Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs na projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Konkurs na projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Prezydent Opola ogłosił 20 lutego  konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Konkurs SARP Opole, Park Naukowo-Technologiczny
Fot.: SARP o.Opole

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.
Celem konkursu jest uzyskanie wartościowych propozycji projektowych, z których najlepsza będzie podstawą do realizacji nowego zagospodarowania terenu objętego opracowaniem oraz do zmiany miejscowego planu na tym obszarze. teren na którym realizowana będzie inwestycja ma powierzchni 2,3 hektara.  Należący do miasta obszar znajduje się w dzielicy Opole Bierkowice, w bliskim sąsiedztwie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej oraz centrum sportu.

Planowane przedsięwzięcie składa się z pięciu niezależnych ekonomicznie i funkcjonalnie projektów - odrębnych inwestycji. Koszt realizacji każdego z projektów nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 euro (słownie dwóch milionów euro). Suma ta objąć ma zakup podstawowego wyposażenia meblowego oraz infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania I i II Projektu na terenie inwestycji. Beneficjentem projektu będzie spółka prawa handlowego z przewagą kapitału miasta Opola, być może z udziałem samorządu województwa oraz firm prywatnych, zaliczanych do grona liderów innowacyjności.
Branże, które są brane pod uwagę jako użytkownicy Parku:
- branża spożywcza
- biotechnologia
- elektronika
- automatyka, robotyka
- informatyka
- wzornictwo
- branża meblarska

Zagospodarowanie terenu
Obszar objęty inwestycją powinien być zagospodarowany w sposób racjonalny, uwzględniając rozwój i rozbudowę Parku Naukowo - Technologicznego w kierunku wschodnim (tereny należące do Zamawiającego). Tereny zieleni wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi powinny stanowić 60% całości terenu. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na tym terenie, Inwestor nie przewiduje rozwiązywania parkingów na poziomie -1.

Wysokość projektowanych budynków nie powinna przekraczać 3 kondygnacji i 13,0 m. Obejmować powinn modułowe zespoły, w skład których powinna wchodzić część przystosowana do pracy umysłowej, zaplecze sanitarne i pow. komunikacyjna. Moduły powinny umożliwiać zastosowanie różnych wariantów aranżacji powierzchni biurowej: otwarty plan, biura komórkowe, itp.

Szczegółowe informacje: www.sarp.opole.pl