Architektura MuratorKonkursyXIV edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

XIV edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Fundacja Dla Polski zaprasza młodych architektów do udziału w konkursie na projekt z zakresu budownictwa społeczno-publicznego, renowacji i rewitalizacji budynków

Konkurs Baczko Zakrzewski

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznawana jest od 1998 roku dla upamiętnienia zmarłych tragicznie w 1996 roku  polskich architektów prowadzących działalność we Francji, Małgorzaty Baczko Piotra Zakrzewskiego. W konkursie udział brać mogą młodzi architekci i inżynierowie, w każdej edycji nagradzane są projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wprowadzona została nowa  kategoria, w ramach której zgłaszane mogą byc projekty rewitalizacji budynków wniesionych w okresie powojennym. Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski.
Zobacz wyniki ubiegłorocznej, XIII edycji konkursu

Regulamin

Cele konkursu
Celem konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko
i Piotra Zakrzewskiego jest upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce bliskiej patronom Nagrody:
-  budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),
-  renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,
- rewaloryzacji blokowisk,
a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.

XIV edycja konkursu rozszerzona jest o kategorię, w ramach której oceniane będą projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych (np.: budynki wielkopłytowe) i użyteczności publicznej (np.: szkoły „tysiąclatki”). Sponsorem nagrody w tej kategorii jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Nagroda ma umożliwić młodym architektom i inżynierom budowlanym, zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie, doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwiązaniami w tych dziedzinach.

Nagroda
W ramach XIV edycji konkursu Jury planuje przyznać dwie równorzędne nagrody
w wysokości 10 000 złotych każda w dwóch kategoriach:
1. projekt z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne oraz rewaloryzacji blokowisk,
2. projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej.
 
Adresaci konkursu
Konkurs jest otwarty dla absolwentów wydziałów architektury i budownictwa, którzy nie ukończyli 40 lat lub uzyskali dyplom nie dawniej niż 10 lat przed 30 września 2012 r.:
-  w ramach pierwszej kategorii projekty mogą składać architekci z tytułem magistra,
-  w ramach drugiej kategorii projekty mogą składać architekci i inżynierowie z tytułem magistra.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty indywidualne lub zespołów niezinstytucjonalizowanych.

Wymagania
Praca konkursowa musi zawierać:
-  4-6 plansz o maksymalnym formacie 100x70 cm, na sztywnym podkładzie: opis, sytuacja, rzuty kondygnacji, elewacji, przekroje w liczbie pozwalającej na objaśnienie projektu,
-  dodatkowo 1 planszę będącą syntezą projektu – uwzględniającą jego najważniejsze elementy,
-  prezentację dotychczasowych doświadczeń zawodowych, zainteresowań
w dziedzinie sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, jak również koncepcji własnych poszukiwań w dziedzinie architektury (forma tej prezentacji jest dowolna, może zawierać tekst, zdjęcia, szkice, etc.),
-  część pisemną, składającą się z:
a) opisu projektu, zawierającego jego graficzną prezentację w formacie A4,
b) streszczenia opisu projektu (maksimum dwie strony A4) uwzględniającego najważniejsze idee, jakie kierowały autorem przy jego tworzeniu, oraz, o ile to możliwe, informacje o odniesieniach do dorobku patronów konkursu
i inspiracjach ich pracami,
Plansze oraz część pisemna również w wersji elektronicznej na CD. 
-  oświadczenie o autorstwie, np. praca dyplomowa; w przypadku projektów wykonanych w biurze architektonicznym potwierdzenie właściciela pracowni o tym, że autorem projektu jest wyłącznie osoba składająca go do konkursu (dokument własny),
-  kserokopię dyplomu lub dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, podstawowe dane kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i e-mail), oraz informację o znajomości języków obcych,
-  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację projektu zgłoszonego do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).


Harmonogram
Prace należy składać w biurze Fundacji dla Polski do dnia 30 września 2012 roku.
W przypadku prac nadesłanych drogą pocztową, o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku.
Uroczyste wręczenie Nagrody oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac nastąpi
w styczniu 2013 roku.

Kontakt
Agata Krakowiak
Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20 lok.33
02-541 Warszawa
tel. (22) 542 58 82
fundusz.baczko@fdp.org.pl
więcej informacji: www.fdp.org.pl

 

XIV edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Baczko - Zakrzewski