technika

Krakowski Szkieletor: jak pustostan zmienił się w nowoczesny wieżowiec

2024-04-09 14:43

W ramach przebudowy niedokończonego od lat 70. krakowskiego Szkieletora nadbudowano istniejącą wieżę, zachowując między innymi stalową konstrukcję. Zniszczone elementy, takie jak żelbetowe stropy, rozebrano. O wyzwaniach związanych z realizacją piszą Marek Dunikowski i Krzysztof Kliche.

Spis treści

  1. Krakowski Szkieletor: Krótka historia budynku
  2. Krakowski Szkieletor: Posadowienie
  3. Krakowski Szkieletor: Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowej
  4. Krakowski Szkieletor: Elewacja
  5. Krakowski Szkieletor: Sterczyny
Szkoła budowania #2

Artykuł opublikowany w "A-m" z sierpnia 2020 roku

Krakowski Szkieletor: Krótka historia budynku

Krakowski Szkieletor – niedoszła siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej – był jedynym rozpoczętym (i niedokończonym!) budynkiem wchodzącym w skład założenia Nowego Centrum Krakowa. Jego koncepcja powstała w ramach konkursu ogłoszonego w 1968 roku. Zwyciężył zespół w składzie: Zdzisław Arct, Krzysztof Leśniodorski, Ludwik Konior i Ewa Dworzak. Budowa rozpoczęła się w 1975 roku. Obiekt miał składać się z dwóch części: wysokiej (ponad 96-metrowa wieża) – mieszczącej sale administracyjne, szkoleniowe i konferencyjne, taras widokowy z kawiarnią, jak również pokoje hotelowe – oraz niskiej – z dwupiętrową salą kongresową na 500 osób z zapleczem, garażem podziemnym, strefą gastronomiczno-usługową i pomieszczeniami technicznymi.

Z powodu kryzysu gospodarczego realizację Szkieletora wstrzymano pod koniec lat 70. Do tego momentu udało się wykonać część żelbetowego garażu podziemnego, skrzyniowy fundament i stalową konstrukcję wieży, stalową konstrukcję sali kongresowej, trzony komunikacyjne i instalacyjne oraz żelbetowe stropy na blasze trapezowej.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_01

i

Autor: BE DDJM Architekci 1 | Stan konstrukcji Szkieletora w 2016 roku

W części nadziemnej konstrukcja wieży została wykonana jako układ przestrzennych ram stalowych opartych na module 600 x 600 cm, natomiast w części podziemnej w postaci sztywnego, żelbetowego układu słupowo-belkowo-płytowego (skrzynia fundamentowa). W konstrukcji stalowej można było wyróżnić 12 różnych przekrojów słupów o wymiarach zewnętrznych od 529 x 529 mm do 714 x 714 mm.

Były to elementy spawane, wykonane z blach o grubości od 19 do 40 mm. Belki główne szkieletu to blachownice stalowe o wysokości od 400 do 700 mm i szerokości pasów od 200 do 260 mm. Stropy wykonano w postaci cienkich, żelbetowych płyt na szalunku traconym z blachy trapezowej. W obrysie środkowego traktu zlokalizowano żelbetowy pion ewakuacyjnej klatki schodowej, zespoły szybów windowych i instalacyjnych. Zaprojektowane jako elementy samonośne, oddylatowane od stalowej konstrukcji, nie spełniały żadnej roli usztywniającej. Pozwoliło to na ich rozebranie bez szkody dla stabilności samej wieży.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_03

i

Autor: BE DDJM Architekci 3 | Przekrój przez budynek Unity Tower

Przez 40 lat wielokrotnie podejmowano próby dokończenia budowy. Wszystkie okazały się jednak nieskuteczne. Kiedy w 2011 roku DDJM Biuro Architektoniczne (aktualnie BE DDJM Architekci) rozpoczęło projektowanie Centrum Kongresowego Nauki i Techniki Treimorfa (obecnie Unity Centre), dostaliśmy do ręki kilkunastotomową ekspertyzę ukazującą bardzo złożony stan budynku. Niektóre elementy, zwłaszcza żelbetowe stropy, uległy daleko idącej degradacji. Inne, jak na przykład konserwowana kilkukrotnie stalowa konstrukcja, zachowały się w dobrym stanie. Nowy projekt zakładał m.in.: nadbudowę istniejącej konstrukcji do wysokości 102,5 m, rozbudowę poprzez dodanie od strony północnej żelbetowego trzonu komunikacyjnego z windami dalekobieżnymi (budynek A – 102,5 m) oraz budynku biurowego (budynek B – 40 m), rozbiórkę zniszczonych i zbędnych elementów, a także wzniesienie kompleksu budynków towarzyszących: University Office, Luxury Residential, Eastern Office, Radisson Hotel.

W czasie trwających kilka lat prac projektowych natknęliśmy się na szereg problemów technicznych. Po pierwsze projektowaliśmy obiekt, który powstał w kompletnie innej rzeczywistości budowlanej (zmieniły się materiały, np. zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów stalowych) i prawnej (zmieniły się warunki techniczne). Po drugie był to pierwszy w historii naszego biura projekt budynku wysokościowego. W tekście przedstawiamy kilka ciekawych zagadnień, z którymi musieliśmy się zmierzyć, projektując budynek Unity Tower.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_04

i

Autor: Jakub Kaczmarczyk/GD&K Group 4 | Panorama Krakowa z konstrukcją Szkieletora

Krakowski Szkieletor: Posadowienie

Jedną z podstawowych kwestii, którą musieliśmy rozstrzygnąć, było posadowienie nowego obiektu (budynek B), który miał powstać po północnej stronie wieży (budynek A). Zaprojektowano go w konstrukcji żelbetowej i docelowo miał stanowić fizyczną i funkcjonalną całość z istniejącym wieżowcem (obiekty A i B nie są od siebie oddylatowane). Aby rozwiązać problem różnicy osiadania budynków, firma GeKon zaproponowała zwiększenie nośności podłoża pod istniejącą skrzynią fundamentową wieży poprzez wykonanie 32 kolumn iniekcyjnych jet-grouting o długości 4 m i średnicy ok. 80 cm. Technologia polegała na wykonaniu przewiertów o średnicy 150 mm w istniejącym fundamencie skrzyniowym wieży. Przez te otwory następnie wykonano kolumny jet-grouting. Wtłaczanym medium był zaczyn cementowy, którego skład był odpowiednio korygowany w zależności od stwierdzonych warunków gruntowych i rozchodu iniektu. W celu ograniczenia i wyrównania osiadań pod nowo projektowanym budynkiem (B) wykonano 107 pali CFA o średnicy 60 cm i łącznej długości ok. 1 km. Ze względu na niski poziom wibracji i hałasu oraz brak rozluźnienia gruntu wzdłuż pobocznicy pala, możliwe było zastosowanie tej technologii w sąsiedztwie istniejących obiektów. Tak przygotowane podłoże pozwoliło na dociążenie istniejącej wieży, wykonanie nowego budynku i, pomimo różnicy wysokości i czasu wykonania, zmonolityzowanie obu obiektów w całość (Unity Tower).

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_05

i

Autor: BE DDJM Architekci 5 | Makieta kompleksu. Oznaczenia: 1 – Unity Tower; 2 – University Office; 3 – Luxury Residential; 4 – Eastern Office; 5 – Radisson Hotel

Krakowski Szkieletor: Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowej

W trakcie opracowania projektu budowlanego mając na uwadze przede wszystkim względy bezpieczeństwa oraz występujące ograniczenia techniczne i konstrukcyjne, przyjęto rozwiązania odbiegające od wymagań zawartych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych m.in. w zakresie wymaganej klasy odporności pożarowej wysokościowego budynku biurowego. Jako rekompensatę odstępstwa od zapisów zawartych w warunkach technicznych stropy wykonano w klasie R180 (EI 120), a wszystkie słupy nośne w klasie R180 odporności ogniowej. Ponadto w projektowanej instalacji zastosowano tryskacze szybkiego reagowania, a na każdej kondygnacji zabudowano zawory testowe i czujniki przepływu.

Do zabezpieczenia stalowych elementów wieży, w zależności od typu i lokalizacji, przyjęto różne rozwiązania. Stalowe słupy konstrukcyjne zabezpieczono poprzez wykonanie żelbetowej otuliny o odpowiedniej grubości, zmonolityzowanej z płytą stropową.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_18

i

Autor: BE DDJM Architekci 18 | Montaż pilastrów na ścianie osłonowej

Nowe stropy dwóch pierwszych kondygnacji, oparte na istniejących belkach stalowych i wykonane na blasze trapezowej traktowanej jako szalunek tracony, nie stanowią głównej konstrukcji budynku. Wykonano je jako element żelbetowy w klasie odporności ogniowej REI120.

Istniejące belki stalowe w formie blachownic tworzą główną konstrukcję budynku. Zabezpieczono je do klasy odporności ogniowej R180 poprzez wykonanie natrysku w systemie Tecwool F o grubości ok. 50 mm. Na kondygnacjach powyżej antresoli (4-27) usunięto istniejące belki stalowe, stanowiące usztywnienie układu konstrukcyjnego wieży. Zastąpiono je żelbetowymi płytami stropowymi, które w całości przejęły rolę usztywniającą. Stropy te, będące elementem głównej konstrukcji budynku, zrealizowano w klasie R180 (EI120).

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_06

i

Autor: Szymon Szcześniak/GD&K Group 6 | Konstrukcja wieży przed rozbiórką sali kongresowej

W związku z koniecznością wykonania dużych otworowań w płytach stropowych należało zastosować belki stalowe (HEB 240, 260) wzmacniające stropy. Jako główny element konstrukcji budynku zostały one zabezpieczone do klasy R180. Fragmenty zatopione w płycie ochroniono otuliną żelbetową, a części wystające z płyty zabezpieczono poprzez zastosowanie natrysku w systemie Tecwool F (np. klatki schodowe) lub zabudowę płytami Promatec (np. półki belek stalowych zlicowane z górną płaszczyzną płyty).

Od strony wschodniej do istniejącego szkieletu dobudowano dwukondygnacyjną przestrzeń powiększającą powierzchnie usługowe na parterze i na antresoli. Przekrywający ją stropodach to lekka płyta żelbetowa na szalunku z blachy trapezowej. Całość oparto na stalowej podkonstrukcji wspartej z jednej strony na istniejących słupach, z drugiej na nowej ścianie żelbetowej. Podkonstrukcję stropodachu, nie będącą częścią konstrukcji głównej, zabezpieczono do klasy R120 poprzez malowanie farbą pęczniejącą.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_07

i

Autor: BE DDJM Architekci 7 | Wycinanie fragmentu fundamentu skrzyniowego wieży na styku z nowo projektowanym budynkiem B

Krakowski Szkieletor: Elewacja

Wykonanie elewacji budynku Unity Tower było wymagającym zadaniem z uwagi na znaczne siły działające na budynek (parcie i ssanie wiatru), niejednolitą konstrukcję (połączenie żelbetu i stali), wysokość (102,5 m), projektowane ugięcia (od -8 mm do +2 mm) i przemieszczenia stropów sąsiednich kondygnacji względem siebie (drift > 8 mm) oraz względy funkcjonalne i estetyczne. Uwarunkowania te spowodowały, że zastosowano kilka rodzajów elewacji: ścianę osłonową słupowo-ryglową i elementową (projekt: ALUTECH Glassystems), wentylowaną (projekt i realizacja: MP Polska) oraz kamienną (projekt: Faskam Projekt).

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_08

i

Autor: BE DDJM Architekci 8 | Odsłonięty fundament skrzyniowy wieży

Cokół budynku (kondygnacje 1-2), z uwagi na projektowaną elewację kamienną, wykonano jako ścianę żelbetową. Płyty (granit Strzegom) zamocowano na kotwach ze stali nierdzewnej. W części portalu wejściowego, o wysokości prawie 15 m, zamontowano stalową podkonstrukcję, która umożliwiła zróżnicowane ukształtowanie kolumn portalu (miejscami wysięg płyt kamiennych wynosi 70 cm). Okna zaprojektowano w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie MB-70, przeszklenie stanowiące część portalu wejściowego w systemie słupowo-ryglowym MB SR-60.

Na kondygnacji 3-9, gdzie poziome przemieszczenie stropów względem siebie (drift) nie przekracza 5 mm, fasadę stanowi aluminiowy system słupowo-ryglowy MB SR70N UC mocowany do konstrukcji za pomocą stalowych konsoli, do których przykręcane są kształtowniki pionowe – słupy. Konsole wyposażone są w podłużne otwory: poziome umożliwiające dokładne ustawienie słupów względem siebie oraz pionowe kompensujące dylatację pionową. Rygle są nasuwane na dodatkowe łączniki przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory między słupami i ryglami montowane są wypełnienia (szyby, okna lub wypełnienia nieprzezierne). Dla zapewnienia stabilności konstrukcji wykonano połączenia dylatacyjne, których zadaniem jest kompensacja przemieszczeń powstających na skutek pracy konstrukcji, rozszerzalności termicznej oraz tolerancji produkcyjnych i wykonawczych elementów. Dylatacja słupa aluminiowego wynosi 17 mm.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_09

i

Autor: Paweł Mazur/GD&K Group 9 | Stalowa konstrukcja wieży po rozebraniu żelbetowych stropów

Ze względu na duże ugięcia oraz wzajemne przemieszczenia poziome stropów fasadę zamocowano na każdej kondygnacji, a poszczególne piętra oddylatowano. Okna zintegrowane z systemem fasadowym zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie MB-70US UC. Części nieprzezierne ściany osłonowej od zewnątrz wykończono pilastrami z blachy aluminiowej. Z uwagi na niewielki ich wysięg mocowanie do listwy dociskowej słupa wykonano za pomocą zawiesi z systemowych profili WIDO-PROFIL. Na styku budynków A i B, na kondygnacjach K3-K9, zaprojektowano połączenie dylatacyjne zapobiegające rozszczelnieniu się ściany osłonowej. Obie jej części zamocowane są niezależnie – w przypadku wieży standardowo do stropu, w przypadku budynku B do stalowego wspornika.

Na kondygnacjach 10-25, z uwagi na jeszcze większe przemieszczenia poziome stropów (drift do 10 mm), konieczne okazało się wykonanie elewacji w systemie elementowym MB-SRD70N UC, z niezależnie połączonych prefabrykowanych modułów. Dzięki pionowym i poziomym połączeniom dylatacyjnym zapewniono kompensację ruchów fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku, do której fasada jest zamocowana. Ze względu na duże ugięcia oraz wzajemne przemieszczenia poziome stropów fasadę zamocowano na każdej kondygnacji.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_10

i

Autor: BE DDJM Architekci 10 | Trzon komunikacyjny budynku B (klatki schodowe i szyby wind dalekobieżnych) wstępnie realizowane jako oddylatowane od części A

Połączenia dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności montażowe. Gotowe segmenty montowane są za pomocą specjalnych stalowych konsol na elementach wsporczych zamocowanych do stropu. Przenoszenie obciążeń między segmentami zapewnia specjalny kształt profili oraz pionowe łączniki zwane „mieczami”, które służą jednocześnie do ich transportu. Montaż elementów elewacji odbywał się za pomocą specjalnego wysięgnika gąsienicowego, który opuszczał elementy na linie z wyższego piętra. Analogicznie jak na kondygnacjach 3-9 nieprzezierne części ściany osłonowej od strony zewnętrznej zostały wykończone pilastrami z blachy aluminiowej.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_11

i

Autor: BE DDJM Architekci 11, 12 | Stalowe słupy głównej konstrukcji budynku wysokościowego zabezpieczone do klasy R180 przy pomocy otuliny żelbetowej

Na poziomach 23 i 24, z uwagi na duże gabaryty pilastrów (wysięg ok. 70 cm) ich stalową podkonstrukcję usztywniającą zamontowano nie do listwy dociskowej, ale do czoła stropu za pomocą konsoli stalowych z przekładką z twardego PCV.

Ostatnia, 26 kondygnacja (wraz z antresolą) została całkowicie przeszklona. Dach od strony zachodniej i wschodniej wykonano jako typową ścianę osłonową w systemie aluminiowym słupowo-ryglowym MB SR-70 UC. Okna zintegrowane z systemem fasadowym zaprojektowano w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie MB-70US UC, natomiast drzwi zintegrowane ze ścianą osłonową restauracji w systemie MB-70. Dostawcą systemu ścian osłonowych była firma Aluprof.

Trzon komunikacyjny od strony północnej, mieszczący hol windowy, zespół dźwigów dalekobieżnych, dźwig ratunkowy i gospodarczy oraz klatki ewakuacyjne, wykonano w konstrukcji żelbetowej metodą ślizgu. Oprócz doświetlenia holu jest on całkowicie pozbawiony okien. Fasadę tej części budynku (kondygnacje 10-26) wykonano jako elewację wentylowaną z paneli aluminiowych (grubość blachy 3 mm).

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_12

i

Autor: BE DDJM Architekci 11, 12 | Stalowe słupy głównej konstrukcji budynku wysokościowego zabezpieczone do klasy R180 przy pomocy otuliny żelbetowej

Krakowski Szkieletor: Sterczyny

Na kondygnacjach 25 i 26 zamontowano elementy dekoracyjne zwane sterczynami. Na poziomie K25 stanowią one część pilastrów fasady, na K26 (taras na dolnym poziomie szklanej latarni) elementy wolno stojące oddalone od fasady w zakresie od około 1 m (elewacja wschodnia i zachodnia) do 2 m (elewacja południowa). Sterczyny, podobnie jak pilastry na kondygnacjach 23 i 24, wykonano z blachy aluminiowej mocowanej do stalowej podkonstrukcji, połączonej ze stropem termicznymi łącznikami nośnymi Isokorb KST. Na powierzchnię sterczyn nałożono blaszane nakładki w kolorze złotym (blacha Nordic Royal™ firmy Aurubis jest stopem miedzi z aluminium i cynkiem, co nadaje mu złoty kolor; w odróżnieniu od innych produktów firmy ten stop nie wytwarza zielonkawej patyny). Ciężar typowej sterczyny wynosi ok. 1000 kg, narożnej ok. 1150 kg. W sumie na budynku zamontowano 19 sterczyn typowych i 4 narożne. Otwarcie Unity Tower planowane jest na koniec 2020 roku.

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_13a

i

Autor: Alutech 13 | Detal ściany osłonowej w systemie elementowym: a) przekrój przez okno; b) przekrój przez element nieprzezierny. Oznaczenia: 1 – element łączący segmenty; 2 – strop żelbetowy; 3 – konsola mocująca; 4 – blacha aluminiowa; 5 – szklenie; 6 – pilaster; 7 – zaczep pilastra; 8 – wełna mineralna; 9 – rygiel; 10 – blacha stalowa
Biogramy

Marek Dunikowski (dyplom WA PK 1974), asystent w Instytucie Urbanistyki na WA PK (1974-1986), stypendysta Fullbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1986-1987), wykładowca na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville (1987-1990). W latach 1991-2018 prowadził biuro DDJM. Od 2018 roku partner biura BE DDJM Architekci. Autor takich projektów jak: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Unity Centre Kraków, budynek Banku Handlowego w Krakowie. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2004). Krzysztof Kliche (dyplom WA PK 1995), od 1995 roku architekt w pracowni BE DDJM Architekci. Uczestniczył m.in. w aktualnie realizownym projekcie Unity Centre Kraków

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_13b

i

Autor: Alutech 13 | Detal ściany osłonowej w systemie elementowym: a) przekrój przez okno; b) przekrój przez element nieprzezierny. Oznaczenia: 1 – element łączący segmenty; 2 – konsola mocująca; 3 – strop żelbetowy; 4 – blacha aluminiowa; 5 – pilaster; 6 – zaczep pilastra; 7 – wełna mineralna; 8 – rygiel; 9 – blacha stalowa
Metryka

Unity Tower w Krakowie

Autor: BE DDJM Architekci

Gen. wykonawca: STRABAG

Konstrukcja: KB Projekty Konstrukcyjne; GSBK Biuro Konstrukcyjne

Posadowienie: GeKon (Maciej Żmuda, Tomasz Biliński, Bartłomiej Żmuda)

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.: Janusz Siata, Mateusz Gorzkowicz

Elewacja: ALUTECH Glassystems (słupowo-ryglowa, elementowa), ME Polska (wentylowana, Faskam Projekt (kamienna)

Inwestor: TREIMORFA Project

Pow. całkowita: 23 000 m²

Projekt: 2011-2019

Realizacja: 2017-2020

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_14

i

Autor: BE DDJM Architekci 14, 17 | Elewację na kondygnacjach 10-25 wykonano w systemie elementowym
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_15

i

Autor: BE DDJM Architekci 15 | Zabezpieczenie pożarowe belek (natrysk) oraz podkonstrukcji ścian wydzielających w holu (farba pęczniejąca)
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_16

i

Autor: BE DDJM Architekci 16 | Żelbetowy portal wejściowy
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_17

i

Autor: BE DDJM Architekci 14, 17 | Elewację na kondygnacjach 10-25 wykonano w systemie elementowym

Z uwagi na znaczne siły działające na budynek na elewacji zastosowano m.in. system słupowo- -ryglowy i elementowy

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_19

i

Autor: BE DDJM Architekci 19 | Portal wejściowy
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_20

i

Autor: BE DDJM Architekci 20 | Połączenie narożnych segmentów elementowej ściany osłonowej (dostawca systemu firma Aluprof)
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_21

i

Autor: BE DDJM Architekci 21 | Sterczyny przed montażem
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_22

i

Autor: BE DDJM Architekci 22 | Górne mocowanie sterczyny
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_23

i

Autor: Alutech 23 | Detal sterczyny i pilastra: a) widok z boku; b) widok z przodu. Oznaczenia: 1 – nakładka z blachy Nordic Royal w kolorze złotym; 2 – blacha aluminiowa; 3 – podkonstrukcja stalowa sterczyny; 4 – termiczny łącznik nośny Isokorb KST; 5 – konsola stalowa; 6 – przekładka z twardego PCV
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_24

i

Autor: BE DDJM Architekci 24 | Pilastry na podkonstrukcji stalowej powyżej 23 kondygnacji
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_25a

i

Autor: Alutech 25 | Przekrój przez pilaster i sterczynę narożną. Oznaczenia: 1 – ściana osłonowa; 2 – stalowa konsola; 3 – stalowa podkonstrukcja pilastra; 4 – strop żelbetowy; 5 – słup ściany osłonowej; 6 – nakładka z blachy Nordic Royal w kolorze złotym; 7 – blacha aluminiowa; 8 – stalowa podkonstrukcja sterczyny; 9 – termiczne łączniki nośne Isokorb KST
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_25b

i

Autor: Alutech 25 | Przekrój przez pilaster i sterczynę narożną: a) A-A; b) B-B; c) C-C; d) D-D. Oznaczenia: 1 – ściana osłonowa; 2 – stalowa konsola; 3 – stalowa podkonstrukcja pilastra; 4 – strop żelbetowy; 5 – słup ściany osłonowej; 6 – nakładka z blachy Aurubis w kolorze złotym; 7 – blacha aluminiowa; 8 – stalowa podkonstrukcja sterczyny; 9 – termiczne łączniki nośne Isokorb KST
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_25c

i

Autor: Alutech 25 | Przekrój przez pilaster i sterczynę narożną: a) A-A; b) B-B; c) C-C; d) D-D. Oznaczenia: 1 – ściana osłonowa; 2 – stalowa konsola; 3 – stalowa podkonstrukcja pilastra; 4 – strop żelbetowy; 5 – słup ściany osłonowej; 6 – nakładka z blachy Nordic Royal w kolorze złotym; 7 – blacha aluminiowa; 8 – stalowa podkonstrukcja sterczyny; 9 – termiczne łączniki nośne Isokorb KST
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_25d

i

Autor: Alutech 25 | Przekrój przez pilaster i sterczynę narożną: a) A-A; b) B-B; c) C-C; d) D-D. Oznaczenia: 1 – ściana osłonowa; 2 – stalowa konsola; 3 – stalowa podkonstrukcja pilastra; 4 – strop żelbetowy; 5 – słup ściany osłonowej; 6 – nakładka z blachy Nordic Royal w kolorze złotym; 7 – blacha aluminiowa; 8 – stalowa podkonstrukcja sterczyny; 9 – termiczne łączniki nośne Isokorb KST

Na elewacjach wieżowca zamontowano dekoracyjne sterczyny z blachy aluminiowej mocowanej do stalowej podkonstrukcji, połączonej ze stropem termicznymi łącznikami nośnymi

Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_26

i

Autor: BE DDJM Architekci 26 | Pilastry i sterczyny z okładziną ze złotej blachy
Przebudowa Szkieletora w Krakowie_Unity Center_BE DDJM Architekci_27

i

Autor: BE DDJM Architekci 27 | Widok od strony południowej
Źródło: Krakowski Szkieletor: jak pustostan zmienił się w nowoczesny wieżowiec