Architektura MuratorWydarzeniaStudent architektury za granicą. La Cambre Architecture w Brukseli

Student architektury za granicą. La Cambre Architecture w Brukseli

Założona przez Henry’ego Van de Velde La’ École de la Cambre znana jako La Cambre Architecture, uważana jest za najlepszą francuskojęzyczną szkołą architektury w Belgii. Przedstawiamy relację z wymiany studenckiej

Zajęcia z bloku ekologicznego. Badanie naświetlenia przy pomocy makiet w pomieszczeniu ze światłem rozproszonym
Student architektury za granicą. La Cambre Architecture w Brukseli. Zajęcia z bloku ekologicznego. Badanie naświetlenia przy pomocy makiet w pomieszczeniu ze światłem rozproszonym. Fot. Anna Kotowska

Założona przez Henry’ego Van de Velde w 1927 roku jako Wyższa Szkoła Sztuk Zdobniczych, podzielona została na ENSAV(Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels) – Wyższą Szkołę Sztuk Wizualnych i ISACF (Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté française de Belgique) – Instytut Architektury

W Belgii nie ma egzaminów na studia, po opłaceniu czesnego przyjmowani są wszyscy kandydaci. Naturalna selekcja następuje po pierwszym roku. Uczelnia prowadzi wymianę Socrates – Erasmus z Wydziałem Architektury w Gdańsku.
Studia trwają 5 lat w systemie bolońskim (3 lata licencjat + 2 lata studiów magisterskich). Na zakończenie oddaje się pracę w formie eseju na wybrany przez siebie temat, do którego można dołączyć projekt. Końcowa praca ma równowartość 15 ECTS (European Credit Transfer System – Europejski System Transferu Punktów). Program ostatniego roku studiów obejmuje między innymi zajęcia z konstrukcji, etyki architekta, projektu i tzw. opcji – zajęć wybieralnych. Obowiązkowo trzeba też odbyć staż w pracowni architektonicznej. „Opcja” to blok zajęć dotyczących konkretnej tematyki. Do wyboru jest pięć dziedzin: AIM (Architecture, Informatique et Multimedia) – architektura, informatyka, multimedia, ADP (Architecture, Développement et Patrimoine) – architektura, rozwój, dziedzictwo kulturowe, AED (Architecture Écologique et Durable) – architektura ekologiczna i zrównoważona, HTC (Histoire, Théorie, Critique) – historia, teoria, krytyka, VTP (Villes, Territoires et Paysages) – architektura krajobrazu. Studenci z zagranicy muszą dodatkowo zaliczyć prawo i ekonomię. Najważniejszy jest oczywiście projekt końcowy.

W ramach Studio można wybrać: projekt urbanistyczny (Space Speculation) połączony z wycieczką do Tokio, projekt mieszkaniowy (Developpement) polegający na poprawie jakości istniejącej architektury połączony z wycieczką badawczą do Maroka, projekt dotyczący konserwacji o nazwie HTC (Histoire, Théorie, Critique), Architecture Située – analiza działki i otoczenia, oraz zajęcia, u podstaw których leży architektura, krajobraz i sztuka – VTP (Villes, Territoires et Paysages).

Zajęcia projektowe odbywają się w grupach mieszanych – uczestniczą w nich studenci od trzeciego do ostatniego, piątego roku studiów. W wybranej przeze mnie katedrze mieszkaniowej zajęcia prowadzone w systemie rocznym, podzielone są na pięć różnych projektów, od mniejszych po większe. O ocenie końcowej decydują w równym stopniu: projekt zaliczeniowy oceniany przez zewnętrzne jury i średnia ocen uzyskanych na ćwiczeniach w ciągu całego roku. Projekt oddaje się w formie makiety i wydrukowanej planszy. Największe znaczenie ma jednak model, a wizualizacje należą do rzadkości.

Wśród wielu przedmiotów wybrałam zajęcia z architektury ekologicznejzrównoważonego rozwoju – AED (Architecture Écologique et Durable), które prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, wycieczek na budowy ekologicznych domów i zespołów mieszkaniowych oraz spotkań z architektami. W programie jest również wycieczka do ekologicznego miasta, w tym roku do Fryburga. Wykłady prowadzone w formie prezentacji w Power-Point’cie, rozsyłane są drogą mailową.
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Na roku jest średnio pięćdziesięciu studentów, z czego tylko dwadzieścia osób chodzi na zajęcia. Przed egzaminami można kupić streszczenia, żeby uzupełnić wiedzę z brakujących zajęć.

Do Brukseli wyjechałam z wielkimi nadziejami, jednak moje oczekiwania nie spełniły się. Głównym problemem był ograniczony kontakt z wykładowcami – rzadkie korekty, długie oczekiwanie na oceny, zbyt duży program realizowany w zbyt krótkim czasie, a przede wszystkim zbyt mało prowadzących w stosunku do liczby studentów. Samo miasto okazało się nieprzyjazne i męczące. Zaskoczyła mnie duża gęstość zabudowy przy niewielkiej liczbie parków, trawników i drzew. W wolnym czasie można udać się do centrum kulturalnego BOZAR lub CIVA, instytucji zajmującej się urbanistyką, architekturą i pejzażem.

Tekst i zdjęcie: Anna Kotowska
studentka II roku La Cambre Architecture w 2010 roku

Artykuł ukazał się w numerze 9/2010 miesięcznika "Architektura-murator"


Wymiana studencka

kraj – Belgia, w której obowiązują trzy języki urzędowe: francuski, niderlandzki i niemiecki oraz dwa rządy: flamandzki i waloński
miasto – Bruksela, stolica kraju i NATO; rozwój miasta nastąpił od 1830 roku, kiedy Belgia uzyskała niepodległość
uczelnia – La’ École de la Cambre
wymagania – na studia przyjmowani są wszyscy, bez egzaminów; wpisowe na studia inżynierskie wynosi 450 €/rok, magisterskie 550 €. Uczelnia prowadzi wymianę Socrates – Erasmus z Wydziałem Architektury w Gdańsku. Dodatkowo wymagane są 4 zdjęcia, odpis aktu urodzenia, dyplom ukończenia szkoły – przetłumaczone na język francuski, kopia pozwolenia pobytu (wyrabia się na miejscu), ubezpieczenie, dowód opłacenia wpisowego
informacje: www.lacambre-archi.be
wydatki na życie – wydatki miesięczne to minimum 700 €, w tym koszt mieszkania ok. 300-400 € za pokój; stypendia przysługują studentom, których rodzice pracowali lub pracują w Belgii; można ubiegać się także o pomoc socjalną lub dorobić w szkolnej bibliotece,
czy sekretariacie. Dodatkowe informacje o stypendiach www.buwiwm.edu.pl
Znani architekci związani z uczelnią; absolwent szkoły: Lucien Kroll znany z projektów społecznej partycypacji w procesie tworzenia architektury;  prowadzący: Bernard Deprez ekspert w dziedzinie projektowania ekologicznego, Pierre Blondel znany w Brukseli z projektów  mieszkaniowych i użyteczności publicznej, Pablo Lhoas z pracowni Lhoas & Lhoas