Architektura MuratorŻycie w Architekturze2015Czy wystarczy "posiadać" polisę Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej architekta?

Czy wystarczy "posiadać" polisę Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej architekta?

Jesteśmy świadkami stale zmieniających się i rosnących wymogów stawianych architektom w umowach o prace projektowe. Wynikają one m.in. z obwarowań prawnych, profesjonalizacji procesu inwestycyjnego oraz umiędzynarodowienia zawodu architekta/projektanta. Umiejętność właściwego kształtowania ochrony ubezpieczeniowej jest coraz częściej pożądana przez architektów. O Ubezpieczeniu Zawodowej OC achitektów - Barbara Rożek, Broker Wiceprezes Zarządu Rożek Brokers Group Sp. z o.o.

W latach 90-tych, kiedy do Polski wchodziły zagraniczne podmioty rozpoczynając inwestycje, wymogi ubezpieczeniowe stawiane przez nich były niejasne zarówno dla projektantów jak i dla zakładów ubezpieczeń. Cały rynek rozpoczął mozolną naukę – czym jest Odpowiedzialność Cywilna projektanta, i jakim zakresie można ją ubezpieczyć.

Dziś już jesteśmy mądrzejsi o lata doświadczeń zarówno w kwestii występujących ryzyk, możliwych warunków pokrycia, jak i szkód, których liczba stale wzrasta. Ich wartość wynosi niemalże tyle, co suma zbieranej składki dla tej grupy zawodowej. Polski rynek ubezpieczeniowy wypracował szereg rozwiązań, które są osiągalne i możliwe do zastosowania w zależności od potrzeb. Coraz rzadziej spotykamy się z sytuacją, kiedy musimy skorzystać z zagranicznych ubezpieczeń, z powodu braku specyficznych rozwiązań i dostępności na rodzimym rynku.

Przeświadczenie, że obowiązkowa polisa OC architektów jest wystarczająca i w pełni zabezpiecza odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszoną przez architekta, na szczęście przechodzi już do historii. Coraz częściej uczestnicząc w spotkaniach i dyskusjach na temat ubezpieczenia, architekci nie pytają już o polisę OC obowiązkową. Świadomość znaczenia dobrowolnej polisy OC zawodowej i troska o staranność i precyzję pokrycia ubezpieczeniowego sprawia, że przedmiotem dyskusji staje się bardziej zakres ubezpieczenia w polisie Odpowiedzialności Cywilnej dla pracowni/architekta.

Dojrzałość branży architektonicznej w kwestiach ubezpieczeń jest również zauważalna przy podpisywaniu przez pracownie nowych kontraktów. Coraz częściej pomimo braku wymogów inwestora dotyczących ubezpieczenia OC, projektanci na własną rękę podejmują decyzję o zabezpieczeniu umowy adekwatną polisą ubezpieczeniową.

Rola brokera w procesie negocjowania kontraktu

Pomimo lat doświadczeń i naprawdę wysokiej świadomości ponoszonego ryzyka, rynek ubezpieczeniowy w tej dziedzinie jest bardzo zróżnicowany, a zakres ubezpieczenia oferowany przez zakłady ubezpieczeń nadal niepełny. Odpowiednie skonstruowanie ochrony dla ubezpieczenia OC projektanta, które będzie właściwie chroniło architekta, wymaga wynegocjowania szeregu uzupełnień i dopracowania poszczególnych zapisów. Niezbędny w jest wówczas broker, który zgodnie z obowiązującym prawem, jest jedynym niezależnym pośrednikiem na rynku ubezpieczeniowym. Reprezentuje on wyłącznie interes swojego klienta i jako jedyny ma możliwość negocjowania poszczególnych zapisów polisy z całym rynkiem ubezpieczeniowym. Stwarza to sytuację rywalizacji w oparciu o twarde, merytoryczne przesłanki.

Bogactwo doświadczeń i praktyk inwestorów pochodzących z różnych stron świata jest widoczne coraz częściej, także w zapisach kontraktów dotyczących wymogów ubezpieczeniowych. Negocjacje zakresu i kosztów umowy z inwestorem dotyczące polisy OC, stały się równie ważnym elementem procesu zawierania kontraktu jak pozostałe aspekty prawne. Istotnym atutem współpracy architekta z wyspecjalizowanym w tej dziedzinie pośrednikiem, jest możliwość skonsultowania, doprecyzowania, analizy i wyceny wymogów ubezpieczeniowych inwestora jeszcze na etapie negocjacji kontraktu, włączenie z fizycznym udziałem brokera w tym procesie. Wyposażenie klienta w wiedzę czy i jaką ochronę będzie musiał zaaranżować oraz jaki będzie jej koszt, daje architektowi komfort prowadzenia negocjacji finansowych i pozafinansowych z inwestorem.

Jednocześnie, broker posiada wiedzę w zakresie dostępnych na rynku i możliwych do zastosowania narzędzi. Reprezentując interes architekta, przedstawia mu pełny wachlarz rozwiązań i możliwości dostosowania posiadanej lub zawarcia nowej polisy adekwatnie do wymogów kontraktu, ujawniając wady i zalety oraz wspierając go w podjęciu decyzji poprzez rekomendację. Broker – jak każdy profesjonalista - ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje błędy i jest zobligowany do posiadania obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC brokera z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.800.000 €.

Odpowiedzialność za podwykonawców

Poza znajomością rynku ubezpieczeniowego, do profesjonalnej obsługi niezbędna jest praktyczna wiedza brokera na temat inwestycji zarówno od strony inżynierskiej jak i prawnej i ekonomicznej. Dotyczy to zwłaszcza architekta, który ponosi najszerszą odpowiedzialność za proces projektowy. Nie bez znaczenia jest również analiza, ponoszonej przez pracownię odpowiedzialności za podwykonawców. Broker powinien wspierać architekta w zakresie weryfikacji skuteczności posiadanej przez podwykonawców ochrony ubezpieczeniowej, co ma ogromne znaczenie w momencie, gdy szkoda będzie skutkiem uchybienia popełnionego przez podwykonawcę. W takiej sytuacji, właściwa ochrona ubezpieczeniowa w polisie OC zawodowej podwykonawcy może częściowo lub całkowicie odciążyć architekta i przenieść ciężar rozpatrywania roszczenia i wypłaty odszkodowania na podwykonawcę i jego ubezpieczyciela. Warunkiem takiego scenariusza jest jednak właściwa ochrona ubezpieczeniowa podwykonawcy i profesjonalna jej weryfikacja przez wyspecjalizowanego brokera - pełnomocnika zlecającego architekta.

Ważną, i niestety najczęściej pomijaną ze względu na brak świadomości architektów sprawą, jest analiza charakteru odpowiedzialności w sytuacji współpracy z osobami fizycznymi (często byłymi pracownikami) na bazie umów zlecenie/dzieło. Architekt może sam kształtować ochronę ubezpieczeniową względem pracowników i podwykonawców w zależności od formy współpracy lub zatrudnienia.

Ochrona przed roszczeniami w Polsce i zagranicą

Istotą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej architekta jest ochrona przed roszczeniami, jakie mogą zostać zgłoszone do architekta na skutek popełnionych przez niego (lub jego podwykonawców) błędów w dokumentacji projektowej. Dlatego jedną z ważniejszych funkcji polisy jest świadczenie przez ubezpieczyciela tzw. ochrony prawnej i pokrycie kosztów z nią związanych (koszty ekspertyz, adwokatów, obrony sądowej etc). Ma to tym większe znaczenie jeżeli roszczenie jest precyzowane w oparciu o obce prawo materialne lub dochodzone przed zagranicznym sądem. Profesjonalne i odpowiednie zapisanie w polisie zasad świadczenia ochrony prawnej, niejednokrotnie może zaważyć na sprawnej i odpowiedniej likwidacji szkody. W tym miejscu należy również podkreślić, że broker jako jedyny pośrednik na rynku ubezpieczeniowym może czynnie uczestniczyć w procesie likwidacji szkody i zabierać głos w imieniu i na rzecz swojego klienta (ubezpieczonego).

Jesteśmy świadkami stale zmieniających się i rosnących wymogów stawianych architektom w umowach o prace projektowe. Wynikają one m.in. z obwarowań prawnych, profesjonalizacji procesu inwestycyjnego oraz umiędzynarodowienia zawodu architekta/projektanta. Umiejętność właściwego kształtowania ochrony ubezpieczeniowej jest coraz częściej pożądana przez architektów. Dogłębna analiza wszystkich aspektów działalności, w szczególności tych poruszonych w niniejszym artykule, jest niezbędna do prawidłowego ukształtowania ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej architekta. Polisa jest tylko wynikiem wniosków z tej analizy, i powinna być końcowym elementem pracy brokera. Dlatego nie wystarczy tylko "posiadać" polisę ubezpieczenia OC architekta, ale trzeba nią odpowiednio zarządzać, a najlepiej powierzyć ją w ręce doświadczonego i wyspecjalizowanego brokera profesjonalisty.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu 17 kwietnia poznaliśmy wszystkich laureatów VIII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najlepsze realizacje powstałe w Polsce w latach 2013-2014. Grand Prix Prezydenta RP otrzymała filharmonia w Szczecinie, która wkrótce potem zdobyła najważniejszą nagrodę architektoniczną Unii Europejskiej – Mies van der Rohe Award. W tym numerze podsumowujemy ostatnią edycję konkursu, publikujemy fotoreportaż z gali finałowej, a także przypominamy wszystkich tegorocznych finalistów i laureatów: zdobywców Grand Prix, nagród głównych i nagród specjalnych.
VIII edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. Fotoreportaż z obrad jury W dniach 11-12 marca 2015 roku w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki odbyło się otwarte dla publiczności posiedzenie jury. Autorzy nominowanych realizacji prezentowali swoje projekty, próbując przekonać sędziów, że to właśnie one zasługują na zwycięstwo.
VIII edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. Fotoreportaż z gali finałowej W 2014 roku miesięcznik „Architektura-murator” obchodził jubileusz 20-lecia istnienia, w tym – mija 20 lat od zorganizowania przez redakcję I edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. Od tego czasu odbyło się w sumie siedem kolejnych edycji konkursu, w których wzięły udział 2764 realizacje. W 2000 roku nagrody główne wręczał premier Jerzy Buzek, a w 2012 roku – Grand Prix prezydent Bronisław Komorowski, który osobiście wyłonił też zwycięzcę. Była to pierwsza nagroda w dziedzinie architektury przyznana w Polsce przez głowę państwa. W zakończonej właśnie VIII edycji konkursu o statuetkę ARCHITEKTURY walczyły obiekty oddane do użytku w latach 2013-2014. Laureata Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury po raz drugi wybrał prezydent Bronisław Komorowski.
Finaliści VIII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE Spośród 314 obiektów zgłoszonych do konkursu jury w II etapie obrad wybrało 47 finalistów. Brali oni udział w plebiscycie na Ulubieńca Polski. To także spośród nich jury wybrało 15 nominacji. Poniżej prezentujemy 47 obiektów w podziale na kategorie (kolejność losowa): 10 budynków użyteczności publicznej, 10 wnętrz użyteczności publicznej, 10 budynków wielorodzinnych, 10 domów jednorodzinnych i 7 przestrzeni publicznych.
Gala Finałowa VIII edycji Życia w Architekturze [FILM] To na pewno najważniejszy konkurs architektoniczny w Polsce - powiedział Antoni Domicz, przewodniczący sądu konkursowego VIII edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE, w której nagrodzono najlepsze obiekty zrealizowane w Polsce w latach 2013-2014. Prezentujemy wideorelację z Gali Finałowej oraz wywiady z laureatami konkursu.
PLEBISCYT NA ULUBIEŃCA POLSKI 2013-2014 ULUBIENIEC POLSKI 2013-2014: PLEBISCYT INTERNAUTÓW ŻYCIE W ARCHITEKTURZE VIII EDYCJA NAJLEPSZY POLSKI BUDYNEK 2013-2014