Konkurs fotograficzny Krajobraz dobry i zły

i

Autor: Archiwum Architektury Białowieski Park Narodowy, Źródło: wikimedia commons, autor Jacek Karczmarz

"Krajobraz dobry i zły". Konkurs fotograficzny "Architektury-murator"

2014-08-26 18:01

26 sierpnia 2014 r. ruszył konkurs fotograficzny "Krajobraz dobry i zły" organizowany przez "Architekturę-murator". Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Do udziału zapraszamy fotografów profesjonalistów i amatorów w każdym wieku!

Konkurs fotograficzny Krajobraz dobry i zły

i

Autor: Archiwum Architektury Białowieski Park Narodowy, Źródło: wikimedia commons, autor Jacek Karczmarz

Celem konkursu fotograficznego Krajobraz dobry i zły jest pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy.

Do udziału chcielibyśmy zachęcić osoby w każdym wieku, fotografów profesjonalistów ale także amatorów, w szczególności uczniów, nauczycieli i przedstawicieli samorządów. To szansa dla wszystkich, którzy robią zdjęcia, na pokazanie swoich prac i zabranie głosu w dyskusji o ochronie unikalnego środowiska naturalnego i kulturowego dziedzictwa w naszym kraju.

Krajobraz dobry i zły - zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre lub złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukamy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą to być również przykłady krajobrazy naturalnego, na przykład: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska).

Interesują nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe (na przykład sezonowe punkty usługowe i nośniki reklam), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym. Istotne jest, aby obiekty te były pokazane w danym krajobrazie, w szerszej perspektywie.

Gdzie szukać informacji o obszarach i obiektach chronionych w Polsce?

Informacja o położeniu i identyfikacji obszarów chronionych powołanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dostępna jest na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast wykazy obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni.

Zdjęcia należy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej: www.polskikrajobraz.pl.