Habitat

i

Autor: Archiwum Architektury

Habitat: Architektura Socjalna. Miedzynarodowa konferencja naukowa, warsztaty architektoniczne i konkurs

2012-08-27 18:19

Do udziału w projekcie obejmującym konferencję, warsztaty i konkurs zapraszają Szkoła Naukowa Habitat – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, sekcja architektury

KonferencjaArchitektura socjalna – co ten termin oznacza w polskich warunkach? Projekt Habitat... który toczyć się będzie od 17 do 20 października 2012 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej ma pozwolić na sformułowanie podstawowych założeń polskiej polityki architektonicznej w odniesieniu do architektury socjalnej. W ramach tego ramowego tematu podjęta zostanie próba określenie standardów mieszkania i zasad projektowania uspołecznionej architektury mieszkaniowej. Konferencja i warsztaty mają służyć promocji demokratycznych procedur i współuczestnictwo lokalnych społeczności w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, a także określeniu wpływu zrównoważonego rozwoju na poprawę jakości życia. WarsztatyW czasie dwudniowych warsztatów poruszane będą między innymi zagadnienia związane z:- domi na lub przy wodzie, jako alternatywnej droga rozwoju mieszkalnictwa Wrocławia- zespołach zabudowy atrialnej- możliwości kształtowania zwartej architektury socjalnej - ośrodkach pomocy społecznej – (noclegownie, schroniska, zespoły treningowe, mieszkania socjalne) - bezdomnych w mieścieKonkursObok warsztatów i konferencji, częścią projektu jest konkurs na opracowanie koncepcji niedrogich przestrzeni mieszkalnych znajdujących się w dowolnym miejscu na terenie miasta uczestnika.Organizatorzy nie narzucają ograniczeń w zakresie formy przestrzeni mieszkalnych ani ich lokalizacji. Uczestnicy powinni w swoich projektach odnieść się do zagadnień problematyki mieszkaniowej miasta, dostępności niedrogich lokali mieszkalnych w okolicy. Celem pracy jest prezentacja alternatywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę istniejącego stanu rzeczy. Wszelkiego rodzaju ograniczenia wynikające z prawa własności, prawa budowlanego i przepisów będą traktowane z dużą swobodą, aby nie graniczać twórczego podejścia do postawionego problemu – podkreślają organizatorzy.Celem konkursu jest uzyskanie twórczych, ideowych wypowiedzi młodych projektantów na temat problematyki mieszkaniowej oraz dostępności niedrogich lokali mieszkaniowych zarówno dla osób niezamożnych jak i bezdomnych.Rozwiązanie projektowe powinno być efektem przemyśleń i wniosków na temat dzisiejszej sytuacji i polityki mieszkaniowej miasta, odważnych pomysłów projektowych oraz wrażliwości na sytuację mieszkaniową niezamożnych obywateli miasta. Sugeruje się aby projekty byłby godne z ideą habitatu, a więc tworzyły nie tylko środowisko fizyczne, ale uwzględniały również relacje społeczne. Proponowany zakres projektów obejmuje od 3 do 12 jednostek mieszkalnych. Odstępstwa od powyższych wskaźników są dozwolone, oczekuje się ich uzasadnienia.Terminy30.09.2012 - zgłaszenie referatów08.10.2012 - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia12.10.2012 - składanie prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi na adres:Szkoła Naukowa Habitat Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. B. Prusa 53/55 pok.214, 50 – 317 Wrocław17-19.10.2012 - warsztaty architektoniczne19.10.2012 - ogłoszenie wyników konkursu 20.10.2012 – konferencja naukowaOpłatyDla uczestników konferencji 300 PLN lub 30 PLN dla studentów (koszt wydawnictwa i posiłków)Dla uczestników konferencji i warsztatów 400 PLN lub 50 PLN dla studentów (koszt materiałów, wydawnictwa i posiłków)Więcej informacji: http://www.habitaty.pwr.wroc.pl/konferencja

Habitaty

i

Autor: Archiwum Architektury