Plebiscyt internautów Młodzi do Łodzi 2013

i

Autor: Archiwum Architektury

Regulamin Plebiscytu oraz Konkursu w ramach Plebiscytu „Na najciekawsze architektoniczne credo Młodych do Łodzi 2013”

2013-05-22 11:12

"Architektura-murator" zaprasza do udziału w plebiscycie internautów na najlepszą pracę przygotowaną na wystawę Młodzi do Łodzi 2013. Na autorów najciekawszych komentarzy czekają nagrody

Regulamin Plebiscytu oraz Konkursu w ramach Plebiscytu „Na najciekawsze architektoniczne credo Młodych do Łodzi 2013”1. Organizatorem Plebiscytu i Konkursu jest MURATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 14, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 81 850 000 złotych.2. Plebiscyt „Na najciekawsze architektoniczne credo Młodych do Łodzi 2013”ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronach internetowych www.mlodzidolodzi.pl. Konkurs odbywa się w ramach Plebiscytu.3. Konkurs i Plebiscyt trwają od 17.05.2013 roku do 03.06.2013 do godziny 12.00.4. W Plebiscycie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała swoje dane w formularzu rejestracyjnym i zostawiła komentarz przy wybranym obiekcie Plebiscytu z wyłączeniem pracowników MURATOR S.A. i firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz z wyłączeniem członków rodzin pracowników tych firm.6. Plebiscyt polega na oddaniu głosu na najciekawsze architektoniczne credo Młodych do Łodzi 2013 Każdy z uczestników może oddać tylko jeden ważny głos.7. Zadanie konkursowe polega na wybraniu najciekawsze zdaniem uczestnika architektonicznego credo spośród prac uczestników Konfrontacji „Młodzi do Łodzi 2013” oraz napisaniu komentarza przy wybranym obiekcie na stronach WWW Plebiscytu.8. Autorzy 50 najciekawszych komentarzy zostaną nagrodzeni. Pod uwagę brana będzie treść uzasadnienia i oryginalność komentarza. Wyboru Laureatów dokona Jury Redakcyjne.9. Jeden użytkownik może otrzymać w konkursie tylko 1 nagrodę.10. Nagrody – 50 toreb płóciennych „Młodzi do Łodzi 2013”11. Zamieszczenie Komentarza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie wypowiedzi w serwisach internetowych MURATOR S.A.12. Zamieszczenie wpisu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.13. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 12 niniejszego Regulaminu nie zostało zrealizowane, uczestnik konkursu zwolni MURATOR S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia z ust. 12 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że MURATOR S.A. nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.14. Zamieszczenie Komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie w celach konkursowych przez MURATOR S.A. danych osobowych Uczestnika, które Uczestnik przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.15. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.mlodzidolodzi.pl w czerwcu 2013.16. Organizator prześle laureatom nagrody drogą pocztową, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w portalu listy laureatów. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.17. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.18. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mlodzidolodzi.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.19. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników i publikacji listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.20. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.21. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.22. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listempoleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.23. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.24. Organizator, celem zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników konkursu oraz wyboru obiektu w oparciu o obiektywne przesłanki zastrzega sobie prawo weryfikacji oddanych głosów pod katem ich prawidłowości i zgodności z niniejszym Regulaminem.W imieniu Organizatora Warszawa, 16 maja 2013 r.Irena WalczakDyrektor Marketingu Budowaregulamin w formacie pdf