Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Forma z wikliny powstała w ramach międzynarodowego projektu EcoSET w trakcie warsztatów International Wicker Workshop; fot. materiały promocyjne PBŚ

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

2022-11-09 16:10

Oromnym plusem są zajęcia w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma możliwość dokładnego skonsultowania swojego projektu z prowadzącym. Kolejnym jest to, że praktycznie każdy wykładowca to aktywny zawodowo architekt. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Bydgoskiej pisze studentka Klaudia Szóstak.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia WBAiŚ Politechniki Bydgoskiej2. Dodatkowa oferta dydaktyczna3. Co wyróżnia studiowanie architektury na Politechnice Bydgoskiej?4. Tryb Studiuj i pracuj5. Architektura na Politechnice Bydgoskiej okiem studenta6. Podstawowe informacje o architekturze na Politechnice Bydgoskiej

Historia WBAiŚ Politechniki Bydgoskiej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska swoimi korzeniami sięga 1967 roku,jego pierwsi absolwenci ukończyli studia w 1971. Istotnymi datami dla rozwoju jednostki WBAiIŚ było uzyskanie w 1999 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, a następnie w 2011 roku – stopnia doktora w tej samej dziedzinie. Katedra Architektury i Urbanistyki wraz z architekturą jako wiodącym kierunkiem powstała w 2011 roku. Obecnie potencjał na wydziale stanowi m.in. 101 naukowców, w tym dziewięciu profesorów tytularnych, 19 profesorów uczelni oraz 31 adiunktów badawczo-dydaktycznych. Są dwa kierunki działalności naukowo-badawczej: teoretyczny i praktyczny. Pierwszy dotyczy podstawowych zagadnień z budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, drugi uwzględnia natomiast potrzeby regionalnych firm współpracujących z wydziałem.

Dodatkowa oferta dydaktyczna

Kształcenie w jednostce WBAiIŚ prowadzone jest w ramach profilu ogólnoakademickiego, zarówno na I, jak i II stopniu. Wydział oferuje edukację na czterech kierunkach. W programie studiów znajdują się zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, uwzględniające nowoczesne metody dydaktyczne, oraz te związane z odnawialnymi źródłami energii czy BIM. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe. Dodatkową nowością, wyróżniającą uczelnię na tle innych, jest forma studiów stacjonarnych w trybie Studiuj i pracuj, która pozwala na łączenie pracy z zajęciami popołudniowymi.

Co wyróżnia studiowanie architektury na Politechnice Bydgoskiej?

Architektura od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie w Polsce można aplikować na ten kierunek na kilkunastu uczelniach. Architekturę na Politechnice Bydgoskiej studiuje mniejsza liczba studentów, dzięki czemu zajęcia mogą być prowadzone w niewielkich grupach. Zapewnia to bezpośredni kontakt z wykładowcami, co stanowi ogromną zaletę, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy na uczelni, kiedy student zazwyczaj czuje się zagubiony i potrzebuje pomocy. Katedra Architektury i Urbanistyki wciąż się rozwija, m.in. poprzez zatrudnianie nowych wykładowców znanych w środowisku naukowym czy zmiany planów studiów. Te drugie są efektem działań zarówno studentów, jak i pracowników uczelni, którzy dostosowują zajęcia do aktualnych trendów na rynku pracy.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Plener rysunkowy w Ostromecku; fot. Małgorzata Kaus

Dodatkowo Wydział stara się organizować wydarzenia studenckie, takie jak Bal Architekta, który po raz pierwszy odbył się w 2019 roku. Pracownicy KAiU stale dostosowują projekty semestralne do aktualnych konkursów dla studentów. W ten sposób każdy ma szansę wziąć w nich udział, co nie zabiera dużo wolnego czasu poza zajęciami. Katedra Architektury i Urbanistyki może pochwalić się współorganizacją cyklicznego sympozjum Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, w którym cały panel poświęcony jest artykułom studentów. Daje to ogromne możliwości tym, którzy planują kontynuować swoją karierę w obszarach naukowo-badawczych, a nie tylko projektowych. Po zakończeniu studiów absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska nie mają problemów ze znalezieniem pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem budowlanym czy instalacyjnym, ale również pokrewnych takich jak grafika komputerowa.

Tryb Studiuj i pracuj

Uczelnia stara się z roku na rok zwiększać atrakcyjność swojej oferty dydaktycznej. Politechnikę Bydgoską wyróżnia tryb studiów dziennych w formie Studiuj i pracuj. Polega on na tym, że na studiach II stopnia studenci mają możliwość połączenia pracy w biurze ze studiami dziennymi, zachowując przy tym wolne weekendy. Tryb ten wprowadzono w 2022 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Studenci, w tym kierunku architektura, korzystają z tego, że od piątku do poniedziałku mogą zdobywać niezbędną praktykę w biurze projektowym, a od godziny 16:00 do 21:00 uczestniczyć w w zajęciach na uczelni. Dodatkowym plusem są wykłady zdalne na platformie Microsoft Teams. Do udania się na teren kampusu, trzy razy w tygodniu, obligują jedynie zajęcia dotyczące projektów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Dzięki wielkiemu napisowi „Politechnika Bydgoska” znajdującemu się na terenie kampusu nikt nie ma wątpliwości, gdzie studiuje; fot. Klaudia Szóstak

Architektura na Politechnice Bydgoskiej okiem studenta

Moją przygodę z Politechniką Bydgoską zaczęłam w 2018 roku, wtedy był to jeszcze Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Aktualnie jestem na II stopniu studiów. Dlaczego zdecydowałam się kontynuować naukę na tej uczelni? Przede wszystkim ogromnym plusem są zajęcia w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma możliwość dokładnego skonsultowania swojego projektu z prowadzącym. Zaletą jest też większe prawdopodobieństwo skorzystania z programu Erasmus+ i wyjechania na wymianę do wymarzonego miasta. Do istotnych argumentów przemawiających za nauką na PBŚ należy również miła atmosfera i dobra współpraca na linii student – pracownik Katedry Architektury i Urbanistyki.

Na wysokim poziomie jest także kontakt pomiędzy władzami Wydziału a studentami. Dziekan wysłuchuje studentów i stara się wprowadzać proponowane przez nich zmiany. Mniejsza liczba studentów minimalizuje również anonimowość, dzięki czemu nikt nie czuje się wykluczony. Kolejnym plusem jest to, że praktycznie każdy wykładowca to aktywny zawodowo architekt, dlatego w razie problemów z projektem może pomóc studentowi. Dzięki kontaktom z ośrodkami kultury Katedra organizuje wystawy, na których znajdują się także prace studentów. Dla mnie istotne znaczenie ma także nowy tryb studiów dziennych II stopnia – Studiuj i pracuj. Moja grupa zajęciowa ma zajęcia w takiej właśnie formie. Dzięki temu mam możliwość pracowania i studiowania jedynie w tygodniu, a w weekend mogę całkowicie oddawać się swoim pasjom. Ostatnim argumentem jest sama lokalizacja uczelni. Cały kampus wraz z akademikami znajduje się na obrzeżach miasta. Wszystko otoczone jest lasem i kilkoma blokami mieszkalnymi. Jeśli ktoś chce mieszkać w akademiku, to uczelnię ma po drugiej stronie ulicy. Zaletę stanowi też bliskość natury, sklepów spożywczych, drukarni i innych udogodnień w obrębie 500 m od kampusu. Przystanki autobusowe znajdują się pod akademikiem i pod uczelnią, zaś tramwajowe w odległości około siedmiu minut spacerem

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Widok z okien akademika na fragment głównego kampusu Politechniki Bydgoskiej; fot. Klaudia Szóstak

Podstawowe informacje o architekturze na Politechnice Bydgoskiej

Nauczyciele akademiccy: Na Politechnice Bydgoskiej student kształci się pod opieką pracowników dydaktyczno-naukowych, którzy aktywnie wykonują prace badawcze czy eksperckie, a z ich wynikami można zapoznać się w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, monografiach czy na konferencjach. Większość wykładowców pracujących w Katedrze Architektury i Urbanistyki to aktywni zawodowo architekci oraz planiści, ale również teoretycy, np. urbaniści.

Kierunki i specjalności: Wydział oferuje szeroką gamę kierunków, m.in. budownictwo lądowe, geodezja i kartografia czy inżynieria środowiska. Architektura funkcjonuje w ramach Katedry Architektury i Urbanistyki, która z kolei podlega Wydziałowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Na tym kierunku student ma możliwość rozwinąć wiedzę i umiejętności z zakresu historii architektury, urbanistyki, rysunku, materiałoznawstwa, fizyki budowli, budownictwa ogólnego i innych. Ponadto w programie nauczania przewidziano dodatkowe przedmioty obieralne, pozwalające rozwijać zainteresowania z następujących obszarów: projektowanie energooszczędne, architektura przestrzeni publicznych, projektowanie w obszarze historycznym czy projektowanie detalu architektonicznego (na I stopniu), a także historia sztuki i kultury, socjologia, estetyka, filozofia, psychologia środowiska, adaptacje/modernizacje, planowanie przestrzenne (na II stopniu).

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury

Program kształcenia: Program studiów na I stopniu duży nacisk kładzie na interdyscyplinarność, która jest nieodłącznym elementem zawodu architekta. Najważniejszymi przedmiotami są studio projektowe architektury i studio projektowe urbanistyki. W ich trakcie student ma możliwość nauczyć się podstawowych zasad projektowania pojedynczych obiektów architektury – od domków jednorodzinnych po całe zespoły mieszkaniowe, ale również budynki usługowe czy użyteczności publicznej. Nie brakuje też projektów związanych z przestrzenią miejską oraz adaptacją i modernizacją zarówno całych obiektów zabytkowych, jak i ich fragmentów. Edukacja obywa się w małych grupach, co zapewnia bardzo dobry kontakt z wykładowcami. Student ma możliwość rozwinąć swoje umiejętności związane z wyobraźnią przestrzenną oraz logicznym rozumowaniem, a także rysunkowe i plastyczne. Program studiów magisterskich stanowi rozszerzenie wiedzy zdobytej na stopniu inżynierskim. Rozwijana jest przede wszystkim umiejętność projektowania obiektów o rozbudowanym programie funkcjonalnym czy wysokim zaawansowaniu technologicznym. Kontynuowane są główne przedmioty: studio projektowe architektury oraz studio projektowo--planistyczne. W ramach zajęć projektowych student na szerszą skalę doskonali się w obszarach projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego. Przyszły magister jest gruntownie przygotowywany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a także do prowadzenia działalności gospodarczej. W planie studiów na każdym stopniu przewidziane są zajęcia rozwijające umiejętności związane z projektowaniami 3D i parametrycznym (BIM).

Koła naukowe: Na wydziale funkcjonuje w sumie 13 kół naukowych, w tym dwa w ramach Katedry Architektury i Urbanistyki. Są to Echinus (głównym obszarem zainteresowań jest historia sztuki i architektury) oraz Komunikacja Wizualna, Architektura, Innowacje (koncentrujące się na architekturze eksperymentalnej czy integracji grafiki fasadowej).

Praktyki: W programie studiów I stopnia organizuje się cztery obowiązkowe praktyki studenckie: plener rysunkowy po I roku studiów (w wymiarze tygodnia), praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna po II i III roku studiów (po 2 tygodnie każda) oraz praktyka zawodowa (trwająca przez cały VIII semestr studiów). Uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu miejsca odbycia praktyki bądź sama je organizuje. Pomocy w tym względzie można szukać w Biurze Karier, znajdującym się w głównym kampusie uczelni. Nierzadko sami pracownicy Katedry Architektury i Urbanistyki, którzy są aktywni zawodowo, oferują staż w swoich pracowniach.

Współpraca: Wydział WBAiIŚ ma szerokie kontakty międzynarodowe. Współpracuje m.in. z London School of Architecture czy z Uniwersytetem w Palermo. W trakcie roku akademickiego prowadzone są warsztaty międzynarodowe, sympozja czy konferencje naukowe. Wydział ma również kontrakty z wieloma firmami nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, lecz także w całym kraju, m.in. z Budimexem. Nierzadko podpisywane są umowy o współpracę z lokalnymi szkołami, w tym Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Wyjazdy zagraniczne: Studenci mają możliwość realizowania części procesu kształcenia w ramach programu Erasmus+ w wielu ośrodkach naukowych w Europie i poza nią. Aktualnie wydział ma podpisanych ok. 40 umów bilateralnych z uczelniami m.in. w Chorwacji, Słowacji, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji czy we Włoszech. Szczegółową listę można znaleźć na stronie politechniki. Wydział prowadzi również szeroką wymianę, w zakresie organizacji licznych kursów, warsztatów i wycieczek studialnych. Korzysta również z projektów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, np. Spinaker A. I. am here – Digitization of processes as an opportunity for sustainable development in the construction industry (PPI/SPI/2020/1/00009) z London School of Architecture (LSA).

Kursy i szkolenia: Wydział organizuje bezpłatnie różne kursy online z programów takich, jak AutoCad, Revit, ArchiCad czy Allplan. Dodatkowo większość prowadzących posługuje się nimi w praktyce architektonicznej i często można liczyć na pomocne wskazówki w trakcie zajęć. W ramach nowego trybu zajęć stacjonarnych na II stopniu (Studiuj i pracuj) każdy ze studentów ma szansę bezpłatnie uczestniczyć w kursie Lean Management. To cykl wykładów, który pozwala poznać zasady i korzyści płynące ze specjalnego zarządzania w przedsiębiorstwie, optymalizującego procesy produkcyjne czy usługowe.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Plener rysunkowy w Goszczu; fot. Małgorzata Kaus

Nagrody: Kierunkowi architektura w ramach studiów I stopnia WBAiIŚ 2022 przyznano Laur innowacyjności, zaś architekturze studiów I i II stopnia WBAiIŚ 2022 przypadł tytuł Studia z przyszłością.

Stypendium: Studenci Politechniki Bydgoskiej mogą ubiegać się o: stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium za wybitne osiągnięcia oraz stypendium prezydenta miasta Bydgoszczy.

Infrastruktura: Główny kampus Politechniki Bydgoskiej znajduje się przy Al. Prof. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Znajduje się tu kilka obiektów dydaktycznych – budynki od A (głównego, w którym mieści się rektorat) do I, Audytorium Novum (AN) oraz Regionalne Centrum Innowacyjności (RCI) z Biblioteką Główną. Dodatkowo w nowym semestrze zimowym 2022/23 zostanie otwarty obiekt dydaktyczny z nowoczesnymi salami zajęciowymi (zaraz za AN). Na tym terenie trwa również budowa Akademickiego Centrum Sportu. Uczelnia dąży do skoncentrowania wszystkich wydziałów w jednym miejscu. Każdy budynek ma łączenia nadziemne lub wspólne korytarze. Na kampusie można znaleźć mnóstwo automatów z jedzeniem i napojami, a także stołówkę. Na terenie uczelni udostępnione jest darmowe połączenie z siecią Wi-Fi. Na każdym korytarzu lub holu zlokalizowano wygodne fotele lub krzesła ze stołami. Cały kampus wyposażono w udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Największe akademiki znajdują się obok kampusu, po drugiej stronie ulicy – Dom Studenta Fordon F1 i F2. Pomieszczenia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mieszczą się głównie w budynku B. Są to sale komputerowe, plotery, sale warsztatowe (malarstwa, rysunku). Jeśli student preferuje pracę na własnym sprzęcie – laptopie czy tablecie graficznym, może go podłączyć w każdej sali kampusu. W budynku A, który jest sercem uczelni, odbywają się ważne wydarzenia, m.in. okresowe wystawy prac studentów i pracowników wydziału.

Wybrane osiągnięcia studentów: – wyróżnienie w konkursie Dwa oblicza, jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej za Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji, 2022. Zespół studentek: Amelia Kraśnicka, Zuzanna Musialik, Katarzyna Ciabach i Martyna Nowaczewska; – I, II oraz III miejsce, a także wyróżnienia w konkursie na Projekt koncepcyjny architektoniczny adaptacji pałacu w Sicienku, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Sicienko oraz Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2022. I miejsce: Aleksandra Sądej, Barbara Pańczyk; II miejsce: Daria Stasiak, Radosław Warmus; III miejsce: Agata Łapińska, Mateusz Krzemień; Wyróżnienie: Natalia Mikołajczyk i Marta Talarek, Aleksandra Lewandowska i Karolina Żakowska, Gabriela Wysota i Elwira Dąbrowska, Zuzanna Musialik i Paula Bernasiewicz; – główna nagroda w konkursie na Projekt ogrodów terapeutycznych w Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, w którym zwycięzców wyłoniono w głosowaniu internetowym, 2021. I miejsce: Oliwia Fiołek; – wygrana w konkursie organizowanym przez Powiat Nakielski Konkurs na zagospodarowanie terenu „Przystań powiat Nakielski”, 2022. I miejsce: Piotr Gumul i Mateusz Krzemień; – III miejsce w konkursie Nagrody Prezydenta Miasta za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą, 2021. III miejsce: Dominika Lawrenz; – wyróżnienie pracy dyplomowej przyznane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich za projekt Koncepcja architektoniczna Centrum Odtwórstwa Historycznego Wczesnego Średniowiecza w Bydgoszczy, 2020. Wyróżnienie: Justyna Wójcik.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa w holu budynku A prac rysunkowych studentów architektury; fot. Małgorzata Kaus

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ