Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Międzynarodowy studencki konkurs architektoniczny z cyklu: „Współczesny dom oczami młodych architektów”

2014-10-28 15:07

Ogłoszono kolejną edycję międzynarodowego konkursu "Współczesny dom oczami młodych architektów". Tym razem zadaniem studentów będzie przygotowanie projektu na temat "Dom miejski 2015". Najlepsi wezmą udział w warsztatach architektonicznych i wystawie w Pilznie.

Warunki Konkursu:

1. Współczesny dom oczami młodych architektów to międzynarodowy konkurs przeznaczony dla studentów wydziałów architektury w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, na Węgrzech oraz w Słowenii.

2. Konkurs przebiega na wydziałach architektury i szkołach wyższych.

3. Celem konkursu jest znalezienie nowoczesnego rozwiązania architektonicznego dla atrakcyjnej formuły zamieszkania w uwarunkowaniach współczesnego miasta, poprzez formowanie nowej zabudowy osadzonej w ścislym kontekscie historycznym lub przebudowę/rozbudowę obiektów istniejących (wraz z ich adaptacją i modernizacją), z odniesieniem do lokalnej/regionalnej/narodowej specyfiki zabudowy.

4. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu domu jednorodzinnego dla mieszkańców współczesnego miasta. Organizatorzy celowo nie przedstawiają żadnych innych ograniczeń tematycznych dla projektów konkursowych.

5. W każdym z krajów uczestniczących, konkurs ogłaszają poszczególne wydziały architektury, które wyznaczają wydziałowych koordynatorów ds. konkursu.

6. W konkursie mogą wziąć udział studenci wydziałów architektury: indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

7. Zakres opracowania konkursowego:

syntetyczne przedstawienie wyników analiz wstępnych oraz wniosków i wytycznych projektowych.

sytuacja 1:500 (może być w postaci widoku 3D)

rzuty, przekroje obiektu w skali 1:100

wizualizacje

opis autorski (maks. 1000 znaków) - wszystkie teksty i opisy w języku polskim i angielskim

2 plansze wystawowe (na piance) format: B1: 700x1000 w układzie pionowym

model 3 D - makieta w kolorze białym, pianka 0,5 cm lub styrodur, (dopuszcza się zastosowanie drugiego materiału dla rozróżnienia obiektów istniejących)

Skala makiety - 1:50 lub 1:100 na podkładzie 70x50 cm

8. Prace konkursowe należy opatrzeć ośmiocyfrowym kodem umieszczonym w prawym górnym rogu plansz w ramach paska o wysokości 4 cm. Do pracy dołączyć należy (w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym kodem) wypełniony dokument rejestracyjny („application form” - zał nr 1) oraz płytę CD/ DVD z wersją cyfrową projektu oraz zdjęciami modelu.

9. Każdy z Wydziałów Architektury biorących udział w konkursie:

a) Wyznacza wydziałowego koordynatora ds. konkursu, który zgłasza przystąpienie do konkursu w krajowym centrum konkursu jakim jest Wydzial Architektury Politechniki Śląskiej, w terminie do 1 grudnia 2014 na adres e-mail: ryszard.nakonieczny@polsl.pl

b) W przypadku uzyskania w konkursie minimum 5 prac, koordynator wydziałowy zorganizuje konkurs wydziałowy oraz powoła specjalistyczną komisję, składającą się z minimum 3 członków (z jednym zmiennikiem), która oceni przedstawione prace i ogłosi wyniki konkursu wydziałowego.

c) Komisja wydziałowa może przyznać maksymalnie 3 Nagrody (Pierwszą, Drugą , i Trzecią) oraz dwa Wyróżnienia, przy czym ma prawo nie przyznać którejś z nagród

d) Zakończenie eliminacji wydziałowych następuje do 13. 03. 2015 r.

e) Wydział zorganizuje prezentację wyników w siedzibie danego wydziału (szkoły wyższej)

f) Wydział zorganizuje przesłanie nagrodzonych prac (Pierwsza, Drugą i Trzecia Nagroda) z konkursu wydziałowego (plansze wystawowe, płyty CD, oraz modele) do krajowego centrum konkursu, na adres:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,ul. Marcina Strzody 8,44-100 Gliwice.Przesłanie prac nastąpi do 20 marca 2015 roku.

g) Wydział mianuje członka do ogólnokrajowej komisji specjalistycznej oraz jednego zmiennika

UWAGA !: W przypadku gdy na wydziale zgłoszono miej niż pięć prac, wydziałowy finał konkursu nie odbędzie się, a wszystkie zlożone prace zostaną wysłane za pośrednictwem wydziałowego koordynatora konkursu do krajowego centrum konkursu. W takim przypadku wydział nie mianuje także członka do Komisji Krajowej.

10. Komisja Krajowego Finału Konkursu (składająca się z jurorów mianowanych przez poszczególne uczestniczące wydziały) oceni wszystkie przesłane nagrodzone prace z konkursów wydziałowych oraz indywidualne prace przesłane na konkurs z wydziałów, gdzie nie przebiegał konkurs wydziałowy, oraz ogłosi wyniki konkursu krajowego.

11. Krajowa Komisja może wyłonić: Pierwszą, Drugą i Trzecią Nagrodę oraz przyznać maksymalnie 2 Wyróżnienia.

12. Posiedzenie komisji krajowej odbędzie się do 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie

Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Marcina Strzody 844-100 Gliwice.

Po zakończeniu obrad Komisji, odbędzie się uroczysty wernisaż oraz wręczenie nagród. (Dokładna data zostanie podana)

13. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, upoważniony do organizowania eliminacji krajowych, do 21 kwietnia 2015 r. prześle wyniki konkursu krajowego oraz nagrodzone prace w postaci elektronicznej na adres głównego organizatora konkursu Agencji FOIBOS Books, Praga.

13. Wszystkie prace nagrodzone w krajowych konkursach będą wystawione w maju 2015 r. w Polsce na międzynarodowej wystawie i warsztatach w Piznie, Czechy (dokładny termin i miejsce zostaną potwierdzone). Po zakończeniu warsztatów nagrodzone prace konkursowe zostaną dostarczone do siedziby głównego oranizatora konkursu Agencji FOIBOS Praga. Koszty związane z transportem tych prac pokrywa główny organizator konkursu Agencja FOIBOS Books, Praga.

14. W trzydniowych warsztatach w Pilznie w Czechach wezmą udział zwycięzcy krajowych konkursów krajów V4, Słowenii (tzn. 1-2 studentów z każdego kraju, którzy otrzymają I. nagrodę) wraz z pedagogami z wydziałów zwycięzców konkursów ogólnokrajowych (tzn. 1 pedagog z każdego kraju). Koszty związane z warsztatem opłaca główny organizator konkursu Agencja FOIBOS Books, Praga.

Postanowienia specjalne

1. Organizatorzy międzynarodowego konkursu krajów V4 i Słowenii Współczesny dom zastrzegają sobie prawo, w koniecznych przypadkach, do zmiany, z uwzględnieniem przebiegu i wyników konkursów wydziałowych (eliminacji wydziałowych), warunków organizacyjnych konkursu, dotyczących przebiegu konkursu.

2. Projekt uwzględnia także wystawy objazdowe prezentujące twórczość i wyniki konkursu za granicą, dlatego też zwycięskie modele wystawowe i panele po konkursie pozostają do dyspozycji Foibos Books.

ORGANIZATOR KONKURSU:Agencja FOIBOS Books Vilová 11 100 00 Praha 10Republika Czeska http://www.greatvillas.org/