Architekci Europy

Konferencja Architektów ogłasza Deklarację Brukselską na rzecz zrównoważonego środowiska zbudowanego.

Architektura jest podstawą dla osiągnięcia wysokiej jakości zrównoważonego środowiska zbudowanego – deklaruje ACE (Rada Architektów Europy)

Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Radę Architektów Europy (ACE) pod patronatem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, odbyła się 10 kwietnia w Brukseli. Ponad 400 czołowych polityków europejskich – szczebla międzynarodowego, narodowego i lokalnego – urzędników, przedstawicieli przemysłu i architektów spotkało się w Brukseli, by ułożyć program działania na rzecz przyszłego środowiska zbudowanego.

W otwierającym Konferencję przemówieniu, Siim Kallas, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mówił o nowym zintegrowanym podejściu przyjętym przez Komisję w stosunku do swoich budowli, czego podstawą jest polityka architektoniczna. Poinformował o międzynarodowym konkursie urbanistycznym na projekt dotyczący Rue de la Loi (w dzielnicy Europejskiej) w Brukseli, który organizują wspólnie Komisja, Region Stołeczny - Bruksela oraz Miasto Bruksela. Charles Picqué, Minister-Prezydent Regionu Stołecznego – Brukseli, zaprezentował więcej szczegółów dotyczących tego konkursu, jak również zadań, do których realizacji należy dążyć, aby osiągnąć ambitne cele związane z zabudową obszaru objętego konkursem, zwłaszcza jeśli chodzi o oszczędność energii i walory architektoniczne.

Richard Parker, Profesor Administracji Publicznej Uniwersytetu Harvarda, podkreślił, że choć nowoczesna architektura jest zdolna kultywować społecznie doceniane prawdziwe piękno, to często „zupełnie nie jest to w zgodzie z rynkami – decydującymi instytucjami naszych czasów. Istnieje zatem potrzeba zrekompensowania tego demokratycznego deficytu”. Profesor Riccardo Petrella ze szwajcarsko-włoskiej Akademii Architektury nawoływał do wynalezienia na nowo miast, jako miejsc wspólnych dóbr, zapewniających publiczne usługi dla każdego oraz do ich odnowy jako przestrzeni, w której realizowana jest demokracja bezpośrednia i przedstawicielska.

Jean-Marie Beaupuy, Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej d/s Urbanistyki i Mieszkalnictwa przy Parlamencie Europejskim, poparł wezwanie architektów, mówiąc - Potrzebne jest nam bardziej spójne podejście do sposobów zarządzania miastami, gdyż pomoże nam ono polepszyć standardy społeczne, kulturalne i gospodarcze korzystne dla obywateli. W październiku bieżącego roku Grupa ta przedstawi Parlamentowi Europejskiemu raport dotyczący wdrażania podejścia zintegrowanego.

Kontynuując prace w duchu Porozumienia Bristolskiego na temat jednostek osadniczych realizujących rozwój zrównoważony (sustainable communities) oraz Karty Lipskiej dotyczącej Zrównoważonych Miast Europejskich, a także w kontekście idei Spójności Terytorialnej zawartej w Traktacie UE, Konferencja przyjęła Deklarację Brukselską. Podkreśla się w niej, że:
- architektura jest pozytywnym narzędziem służącym kierowaniu inwestycji ku zrównoważonemu rozwojowi;
- rozwój miast wymaga podejścia zintegrowanego, całościowego, a istotny jest tu wkład polityków, architektów, deweloperów i społeczeństwa obywatelskiego;
- planiści, projektanci, przemysł budowlany i docelowi użytkownicy muszą współpracować, by tworzyć i utrzymywać wysokiej jakości środowisko zbudowane, co dostarczy inspiracji dla miast zrównoważonych;
- zamówienia publiczne na wszystkich szczeblach powinny być wykorzystywane do promocji jakości i równowagi środowiskowej, a szczególną uwagę powinno się poświęcać korygowaniu nagminnych nadużyć w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Przewodniczący ACE, Juhani Katainen przyjął z zadowoleniem Deklarację Brukselską, która, jak powiedział, pokazuje, że architekci właśnie ustalają program działania na rzecz środowiska zbudowanego, we współpracy z władzami miejskimi, profesjonalistami i mieszkańcami, w celu uczynienia miast godnymi ich mieszkańców.

W swym kończącym Konferencję przemówieniu, Janez Podobnik, Minister Środowiska i Planowania Przestrzennego Słowenii i Przewodniczący Biura Rady Ministrów Unii Europejskiej, przypomniał słuchaczom, że w przeszłości architekci i politycy wspólnie tworzyli budowle będące świadectwem epoki – od egipskich piramid, poprzez budowle renesansowej Florencji – i że dzieje się tak również dzisiaj. - Będą kontynuować tę misję budując nową Europę, gdzie wzrost ekonomiczny wykorzystany będzie do rozwijania środowiska zbudowanego wysokiej jakości XXI wieku.

BRUKSELSKA DEKLARACJA ARCHITEKTÓW SKIEROWANA KU PRZYSZŁOŚCI

Wnioski z Konferencji ACE: „Projektowanie dla przyszłości: Rynek a jakość życia”
Wysoka jakość środowiska zbudowanego wymaga stosowania kryterium jakości w procesach planowania, projektowania, budowania i zarządzania przy jednoczesnej współpracy architektów i specjalistów innych dziedzin, władz lokalnych, administracji oraz mieszkańców.

Filar społeczny
1. Prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich profesjonalistów sektora budowlanego jest umiejętność uchwycenia jakości i „piękna” oraz ich przełożenie na realizowane projekty i wartości policzalne. Potrzebna jest diagnoza, dlaczego rynek nie odpowiada w pełni na zapotrzebowanie obywateli pragnących wysokiej jakości środowiska zbudowanego i konieczne jest pokonanie przeszkód, które stoją na drodze do tego celu.
2. Dobre projektowanie służy wszystkim obywatelom. Rola, jaką projektowanie pełni w poszerzaniu obszaru równości i sprawiedliwości wymaga udowodnienia poprzez projekty pilotażowe i dobre praktyki.

Filar gospodarczy
3. Miasta przyszłości można będzie uważać za udane jedynie wtedy, gdy spełnią realne potrzeby, ludzkie pragnienia wyrażane w odpowiedzialny sposób. Należy przewidywać prawdziwe potrzeby mieszkańców i znajdywać realne długoterminowe rozwiązania, których wymiar ekonomiczny oparty będzie o analizę kosztów w całym cyklu życiowym obiektów.
4. Rządy muszą zacząć pilnie i skutecznie wypełniać swoje obowiązki i zaakceptować fakt, że prywatyzacja polityki publicznej nie jest możliwa. Szczególnie odnosi się to do obszarów, gdzie rynek nie jest efektywny. Należy zwłaszcza reformować procedury zamówień publicznych tak, by jakość była głównym celem, stawianym ponad obniżanie kosztów.

Filar środowiskowy i zasada zrównoważonego rozwoju
5. Projektowanie dla przyszłości to wizja długoterminowa. Wszyscy profesjonaliści zajmujący się środowiskiem zbudowanym muszą uznać zasadę zrównoważonego rozwoju za wartość absolutną. Wyzwaniem czekającym na odpowiedź jest potrzeba uwspółcześnienia naszych miast. Tworzenie polityk i technik na miarę tego wyzwania poprowadzi istniejące miasta w kierunku zrównoważonej przyszłości.
6. W procesach zarządzania i procesach decyzyjnych prowadzących do tworzenia środowiska zbudowanego należy stosować podejście zintegrowane we wszystkich dziedzinach, które mają wpływ na jakość życia codziennego wszystkich obywateli.

Filar kulturalny
7. Widziane w kontekście globalizacji, jakość kulturowa i różnorodność, sprawiają, że miejsca, w których żyjemy charakteryzują się własną dynamiką, tożsamością, są atrakcyjne. Przynosi to korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Musimy rozpoznawać, kochać i promować naszą europejską tożsamość.
Architektura ma dosyć wizjonerskiej i integrującej mocy, by przyczynić się do realizowania powyższej deklaracji.

Rada Architektów Europy
10 kwietnia 2008

www.ace-cae.eu

fotka z /zdjecia/bruksela_art.jpg