwagę urzędnicy.

Z kolei w kwestii obsługi technicznej, w ocenie urzędników, nic się nie zmieni. W projekcie zagospodarowania terenu wokół budynku teatru zaprojektowano drogę serwisową po jej istniejącym śladzie. Droga ta, zlokalizowana na tyłach teatru, pełni funkcję drogi pożarowej zarówno dla budynku teatru, jak i planowanej inwestycji mieszkaniowej.(…) miejsce postojowe dla dostaw dla teatru, o wymiarach pozwalających na czasowe zaparkowanie samochodów ciężarowych typu TIR, zostało zlokalizowane przy wejściu technicznym na tyłach teatru i obok drogi pożarowej. To oznacza, że nie będzie kolizji w dostawach do teatru z innymi pojazdami korzystającymi z tej drogi – zapewnia BAiPP.

Ratusz: wokół teatru będzie miejsce na zieleń

Wreszcie w sprawie miejskiego placu przed teatrem ratusz przekonuje: Przyjęta uchwała o lokalizacji inwestycji towarzysząca ma na celu m.in. wytworzenie wielkomiejskiej, reprezentacyjnej przestrzeni ogólnodostępnej przed głównym wejściem do budynku Teatru Powszechnego. Planowana zmiana pozwoli też na otwarcie i integrację funkcji kultury realizowanej przez teatr dzięki zakomponowaniu ogólnodostępnej przestrzeni wraz z infrastrukturą umożliwiającą działalność kulturalno-społeczną. Wprowadzanie w tę przestrzeń ogrodzeń byłoby sprzeczne z treścią uchwały i intencją utworzenia placu miejskiego. Natomiast zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych nie jest sprzeczne z uchwałą. Projekt otoczenia teatru przewiduje wiele powierzchni biologicznie czynnej, w tym przestrzeni stymulującej do działań proekologicznych dla lokalnej społeczności w postaci zieleńców, szklarni od południowej strony, przy granicy z Parkiem Skaryszewskim.

Teatr Powszechny: nasze uwagi nie zostały uwzględnione

Do deklaracji miejskiego biura architektury odniósł się zespól Teatru Powszechnego. Rzecznik prasowy Mateusz Węgrzyn przekazał jego stanowisko:

Ubolewamy, że tak duża i – jak mniemamy – ważna miejska instytucja kultury, działająca przy ul. Zamoyskiego 20 od prawie 80 lat, jaką jest Teatr Powszechny, nie jest traktowana jako strona czy partner w rozmowach i ustaleniach dotyczących inwestycji planowanej na użytkowanym przez nią terenie oraz wpływającej na jej przyszłość i codzienne funkcjonowanie. Jesteśmy głęboko przekonani, że odsyłanie Teatru do materiałów umieszczonych w BIP-ie nie powinno zastąpić bezpośrednich ustaleń – stwierdził rzecznik.

I dodał, że do tej pory, jako wieloletni użytkownicy terenu, przedstawiciele teatru byli proszeni o konsultowanie najdrobniejszych nawet spraw. To prawda, że inwestor na wstępnym etapie prowadził z nami rozmowy, jednakże nasze uwagi nie zostały uwzględnione, a ostateczny projekt nie został z nami uzgodniony. W naszej ocenie przegłosowany na Radzie Miasta projekt może znacząco zakłócić działalność artystyczno-społeczną prowadzoną w tym miejscu. Zaproponowane przez nas rozwiązania nie zostały wzięte pod uwag.

Zwrócił też uwagę, że choć miasto promuje komunikację miejską i chce ograniczać liczbę miejsc parkingowych wokół teatru, to jednak w planowanej obok inwestycji pojawią się dodatkowe. W pełni zgadzamy się z ideą promowania komunikacji miejskiej oraz ideą czystego transportu, która jednakże w równym stopniu powinna dotyczyć nie tylko widzów teatru, ale też użytkowników planowanej inwestycji. Naszym zdaniem projekt nie rozwiązuje też problemu montażu i transportu dekoracji, możliwości ich rozładunku i przeładunku oraz manewrowania tirów w określonej przestrzeni. Ten problem powinien być wspólnie rozwiązany przed zaakceptowaniem projektu. Tak samo wspólnie należy zaplanować etapy działań inwestycyjnych na terenie użytkowanym przez Teatr - zauważył Węgrzyn.

Teatr Powszechny: oczekujemy dialogu

Czego w związku z tym oczekuje zespół?

Oczekujemy (…) ustaleń dotyczących przyznania nam dodatkowych środków na zaadaptowanie do nowego otoczenia funkcji związanych z użytkowaniem i bezpieczeństwem budynku. Bardzo liczymy, że Miasto Stołeczne Warszawa oraz jego urzędy, jako organizator Teatru Powszechnego, będą monitorować proces inwestycji oraz informować teatr, a w razie konieczności – udzielić także fachowego wsparcia. (…) Bardzo prosimy odpowiednie biura Urzędu Miasta o bieżące informowanie o kolejnych decyzjach i projektach dotyczących Teatru Powszechnego – na takiej samej zasadzie, na jakiej Teatr otrzymuje oficjalną drogą informacje lub prośby o zgody dot. prac drogowych, remontów pobliskiego chodnika, napraw instalacji elektrycznej i światłowodowej, kanalizacji czy nawet stanowisk lęgowych ptaków – tłumaczy kierownik.

Bardzo prosimy o podjęcie z nami dialogu dot. inwestycji – oczekujemy potraktowania Teatru Powszechnego jako strony i konsultanta w tej sprawie oraz stałego informowania nas o kolejnych decyzjach wpływających na naszą pracę i działalność artystyczną, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby teatr miał szansę odnieść się do nich i przygotować. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o możliwości korekty planu zagospodarowania przestrzennego. Liczymy jednak, że korekta obejmie większość naszych postulatów i że odbędzie się z profesjonalnym wsparciem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Deklarujemy otwartość na dalsze rozmowy i korzystne zmiany dot. zagospodarowania wspólnych przestrzeni – zakończył.

Moderna obniża budynek

Inwestycja firmy Moderna ma powstać w trybie ustawy lex developer. To przepisy, które pozwalają obchodzić ustalenia planów miejscowych, w toku uzgodnień z radami miast. Firma przedstawiła początkowo wersję z wyższym budynkiem:

Potem zaproponowała zmiany: