Architektura MuratorTechnikaWarsztatZagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych. System Bezpieczny Fundament ICOPAL

Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych. System Bezpieczny Fundament ICOPAL

Głównym zagrożeniem dla podziemnych części budynków jest woda gruntowa. To ona potrafi znaleźć najmniejszą szczelinę i przedostać się do wnętrza piwnic, zawilgocić ściany fundamentowe, doprowadzić do powstania grzybów i pleśni wewnątrz budynku. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o prawidłowym zaizolowaniu budynku powinien pomyśleć projektant już na etapie założeń projektowych.

Izolacja wzmocniona icopal
Izolacja wzmocniona budynku posadowionego w gruntach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, złożona z dwóch warstw papy FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS. Zastosowano dodatkowo ściankę dociskową, która zapobiega ewentualnemu osuwaniu się izolacji pionowej oraz dociska połączenie izolacji pionowej ściany fundamentowej oraz izolacji poziomej ławy fundamentowej. Fot. Icopal

Wszystkie czynione zabezpieczenia w postaci izolacji powłokowych z mas bitumicznych, warstw specjalistycznych pap asfaltowych, drenażu budynku mają jedno podstawowe zadanie: nie dopuścić do wniknięcia wody wewnątrz struktury budynku. Izolowanie elementów budynku całkowicie zagłębionych w gruncie jest bardzo istotne - zabezpieczamy strukturę wewnętrzną materiału budowlanego przed penetracją wody a w rezultacie przed degradacją ze strony agresywnych związków zawartych w glebie oraz ze strony częstych cyklów zamrażania wody zawartej w porach materiałów budowlanych.

Projektowanie każdego obiektu budowlanego powinno być poprzedzone wykonaniem aktualnych badań gruntowo-wodnych wykonanych przez wykwalifikowaną firmę geotechniczną. Najistotniejsza jest informacja o poziomie ustabilizowanego lustra wody gruntowej.

Wpływ poziomu wody gruntowej na wybór rodzaju hydroizolacji fundamentu

Jeśli poziom wody gruntowej znajduje się głęboko poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych to części podziemne budynku będą w przyszłości narażone jedynie na krótkotrwałe oddziaływanie wody opadowej filtrowanej przez grunt, aż do ustabilizowanego poziomu lustra wody gruntowej. Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju zagrożeniem należy wykonać hydroizolację powłokową – wystarczy zabezpieczyć ściany masą bitumiczną SIPLAST FUNDAMENT Szybka Izolacja SBS w kilku warstwach.

Inaczej sprawa się przedstawia jeśli poziom wody gruntowej jest wyższy i w pewnych okresach w ciągu roku – na przykład w okresie wiosennych roztopów czy jesiennej słoty – potrafi się podnieść zagrażając piwnicom budynku czy ścianom fundamentowym. Wtedy konieczne jest zastosowanie hydroizolacji wzmocnionej wykonanej z jednej lub dwóch warstw pap asfaltowych.

Jeszcze gorsza sytuacja występuje jeśli woda gruntowa jest stale na bardzo wysokim poziomie. Posadawianie budynków podpiwniczonych na takim terenie powinno być ograniczone do minimum, a jeśli nie da się tego uniknąć to architekt na etapie projektowania budynku powinien przewidzieć hydroizolację w postaci wanny zewnętrznej szczelnej. Jakiekolwiek działania mające na celu poprawienie hydroizolacji budynków w późniejszym okresie zazwyczaj nie przynoszą pożądanych rezultatów.

We wszystkich powyżej opisanych przypadkach zabezpieczenia hydroizolacyjne pełnią funkcję biernej linii obrony przed wodą gruntową. Ich poprawność wykonania, jak również dobór odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych warunkują, że woda gruntowa zatrzyma się na linii użytych materiałów hydroizolacyjnych. Jednak wraz ze wzrostem głębokości w gruncie ciśnienie wody gruntowej wzrasta. Aby nie doszło do przesiąkania wody, szczególnie na większych głębokościach, warto zastosować drenaż opaskowy budynku – czyli swego rodzaju aktywną linię obrony przed wodą gruntową. Drenaż odbiera nadmiar wody z gruntu i odprowadza ją systemem rur drenarskich do odbiorników zewnętrznych: studni chłonnych, cieków wodnych, strumieni czy jezior. W Systemie Bezpieczny Fundament Icopal funkcje drenażu spełnia mata drenarska ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS.

W zagrożeniu przed wodą gruntową istotną rolę odgrywa również rodzaj gruntu, w którym posadowiony jest budynek. Grunty przepuszczalne takie jak np. piaski zatrzymują wodę gruntową w swojej strukturze tylko przez kilka godzin. Przez to oddziaływanie wody gruntowej na części podziemne budynku jest bardzo krótkie.

Inaczej sprawa przedstawia się z gruntami spoistymi, czyli np. z gliną. Zatrzymuje ona wodę gruntową przez bardzo długi czas – nawet kilka miesięcy – narażając fundamenty na stały długotrwały kontakt z wodą gruntową.

Izolacja fundamentów przed promieniotwórczym radonem

Dla budynków na terenach zagrożonych promieniowaniem radonowym w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal dostępna jest specjalistyczna papa FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 Szybki Profil SBS.produkowana w oparciu o PN-EN 13969:2006.

Swoje właściwości zawdzięcza specjalnej budowie – wielokrotnie kalandrowanej i hartowanej włókninie poliestrowej wzbogaconej o warstwę aluminium stanowiącą barierę antyradonową. Wierzch papy pokryty jest folią polipropylenową z napyloną warstwą aluminium, która stanowi drugą barierę antyradonową. Wszystkie gotowe rozwiązania Systemu Bezpieczny Fundament Icopal dla klientów budujących swoje domy na terenach zagrożonych promieniotwórczym radonem, uwzględniają zastosowanie papy FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 Szybki Profil SBS.

Izolacja pozioma i pionowa ław i ścian fundamentowych przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych

Jeśli warunki gruntowo-wodne są korzystne, czyli woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów, a grunty w otoczeniu budynku są przepuszczalne, to możemy bez obaw zastosować tradycyjne metody izolowania ław i ścian fundamentowych zabezpieczających przed wodą opadową - izolację poziomą wykonywaną z pap asfaltowych oraz izolację pionową.

Izolację poziomą wykonuje się z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS. Papę należy zgrzać na całej powierzchni do podłoża zagruntowanego środkiem gruntującym SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS. Papa ta jest wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej, której rozciągliwość względną sięga 50 %. Ponadto papa ta jest zaprojektowana do izolacji części podziemnej obiektu budowlanego zgodnie z normą PN-EN 13969:2006. W przypadku pojawienia się osiadania budynku takiej izolacji nie grozi przerwanie ciągłości. Na budowach w dalszym ciągu jeszcze można spotkać wykonawców, którzy stosują do wykonania izolacji poziomych i pionowych papy niskiej jakości. Jednak stosowanie pap asfaltowych na welonie szklanym czy tekturze budowlanej może w niedalekiej przyszłości skutkować pęknięciem tych wyrobów na skutek osiadania budynku, a w rezultacie zawilgoceniem ścian i wnętrza obiektu.

Izolacja pionowa najczęściej wykonana jest z mas asfaltowych dyspersyjnych, bądź mas na rozpuszczalnikach organicznych. Zabezpieczą one ławę i ścianę fundamentową przed wodą opadową, lecz niestety nie zdołają ochronić jej przed wodą gruntową wywierającą parcie hydrostatyczne.

W wypadku gdy warunki gruntowo-wodne są korzystne warto również pomyśleć o wykonaniu zewnętrznego drenażu opaskowego budynku. Raz na kilka lat może się bowiem zdarzyć okres bardziej deszczowej pogody. Zastosowany system drenażu pozwoli na utrzymanie fundamentów w suchym stanie, a woda opadowa zostanie odprowadzona poza obręb budynku.

Bardzo istotne jest wykonanie izolacji poziomej podłogi na gruncie. Najczęściej wykonuje się ją na całej powierzchni budynku z użyciem membran hydroizolacyjnych klejonych bądź zgrzewanych do podłoża uprzednio zagruntowanego.

Istotne jest aby przepona była szczelna na całej powierzchni. Często spotyka się przypadki wykonywania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych (np. na bloczkach betonowych) wykonane np. z papy o szerokości dokładnie takiej jaka jest szerokość wznoszonego muru. Nie ma wtedy żadnej możliwości kontynuowania owej izolacji na podłodze obiektu. Należy pamiętać aby zostawić fartuch papy od wewnętrznej strony muru o szerokości ok. 20 cm, tak aby bez problemu można było wykonać zakład podłużny.

Innym często popełnianym błędem jest używanie cienkich folii budowlanych jako zasadniczej hydroizolacji poziomej podłogi na gruncie. Ze względu na niewielką grubość takiego zabezpieczenia (0,2 mm) niemal natychmiast dochodzi do uszkodzeń mechanicznych a w rezultacie w przyszłości do nawilgacania warstw posadzkowych położonych wyżej.

Izolacja fundamentów przy niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych

Nie można projektować budynku podpiwniczonego na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych bez wprowadzenia specjalnych rozwiązań projektowych: izolacji wzmocnionej lub nawet tak zwanej izolacji zewnętrznej ciężkiej. Tylko one są w stanie trwale odciąć wnętrze budynku od wody gruntowej.

Izolacja wzmocniona a tym bardziej wanna zewnętrzna wiąże się niestety z wysokimi kosztami materiałowymi oraz robocizny, jest ponadto bardzo pracochłonna i wrażliwa na niefachowe wykonawstwo. Późniejsze użytkowanie obiektu bezlitośnie obnaży wszelkie błędy popełnione na etapie wykonania izolacji. Pominięcie tematu izolacji wzmocnionej na etapie projektowania i wznoszenie budynku podpiwniczonego metodą tradycyjną skończy się w przyszłości całkowitą klęską i koniecznością wypompowywania wody z piwnicy a w skrajnych przypadkach zasypaniem już wykonanych piwnic.

Wykonanie izolacji wzmocnionej polega na zastosowaniu pap do izolacji części podziemnych obiektów budowlanych produkowanych w oparciu o normę PN-EN 13969:2006. Papę należy stosować na izolacje zarówno poziome jak i pionowe w co najmniej 2 warstwach. Oczywiście najczęściej spotykanymi papami stosowanymi do wykonywania izolacji wzmocnionej są papy modyfikowane SBS na osnowie dobrych włóknin poliestrowych. Wykonanie wzmocnionej izolacji obiektu, a tym bardziej zewnętrznej wanny szczelnej obiektu należy powierzyć specjalistycznym firmom, od etapu projektowania poprzez dobór materiałów aż do etapu wykonawstwa.

Biorąc te wszystkie zagrożenia i uwarunkowania pod uwagę stworzono System Bezpieczny Fundament Icopal. Zabezpiecza on kompleksowo podziemne części obiektu budowlanego przed wodą gruntową przy wstępnym określeniu warunków brzegowych rozwiązania hydroizolacyjnego uwzględniającego rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej jak również konstrukcyjne założenia budynku.

Szczegóły doboru prawidłowych materiałów hydroizolacyjnych w zależności od poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu oraz typu ściany fundamentowej znaleźć można na www.fundament.icopal.pl Gotowe rozwiązanie techniczne fundamentu w zależności od warunków gruntowo-wodnych dostępne jest w postaci edytora gotowych rozwiązań technicznych dla projektantów: http://www.fundament.icopal.pl/SystemBFI/Rozwiazania.aspx

Tagi:
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest drugim w kolejności wymaganiem stawianym budynkom, zaraz po nośności i stateczności. Nie dziwi więc, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego ulegają zmianom, a oczekiwania wobec elementów budowlanych są wyższe.
Edytory rozwiązań technicznych ICOPAL Opracowane przez zespół doradców technicznych edytory rozwiązań ICOPAL to narzędzie ułatwiające pracę projektanom, wykonawcom i inwestorom. Poniżej krótki przewodnik po edytorach rozwiązań dla dachów zielonych, dachów płaskich, dachów zawilgoconych przeznaczonych do remontu oraz zabezpieczeń hydroizolacyjnych dla części podziemnych budynków.
Nowoczesne pokrycia dachowe Icopal Quadro Podstawową cechą pokrycia dachowego powinna być funkcjonalność - ochrona domu przed trudnymi warunkami pogodowymi, łatwość montażu oraz możliwość ułożenia na dowolnym typie dachu. Dachówka Icopal Quadro spełnia wszystkie te wymogi, a ponadto cechuje się nowoczesną i uniwersalną formą.
Membrany syntetyczne. Jednowarstwowe hydroizolacje PVC System pokryć dachowych Monarplan PVC jest niedrogim, elastycznym i całkowicie wodoszczelnym rozwiązaniem do pokrycia dachów płaskich lub skośnych. Uniwersalna i stosunkowo lekka membrana dachowa zapewnia architektom swobodę przy projektowaniu konstrukcji dachu.
Zielone dachy we współczesnej architekturze Zielone dachy to rozwiązanie coraz częściej spotykane we współczesnej architekturze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury 25% powierzchni działki, na których wznoszone są obiekty opieki zdrowotnej i edukacji. należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku niewielkich, ale intensywnie zabudowanych działek istotne staje się maksymalne wykorzystanie powierzchni obiektów. Rozwiązaniem może prosty w montażu, bezobsługowy i niewymagający koszenia system zielonych dachów dostarczanych przez Icopal.