Cypel Czerniakowski

i

Autor: Archiwum Architektury

Cypel Czerniakowski w Warszawie

2010-12-22 1:00

W konkursie wyłoniono najlepsze pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązania dla portu i Cypla Czerniakowskiego. Zwycięski projekt stanie się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Galeria zdjęć!

Konkurs był konkursem studialnym, jednoetapowym. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem konkursu - Portu i Cypla Czerniakowskiego. Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru oraz przygotowania oferty inwestycyjnej dla wspólnej realizacji przedsięwzięć opartych na podziale zadań pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym lub innej formie współpracy z podmiotami prywatnymi. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 3 grudnia 2010 roku.

W debacie pokonkursowej 20 grudnia 2010 roku udział wzięli członkowie jury, w tym m.in. Marek Mikos - p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Marek Piwowarski – Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy do Spraw Zagospodarowania Nabrzeża Wisły, Paweł Lisicki – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, Barbara Jezierska - Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz sędziowie rekomendowani przez TUP i SARP.

WYNIKI KONKURSU

Autorami zwycięskiej pracy są architekci z pracowni tomcat.arch.design (główny projektant Tomasz Olszewski)

Ideą projektu jest rewitalizacja, aktywizacja i uatrakcyjnienie cennego krajobrazowo, historycznie i urbanistycznie fragmentu miasta, ewolucyjne traktowanie przestrzeni cypla oraz radykalne działania przestrzenne na obszarze buforowym, to jest pomiędzy basenem portowymi i kanałem a ważną dla Warszawy arterią komunikacyjną – ulicą Czerniakowską. Na otwartych terenach cypla, poza bezładem przestrzennym, problematyczny jest uciążliwy hałas generowany przez ruch kołowy na ulicy Czerniakowskiej i na moście. Jednym z priorytetów dla poprawy walorów rekreacyjnych na cyplu jest ograniczenie emisji hałasu. Intencją jest zachowanie parkowego, zielonego, „bionicznego” charakteru cypla oraz wytworzenie istotnej tkanki miejskiej, adekwatnej do rangi ulicy Czerniakowskiej w zachodniej części projektowanego obszaru. Najwłaściwszym podejściem jest szukanie symbiotycznych połączeń pomiędzy cyplem i resztą miasta, między zabudową a terenami zieleni. Ambicją projektantów jest kreowanie ludzkich zachowań, a dopiero w drugiej kolejności nadawanie tym aktywnościom realnych ram w postaci budynków, placów, osi, czy parków.

CZYTAJ CAŁY OPIS PROJEKTU

fotka z /zdjecia/005_tomcat_CYPEL_CZERNIAKOWSK.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury