Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce

i

Autor: Archiwum Architektury Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2015

Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce

2015-09-30 11:37

Książka, ukazując potrzebę reagowania na zmiany i wyjścia poza schematy, stanowi stymulujący impuls dla podejmowania ważnych przeformułowań w urbanistyce. Jednocześnie przygotowuje czytelnika do świadomego uczestnictwa w tych procesach. Gdzieś w równowadze heideggerowskiego budowania i myślenia, w pochwale powszedniości i racjonalności porozumienia Jürgena Habermasa, uznaniu dla wartości rzeczy pięknej, ale też w akceptacji dla innej formy miasta, wypracowywane będą nowatorskie koncepcje – recenzja Lucyny Nyki.

Wykłady o współczesnej urbanistyce autorstwa profesora Sławomira Gzella to książka wyjątkowa, pisana z pozycji wybitnego naukowca, wykładowcy i praktyka. Daje oryginalny wgląd w procesy kształtowania się współczesnych postaw i idei w urbanistyce, i na tym tle ukazuje dzisiejsze miasto. Od pierwszych prób pokonywania konfliktów miasta przemysłowego, poprzez koncepcje miast-ogrodów, teorie upiększania miasta ruchu City Beautiful, wizje modernistyczne, przejście w projekt postmodernizmu i dynamikę zmian miasta dzisiejszego. Książka uwidacznia jak kolejne koncepcje przeobrażeń Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2015 miejskiej przestrzeni, wiedzione nowymi ideami społecznymi, cywilizacyjnymi i technicznymi, powstają na zrębach lub zaprzeczeniach poprzednich. Jak pisze autor: Wykłady z urbanistyki mają pokazać związki pomiędzy, wydawałoby się, odrębnymi nurtami planowania i projektowania. Ta wirtuozerska prezentacja logiki następstw umożliwia zrozumienie procesu formowania się współczesnej urbanistyki. Analizowane w książce zmiany w obrazie dzisiejszego miasta, przeobrażanie się jego geografii, pokazane są nie tylko jako problem, ale także jako szansa i wyzwanie.

Konsekwentnie zawarta jest tu autorska próba wypracowania nowej definicji urbanistyki i poszukiwania dodatkowych narzędzi kreowania ładu przestrzennego. Autor ukazuje jak w jedności ujmowania kwestii planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych, z potencjałem architektury wirtualnej, ekologicznej, architektury jako odwzorowania ruchu, z działaniami street artu, inicjatywami tymczasowego użytkowania przestrzeni miejskiej, tworzy się oryginalne pole oddziaływania na krajobraz miasta. I tu pojawiają się kwestie fundamentalne – czy system planowania może reagować na zmiany i w jaki sposób? Z jakimi nowymi pojęciami, metodami i narzędziami należałoby pracować, aby bardziej skutecznie i kreatywnie uczestniczyć w powstawaniu miasta? Jak nie zatracając fundamentalnych zasad, na których komponowane były ośrodki miejskie, inicjować procesy i zarządzać chaosem, integrując przy tym kwestie projektowe, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne? W oparciu o interpretację historii, obserwację przemian współczesnych i odwagę zmierzenia się z wizją przyszłego środowiska zurbanizowanego, w książce przedstawiona została nowa filozofia planowania. Wykłady..., ukazując potrzebę reagowania na zmiany i wyjścia poza schematy, stanowią stymulujący impuls dla podejmowania ważnych przeformułowań w urbanistyce. Jednocześnie przygotowują czytelnika do świadomego uczestnictwa w tych procesach. Gdzieś w równowadze Heideggerowskiego budowania i myślenia, w pochwale powszedniości i racjonalności porozumienia Jürgena Habermasa, uznaniu dla wartości rzeczy pięknej, ale też w akceptacji dla innej formy miasta – wypracowywane będą nowatorskie koncepcje i metody kształtowania przestrzeni współczesnej ulicy i miejskiego krajobrazu. Książka uczy, mobilizuje do myślenia i zbliża czytelnika do fascynującego i tak dzisiaj potrzebnego, otwarcia na Nowe.