Konkurs Baczko Zakrzewski

i

Autor: Archiwum Architektury

XIV edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

2012-07-12 17:11

Fundacja Dla Polski zaprasza młodych architektów do udziału w konkursie na projekt z zakresu budownictwa społeczno-publicznego, renowacji i rewitalizacji budynków

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznawana jest od 1998 roku dla upamiętnienia zmarłych tragicznie w 1996 roku  polskich architektów prowadzących działalność we Francji, Małgorzaty Baczko Piotra Zakrzewskiego. W konkursie udział brać mogą młodzi architekci i inżynierowie, w każdej edycji nagradzane są projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wprowadzona została nowa  kategoria, w ramach której zgłaszane mogą byc projekty rewitalizacji budynków wniesionych w okresie powojennym. Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski.Zobacz wyniki ubiegłorocznej, XIII edycji konkursuRegulamin

Cele konkursuCelem konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce bliskiej patronom Nagrody:-  budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),-  renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,- rewaloryzacji blokowisk,a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.

XIV edycja konkursu rozszerzona jest o kategorię, w ramach której oceniane będą projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych (np.: budynki wielkopłytowe) i użyteczności publicznej (np.: szkoły „tysiąclatki”). Sponsorem nagrody w tej kategorii jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Nagroda ma umożliwić młodym architektom i inżynierom budowlanym, zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie, doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwiązaniami w tych dziedzinach.

NagrodaW ramach XIV edycji konkursu Jury planuje przyznać dwie równorzędne nagrody w wysokości 10 000 złotych każda w dwóch kategoriach:1. projekt z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne oraz rewaloryzacji blokowisk,2. projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej. Adresaci konkursuKonkurs jest otwarty dla absolwentów wydziałów architektury i budownictwa, którzy nie ukończyli 40 lat lub uzyskali dyplom nie dawniej niż 10 lat przed 30 września 2012 r.:-  w ramach pierwszej kategorii projekty mogą składać architekci z tytułem magistra,-  w ramach drugiej kategorii projekty mogą składać architekci i inżynierowie z tytułem magistra.Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty indywidualne lub zespołów niezinstytucjonalizowanych.

WymaganiaPraca konkursowa musi zawierać:-  4-6 plansz o maksymalnym formacie 100x70 cm, na sztywnym podkładzie: opis, sytuacja, rzuty kondygnacji, elewacji, przekroje w liczbie pozwalającej na objaśnienie projektu,-  dodatkowo 1 planszę będącą syntezą projektu – uwzględniającą jego najważniejsze elementy,-  prezentację dotychczasowych doświadczeń zawodowych, zainteresowań w dziedzinie sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, jak również koncepcji własnych poszukiwań w dziedzinie architektury (forma tej prezentacji jest dowolna, może zawierać tekst, zdjęcia, szkice, etc.),-  część pisemną, składającą się z: a) opisu projektu, zawierającego jego graficzną prezentację w formacie A4,b) streszczenia opisu projektu (maksimum dwie strony A4) uwzględniającego najważniejsze idee, jakie kierowały autorem przy jego tworzeniu, oraz, o ile to możliwe, informacje o odniesieniach do dorobku patronów konkursu i inspiracjach ich pracami,Plansze oraz część pisemna również w wersji elektronicznej na CD. -  oświadczenie o autorstwie, np. praca dyplomowa; w przypadku projektów wykonanych w biurze architektonicznym potwierdzenie właściciela pracowni o tym, że autorem projektu jest wyłącznie osoba składająca go do konkursu (dokument własny),-  kserokopię dyplomu lub dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, podstawowe dane kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i e-mail), oraz informację o znajomości języków obcych,-  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację projektu zgłoszonego do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Harmonogram Prace należy składać w biurze Fundacji dla Polski do dnia 30 września 2012 roku. W przypadku prac nadesłanych drogą pocztową, o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku.Uroczyste wręczenie Nagrody oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac nastąpi w styczniu 2013 roku.

KontaktAgata KrakowiakFundacja dla Polskiul. Narbutta 20 lok.3302-541 Warszawatel. (22) 542 58 82fundusz.baczko@fdp.org.plwięcej informacji: www.fdp.org.pl

XIV edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Baczko - Zakrzewski

i

Autor: Archiwum Architektury