Nadwiślańskie bulwary

2009-10-13 2:00

20 października ratusz ma podpisać umowę z firmą RS Architektura Krajobrazu na projekt zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie.

I nagroda

Zespół w składzie: arch. kraj. Dorota Rudawa, arch. kraj. Patryk Zaręba, arch. kraj. Marta Grzybowska, stud. arch. kraj. Jan Biernawski, stud. arch. kraj. Mariusz Drabik, arch. Marek Kubaczka, arch. Jowita Kubaczka, arch. Adam Dąbrowski

Praca otrzymała I nagrodę za trafne decyzje przestrzenne kształtujące zarówno relacje z otoczeniem jak i charakter bulwaru nadrzecznego. Za właściwe uznano uwzględnienie w strukturze przestrzennej bulwaru charakterystycznych miejsc-placów akcentujących powiązania z prostopadłymi do rzeki elementami struktury miejskiej. Daje to szansę na stworzenie czytelnego i spójnego układu przestrzeni publicznych dla tej części miasta. Za prawidłową uznaje się także przyjętą zasadę ciągłości projektowanego bulwaru przy jednoczesnym zróżnicowaniu rozwiązań dla jego poszczególnych odcinków. Przyjęta zasada kompozycji przestrzeni bulwaru jest czytelna i łączy w sobie elementy miejskości poprzez wprowadzenie utwardzonego styku miasta z rzeką z elementami tworzywa przyrodniczego poprzez zastosowanie różnych rozwiązań architektonicznych dla poszczególnych fragmentów bulwaru. Proponowane rozwiązania dają szansę na uzyskanie przestrzeni o zróżnicowanych funkcjach. Za właściwy uznano także sposób kształtowania obiektów architektonicznych poprzez zastosowanie prostych, modularnych form, niekonkurujących z istniejącą zabytkową zabudową tego rejonu miasta i minimalnie ingerującą w krajobraz nadrzeczny. Praca wykorzystuje istniejące elementy ukształtowania bulwaru i nie ingeruje nadmiernie w przestrzeń rzeki. Cechuje ją realność i możliwość realizacji przy uwzględnieniu warunków środowiskowych i hydrologicznych. W dalszych fazach opracowania należy rozważyć możliwość wprowadzenia układu alejowego (alei obsadzonej obustronnie drzewami) na większej części bulwaru. Należy także przeanalizować konsekwencje zastosowanych rozwiązań o charakterze brzegu naturalnego w warunkach zmiennego poziomu wody w Wiśle. Uściślenia wymagają także propozycje dotyczące parkowania.

II nagroda

Zespół w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Orłowicz, mgr inż. arch. Joanna Staniszewska, mgr inż. arch. Piotr Żuraw, Laurent Staniszewski Architecte dplg

Praca otrzymała II nagrodę za wyrazistą koncepcję bulwarów na całej długości. Zaproponowane rozwiązanie jest czytelną kompozycją o cechach wielkomiejskich, korzystnie kontrastującą z naturalnym charakterem drugiego brzegu. Tarasowe ukształtowanie bulwarów zapewnia ich użytkownikom dostęp do rzeki bez względu na zmiany poziomu wody. Podwójny szpaler drzew towarzyszący głównemu bulwarowi podnosi jego atrakcyjność użytkową. Główne powiązanie z otoczeniem w rejonie ogrodów zamkowych zostało zaakcentowane tzw. amfiteatrem. Walory użytkowe propozycji podnosi łatwość demontażu elementów mobilnych – na wypadek stanu powodziowego. Realizacja koncepcji byłaby ułatwiona ograniczoną ingerencją w istniejącą linię brzegową. Zastrzeżenie może budzić zakres przekształceń fragmentów bulwarów objętych wpisem do rejestru zabytków.

III nagroda - OPEN architekci Sp. z o.o.

Zespół w składzie: arch. Przemysław Kokot, arch. Daniel Mermer, arch. Paweł Paradowski, arch. Gindomenico Racamato Unai Gomez Arriaran, arch. Magdalena Paprocka, arch. Łukasz Lautsch, arch. Joanna Aleksandrowicz, arch. Iwona Filiks

Praca otrzymała III nagrodę za czytelne wykorzystanie położenia bulwarów warszawskich umożliwiając interaktywne wykorzystanie terenu. Zaproponowany układ przestrzenny jest bardzo konsekwentny. Ukształtowanie przestrzeni łagodnie wpisuj się w panoramę nadbrzeża Wisły, nie konkurując z bogatymi formami architektonicznymi ukształtowanymi na skarpie Warszawskiej i u jej podnóża. Koncepcję cechują wysokie walory użytkowe wskutek uwzględnienia zmiennego poziomu lustra wody bez konieczności realizacji obiektów nabrzeżnych, powodujących trudności organizacyjno-techniczne. W pracy zaproponowano formy trwałe i różnorodne przy zachowaniu jednolitości kompozycyjnej. Rozwiązanie nie powoduje nadmiernej ingerencji zabudowy w nurt rzeki. Zaproponowano wyważony program użytkowy i funkcjonalny. Koncepcja zapewnia ciągły kontakt wzrokowy przechodnia z wodą. Praca uwzględnia powiązania bulwarów warszawskich z resztą miasta poprzez podkreślenie wylotu ulicy Tamki i Zajęczej i zakończeniem ciągu ulic Lipowej oraz Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, z istotnymi elementami funkcjonalnymi. Koncepcja wpisuje się w strategię transportową miasta nie powodując generowania dodatkowego ruchu samochodów, wykorzystując możliwości komunikacji publicznej. Koncepcja jest wykonalna w sensie technicznym i jej realizacja nie powodowałaby wysokich kosztów eksploatacji. Słabą stroną projektu jest nie najlepiej rozwiązany układ ścieżek rowerowych. Wadą jest również nieczytelne zakończenie ważnego kierunku, jaki tworzy oś kompozycyjna Zamku Królewskiego i ogrodów zamkowych, monotonny układ murów zaporowych i usytuowanie budynków prostopadle do kierunku rzeki. Koszty realizacji obiektów, według wyliczeń autorów, są bardzo wysokie.

Wyróżnienia równoważne:

Zespół w składzie: dr inż. arch. Leszek Konarzewski, mgr inż. arch. Marek Konarzewski, mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Danielak, mgr inż. arch. kraj. Monika Pec, mgr inż. arch. kraj. Łukasz Pardela, stud. W.A.P.WR. Magdalena Liberda

Wyróżnienie przyznano za kreację strefy nadbrzeżnej, jako spójnego układu zróżnicowanych fragmentów, których współczesny charakter interesująco podkreślono systemem iluminacji.

Zespół w składzie: arch. Agnieszka Staszek, arch. Marta Godzieba-Dąbska, arch. Anna Galek, arch. Tomasz Głowacki, stud. arch. Piotr Fabirkiewicz, arch., arch. kraj. Justyna Dziedziejko, arch. kraj. Ewa Doboszyńska, arch. kraj. Anna Figiel, mgr inż. Arkadiusz Raczyński – projektowanie systemów świetlnych, Jarzy Żurawski – kosztorysant, Maciej Marzecki - wizualizacje

Wyróżnienie przyznano za oryginalną próbę kształtowania brzegów rzeki i panoramy Starego Miasta w sposób bliski naturze oraz interesującą propozycję powiązania przestrzeni miejskiej z akwenem.

Zespół w składzie: GRUPA 5 architekci sp. z o.o. (Roman Dziedziejko, Mikołaj Kadłubowski, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent) oraz Edyta Agustynowicz, Rafał Stefanowski, Izabela Sierotko, Maciej Szpilewicz, Dariusz Kwiatkowski, Agata Muszyńska, Agata Stelmach, Mariusz Wolski

konsultacje:Gabriela Rembasz – urbanistykaMałgorzata Jesiorowska – architektura zieleniMaciej Potrawiak – drogiJerzy Zeliński – hydrotechnikaJacek Skorupski – ochrona środowiskaJerzy Majewski – historiaMichał Sorówka - reklama

Wyróżnienie przyznano za różnorodność zaproponowanych rozwiązań wynikających z interesującego wpisania projektu w strukturę urbanistyczną w tym układu kompozycyjnego i systemu przestrzeni publicznych Śródmieścia Warszawy.

Zespół w składzie: Konrad Kowalczyk, Maciej Utliński, Jarosław Kraske, Agnieszka Dudzińska

Wyróżnienie przyznano za spójną koncepcję kształtowania przestrzeni bulwaru, której dominującym elementem są płynnie i na różnych poziomach poprowadzone tarasy spacerowe i rowerowe oraz za śmiałe zastosowanie koloru zarówno w doborze roślinności, jak i przede wszystkim materiałów nawierzchni tras i murów oporowych.

Wyróżnienie honorowe za walory planistyczno-rzeźbiarskie.

Zespół w składzie: arch. Barbara Grąbczewska, arch. Oskar Grąbczewski, arch. Beata Kosok, arch. Jan Kubec, arch. Anna Małek, arch. Wojciech Wiatr, stud. WAPŚl Roma Skuza, stud. WAPŚl Filip Witański, arch. kraj. Dariusz Malinowski – architektura krajobrazu, arch. kraj. Michał Kaczmarczyk – architektura