Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Plac Wiosny Ludów w Poznaniu, proj. Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna, wyróżnienie I stopnia

Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: wyniki konkursu

2020-04-16 15:44

Władze Poznania zwróciły się do studentów architektury w całym kraju z propozycją zaprojektowania nowej zabudowy i aranżacji placu Wiosny Ludów. Wyniki rozstrzygniętego niedawno konkursu posłużą miastu do dalszych prac planistycznych.

Plac Wiosny Ludów odNowa

Plac Wiosny Ludów w Poznaniu, położony między Starym Rynkiem a ul. Półwiejską, należy do najpopularniejszych deptaków w mieście. Ma też powiązanie z ul. Święty Marcin i planowanym kulturowym szlakiem pieszym od zespołu uniwersyteckiego przy alei Niepodległości, poprzez ul. Taczaka, Taylora, pasaż Apollo, ul. Wysoką i Szymańskiego. W czasie II wojny historyczna zabudowa placu została niemal całkowicie zniszczona. Zachował się jedynie układ dróg i działek.

Czytaj też: Modernizacja ul. Święty Marcin w Poznaniu |Po rewaloryzacji ul. Święty Marcin i pracach na placu Kolegiackim władze Poznania zamierzają przystąpić do przebudowy tego fragmentu miasta. O pomoc po raz kolejny poprosiły studentów architektury, ogłaszając konkurs architektoniczny na nowe zagospodarowanie placu Wiosny Ludów. Na polskich uczelniach uczy się wielu młodych, zdolnych ludzi, przyszłych architektów. Liczymy na świeże spojrzenie i kreatywne pomysły, które pomogą zagospodarować tę ważną dla całego miasta przestrzeń. Takie rozwiązanie sprawdziło się już przy okazji projektowania ulicy Kościelnej, wierzę, że teraz również studenci zaproponują oryginalne koncepcje – mówił podczas ogłoszenia konkursu w październiku ubiegłego roku Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury. Zadaniem uczestników było nawiązanie do zwartej zabudowy, jaka istniała tu w dwudziestoleciu międzywojennym. Ważne było też stworzenie osi kompozycyjno-widokowej, która miała rozpoczynać się przy ul. Wysokiej i naprowadzać na obecnie niezabudowany narożnik Kupca Poznańskiego. Oś wyznaczać miało piesze przejście, którego wejścia i przebieg należało dodatkowo podkreślić akcentami architektoniczno-urbanistycznymi na elewacjach budynków.

Kilkadziesiąt pomysłów na plac Wiosny Ludów

W skład jury weszli m.in. przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich, a także SARP-u, Izby Architektów i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do konkursu zgłoszono 71 prac. Ostatecznie sędziowie oceniali 64 projekty. Kapituła nie potrafiła jednogłośnie wskazać najlepszej pracy, dlatego postanowiliśmy, że przyznamy dwa wyróżnienia pierwszego stopnia oraz trzy wyróżnienia drugiego stopnia – przyznał przewodniczący jury Piotr Sobczak, ogłaszając wyniki w lutym tego roku.Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Aleksandra Biernacka i Joanna Lipnicka oraz Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna. Młode autorki zaproponowały m.in. rezygnację z połączenia samochodowego pomiędzy ul. Strzelecką a Podgórną, zielone torowisko w części trasy przebiegającej w tym obszarze oraz budowę dwóch nowych obiektów: usługowego od strony ulicy Św. Marcin oraz mieszkalnego z usługowym parterem od strony ul. Szymańskiego, a także dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Koncepcja zakłada również realizację dwóch placów o odmiennym charakterze – kameralnego skweru przy ul. Wysokiej i Szymańskiego oraz głównego, naprzeciwko Kupca Poznańskiego. Projekt uzupełniają wyspy zieleni, wokół których rozmieszczono siedziska i stojaki rowerowe. Nowa nawierzchnia placu miałaby być wykonana z kruszywa mineralnego umożliwiającego wchłanianie wody opadowej.

Plac Wiosny Ludów tylko dla pieszych

Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna przewidzieli z kolei zabudowanie 2/3 dawnego kwartału i wytworzenie skweru z dużą ilością zieleni. Pomimo iż zieleń jest bardzo ważnym elementem zagospodarowania placu, to nie jest w stanie wytworzyć ściany określającej kształt jego wnętrza urbanistycznego – tłumaczą. Nowy obiekt w miejscu przedwojennych kamienic miałby odmienną linię zabudowy od strony placu, aby uregulować relacje między współczesnymi realizacjami. Uzupełniony zostałby także narożnik Kupca Poznańskiego oraz pierzeja przy ul. Wysokiej.  Kwartał dzielony jest wizualnie na elewacje o szerokościach zgodnych z historycznym podziałem na parcele. Przez dziedziniec przeprowadzony zostaje pasaż handlowy, który kontynuuje ciąg pieszy biegnący przez ul. Taczaka, pasaż Apollo i ul. Wysoką. Do pasażu wprowadzają dwukondygnacyjne, akcentowane kolorystycznie, przejścia. Przed budynkiem wytwarza się skwer z zielenią wysoką, która zwielokrotnia istniejące nasadzenia, tworząc strefę do wypoczynku – czytamy w założeniach.

Według wizji studentów nowy plac Wiosny Ludów stałby się przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla pieszych i tramwajów. Poziom posadzki zostałby wyrównany, a deptak prowadzący od strony ul. Półwiejskiej zyskałby swoją kontynuację na placu i połączyłby się z ul. Szkolną. Autorzy pomyśleli także o małej retencji. Na głównym skwerze przewidzieli zbiornik wodny, w którym mogłaby się gromadzić woda opadowa. Jego krawędzie wieńczą długie drewniane ławy, umożliwiające wypoczynek w cieniu drzew. Ponadto, ze względu na duże gabaryty projektowanego budynku, pozostała część wody deszczowej magazynowana byłaby w podziemnym zbiorniku.W konkursie na zagospodarowanie placu Wiosny Ludów w Poznaniu jury przyznało też trzy wyróżnienia drugiego stopnia. Otrzymali je: Joanna Piasecka i Tomasz Bekas (UAP), Magdalena Karpińska i Magdalena Storożenko (Politechnika Warszawska) oraz Patrycja Krupa, Marek Martynowicz i Zuzanna Trzcińska (Politechnika Warszawska). Wyniki mają się stać podstawą do  prac nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Wiosny Ludów.

Czytaj też: Poznańska Ściana Zachodnia – wyniki konkursu Skyline Challenge |