Architektura MuratorŻycie w Architekturze2012Plebiscyt Internautów: regulamin

REGULAMIN PLEBISCYTU INTERNAUTÓW
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE VII EDYCJA
ULUBIENIEC POLSKI 2000-2012


Regulamin Plebiscytu oraz Konkursu w ramach Plebiscytu „Życie w Architekturze - Ulubieniec Polski”


Przejdź do: nagrody, daty rozpoczęcia i zakończenia plebiscytu, ogłoszenie wyników, jak głosować, kryteria oceny1. Organizatorem Plebiscytu i Konkursu jest MURATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 14, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 67 850 000 złotych.
2. Plebiscyt „Życie w Architekturze - Ulubieniec Polski” ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronach internetowych www.zyciewarchitekturze.pl. Konkurs odbywa się w ramach Plebiscytu
3. Konkurs i Plebiscyt trwają od 29.10.2012 roku do 19.11.2012 do godziny 12.00.
4. W Plebiscycie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.
5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała swoje dane w formularzu rejestracyjnym i zostawiła komentarz przy wybranym obiekcie Plebiscytu z wyłączeniem pracowników MURATOR S.A. i firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz z wyłączeniem członków rodzin pracowników tych firm.
6. Plebiscyt polega na oddaniu głosu na najlepszy zdaniem uczestnika obiekt budowlany. Obiekt, który dostanie największą liczbę głosów, zostaje wybrany Ulubieńcem Polski. Każdy z uczestników może oddać tylko jeden ważny głos.
7. Zadanie konkursowe polega na wybraniu najlepszego zdaniem uczestnika obiektu spośród uczestniczących w Plebiscycie oraz napisaniu komentarza przy wybranym obiekcie na stronach WWW Plebiscytu.
8. Autorzy 100 najciekawszych komentarzy zostaną nagrodzeni. Pod uwagę brana będzie wnikliwość, znajomość tematu i oryginalność komentarza. Wyboru Laureatów dokona Jury Redakcyjne.
9. Jeden użytkownik może otrzymać w konkursie tylko 1 nagrodę.
10. Nagrody:
- 3 zaproszenia na galę wręczenia nagród Konkursu „Życie w Architekturze”
- 1 komplet Wielka historia sztuki t. 1-10 wartość nagrody 890 zł
- 4 egz. „Architektura. Elementy stylu” – wartość 1 egz. 109 zł
- 5 egz. „Historia Architektury Europejskiej” wartość 1 egz. 99 zł
- 5 egz. „Perły Architektury w Polsce” wartość 1 egz. 85 zł
- 5 egz. „Architektura. Style i detale.” wartość 1 egz. 69 zł
- 5 egz. „Królewskie Pałace” wartość 1 egz. 69 zł
- 5 egz. „Ekologiczny dom” wartość 1 egz. 54,90 zł
- 5 egz. „Lofty” wartość 1 egz. 54 zł
- 5 egz. „Przestrzeń wokół domu” wartość 1 egz. 49,90 zł
- 10 egz. „Jak czytać architekturę” wartość 1 egz. 39 zł
- 47 toreb „Życie w Architekturze”
11. Nagrodzie o wartości przekraczającej 760 złotych brutto towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna zostanie potrącona w całości na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie
12. Zamieszczenie Komentarza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie wypowiedzi w serwisach internetowych MURATOR S.A.
13. Zamieszczenie wpisu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.
14. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 12 niniejszego regulaminu nie zostało zrealizowane, uczestnik konkursu zwolni MURATOR S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia z ust. 12 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że MURATOR S.A. nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
15. Zamieszczenie Komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie w celach konkursowych przez MURATOR S.A. danych osobowych Uczestnika, które Uczestnik przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.
16. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.zyciewarchitekturze.pl w listopadzie 2012.
17. Organizator prześle laureatom nagrody drogą pocztową, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w portalu listy laureatów. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.
18. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
19. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul.Dęblińskiej 6, 03-812 Warszawa oraz na stronie internetowej www.zyciewarchitekturze.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
20. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników i publikacji listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
21. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
22. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
23. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
24. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
25. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

W imieniu Organizatora Warszawa
Irena Walczak
Dyrektor Marketingu Budowa
29 października 2012 r.