Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Konkurs na projekt miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Państwowe Muzeum na Majdanku ogłasza konkurs na koncepcję architektoniczno-krajobrazową miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Koncepcja konkursowa powinna obejmować kwestie: zabezpieczenia grobów masowych, zagospodarowania dotychczasowych form upamiętnienia, utworzenie koncepcji nowych tras dla zwiedzających, zaprojektowania budynku centrum dla zwiedzających wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi, parkingami, systemami oświetlenia i monitoringu wizyjnego innych elementów infrastruktury, w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.


Do udziału w konkursie dopuszczeni są projektanci, spełniający niżej określone warunki:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej równej lub większej niż 600 m2
- dysponują co najmniej 1 osobą o wykształceniu wyższym: artystycznym w zakresie sztuk plastycznych lub rzeźby lub scenografii uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów

Kryteria oceny prac konkursowych:
- uszanowanie charakteru miejsca zagłady i spoczynku ofiar ludobójstwa - 12.85
- uszanowanie autentyzmu przestrzeni historycznej, w której rozegrały się tragiczne wydarzenia, i w której do dnia dzisiejszego zachowały się materia - 12.85
- walory urbanistyczne - 12.85
- zgodność sposobu wytyczenia Szlaku Pamięci z wytycznymi zawartymi w rozdziale II pkt.2.3 regulaminu konkursu - 12.85
- rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku centrum dla zwiedzających - 12.85
- wartości konstrukcyjne i materiałowe projektowanych rozwiązań - 12.85
- podporządkowanie rozwiązań architektonicznych i artystycznych Centrum dla Zwiedzających charakterowi i przesłaniu Miejsca Pamięci - 12.85
- planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacji prac w Miejscu Pamięci i centrum dla zwiedzających) - 10

Terminy
18.02.2013, 15.00 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa (p.255 lub 271, nr telefonu wewnętrznego 9969).
20.05.2013 - termin składania prac konkursowych:
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, ul. Krucza 36

Nagrody
I nagroda - 25.000 euro
II nagroda - 15.000 euro
III nagroda - 10.000 euro
Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

Więcej informacji, regulamin oraz załączniki do regulaminu: www.majdanek.eu oraz na stronie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie www.fpnp.pl w profilu nabywcy.