Architektura MuratorKonkursyKonkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki

Konkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki

Katowicki SARP rozstrzygnął dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla części terenów śródmiejskich w Mysłowicach. Organizatorzy poszukiwali śmiałych i wizjonerskich pomysłów, możliwych do realizacji w perspektywie 20-30 lat.

Konkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki
Nowe zagospodarowanie części centrum Mysłowic, proj. Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz; II nagroda

Konkurs architektoniczny na zlecenie Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zorganizował katowicki SARP. Zadaniem uczestników było zaproponowanie nowej wizji dla przeszło 25-hektarowego terenu znajdującego się w samym centrum miasta. Cały obszar ma formę klina wciśniętego pomiędzy dwie istotne bariery przestrzenne – wieloszynowe torowisko kolejowe oraz koryto rzeki Przemszy. Bariery te mocno ograniczają dostępność starego miasta, izolując mieszkańców. Pożądanym kierunkiem poszukiwań jest stworzenie nowych możliwości komunikacyjnych – zwłaszcza pieszym. Obecnie mieszkańcy „z zewnątrz” nie czują potrzeby przychodzenia do starego miasta, nie tylko z powodu braku atrakcji i celu, ale także właśnie z powodu braku połączenia. Z kolei mieszkańcy centrum zwracają uwagę na odcięcie od reszty miasta – czytamy w regulaminie.

Teren objęty konkursem stanowi dość zwarta tkanka miejska z zabudową kamienicową z oficynami. Obszar w znacznej części podlega ochronie konserwatorskiej, ale jak zastrzegali organizatorzy, rozwiązania śmiałe i wizjonerskie nie będą wykluczone. Miasto chce realizować poszczególne pomysły w perspektywie 20-30 lat, zatem jest możliwa zarówno zmiana obowiązującego planu miejscowego, jaki i przebiegu ulic. Koncepcja ma stworzyć nowy szkielet centrum, czerpiąc z istniejących wartości, tradycji i przestrzeni, kształtując miasto nie w oderwaniu od jego tożsamości, lecz silnie akceptując potencjał i historię. Oczekuje się, że nowy pomysł na centrum tchnie życie w ten zdegradowany i opuszczony obszar, aby mieszkańcy Mysłowic byli dumni ze swojego miasta, identyfikowali się z nim, a same Mysłowice mogły tworzyć kulturalną i estetyczną konkurencję dla miast ościennych, w tym Katowic.  

W 12-osobowym jury pod przewodnictwem Jacka Krycha zasiedli architekci Piotr Śmierzewski, Marek Szeniawski, Ewa Szymańska-Sułkowska, Bogusław Bogacz, Andrzej Grzybowski, Kinga Racoń-Leja, Katarzyna Hodor i Judyta Rduch, a także Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marta Jabłczyńska, sekretarz Miasta Mysłowice oraz Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

Nowe centrum Mysłowic: wyniki konkursu

Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć biur, do złożenia opracowań studialnych zaproszono pięć, a do drugiego etapu zakwalifikowano cztery. Ostatecznie jury zdecydowało się nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą i 30 tys. zł otrzymała praca Andrzeja Jaworskiego, Juliana Żmijewskiego, Anny Kotowskiej, Martyny Kędrzyńskiej, Marianny Waśniewskiej, Joanny Bokuniewicz, Emmy Zawadzkiej, Urszuli Michalskiej, Zuzanny Trzcińskiej i Karoliny Hajkowicz. Sędziowie docenili projekt m.in. za wartościową granulacja tkanki urbanistycznej i domknięcie kwartałów zabudowy, dużą ilość stref pieszych i zieleni oraz liczne odniesienia do związanej z muzyką tożsamości miasta.

Konkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki
Nowe zagospodarowanie części centrum Mysłowic. Tymczasowa aranżacja przestrzeni przy Rynku, proj. Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz; II nagroda

Kwartał Muzyczny: nowe Mysłowice

Autorzy zaproponowali sekwencję zróżnicowanych przestrzeni, od krajobrazu stricte miejskiego do quasi naturalnego. Założyli też dywersyfikację przyszłych funkcji oraz form i skali zabudowy, szczególnie w odniesieniu do kwartału usytuowanego przy Rynku, gdzie zaplanowali m.in. dużą salę koncertową, szkołę muzyczną, a także nową zabudowę mieszkaniową i biurowo-usługową. Zagospodarowanie wnętrza kwartału będzie mieć charakter systemu zielonych dziedzińców o różnym stopniu prywatności i dostępności – tłumaczą architekci. Należy wskazać, że istotne jest, aby ten szczególny ze względu na swoją lokalizację kwartał pozostał w znacznej części w zasobach publicznych. Gmina utrzyma w ten sposób  kontrolę nad najważniejszymi terenami, mającymi potencjał, aby tchnąć nowe życie w obszar centrum i oddziaływać w skali całego miasta, nie tylko najbliższej okolicy. W rękach publicznych pozostanie też możliwość reagowania na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze bez ryzyka orientacji na krótkoterminowy zwrot finansowy – zwracają uwagę.

Jako tymczasowe zagospodarowanie pierzei Rynku, planowane na na najbliższych kilka lat, architekci przewidzieli modułową konstrukcję z drewna „Otwarta” kubatura instalacji ma nie tylko domykać wnętrze urbanistyczne Rynku, ale także stać się przyjaznym miejscem spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. W przyziemiu znajdą się hamaki, scena muzyczna – drewniany podest, ławki i muzyczny plac zabaw. Dodatkowy i oryginalny walor ma dać proponowany dobór gatunkowy roślin pnących, tak by wertykalny ogród stanowiący tymczasowo północną pierzeję rynku w intrygujący sposób zmieniał swoją formę równolegle ze zmianami pór roku – wyjaśniają projektanci. Podkreślają przy okazji, że po znalezieniu środków na realizację docelowej zabudowy, wszystkie materiały i elementy aranżacji powinny zostać wykorzystane ponownie w innym miejscu na terenie Mysłowic.

Pozostałym pracom sędziowie przyznali trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymały je D+P architektura (zespół w składzie Paweł i Dorota Skórowie oraz Marta Hirsz) za nawiązania do historycznego układu zabudowy i ciekawą koncepcję ekofarmy, Miastopracownia i Pronobis Studio (w składzie Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Karolina Stachura, Anna Kurianowicz i Jan Nagiel) za zaproponowanie proekologicznych rozwiązań wykorzystujących wodę deszczową oraz powiązanie ekologii z urbanistyką oraz Agata Gorczowska, Joanna Błyszczak, Jakub Dębski, Michał Kopczyński i Michał Chrapek za śmiałość rozwiązań projektowych i propozycję rozwiązania zieleni.

Konkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki
Nowe zagospodarowanie części centrum Mysłowic, proj. D+P architektura (autorzy: Paweł Skóra, Marta Hirsz, Doroty Skóra); wyróżnienie

Mysłowice z wertykalną farmą według D+P architektura

Głównym założeniem projektu D+P architektura było przywrócenie charakterystycznego układu gęstej siatki historycznych kwartałów, a poprzez uzupełnienie braków nową zabudową oraz zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami – nadanie im współczesnej jakości. Tereny otwarte mają zostać wykorzystane jako  atrakcyjne dla mieszkańców przestrzenie, dające poczucie wspólnoty i przynależności. W części opracowania sąsiadującej z Rynkiem zakłada się położenie nacisku na aktywowanie usług, a bezpośrednio przy nim – stworzenie docelowo nowego kwartału oferującego funkcje publiczne takie jak biblioteka, centrum aktywności i kultury – tłumaczą autorzy.

Budynek zlokalizowany w osi Rynku architekci przewidzieli na mediatekę z użytkowym dziedzińcem. Funkcja taka może nie tylko stanowić miejsce do nauki, ale również rozrywki, spotkań i imprez kulturalnych. Ruch kołowy ograniczony został do ulicy biegnącej po stronie północnej nowych kwartałów, pomiędzy nimi przestrzeń ma charakter woonerfów – wyjaśniają.

W ramach tymczasowego zagospodarowania północnej pierzei zaproponowali dwie abstrakcyjne formy o tych samych wymiarach – 6 x 6 x 4 m. Jedna z nich usytuowana jest poziomo na linii istniejących niegdyś kamienic, druga pionowo, na przedłużeniu tej linii, stanowiąc przestrzenną i wysokościową dominantę oraz zamknięcie dla Rynku i ulicy Kaczej. Jak tłumaczą projektanci, mogą być wykorzystywane na różne sposoby, a w momencie rozpoczęcia realizacji docelowej zabudowy, zostać przeniesione w inne miejsce.

Proponuje się wykorzystanie pawilonów m.in. na funkcje targowe, nawiązujące do historycznego charakteru Rynku w Mysłowicach, a w „wieży” ulokowanie wertykalnej farmy, z której bezpośrednio sprzedawać można produkty, propagując jednocześnie ideę upraw w terenach zurbanizowanych – czytamy w założeniach. Projekt zakłada też wykorzystanie wyższego obiektu jako punktu widokowego ze ścianą wspinaczkową oraz centrum informacji dla mieszkańców o planowanych przekształceniach, miejsca spotkań i konsultacji społecznych.

Konkurs na nowe zagospodarowanie centrum Mysłowic: wyniki
Nowe zagospodarowanie części centrum Mysłowic, proj. Miastopracownia i Pronobis Studio (autorzy: Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Karolina Stachura, Anna Kurianowicz i Jan Nagiel); wyróżnienie

#miastochłonne: nowe Mysłowice według Miastopracowni i Pronobis Studio

Architekci z Miastopracowni i Pronobis Studio starali się w jak największym stopniu zrealizować różne ekologiczne postulaty, kładąc szczególny nacisk na retencję wody opadowej. W projekcie tworzymy zwartą zabudowę tętniącego życiem centrum, przyjazną osobom poruszającym się po mieście dzięki sile swoich mięśni. Jest tu szereg rozwiązań dla pieszych, rowerzystów, osób starszych i tych z niepełnosprawnościami. Zieleń, dzięki uzupełnieniom, tworzy nie tylko ciągi spacerowe, ale też spójnie łączy kolejne przestrzenie rekreacji. Zazielenieniu podlega sekwencja najważniejszych miejskich placów oraz wnętrza kwartałów tworząc nie tylko zielone przestrzenie publiczne, ale i kameralne i urządzone półpubliczne i półprywatne podwórka. W oparciu o analizy przepływu wody wytyczono kolejne półprzepuszczalne zbiorniki retencyjne – wpisane w zieloną funkcję rekreacyjną systemy przeciwzalewowe – tłumaczą.

Autorzy przewidzieli ponadto uporządkowanie układu zabudowy poprzez nową, czytelną kompozycję kwartałów, a planowane przez nich funkcje pomyślane zostały w taki sposób, aby  przyciągały do miasta kolejnych inwestorów. Dla całej nowej zabudowy proponujemy ekologiczne rozwiązania i zielone technologie. Oprócz takich elementów jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, projektujemy konstrukcje z drewna klejonego, systemy zbierania deszczówki oraz zielone dachy – wyjaśniają.

Koncepcja przewiduje ponadto realizację nowej stacji kolejowej Mysłowice Centrum i wolno stojących parkingów uwalniających przestrzeń od wszechobecnych samochodów, a także budowę hali targowej w pobliżu rynku. Na uwagę zasługuje też usytuowanie tam tymczasowych, modułowych konstrukcji, które stanowiłaby narzędzie do testowania docelowych funkcji, a w przyszłości mogłyby posłużyć do budowy docelowych obiektów handlowych. Model ekonomiczny dla zabudowy tymczasowej jako inwestycji miejskiej jest pomyślany jako szczególny rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto może zainicjować proces stawiania modułów i udostępniać je najemcom w zamian za niski czynsz i deklarację wykończenia zgodnie z odgórnym, spójnym dla całości planem – czytamy w założeniach.

Nowy budynek szpitala klinicznego w Otwocku: wyniki konkursu SARP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku oraz oddział warszawski SARP ogłosiły wyniki dwuetapowego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku placówki.
Pierwsze w Polsce osiedle z drewna: wyniki konkursu architektonicznego Spółka Polskie Domy Drewniane ogłosiła wyniki konkursu na projekt osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej. Ma to być pierwsze osiedle zrealizowane w technologii drewnianej w Polsce. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Chmielewski + Partners.
Autor: (Red.)
Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.