Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Jak podają władze uczelni, ok. 70% absolwentów architektury WST w Katowiach zdobywa uprawnienia architektoniczne. Studia ukierunkowane są tu na zajęcia praktyczne

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

2020-06-16 17:45

Decyzja zapadła: Architektura. Studia architektoniczne oferuje jednak kilkadziesiąt wydziałów w całej Polsce. Gdzie najlepiej studiować architekturę? Czym kierować się przy wyborze uczelni? Jakie wymagania należy spełnić? Jak wyglądają studia? I czy w ogóle warto studiować architekturę? Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i listę wiodących szkół architektury w Polsce.

Co znajdziesz w artykule:

1.    Architektura. Studia. Warszawa. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

2.    Architektura. Studia. Warszawa. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

3.    Architektura. Studia. Kraków. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

4.    Architektura. Studia. Kraków. Wydział Architektury Krakowskiej Akademii

5.    Architektura. Studia. Wrocław. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

6.    Architektura. Studia. Gliwice. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

7.    Architektura. Studia. Katowice. Wydział Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

8.    Architektura. Studia. Łódź. Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

9.    Architektura. Studia. Trójmiasto. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

10.  Architektura. Studia. Trójmiasto. Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej

11.  Architektura. Studia. Bydgoszcz. Wydział Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

12.  Architektura. Studia. Racibórz. Wydział Architektury PWSZ w Raciborzu

13.  Architektura. Studia. Nowy Targ. Wydział Architektury Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

14.  Architektura. Studia. Nysa. Wydział Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Architektura. Studia. Warszawa. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Studia w Warszawie na kierunku Architektura oferuje m.in. Politechnika Warszawska. Wydział Architektury tej uczelni powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce. Obecnie liczy około 1200 studentów i 140 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów. W gmachu głównym, poza standardowymi salami wykładowymi, znajdują się m.in. laboratoria komputerowe, pracownie, sale wystawowe i biblioteka. Wydział dysponuje też bazą domów studenckich oraz własną siecią WiFi.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Warszawskiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przedmioty obowiązkowe to: matematyka ze współczynnikiem wagi równym 0,75; język obcy ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmioty do wyboru to: z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiot do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Gdy przedmiot maturalny zdawany jest na poziomie podstawowym, liczba punktów z tego przedmiotu dzielona jest przez dwa.Przy rekrutacji na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej nie ma egzaminu z rysunku. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji na studia z architektury składa się z dwóch zadań, które kandydaci realizują w tym samym dniu – zwyczajowo egzamin odbywa się w pierwszą sobotę czerwca. Na każde zadanie kandydaci otrzymują 90 minut. Zadania realizowane są wyłącznie z użyciem materiałów dostarczonych przez Wydział, aby zapewnić wszystkim równe szanse. Z każde zadanie Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ostatecznie liczba punktów kwalifikacyjnych PK jest obliczana według wzoru: PK=Pspr1 + Pspr2 + Pmat*0.75 + Pjo*0,25 + Pwg1*0,5 + Pwg2*0,5, gdzie: Pspr1 – punkty ze sprawdzianu 1, Pspr2 – punkty ze sprawdzianu 2, Pmat – punkty maturalne z matematyki, Pjo – punkty maturalne z języka obcego, Pwg1 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy pierwszej, Pwg2 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy drugiej.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek dawnego gimnazjum męskiego przy ul. Koszykowej 55, w którym nieprzerwanie od 1915 roku mieście się architektura. Studia na wydziale ukończyło wielu wybitnych architektów, m.in. Barbara i Stanisław Brukalscy, Zofia i Oskar Hansenowie, Lucjan Korngold, Arseniusz Romanowicz, Józef Sigalin czy Halina Skibniewska; fot. Krzysztof Koszewski

Architektura: studia na Politechnice Warszawskiej – limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej trwają 6 lat (studia I stopnia 4 lata; studia II stopnia 2 lata).Program studiów kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne związane z projektowaniem. Zajęcia projektowe stanowią ponad 50% ogółu godzin, przy czym odsetek ten rośnie w trakcie studiów, tzn. jest większy na wyższych latach. Zajęcia wykładowe stanowią nieco ponad 20% godzin. 64% wykładowców na wydziale pracuje czynnie w zawodzie architekta. W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej limity miejsc wyniosą: 100 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim; 50 na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) w języku angielskim; 150 na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim; 25 na stacjonarnych studiach II stopnia prowadzonych w języku angielskim.Od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej nie będzie prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne. Koszt stacjonarnych studiów inżynierskich w języku angielskim to około 2750 zł, dla obcokrajowców około 2000 euro, koszt stacjonarnych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim to około 4000 zł, dla cudzoziemców około 2000 euro. Kwoty te są przybliżone, ponieważ na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej studenci płacą za realizowane w danym semestrze punkty ECTS.Kwoty stypendiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej są corocznie ustalane decyzją rektora. Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku akademickim 2019/2020 wynosiło 650 zł. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od dochodu w rodzinie studenta, maksymalna kwota to 1200 zł, minimalna 450 zł. W roku akademickim 2019/2020 stypendium rektora otrzymało 75 osób, socjalne: 25. Nie są to liczby bezwzględne. Stypendium Rektora przyznawana jest w liczbie nie większej niż 8% liczby studentów danego kierunku studiów; liczba studentów korzystająca z pomocy socjalnej wynika z ich sytuacji materialnej.Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej nie prowadzi się kursów z programów komputerowych. Zajęcia, które obejmują swoim zakresem zapoznanie się z nowoczesnymi technikami komputerowymi są zawsze prowadzone w kontekście rozwiązywania praktycznych problemów – nie są to zatem klasyczne kursy komputerowe. Dodatkowo w ramach zajęć projektowych przewidziane są specjalne godziny – konsultacje odnoszące się konkretnie do tej problematyki w zakresie wykonywanego projektu. Bloki tematyczne, odnoszące się do wykorzystanie technik komputerowych, to: techniki komunikacji i prezentacji, modelowanie komputerowe, cyfrowe techniki geometryczne, narzędzia wspomagania obliczeń inżynierskich w zakresie projektowania konstrukcji oraz projektowanie parametryczne oraz narzędzia i techniki z zakresu Building Information Management (BIM), a także narzędzia Geographic Information Systems (GIS, Systemy Informacji Przestrzennej). Dodatkowo, dla osób zainteresowanych, prowadzona jest na ostatnich dwóch latach studiów specjalność Architektura Informacyjna, zajmująca się zastosowaniem technik komputacyjnych w projektowaniu.Studenci Architektury Politechniki Warszawskiej otrzymują licencje na cały pakiet oprogramowania firmy Microsoft, a także mogą korzystać ze studenckich, bezpłatnych wersji oprogramowania formy Autodesk (AutoCAD, Revit) oraz Graphisoft (ArchiCAD).Na Politechnice Warszawskiej prowadzi się zajęcia z następujących języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, chiński, japoński, polski (dla cudzoziemców). Prowadzone są także zajęcia w zakresie tzw. Lektoratu Tematycznego, na przykład architektoniczny język angielski. Na Wydziale Architektury, w ramach jednolitych studiów magisterskich, w programie są trzy semestry języka obcego, po 60 godzin. Studia I stopnia w języku angielskim: jw., w tym Academic English na poziomie C1; studia II stopnia: dyskurs architektoniczny w jęz. angielskim na poziomie B2, 1 semestr, 30 godzin; studia II stopnia 1 semestr, 30 godzin.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Od roku akademickiego 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku Architektura. Studia stacjonarne magisterskie trwają 6 lat; fot. Krzysztof Koszewski

W ramach przedmiotów projektowych organizowane są ponadto konkursy na najlepsze prace, np. we współpracy z samorządami, m.in. Sochaczewa, Konstancina, Płońska, Piaseczna, Jabłonny czy Warszawy. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów organizuje konkurs MIES – na najlepszą ideę projektową, a dziekan WA PW corocznie przyznaje nagrodę za najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie. Ponadto od wielu lat organizowane są także konkursy projektowe na zajęciach pierwszego roku, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi (Filmoteka Narodowa, Teatr Wielki, miasto Góra Kalwaria, SOHO Factory itd.).Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta studenci rozpoczynający naukę na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach I stopnia w języku angielskim będą zobowiązani do odbycia semestralnej praktyki projektowej. Miejsca odbywania praktyki projektowej będą udostępniane we współpracy uczelni z Krajową Izbą Architektów. Ponadto w programach tych studiów są: praktyka rysunkowa, praktyka urbanistyczna i praktyka inwentaryzacyjna.Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej działają liczne koła naukowe, pozwalające studentom na rozwój pasji i realizację własnych pomysłów. Są to m.in. Koło Naukowe Architektury Informacyjnej, Koło Naukowe Architektury Rodzimej, Koło naukowe Architektury Strukturalnej, Koło Naukowe Rysunku, Koło Naukowe Socjologii, Psychologii i Antropologii Miasta czy Koło Naukowe Wzornictwa Przemysłowego.Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie, realizując programy wymiany studentów czy międzynarodowe warsztaty. Jedną z takich uczelni jest Uniwersytet Stanforda w USA. Współpraca ma charakter pełnosemestralnego kursu projektowego (w trakcie semestru mają miejsce konsultacje z pracownikami Uniwersytetu Stanforda przez internet, natomiast dwa razy odbywają się krótkie wyjazdy na uczelnię zagraniczną). Stałą praktyką są wizyty warsztatowe grup studentów z uczelni europejskich, często przybierające formę wspólnych warsztatów i zajęć. Można tu wymienić takie uczelnie, jak ETZ w Zurychu, AA School of Architecture w Londynie, TU Berlin czy politechnika w Mediolanie. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej bierze też udział w programie Athens (w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch).Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ma podpisane umowy partnerskie z 27 wydziałami zagranicznymi w ramach programu Erasmus. Łącznie w ciągu roku z wymiany może skorzystać 43 studentów. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku akademickim 2019/2020 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosiła 400, 450 lub 500 euro.Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE, miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ma również podpisaną umowę z University of Detroit Mercy – wymiana semestr za semestr, studenci polscy ponoszą koszty pobytu kolegów i wykładowcy z USA. Ponadto Politechnika Warszawska umożliwia udział w wymianie międzynarodowej z wybranymi uczelniami w Chinach, Korei, Japonii, Singapurze, Tajwanie, możliwy jest wyjazd maksymalnie na rok, studenci zazwyczaj są zwolnieni z kosztów nauki w instytucjach przyjmujących.

Architektura. Studia na Politechnice Warszawskiej: dlaczego warto

Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomika procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.Absolwenci studiów na kierunku Architektura przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym – pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie i grafice użytkowej, i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wykształcił wielu uznanych architektów. Do słynnych absolwentów uczelni należą m.in. Hanna Adamczewska-Wejchert, Barbara i Stanisław Brukalscy, Adolf Ciborowski, Zofia i Oskar Hansenowie, Małgorzata Handzelewicz-Wacławek, Lucjan Korngold, Konrad Kucza-Kuczyński, Bohdan Lachert, Maciej Nowicki,  Czesław Przybylski, Arseniusz Romanowicz, Józef Sigalin, Halina Skibniewska, Jerzy Sołtan, Józef Szanajca, Jan Zachwatowicz czy Xymena Zaniewska. Wśród absolwentów są także założyciele wielu wiodących pracowni architektonicznych w Polsce, jak JEMS Architekci, Kuryłowicz & Associates, BBGK, WXCA, Grupa 5 Architekci, APA Wojciechowski czy WWAA.

Architektura. Studia. Warszawa. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania została założona w 1995 roku. Dziś należy do najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Edukacja odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Architektury oraz Inżynierii i Zarządzania. Na kierunku Architektura liczba studentów waha się od 50 do 70 osób na roku, zarówno na studiach stacjonarnych odbywających się od poniedziałku do piątku, jak i na studiach stacjonarnych odbywających się w soboty i niedziele (studia odbywające się w trybie sobotnio-niedzielnym prowadzone są w pełnym wymiarze godzin, tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie).

Program gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-administracyjną usytuowaną w centrum Warszawy: przy ul. Olszewskiej 12, Rejtana 16 i Grójeckiej 128. Posiada też Terenową Stację Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jak dostać się na architekturę w Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

O przyjęciu na wszystkie kierunki studiów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie decyduje kolejność zgłoszeń. Według powyższego kryterium kandydaci przyjmowani są niezależnie od przedmiotów, które zdawali podczas egzaminu maturalnego. W WSEiZ nie ma wstępnego egzaminu z rysunku. Jednak na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu.Predyspozycje sprawdzane są z różnych przedmiotów. Dla każdego kierunku ustalono trzy rygory, z których dwa muszą być bezwzględnie zaliczone na ocenę pozytywną w regulaminowym terminie. Na kierunku Architektura są to: rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne), podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe) i geometra wykreślna (ćwiczenia projektowe).

Architektura: studia w Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania – limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Koszt studiów na Wydziale Architektury WSEiZ w roku akademickim 2020/2021,  zarówno na studiach stacjonarnych odbywających się od poniedziałku do piątku, jak i na studiach stacjonarnych odbywających się w soboty i niedziele wynosi 890 zł. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata. Studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku. Uprawnienie zawodowe uzyskuje około 35% absolwentów architektury.W Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania pracuje ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin. Wykładowcy to nie tylko pracownicy naukowi, ale także praktycy posiadający doświadczenie biznesowe, a pracujący w zawodzie architekci stanowią około 90% kadry zatrudnionej na kierunku Architektura. Zgodnie z przygotowanym przez uczelnię programem nauczania, liczba zajęć projektowych, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych wynosi ponad 70%. W pracowniach komputerowych WSEiZ studenci mają możliwość skorzystania z najnowszych wersji programów takich, jak: Autodesk Revit 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD MAP 3D 2018, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, Autodesk Advance Steel 2018, Autodesk Inventor Professional 2018, Autodesk 3ds Max Design 2018, ArchiCAD 21, SOLIDWORKS 2018, Edition, ARGO UML, Google SketchUp 7, PUTTY, MatLab R2015 [Simulink, Control System Toolbox, Robotics System Toolbox], Eclipse, Rhinoceros 5.0, Edgecam 2016 edu, FreMat 4.2, oprogramowanie do sterowania obrabiarkami SinuTrain for, SINUMERIK V4.5 Ed.3, ABC6 [Rama3D, Płyta, Tarcza, Obiekt3D], Vectorworks 2016, Allplan 2019, Adobe Creative Cloud 2017, ARC+ X10, Cisco Networking Academy. Praktycznie przez cały okres studiów studenci pracują w ww. programach komputerowych. Zakres godzinowy tego rodzaju kształcenia obejmuję 50%/60% zajęć w trakcie trwania studiów. Dodatkowo na wszystkie ww. programy studenci mogą otrzymać licencję edukacyjną z uczelni bądź bezpośrednio od producenta.Ponadto, dzięki współpracy z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Radzie Pracodawców Wydziału Architektury oraz miesięcznikiem „Builder” w WSEiZ odbywają się kursy i szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez studentów certyfikatów znajomości programów komputerowych, takich jak Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks. WSEiZ w swojej ofercie posiada też studia podyplomowe BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), kończące się uzyskaniem przez słuchaczy certyfikatu autoryzowanych szkoleń Autodesk.W WSEiZ studenci mają możliwość korzystania z lektoratów z języka angielskiego oraz polskiego prowadzonego jako język obcy dla studentów z zagranicy. Lektoraty trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin.Obowiązujące obecnie programy studiów przewidują, że na studiach pierwszego stopnia praktyki zawodowe odbywają się po II (2 tygodnie) i IV (2 tygodnie) semestrze. Praktyka po II semestrze ma charakter ściśle zawodowy natomiast praktyka po IV semestrze ma charakter inwentaryzacyjny. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z charakterem i organizacją prac wykonywanych w zawodzie. Miejscem odbywania praktyki jest wybrana przez uczelnię lub studenta instytucja lub firma, w tym własna działalność gospodarcza, pod warunkiem, że profil działalności firmy lub instytucji jest zgodny z kierunkiem kształcenia. WSEiZ poprzez Radę Pracodawców Wydziału Architektury posiada bogatą bazę przedsiębiorstw, w której studenci chętnie odbywają praktyki. Pracodawcy zrzeszeni w Radzie są także zainteresowani zatrudnieniem studentów, którzy odbywali w danej firmie praktyki studenckie.Koła naukowe w WSEiZ mają charakter międzywydziałowy. Znajdują się pod nadzorem dziekanów Wydziału Inżynierii i Zarządzania i Wydziału Architektury. Do aktywnie działających kół w WSEiZ należą m.in. Koło Naukowe Digital Construction, Koło Naukowe Urbanistów Urbanitas, Koło Naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł i Konwersji Energii, Koło Naukowe Ekologów, Koło Naukowe Grafiki Komputerowej, Animacji i Cyfrowej Obróbki Obrazów, Koło Naukowe Konstrukcji Budowlanych czy Koło Naukowe Rozwoju Architektów Krajobrazu. WSEiZ była organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju. W WSEiZ aktywnie działa również AZS (głownie sekcja pływacka oraz sekcja piłki siatkowej).W tym roku akademickim w WSEiZ wysokość stypendium naukowego wynosi 540 zł na miesiąc, natomiast wysokość stypendium socjalnego to 870 zł na miesiąc. Ze stypendiów socjalnych korzysta około 7% studentów, stypendia naukowe są przyznawane około 8% studentów.WSEiZ posiada własne, zlokalizowane w pobliżu uczelni akademiki, w których dostępnych jest około 60 miejsc. Biblioteka i czytelnia mieszczą się w budynku przy ul. Rejtana 16. Studenci mają możliwość skorzystania z kilkunastu tysięcy woluminów, jak również z zasobów kilku elektronicznych baz bibliotecznych, do których uczelnia wykupiła dostęp. Na terenie WSEiZ działają punkty gastronomiczne oraz kawiarnia. Są też automaty z gotowymi posiłkami, kawą, herbatą itp. Poza tym zlokalizowanie uczelni w centrum Warszawy umożliwia studentom korzystanie z wielu znajdujących się w sąsiedztwie lokali gastronomicznych. We wszystkich budynkach działa bezpłatna sieć WiFi. Na terenie WSEiZ znajdują się także ogólnodostępne kioski internetowe oraz punkt ksero. Jest też możliwość skorzystania z drukarki i drukarki 3d.Od 2003 roku studenci WSEiZ uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych w ramach programu Erasmus Plus. Obecnie szkoła ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne z 27 uczelniami partnerskimi. Studenci mogą wyjechać maksymalnie na dwa semestry (w ramach jednego roku akademickiego). Dofinansowanie do praktyk uzależnione jest od kraju, do którego student wyjedzie, według grup i stawek ryczałtowych określonych przez KE. Studenci otrzymują dofinansowanie na minimalny okres pobytu, czyli na dwa miesiące (w 2020 roku stawki wynoszą od 550 do 620 euro). Uczelnia nie współpracuje z konkretnymi biurami pośredniczącymi w znalezieniu miejsc praktyk. Studenci sami szukają firm, w których odbywać będą praktyki lub korzystają z bazy umieszczonej na stronie internetowej WSEiZ.W 2015 roku szkoła zawarła umowę o współpracy z Herzing University w USA, dzięki której studenci mogą uczestniczyć w zajęciach na tej amerykańskiej uczelni. WSEiZ jest także członkiem założycielem międzynarodowego konsorcjum uczelni Belt and Road Architectural University International Consortium. Doświadczenie międzynarodowe studenci uczelni mogą zdobyć także w 53 krajach, z którymi WSEiZ ma podpisane bilateralne umowy o współpracy.

Architektura. Studia w Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania: dlaczego warto

WSEiZ jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych postawiła na kierunki techniczne. Dzięki temu po 25 latach istnienia wyrobiła sobie markę jednej z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Wydział Architektury WSEiZ jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w naszym kraju decyzją MNiSW otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia. Studia kończą się zatem tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i Unii Europejskiej. Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu. Uczelniane Biuro Karier organizuje m.in. targi pracy, na które zaprasza firmy z branży architektoniczno-budowlanej, architektury wnętrz, ochrony środowiska oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Na kierunkach artystycznych i technicznych organizowane są wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów.  Wydział Architektury WSEiZ powstał kilkanaście lat temu. W swojej krótkiej historii wykształcił jednak wielu świetnych architektów. Wśród absolwentów WSEiZ są laureaci licznych nagród, m.in. konkursu na najciekawszy inżynierski projekt dyplomowy organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji, w którym wyróżnienie honorowe za projekt „Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości” wykonany pod kierunkiem doc. dr. inż. arch. Artura Buławy-Gabryszewskiego otrzymał Volodymyr Melymuka. Zespół Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie pod kierunkiem mgr inż. arch. Magdaleny Wrzesień, w składzie: inż. arch. Kamil Melaniuk oraz inż. arch. Tomasz Jakubowski, otrzymał też nagrodę w kategorii „Jakość życia społecznego” za projekt „À la frontière de trois cultures” w międzynarodowym konkursie Art Urbain. W ubiegłym roku absolwentka WSEiZ Magda Tenbaum została wyróżniona w konkursie prezydenta m.st. Warszawy na najlepszą pracę dyplomową dla Warszawy za pracę pt. „Wpływ architektury na rozwój jednostki na przykładzie szkoły podstawowej o profilu plastycznym przy ul. Świderskiej w Warszawie”, której promotorką była dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska.

Architektura. Studia. Kraków. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Politechnikę Krakowską powołano w 1945 roku. Szybko stała się znaczącą uczelnią w kraju. Obecnie kształci 14 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie politechniki znajdują się 33 kierunki studiów w języku polskim oraz 8 kierunków w języku angielskim.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Krakowskiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Na Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzenia są studia na kierunku architektura i urbanistyka, a także architektura krajobrazu. Przy rekrutacji na I rok studiów na kierunku architektura brane są pod uwagę punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio i pracy egzaminacyjnej, a także wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny, historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii i matematyki.Na Politechnice Krakowskiej egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych składa się z dwóch elementów: oceny portfolio składającego się z pięciu prac rysunkowych wykonanych samodzielnie przez kandydata i egzaminu on-line.

Architektura: studia na Politechnice Krakowskiej – limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Od roku akademickiego 2020/2021 studia I stopnia na kierunku architektura trwają 8 semestrów, studia II stopnia – 3 semestry. Koszt semestru niestacjonarnego na architekturze wynosi 5500 zł.Odsetek wykładów, zajęć projektowych i seminariów na studiach I stopnia kształtuje się następująco: wykłady 23%, ćwiczenia 6%, seminaria 6%, laboratoria    10%, projekty 39%, praktyki 16%, a na studiach II stopnia: wykłady 29%, ćwiczenia 2%, seminaria 14%, laboratoria 5%, projekty 50%.Wśród zajęć z programów komputerowych prowadzonych na studiach I stopnia warto wymienić: techniki komputerowe w projektowaniu (30 godzin, semestr I) i techniki komputerowe BIM w projektowaniu (60 godzin, semestr II i III), a na studiach II stopnia – integracja procesów projektowania: techniki komputerowe BIM (15 godzin).Najważniejsi dostawcy systemów CAD i BIM (Autodesk, Graphisoft) co do zasady udzielają licencji edukacyjnych wszystkim studentom. Adobe nie udziela darmowych licencji nikomu i nie podpisuje umów z uczelniami. Możliwy jest zakup licencji Creative Cloud w standardowej cenie ok. 2.000 zł / rok. Obecnie PK udziela wszystkim swoim studentom licencji Microsoft Office 365.Certyfikaty potwierdzające znajomość programów komputerowych studenci uzyskują w wyniku ukończenia dodatkowych kursów organizowanych na uczelni we współpracy z podmiotami uprawnionymi do ich udzielania. Zazwyczaj kursy takie są nieodpłatne.W ramach kierunku architektura studenci studiów I stopnia mają zapewnione cztery semestry lektoratów po 30 godzin. Do wyboru jest język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski i hiszpański.Jak deklaruje uczelnia, ok. 70% wykładowców pracuje czynnie w zawodzie architekta.Praktyki studenckie organizowane przez uczelnię na architekturze to tzw. praktyka rysunkowa po II semestrze (trwająca tydzień), urbanistyczna praktyka inwentaryzacyjna po IV semestrze (60 godzin), architektoniczna praktyka inwentaryzacyjna po VI semestrze (60 godzin) i praktyka zawodowa po VII semestrze (450 godzin) organizowana we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów.Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej działają obecnie 22 Studenckie Koła Naukowe. W ich pracach uczestniczy ok. 100 studentów. Wysokość stypendium naukowego na Politechnice Krakowskiej wynosi 900 zł (jest to jednakowa stawka dla wszystkich studentów). Średnia wysokość stypendium socjalnego wynosi z kolei 400 zł (maksymalnie może to być 750 zł). Na Wydziale Architektury stypendium naukowe otrzymuje obecnie 117 studentów, stypendium socjalne – 119.Uczelnia dysponuje własnymi akademikami, biblioteką, a także stołówką. Z uwagi na lokalizację głównej siedziby Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych w samym centrum Krakowa, studenci mają też do dyspozycji kilkaset lokali gastronomicznych w zasięgu pieszego spaceru. Na politechnice znajduje się też makieciarnia, drukarka 3d, sala komputerowa, z której można skorzystać w dowolnym momencie, a także działa sieć Eduroam, dostępna dla wszystkich studentów.Najważniejsze cykliczne warsztaty organizowane na wydziale to m.in. Szkoła Letnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, warsztaty Architektura Betonowa i warsztaty projektowe związane z konferencją studentów i doktorantów Arch-Eco.Oprócz wyjazdów semestralnych studenci mogą uczestniczyć też w międzynarodowych warsztatach projektowych takich jak mające szczególnie długą tradycję „Munster-Kraków –Delft”. Ich tematem jest zawsze projekt koncepcyjny nowego użytkowania obiektów międzywojennych projektowanych przez wybitnych architektów w Niemczech, Holandii i w Polsce. Organizowane są również warsztaty we współpracy z Uniwersytetem w Wenecji czy Romualdo del Bianco Foundation z Florencji  – międzynarodową organizacją związaną z promocją kultury i nauki, a także warsztaty dla studentów i dyplomantów nie mające charakteru cyklicznego z uczelniami niemieckimi, hiszpańskimi, włoskimi i chińskimi. Ponadto jest wiele wyjazdów studialnych w ramach kół naukowych oraz organizowanych dla chętnych, obejmujących zasięgiem całą Europę.Aktualnie uczelnia posiada podpisane umowy bilateralne z 94 uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus. Wyjazd jest możliwy na jeden semestr na każdym stopniu studiów (I, II, III). Dodatkowo na pierwszym stopniu istnieje możliwość przedłużenia okresu studiów częściowych o kolejny semestr. W każdym roku akademickim z oferty programu Erasmus Plus korzysta około 90 osób. Wysokość dofinansowania jest różna w zależności od kraju wyjazdu i w roku akademickim 2020/2021 wynosi odpowiednio: 520, 500 i 450 euro.W ramach praktyk programu Erasmus nie ma limitu osób wyjeżdżających – zazwyczaj w procesie rekrutacyjnym kwalifikowanych jest około 100 osób, z których jedynie kilkanaście bierze udział w programie. Wysokość dofinansowania jest różna w zależności od kraju wyjazdu i w roku akademickim 2019/2020 wynosiła odpowiednio: 600, 550 i 500 euro dla krajów. Student otrzymuje dofinansowanie na okres dwóch miesięcy i taka jest właśnie zalecana długość praktyki. Uczelnia współpracuje z kilkunastoma biurami m.in. w Holandii, Hiszpanii, Turcji i na Teneryfie i stale tę listę poszerza.W ramach innych programów wymiany międzynarodowej studenci mogą wyjechać też do Niemiec, USA, Meksyku, Chin, Korei Południowej, Singapuru i Australii. Taki wyjazd zazwyczaj trwa jeden lub dwa semestry. W ramach wymiany opłacona jest nauka w krajach, w których jest ona płatna, studenci mają również ułatwiony dostęp do tańszego zakwaterowania i posiłków w kantynach studenckich.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Kampus Krakowskiej Akademii przy ul. Herlinga-Grudzińskiego na Podgórzu. W ofercie uczelni znajduje się też architektura. Studia inżynierskie od roku akademickiego 2020/2021 trwać będą 8 semestrów; fot. Maciej Banach

Architektura. Studia. Kraków. Wydział Architektury Krakowskiej Akademii

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność w 2000 roku. Dziś jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski i drugą pod względem liczby studentów w Polsce. Posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami dydaktycznymi, biblioteką i zapleczem sportowym.

Jak dostać się na architekturę na Krakowskiej Akademii: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Komisja rekrutacyjna Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii bierze pod uwagę całość świadectwa maturalnego. Innymi słowy: nie  są wskazane przedmioty obowiązkowe, które kandydat musi zdawać na maturze, aby mógł starać się o przyjęcie na studia na Architekturze. Podczas egzaminu rysunkowego kandydat zobowiązany jest przedstawić minimum 10 prac w technice ołówkowej na arkuszach formatu 50 x 70 cm, w tym: 3 rysunki z natury (pejzaż), 3 rysunki z natury (architektura), 3 rysunki martwej natury (kompozycje prostych brył geometrycznych), minimum 1 rysunek z wyobraźni na temat architektury. Prace powinny dokumentować umiejętność stosowania perspektywy, obserwacji światłocienia, proporcji i detalu. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia, ze względu na rygory sanitarne, tegoroczna rekrutacja odbędzie się bez prezentacji prac.

Architektura. Studia na Krakowskiej Akademii: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Grupy studentów na kierunku architektura Krakowskiej Akademii liczą średnio 15-25 osób. Jak tłumaczą władze uczelni, jest to optymalna liczba studentów, dzięki której każdy student traktowany jest indywidualnie i ma stały kontakt z wykładowcami. Studia inżynierskie trwają obecnie 7 semestrów, a magisterskie 3 semestry. Natomiast od roku akademickiego 2020/2021 studenci pierwszego roku studiów inżynierskich będą realizować nowym program, który przewiduje 8 semestrów. 50% prowadzonych zajęć to seminaria i ćwiczenia projektowe. Drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci Architektury rozszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności z zakresu architektury wnętrz. To właśnie w tym celu powstał specjalny obowiązkowy moduł kształcenia.Studenci Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii są uprawnieni do pobrania 36-miesięcznych licencji 66 różnych aplikacji inżynierskich oprogramowania Autodesk. Te licencje pozwalają na wykonywanie zadań kursowych z semestralnych przedmiotów projektowych. Część z tych aplikacji jest zabezpieczona przed użyciem komercyjnym tzw. watermarkiem, czyli sygnaturą plików lub wydruków o pochodzeniu z wersji edukacyjnej.  Wszyscy studenci, którzy uzyskają zaliczenie, otrzymują międzynarodowy certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Autodesk (AutodeskCertificate of Completion) z następujących aplikacji: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów autoryzowanego centrum szkoleniowego Autodesk (AutodeskAuthorizedTraning Center). Dla chętnych przeprowadzane są dodatkowe egzaminy (odpłatnie): AutodeskCertified Professional (poziom zaawansowany) oraz AutodeskCertified User (poziom podstawowy) lub egzamin ECDL S8 (ECDL CAD). Na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego. Wyboru języka kandydaci dokonują podczas zapisów na studia.W Krakowskiej Akademii działa też Klub Uczelniany AZS. Początkowo nieliczna organizacja studencka, z roku na rok rozrasta się, dając możliwość systematycznego uprawiania sportu i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni. Obecnie KU AZS KA liczy ponad 200 członków systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski.Biblioteka Krakowskiej Akademii zajmuje 2300 m² kampusu. Zbiory liczą ponad 134 tys. woluminów, w tym około 10 tys. publikacji obcojęzycznych, głównie w języku niemieckim i angielskim, a także ponad 1600 tytułów czasopism, w tym około 200 otrzymywanych na bieżąco. Biblioteka posiada ponad 100 miejsc w czytelniach oraz ponad 50 stanowisk komputerowych i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu.  Uczelnia dysponuje też stołówką, która jest dostępna przez cały tydzień dla studentów. Na terenie Krakowskiej Akademii znajduje się ponadto kawiarnia oraz bufet oraz działa darmowa sieć WiFi.Wydział Architektury dysponuje własną pracownią modelową, w której prowadzone są zajęcia przewidziane programem studiów.     Wydział Architektury aktywnie organizuje szereg wystaw oraz organizuje wykłady otwarte z zagranicznymi gośćmi.  W 2019 roku dziekan Wydziału we współpracy z Kołem Naukowym HAUZ07 i Stowarzyszeniem dla Edukacji Architektonicznej zorganizowali wyjazd seminaryjny studentów do Pekinu (w ramach polsko – chińskiego projektu „joint design studio”, pod kierunkiem prof. KA, Krzysztofa Ingardena i prof. Wang Lu z Tsinghua University w Pekinie). W wyjeździe wzięło udział 10 studentów I i II stopnia oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych. Pod koniec semestru letniego z rewizytą przyjechali studenci chińscy. Wizyta ta miała na celu kontynuację rozpoczętej w Chinach dyskusji oraz ocenę projektów chińskich i polskich. Na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii działa Koło Naukowe HAUZ 07 które rokrocznie organizuje wyjazdy studialne do interesujących architektonicznie miejsc, takich jak Bazylea, Wenecja, Berlin, Gandawa, Brugia czy Bregenz. Wydział zwraca ponadto uwagę na nawiązywanie kontaktów z firmami branżowymi, wspólnie organizując wydziałowe konkursy architektoniczne. Ponadto dziekan Wydziału Architektury podpisał porozumienie z japońskim architektem Kengo Kumą ustanawiające nagrodę – Kengo Kuma Student Award dla najzdolniejszych absolwentów uczelni.Krakowska Akademia uczestniczy w programie Erasmus od 2003 roku. Rokrocznie stwarzane są studentom i pracownikom możliwości wyjazdów do 64 partnerskich uczelni zagranicznych, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy.

Architektura na Krakowskiej Akademii: dlaczego warto

Dyplomy ukończenia studiów Architektury upoważniają absolwentów do podjęcia praktyk zawodowych i przystąpienia do egzaminów na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Kierunek Architektura otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 roku jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.Na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii stworzono profil edukacyjny oparty na najlepszych multidyscyplinarnych wzorach zakładających edukację w różnych dziedzinach architektury i inżynierii. Jako tezę przyjęto, iż projektowanie architektoniczne powinno być nauczane przez aktywnych i sprawdzonych zawodowo architektów-praktyków, prowadzących własne biura projektowe, legitymujących się zarówno realizacjami, jak i dorobkiem akademickim uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe. Do współpracy zaproszono zatem kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, aby tym samym zainspirować i zachęcić studentów do twórczej pracy. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą także wybitni naukowcy, profesorowie.Od samego początku specyfika edukacji w zakresie architektury w Krakowskiej Akademii opierała się na prowadzeniu zajęć z projektowania architektonicznego w formie „klas mistrzowskich" prowadzonych przez architektów-praktyków. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który ma własną opracowaną metodę nauczania zawodu opartą na tym systemie. Klasy mistrzowskie nie tylko posiadają swojego opiekuna (mistrza – architekta-praktyka), ale również określoną specjalizację, np. architektura użyteczności publicznej, architektura ekologiczna; architektura eksperymentalna itp. Ponadto bardzo ważne było umożliwienie w ramach tego systemu wytworzenia osobistych relacji między uczniami i nauczycielami, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. Zajęcia projektowe stają się zatem rdzeniem, wokół którego zorganizowane są pozostałe elementy edukacji przyszłego architekta.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Siedziba Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; fot.  J. Majczyk

Architektura. Studia. Wrocław. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury funkcjonuje w strukturze Politechniki Wrocławskiej od 1945 roku, początkowo jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od 1949 roku jako samodzielny Wydział. Obecnie prowadzi kształcenie na kierunkach Architektura oraz Gospodarka Przestrzenna, na których studiuje w sumie ponad 1600 studentów. WA PWr jako pierwszy w Polsce został członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), organizacji zrzeszającej uczelnie kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, od wielu lat należy również do ENHSA – European Network of Heads of Schools of Architecture oraz EAAE – European Association for Architectural Education. Większość pracowników Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej pracuje czynnie w zawodzie architekta, część z nich prowadzi własne firmy projektowe i budowlane.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Wrocławskiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

W procesie rekrutacji na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, języka obcego i języka polskiego oraz wyniki egzaminu wstępnego. W tym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, egzamin z rysunku na studia I stopnia na kierunku Architektura wyjątkowo przeprowadzony zostanie on-line na platformie Zoom, do której dostęp otrzymają wszyscy zarejestrowani kandydaci. Egzamin odbędzie się  8 lipca 2020 roku w godzinach 10.00 – 13.15 (dwa rysunki z natury) oraz 9 lipca w godzinach 10.00-13.15 (dwa rysunki z wyobraźni). Szczegółowe informacje dotyczące procedury na www.rekrutacja.pwr.edu.pl. Wydział uruchomił też specjalny kanał na YT poświęcony kandydatom: Informator Wydziału Architektury PWr.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury fot. Agnieszka Gryglewska

Architektura: studia na Politechnice Wrocławskiej – limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Liczba oferowanych miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura wynosi 275. Wydział nie oferuje aktualnie studiów w trybie niestacjonarnym. Według nowego programu studiów, który na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zostanie wprowadzony w roku akademickim 2020/2021, studia inżynierskie (I stopnia) na kierunku Architektura trwać będą osiem semestrów, przy czym semestr siódmy został poświęcony na obowiązkową praktykę zawodową. Studia magisterskie (II stopnia) prowadzone w dwóch specjalnościach Architektura i Urbanistyka (w języku polskim i angielskim) oraz Architektura i Ochrona Zabytków trwać będą trzy semestry. W programie studiów I stopnia na kierunku Architektura szczególne znaczenie nadano kursom projektowym – architektonicznym i urbanistycznym. Studenci zajmują się projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanej funkcji i skali, jak i całych zespołów mieszkalnych i usługowych. Działania projektowe uzupełniają przedmioty inżynierskie (budownictwo, konstrukcje), warsztaty plastyczne, rozbudowany blok zajęć komputerowego wspomagania projektowania oraz kursy pozwalające studentom uzyskać wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić studentom indywidualny rozwój przy jednoczesnym wzmocnieniu umiejętności pracy w zespołach projektowych. Na I stopniu studiów na kierunku Architektura zaplanowano: ponad 1300 godzin zajęć projektowych prowadzonych w blokach wybieralnych, kursy specjalistyczne inżynierskie, bloki zajęć z teorii i historii architektury i urbanistyki, warsztaty rysunkowe i malarskie, laboratoria komputerowe, pakiet wybieralnych kursów humanistycznych. Na studiach II stopnia studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: Architektura i Urbanistyka lub Architektura i Ochrona Zabytków, w ramach których pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, projektując zaawansowane struktury przy uwzględnieniu aspektów społecznych, środowiskowych i kulturowych. Projektowanie wspomagają kursy specjalistyczne: techniczne, technologiczne, prawne i humanistyczne. Duży nacisk położono na wprowadzenie studentów w świat badań nad architekturą historyczną i aktualną oraz wyrobienie w nich umiejętności zastosowania wyników prac badawczych w projektowaniu. Na II stopniu w obu specjalnościach przewiduje się: ponad 500 godzin zajęć projektowych w blokach wybieralnych, zaawansowane kursy specjalistyczne (nowoczesne systemy konstrukcyjne) i komputerowe, wybieralne wykłady dotyczące teorii architektury, seminaria badawcze na temat architektury dawnej i współczesnej. Na studiach I stopnia na kierunku Architektura studentom oferuje się zajęcia w ramach bloków: „Techniki komputerowe, modelowanie i technologie informacyjne” (30 godzin/cztery semestry: AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Adobe Photoshop, Lumion), „Graficzne wspomaganie projektowania” (30 godzin/dwa semestry) oraz wybieralnego (wizualizacje, modelowanie parametryczne). Na studiach II stopnia: zajęcia w ramach bloku „BIM + projektowanie komputerowe” (2 semestry: odpowiednio 45 i 30 godzin), na specjalności Architektura i Ochrona Zabytków dodatkowo prowadzi się kurs „Zaawansowane metody inwentaryzacyjne”. Studenci mogą też doskonalić swoje umiejętności w laboratoriach, zajmując się m.in. technikami projektowania parametrycznego, generatywnego i drukiem 3D. Studenci otrzymują licencje na następujące programy: Autodesk, Rhinoceros (Grasshopper), Bentley (Microstation, AECOsim), ESRI (ArcDesktop, ArcGIS PRO, CityEngine), Corona renderer, Corel Suite (CorelDraw, PaintShop Pro, VideoStudio), Graphisoft BIMCloud, Artlantis, Lumion. Oprócz tego studenci Wydziału Architektury mogą pracować w grupie na plikach na uczelnianym serwerze BIMCloud wyposażonym w oprogramowanie BIMCloud firmy Graphisoft ArchiCAD-a. Wszyscy studiujący na Politechnice Wrocławskiej mają też dostęp do programu Microsoft Office 365.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Mieszkamy na wodzie, fragment wystawy studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej prezentowanej w galerii Dizajn BWA Wrocław w 2019 roku; fot. Alicja Kielan

Studenci Politechniki Wrocławskiej mogą uczyć się bardzo wielu języków obcych na różnych stopniach zaawansowania w ramach specjalistycznych kursów prowadzonych przez lektorów i native speakerów Studium Języków Obcych. Na I stopniu studiów na kierunku Architektura przewiduje się 120 godzin zajęć z języka obcego (2 x60 godzin/dwa semestry), a na II stopniu w obu specjalnościach – 60 godzin (45 + 15 godzin/dwa semestry). W czasie trwania studiów I stopnia WA PWr organizuje cztery praktyki studenckie: po pierwszym roku studiów – plener rysunkowy, po drugim roku – praktykę inwentaryzacyjną (dwa tygodnie), po trzecim – praktykę urbanistyczną (dwa tygodnie). W siódmym semestrze studenci będą odbywać całosemestralną praktykę architektoniczną. Uczelnia wspiera studentów architektury w znalezieniu miejsc odbycia praktyk zawodowych – student przeważnie podejmuje praktykę w instytucji lub firmie, która współpracuje już z Wydziałem lub też w pracowni architekta, który prowadzi zajęcia projektowe na Wydziale. Poza obowiązkowymi praktykami, uczelnia oferuje w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej uczestnictwo w płatnych stażach, w tym również w pracowniach architektonicznych. Zgodnie ze statystykami Dolnośląskiej Izby Architektów uprawnienia do projektowania zdobywa każdego roku około 80 osób, część absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przystępuje do egzaminu również w innych okręgach izb zawodowych. Na uczelni działa 11 kół naukowych oraz 23 organizacje studenckie. Na Wydziale Architektury wydawane jest ponadto czasopismo studenckie Format E1. Średnia wysokość stypendium naukowego wynosi 670 zł, a stypendium socjalnego – 920 zł. Poza stypendium naukowym i socjalnym studenci Politechniki Wrocławskiej mogą starać się o: stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto najlepsi studenci oraz absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą liczyć na stypendia przyznawane im przez zewnętrzne firmy i instytucje współpracujące z uczelnią, w tym także samorząd miejski. Stypendia naukowe otrzymuje około 10 % studentów Wydziału Architektury, a stypendium socjalne – ok. 12%. Politechnika Wrocławska dysponuje trzema osiedlami akademickimi, najbliżej Wydziału Architektury położone są domy studenckie Czworak  i Alcatraz. Są to dwupiętrowe budynki z większością pokojów dwu- i trzyosobowych, w których znajdują się też w pełni wyposażona kreślarnia oraz sale spotkań, gdzie wiele różnych stowarzyszeń, nie tylko studenckich, organizuje swoje posiedzenia. Biblioteka Wydziału Architektury wraz z czytelnią mieści się na terenie kampusu, w adaptowanej do tego celu dawnej kotłowni, położonej bezpośrednio przy budynku głównym. W głównym budynku Wydziału znajduje się ponadto bar studencki z salą konsumpcyjną, gdzie serwowane są ciepłe posiłki. W tym samym gmachu znajdują się również automaty z napojami i jedzeniem. Warto wspomnieć, że kampus Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zlokalizowany jest na obszarze wrocławskiego Śródmieścia, więc w bezpośrednim jego otoczeniu znajduje się dużo lokali gastronomicznych.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury

Laboratorium komputerowe Wydziału Architektury jest bogato wyposażone m.in. w drukarki wielkoformatowe, skanery wielkoformatowe, drukarka 3d, szybkie drukarki monochromatyczne. W laboratorium funkcjonują serwery, z których dwa są dostępne publicznie: serwer składowania danych NAS oraz serwer obliczeniowy (do długotrwałych renderingów). Nowością jest zestaw do obrazowania stereoskopowego. Studenci mogą korzystać ze stanowisk PC, ploterów i drukarek, w tym drukarki 3D bez ograniczeń. Na Wydziale Architektury działają też specjalistyczne laboratoria: skanowania i modelowania 3D, technologiczno-konserwatorskie oraz wydziałowa pracownia fotograficzna.  Na terenie budynku głównego Wydziału Architektury, w obrębie przestrzeni komunikacyjnych zaaranżowano mobilne stanowiska do pracy. Między zajęciami Studenci pracują też w laboratoriach komputerowych, dodatkowe stanowiska do cichej pracy zapewnia studentom czytelnia biblioteczna. We wnętrzach gmachu głównego Wydziału znajdują się enklawy przewidziane do wypoczynku wyposażone np. w leżaki lub inne mobilne meble. Najbardziej lubianą przez studentów przestrzenią do spędzania wolnego czasu jest niedawno oddany do użytku wielofunkcyjny zielony dziedziniec z pergolą i mobilnymi siedziskami oraz zabytkowy park Tołpy ze stawem, który znajduje się bezpośrednio przy kampusie Wydziału. Politechnika Wrocławska na terenie swojego kampusu udostępnia bezpieczną, bezprzewodową sieć WiFi. Komunikacja w tej sieci jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń. Politechnika Wrocławska ma szerokie kontakty międzynarodowe. Na Wydziale Architektury odbywają się szkoły letnie, wycieczki studialne, cykliczne konferencje, warsztaty projektowe, a w ramach programu Visiting Professors zapraszani są architekci-akademicy z wykładami. W ramach niektórych przedmiotów projektowych organizowane są plebiscyty na najlepsze prace studenckie oraz związane z nimi wystawy tematyczne. Politechnika Wrocławska podpisała umowy dotyczące wymian studenckich w ramach programu Erasmus ze 120 uczelniami w 36 krajach. Każdego roku około 100 studentów Wydziału Architektury wyjeżdża na studia zagraniczne. W roku akademickim 2020/2021 studenci wydziału mogą wyjechać w ramach programu Erasmus do 45 uczelni w Europie i Turcji. Największą popularnością cieszą się wyjazdy do Włoch (Turyn, Mediolan) oraz Hiszpanii i Portugali (Lizbona). W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia. Politechnika Wrocławska umożliwia studentom udział w praktykach zagranicznych. Praktyki trwają od dwóch do dwunastu miesięcy. Uczelnia dofinansowuje zagraniczny pobyt  stypendiami (500-600 euro miesięcznie) lub grantami. Współpracuje też z konkretnymi pracodawcami. Politechnika Wrocławska uczestniczy w wielu programach wymiany międzynarodowej, m.in. Student Exchange, Erasmus Mundus, T.I.M.E, podpisano też wiele indywidualnych, dwustronnych umów o wymianie studenckiej. W ramach wspomnianych programów możliwe są studia w Algierii, Australii, Brazylii, Chinach, Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Korei, Meksyku, Rosji, Tajwanie, Wietnamie. Zazwyczaj studenci wyjeżdżają na jeden lub dwa semestry, wyjazdy są zwykle dofinansowywane, w ubiegłym roku akademickim dwie osoby wyjechały na przykład na studia do Japonii.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura. Studia na Politechnice Wrocławskiej: dlaczego warto

Kierunek Architektura zajął I miejsce w rankingu Perspektywy 2019. Przed Absolwentami Wydziału Architektury otwierają się szerokie perspektywy zawodowe – po zakończeniu edukacji akademickiej i odbyciu koniecznych praktyk, mogą oni pełnić funkcje samodzielnego projektanta lub kierownika robót w specjalności architektonicznej. Absolwenci Wydziału Architektury pracują również w administracji samorządowej lub rządowej, instytutach badawczych, firmach doradczych oraz deweloperskich, wielu absolwentów podejmuje samodzielną działalność projektowo-twórczą w dziedzinach pokrewnych architekturze: designie, projektowaniu wnętrz, mebli, mody, grafice komputerowej itp., a nawet tzw. projektowaniu kosmicznym. Część absolwentów Wydziału Architektury kontynuuje kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. Wśród znanych absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej można wymienić: Jadwigę Grabowską-Hawrylak, Annę i Jerzego Tarnawskich, Witolda Lipińskiego, Krystynę i Mariana Barskich, Marka Dziekońskiego, Tadeusza Zipsera, Stefana Müllera, Dorotę Szlachcic, Mariusza Szlachcica, Dorotę Jarodzką-Śródkę i Kazimierza Śródkę, Tomasza Urbanowicza czy Zbigniewa Maćkowa.

Architektura. Studia. Gliwice. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku, a jednocześnie jedną z największych w kraju. Obecnie kształci ponad 18 tys. studentów i oferuje ponad 50 kierunków studiów. Tutejszy Wydział Architektury od 75 lat kontynuuje intelektualne dziedzictwo Politechniki Lwowskiej, dodając mu jednak własny, wyrazisty sznyt, dzięki czemu w literaturze przedmiotu mówi się często o śląskiej szkole architektury.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Śląskiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej pod uwagę brana jest przede wszystkim ocena z matematyki. Egzamin rysunkowy trwa jeden dzień. Kandydaci do wyboru mają dwa tematy sprawdzające ich uzdolnienia do studiów architektonicznych. W roku akademickim 2020/2021 egzamin z rysunku odbędzie się on-line. Dodatkowo kandydat będzie musiał przedstawić portfolio.

Architektura. Studia na Politechnice Śląskiej: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Na kierunku Architektura na studiach stacjonarnych I stopnia jest 451 studentów, na studiach II stopnia studiów stacjonarnych 203, na angielskich 20, na niestacjonarnych (zaocznych) 72. Koszt semestru niestacjonarnego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej wynosi 3600 zł (semestry I-III) i 2100 zł (za semestr IV). Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, magisterskie stacjonarne 3 semestry, niestacjonarne 4 semestry.Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w programie studiów I stopnia najwięcej jest zajęć o charakterze projektowym (1115 godzin) i ćwiczeniowym (975 godzin), co stanowi około 65% wszystkich godzin zajęć dydaktycznych, uzupełnionych wykładami (780, godzin, ok.24%) i zajęciami seminaryjnymi (165 godzin, ok.10%). Na studiach II stopnia najwięcej jest zajęć projektowych (465) i ćwiczeniowych (105), co daje w sumie 55% wszystkich godzin dydaktycznych, uzupełnionych wykładami (225) oraz seminariami (225).Liczba zajęć z programów komputerowych prowadzonych na architekturze Politechniki Śląskiej waha się w zależności od trybu studiów. Na studiach stacjonarnych I stopnia są to: technologia informacyjna (30 godzin projektowych), komputerowe wspomaganie projektowania (30) i fakultatywnie – projektowanie parametryczne (30). Na studiach stacjonarnych II stopnia, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także na studiach niestacjonarnych: nowe technologie i metody projektowania w architekturze (15 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń). Studenci otrzymują licencje na programy ArchiCAD, Autodesk 3dsMax, Autodesk Revit, Lumion, Sketchup, ClimateStudio, Rhinoceros 3D, SpecBUD, Agisoft Metashape. Wydział nie prowadzi autoryzowanego centrum szkoleniowego i nie realizuje odpłatnych, certyfikowanych kursów potwierdzających znajomość programów komputerowych. Studenci są jednak informowani o możliwości uczestniczenia w kursach organizowanych przez partnerów zewnętrznych. Są również zachęcani do uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach zdalnych, organizowanych przez firmy zewnętrzne. Dotychczas studenci Wydziału uzyskali certyfikat Autodesk BPA w ramach kursu organizowanego przez firmę Autodesk. Obecnie mają możliwość uczestniczenia w certyfikowanym kursie organizowanym przez MIT – Sustainable Building Design.Na studiach I stopnia studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej mają zajęcia z języka angielskiego przez 4 semestry, a na studiach II stopnia 3 semestry języka innego niż angielski. Praktyki zawodowe podczas VII semestru odbywają się na Wydziale Architektura Politechniki Śląskiej od 14 lat. Studenci najchętniej sami szukają biur projektowych, w których chcą pracować. W przypadku braku znalezienia odpowiedniego biura Wydział dysponuje bazą pracowni, z której studenci mogą skorzystać. Wśród kół naukowych działających na uczelni są m.in. +iKAWA, Anty RAMA, Koło odnowy Terenów Poprzemysłowych, Grawizja, AKWA, Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wzornik, LAB 60+ oraz grupy suplementarne: INTERFACES i GRUPA ARCHITEKCIŚrednia wysokość stypendium naukowego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej wynosi 650 zł, socjalnego – 760 zł. W ubiegłym, roku akademickim ze stypendium naukowego skorzystało 81 studentów, z socjalnego – 37. Uczelnia dysponuje własnym akademikiem i biblioteką. Na terenie wydziału znajduje się ponadto makieciarnia, drukarka 3d oraz sala komputerowa, z której można skorzystać w dowolnym momencie. Działa też sieć WiFi.Warsztaty międzynarodowe organizowane są niecyklicznie w formie współpracy z uczelniami partnerskimi. W ostatnich latach odbyły się warsztaty współorganizowane m.in. z VSB Ostrava, Uniwersytetem Technicznym w Brnie oraz MIT. Cyklicznie, od 1997 roku, odbywają się międzynarodowe warsztaty badawcze „Badania architektury przysłupowej i zespołów urbanistycznych regionu Łużyc”, od wielu lat prowadzony jest międzynarodowy program studialny LAZIO-TUSCANY-LUSATIA-SILESIA: HERITAGE SITES – study, conservation, adaptive reuse, a także program wymiany w ramach realizowania prac magisterskich we współpracy z uniwersytetami w Cassino i Pizie. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w ramach przedmiotów projektowych organizowane są konkursy na najlepsze prace, przyznawana jest Nagroda Dziekana za wybitne osiągnięcia, odbywają się też wydziałowe kwalifikacje do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich. W ciągu roku organizowanych jest w sumie kilkanaście różnych konkursów, często kończących się wystawami także poza murami uczelni.W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać do 27 uczelni w państwach Unii Europejskiej i stowarzyszonych, a także dwóch uczelni w Kazachstanie i jednej w Meksyku. Długość pobytu na uczelni partnerskiej określona jest w umowie i wynosi od 5 do 10 miesięcy. Z kolei długość wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus Plus waha się od 2 do 12 miesięcy. z programu może skorzystać każdy student studiów I stopnia, wyjeżdżając na semestralny staż w ramach semestru VII,  i każdy student studiów II stopnia w ramach stażu wakacyjnego po II semestrze. Dodatkowo program Erasmus oferuje możliwość wyjazdu dla absolwentów w ciągu roku od ukończenia studiów.Uczelnia oferuje dodatkowo wyjazdy na miesięczne staże do zamku Chateau Chissey en Morvan oraz na międzynarodowe interdyscyplinarne szkoły letnie w ramach programu CEEPUS.

Architektura na Politechnice Śląskiej: dlaczego warto

Politechnika Śląska zyskała w ubiegłym roku status uczelni badawczej, co oznacza m.in., że w latach 2020–2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Oferta wyjazdów i staży oraz innych możliwości stale rośnie. Przyjmowani są studenci międzynarodowi, co daje okazję do wymiany myśli i wspólnej nauki – zachęca dziekan Wydziału Architektury Klaudiusz Fross. Warto dodać, że wśród absolwentów uczelni znajdują się wybitni przedstawiciele tzw. śląskiej szkoły architektury, by wymienić tylko Andrzeja Czyżewskiego, Henryka Buszkę, Aleksandra Frantę i Juranda Jareckiego, a także ich kontynuatorzy: Robert Konieczny, Oskar Grąbczewski, Przemo Łukasik i Łukasz Zagała czy Joanna i Wojciech Małeccy.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; fot. Nemo5576, CC BY-SA 3.0
Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach od początku funkcjonuje m.in. architektura. Studia inżynierskie trwają tu 4 lata, a magisterskie 2 lata

Architektura. Studia. Katowice. Wydział Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą na Śląsku niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Szkoła została założona w 2003 roku. Jej siedziba mieści się przy ul. Rolnej na terenie Starej Ligoty.

Jak dostać się na architekturę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na architekturę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagana jest zdana matura z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym. Nie ma też egzaminu z rysunku. Jak informują władze uczelni, wykładowcy dokładają wszystkich starań, aby osoby początkujące zakończyły edukację z takimi umiejętnościami rysunkowymi, które umożliwią im swobodną pracę w zawodzie. Ponad 90% wykładowców to czynni zawodowo architekci.

Architektura. Studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

By zapewnić dobry kontakt pomiędzy studiującymi a wykładowcami, na architekturze w WST w Katowicach zajęcia prowadzone są w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach. Liczba studiujących architekturę na roku to kilkadziesiąt osób. Studia inżynierskie trwają 4 lata, a magisterskie 2 lata.Opłata za semestr na studiach stacjonarnych I stopnia wynosi 3800 zł, na niestacjonarnych 3650 zł. Czesne za studia stacjonarne II stopnia wynosi 3800 zł, na niestacjonarnych 3750 zł. Profil uczelni ukierunkowany jest na zajęcia praktyczne – ponad 50% zajęć realizowanych jest w ten sposób. Na kierunku Architektura, w ramach studiów inżynierskich, kursy z komputerowego wspomaganie projektowania obejmują dwa semestry. Praca odbywa się w programach AutoCAD, ArchiCAD oraz programach graficznych Adobe. Studia magisterskie obejmują pracę związane z projektowaniem parametrycznym w środowisku Dynamo dla Revit, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz wizualizacjami 3D.Pracownie na Wydziale Architektury WST w Katowicach wyposażone są w oprogramowania m.in.: ArchiCAD, Autodesk, Adobe, Lumion, EliteCAD, SketchUP, CorelDraw. Wiele z nich również jest też dostępnych dla studiujących do użytku w domu.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Jak podają władze uczelni, ok. 70% absolwentów architektury WST w Katowiach zdobywa uprawnienia architektoniczne. Studia ukierunkowane są tu na zajęcia praktyczne

Na architekturze prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studenci mają po 30 godzin lektoratu w każdym semestrze przez pierwsze 2 lata studiów.W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach działa Studenckie Koło Naukowe, a pod nim sekcje Architektura Wnętrz, Informatyka, Wzornictwo, Budownictwo. Na uczelni aktywne działają też sekcję sportowe w ramach AZS. Dzięki temu studenci mogą brać udział m.in. w Akademickich Mistrzostwach Śląska (AMŚ) i w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP). Sporty, w których WST bierze udział to: badminton, biegi przełajowe, dart, ergometr wioślarski, judo, lekkoatletyka, narciarstwo, pływanie, snowboard, strzelectwo, squash, tenis stołowy, tenis ziemny, futsal, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, streetbasket. Autorskim pomysłem WST są Targi Designu „Dizajn po Naszymu”, które samorząd zorganizował już dwukrotnie, zapraszając do udziału lokalne firmy oraz promując najbardziej uzdolnionych studentów. Średnia wysokość Stypendium Rektora WST w Katowicach wynosi ok. 500 zł, a wyskość stypendium socjalnego ok. 600-800 zł. Dodatek za zamieszkiwanie w domu studenckim to 400-600 zł, a stypendium dla osób niepełnosprawnych waha się od 500 do 800 zł (zależy od stopnia niepełnosprawności). Na uczelni funkcjonuje ponadto Biuro ds. osób niepełnosprawnych, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom z niepłnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Stypendium Rektora otrzymuje w WST ok. 100 osób, socjalne ok. 50-70 osób, a stypendium dla osób niepełnosprawnych ok. 15 osób. Uczelnia posiada własną bibliotekę oraz czytelnię. Na jej terenie znajduję się bufet, gdzie można zamówić zarówno ciepły posiłek, jak i szybkie przekąski, a także punkt ksero. Jest również możliwość skorzystania z drukarki 3D i działa sieć WiFi.Na Wydziale Architektury WST w Katowicach praktyki studenckie organizowane były dotychczas m.in. na terenach pokopalnianych na Śląsku, obejmowały inwentaryzacje kościołów we Lwowie czy Karpaczu. Warsztaty inwentaryzacyjne organizowane są wraz z partnerską uczelnią Technische Hochschule Mittelhessen Giessen z Niemiec. Przedmiotem opracowania są tereny postindustrialne, które inwentaryzowane są zarówno klasycznymi metodami mierniczymi, jak i skanerami 3D. W ramach współpracy międzynarodowej w ostatnimi czasy odbyły się m.in. wyjazdy studyjne do Pragi, Rive-de Gier we Francji i Lwowa. Uczelnia ściśle współpracuje z Politechniką Lwowską.W ramach przedmiotów projektowych organizowane są często konkursy na najlepsze prac. Obecnie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Katowicach powstają projekty dla ważnych miejsc i terenów Katowic. Oprócz tego w każdym roku absolwenci biorą udział w konkursach na najlepsze dyplomy organizowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oaz Towarzystwo Urbanistów Polskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W tym toku absolwenci prezentują swoje pracę dyplomowe w międzynarodowym konkursie Young Talent Architecture Award organizowanym przez fundację Miesa Van de Rohe. WST w Katowicach organizuje wyjazdy w ramach programu Erasmus. Współpracuje z uczelniami znajdującymi się m.in. na Słowacji, Słowenii, Ukrainie, w Niemczech, Turcji, Czechach, we Francji, Włoszech, na Węgrzech czy Litwie.Standardowo studenci wyjeżdżają na jeden semestr. Środki pozyskiwane są z KE i pokrywają 6-miesięczny pobyt.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury „Studia architektoniczne na WST  w Katowicach charakteryzuje kreatywna atmosfera towarzysząca spotkaniu ludzi pełnych pasji z artystycznych, technicznych i medycznych kierunków” zachwalają władze uczelni

Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach: dlaczego warto

Jak podają władze uczelni, ok. 70% absolwentów architektury WST w Katowiach zdobywa uprawnienia architektoniczne. Dzięki rozbudowanej społeczności akademickiej, studenci mają realny wpływ na rozwój uczelni. Na jej terenie regularnie organizowane są konferencje, wykłady gościnne czy warsztaty artystyczne, działa też Galeria WST, wystawiająca prace nie tylko studentów czy wykładowców, ale też twórców spoza uczelni. Tradycją są wystawy z cyklu „Mistrz i Uczeń”, prezentujące pracę wykładowców i ich studentów, wystawy inaugurujące rok akademicki, a także przeglądy prac semestralnych kierunku Architektura Wnętrz. Organizowane są ponadto wystawy w ramach obron otwartych. Wśród absolwentów uczelni znajdują się m.in. Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Katowic, Michał Bal, prezes zarządu fi, rmy BALGAZ, architekt Jacek Rymaszewski, pracujący m.in. w Schmidt Hammer Lassen Architects czy Mariusz Kędzierski, TEDx Speaker.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Siedziba Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej; fot. Polimerek/CC BY-SA 3.0

Architektura. Studia. Łódź. Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Starania o powołanie w Łodzi uczelni technicznej rozpoczęto już w drugiej połowie XIX wieku. Udało się  dopiero po II wojnie światowej. Dekret powołujący Politechnikę Łódzką podpisano 24 maja 1945 roku. Wydział Budownictwa Lądowego, który dał początek dzisiejszemu Wydziałowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, został utworzony 11 lat później. Obecnie składa się z 2 Instytutów oraz pięciu katedr. Siedziba Wydziału mieści się przy al. Politechniki 6. Około 20% wykładowców pracuje czynnie w zawodzie architekta.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Łódzkiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Rekrutacja na studia  w Politechnice w Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęła się 31 maja, szczegółowy harmonogram nie został jednak jeszcze opublikowany. Na architekturze przedmioty kwalifikacyjne to matematyka, język obcy i sprawdzian uzdolnień plastycznych. Tradycyjnie ten ostatni trwa łącznie 5 godzin, a polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej; fot. J. Szabela

Architektura. Studia na Politechnice Łódzkiej: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

W Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej na studia stacjonarne I stopnia przyjmowanych jest 90 osób, na studia z angielską ścieżką nauczania – dodatkowe 30 osób. Na studia II stopnia przyjmowanych jest 60 osób +  dodatkowe 30 osób na studia z angielską ścieżką nauczania. Na Politechnice Łódzkiej nie ma niestacjonarnych studiów architektonicznych.Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, magisterskie – 3 semestry. Odsetek wykładów na studiach I stopnia wynosi 26%, ćwiczeń 12%, seminariów 15%, laboratoriów 21%, a zajęć stricte projektowych 24%. na studiach II stopnia wykładów 23%, ćwiczeń 4%, seminariów 35%, laboratoriów 8%, zajęć projektowych 29%.W Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej prowadzonych jest wiele zajęć podnoszących kompetencje studentów w wykorzystywaniu programów komputerowych. Na studiach I stopnia są to: Technologie Informatyczne I – jeden semestr: wykład (e-learning) 15 godzin + laboratoria 30 godzin. Program obejmuje umiejętność pracy w chmurze z zastosowaniem narzędzi pracy grupowej, kompetencje w  zakresie zaawansowanego wykorzystania narzędzi MSOffice, a także zabezpieczania danych przed utratą i niepowołanym dostępem oraz weryfikowania bezpiecznych połączeń z wybraną witryną internetową. Technologie informatyczne II – jeden semestr: wykład (e-learning) 15 godzin + laboratoria 30 godzin. Program obejmuje wprowadzenie studentów w zagadnienia programowania i algorytmiki w oparciu o język programowania Python. Podstawy technik komputerowych w projektowaniu – jeden semestr: laboratoria 30 godzin. Program obejmuje kreślenie 2D oraz modelowanie 3D w środowisku cyfrowym (programy: AutoCAD i SketchUp). Podstawy BIM – jeden semestr: laboratoria 30 godzin. Program obejmuje praktyczne umiejętności zastosowanie ArchiCADa. Zaawansowane modelowanie 3D – jeden semestr: laboratoria 30 godzin. Program obejmuje naukę i wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania do modelowania 3D w celu tworzenia zaawansowanych i kompleksowych modeli architektonicznych oraz tworzenia wizualizacji 3D (program: 3ds Max). Przedmioty obieralne (jeden do wyboru: Grafika komputerowa lub Podstawy architektury parametrycznej lub Podstawy GIS) – jeden semestr: laboratoria 30 godzin.Na studiach II stopnia: BIM – integracja procesów projektowania – jeden semestr: wykład 15 godzin + laboratoria 45 godzin. Program obejmuje poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych z technologii BIM, zapoznanie z problematyką współpracy międzybranżowej oraz procesami BIM, rozwijanie umiejętności w zakresie pracy grupowej w technologii BIM (program: Autodesk Revit). Studenci mają dostęp do licencji na wszystkie programy poznawane w cyklu zajęć komputerowych (wyjątkiem jest Photoshop ze względu na politykę firmy).Na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej prowadzone są lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego (dla obcokrajowców). Liczba godzin z lektoratów na studiach I stopnia wynosi180, na studiach II stopnia – 45. Program obejmuje naukę języka obcego z wykorzystaniem terminologii technicznej.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Galeria B16 w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej; fot. I. Bartczak

Na kierunku Architektura studenci mogą m.in. odbyć praktyki w ramach przedmiotu Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych (warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odbycie pomiaru i wykonanie przez grupę studentów dokumentacji techniczno-architektonicznej; praktyki trwają  dwa tygodnie, zaraz po letniej sesji egzaminacyjnej). Zespół Historii Architektury, Konserwacji zabytków i Rewitalizacji IAiU PŁ organizuje pomiar budynków wybranych wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Pabianic. Gotowe dokumentacje są wykorzystywane przez instytucje podległe urzędowi miasta. Studenci zobligowani są też do odbycia praktyki zawodowej po III semestrze studiów II stopnia. Jej celem jest zapoznanie uczestników z organizacją pracy w firmach związanych z branżą architektoniczno-budowlaną. Praktyka zawodowa trwa 2 tygodnie. Uczelnia nie zapewnia miejsca odbycia praktyk. Każdy student podpisuje indywidualną umowę z pracodawcą.Swoje zainteresowania studenci architektury Politechniki Łódzkiej mogą rozwijać w ramach kilku kół naukowych, by wymienić tylko Koło Naukowe Kąt, Koło Naukowe IX piętro, Koło Naukowe Analog, Koło Naukowe Designu czy Koło Naukowe Gospodarka Przestrzenna. Na uczelni działają też liczne  stowarzyszenia i organizacje studenckie: Board of European Students of Technology BEST, Erasmus Student Network – European Youth Exchange ESN EYE, Europejskie Forum Studentów AEGEE, IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – stowarzyszenie organizujące letnie praktyki zagraniczne dla studentów uczelni technicznych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC, KU AZS – Akademicki Związek Sportowy PŁ, Studenckie Radio ŻAK, Studencki Klub Turystyczny PŁAZIK, Klub Motocyklistów PŁ, Orkiestra Akademicka, Chór Akademicki PŁ, Klub Kuglarski PoliŻongler, C.A.R.S -Centrum Akademickich Rajdów Samochodowych, Klub Fotograficzny PŁ.W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium rektora wynosiła 550 zł miesięcznie, natomiast wysokość stypendium socjalnego maksymalnie 1043 zł, minimalnie 150 zł miesięcznie.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia z rzeźby to jeden z przedmiotów na kierunku Architektura. Studia inżynierskie trwają tu 8 semestrów, magisterskie – 3 semestry; fot. I. Bartczak

Uczelnia dysponuje własnym akademikiem, biblioteką i stołówką. W większości budynków wydziałowych są bufety z ciepłymi posiłkami. W Instytucie Architektury i Urbanistyki znajduje się minibufet z miejscem, w którym można zjeść posiłek. Na Politechnice Łódzkiej jest dostępna także makieciarnia z drukarkami 3d, CNC, ploter tnący. Studenci mają ponadto dostęp do ciemni fotograficznej oraz dwóch sal komputerowych. Na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej działa sieć EDUROAM, umożliwiająca bezpieczny dostęp do Internetu pracownikom i studentom. Z sieci może korzystać każdy pracownik, student i doktorant posiadający aktywne uczelniane konto pocztowe. Dodatkowo w budynku Architektury jest lokalne WiFi z którego korzystają studenci. Ponadto uczelnia zapewnia platformę e-learningową Wikamp, która wspomaga proces kształcenia poprzez serwisy internetowe skupiające szereg usług w jednym miejscu, m.in. informacje dla studentów, poczta elektroniczna, materiały edukacyjne, przedmioty na platformie. Każdy student otrzymuje przestrzeń chmurową do archiwizacji plików i pracy grupowej. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej współpracuje z wieloma uczelniami. W ramach tej współpracy organizowane są m.in. warsztaty konstrukcyjne z TU Mainz, seminaria Łódź U Like czy warsztaty w ramach grupy REA (Stowarzyszenia Uczelni Architektonicznych z Francji, Europy Środkowej i Wschodniej)W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać na studia do 61 uczelni. W programie może wziąć udział maksymalnie 159 osób przy założeniu wyjazdu na jeden semestr, ale możliwe są tez wyjazdy roczne. Finansowanie zależy od kraju pobytu i wynosi od 600 do 500 euro miesięcznie. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 euro oraz skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych (PO WER). W ramach uczelni funkcjonuje organizacja IAESTE umożliwiająca wyjazd do dowolnie wybranego kraju na świecie na praktyki studenckie. Możliwe jest także uzyskanie funduszy w ramach Programu Edukacja powstałego na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską (fundusze norweskie).

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa rzeźby w Instytucie Architektury. Studia architektoniczne uruchumiono na uczelni w 1956 roku; fot. I. Bartczak

Architektura. Studia na Politechnice Łódzkiej: dlaczego warto

W ranking szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Politechnika Łódzka uplasowała się w 2019 roku na 5. pozycji. Instytut Architektury i Urbanistyki zajął w tym rankingu 6. miejsce w Polsce, tuż za największymi i najstarszymi Wydziałami Architektury w Polsce. W 2020 roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu –  RUR (Round University Ranking) World University Rankings. Jako jedyna uczelnia w Polsce otrzymała też akredytację HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) – francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego.Zajęcia projektowe w Instytucie Architektury Politechniki Łódzka prowadzone są przez wybitnych architektów praktyków, w tym Bolesława Stelmacha czy Tomasza Koniora. Wśród absolwentów uczelni znajdują się m.in. dr Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Łodzi, prof. Marek Janiak, architekt miasta, Marek Lisiak, architekt miasta w poprzedniej kadencji, Jacek Ferdzyn, wieloletni prezes łódzkiego oddziału SARP czy Wojciech Szygendowski, do 2016 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków. Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdu zagranicznego w ramach współpracy ze znanymi szkołami architektury w wielu państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Mają także dostęp do eksperymentalnej sieci 5G w całym kampusie Politechniki Łódzkiej.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, w którym mieści się m.in. Wydział Architektury; fot. Ewaku/CC BY-SA 3.0

Architektura. Studia. Trójmiasto. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Studia architektoniczne mają w Gdańsku ponad stuletnią tradycję. Wydział Architektury był jednym z sześciu powołanej tu w 1904 roku pierwszej uczelni technicznej. Od początku funkcjonował też na Politechnice Gdańskiej, utworzonej zaraz po zakończeniu II wojny. Od 2010 roku dyplom ukończenia studiów na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i Urbanistyka jest uznawany w sposób automatyczny w krajach Unii Europejskiej.

Wydział należy do European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii i bierze udział w pracach grupy problemowej „Students and Staff Mobility” oraz w konferencjach EAAE i w dorocznym spotkaniu ENHSA. Ok. 50%  wykładowców pracuje czynnie w zawodzie architekta.

Jak dostać się na architekturę na Politechnice Gdańskiej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na studia I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, przedmiotu dodatkowego (historia sztuki lub informatyka), języka polskiego i języka obcego, oraz wyniki egzaminu rysunkowego. W tym roku sprawdzian z rysunku jest nietypowy: będzie polegał na wykonaniu pięciu prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3): dwa czarno-białe rysunki ludzkiej postaci; jedna kompozycja brył geometrycznych; rysunek o tematyce architektonicznej; zadanie sprawdzające kreatywność kandydata. Na wykonanie zadań będzie 6 dni. Przy rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunku Architektura pod uwagę brana jest średnia ocen ze studiów I stopnia i portfolio.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Klatka schodowa pomiędzy 3. i 4. kondygnacją Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w aranżacji autorstwa studentów Wydziału Architektury; fot. K. Krzempek

​Architektura: studia na Politechnice Gdańskiej – limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Na Politechnice Gdańskiej na studiach I stopnia znajduje się obecnie 150 osób na roku na kierunku architektura w języku polskim i 30 osób na kierunku architektura w języku angielskim. Na studiach II stopnia: 150 osób na kierunku architektura w języku polskim i 30 osób na kierunku architektura w języku angielskim. Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, magisterskie 3 semestry. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej nie prowadzi studiów niestacjonarnych na kierunku architektura.   Na studiach I stopnia odsetek wykładów wynosi 23%, ćwiczeń 27%, laboratoriów 5%, zajęć projektowych 45%. Na studiach II stopnia: wykładów 29%, ćwiczeń 19%, laboratoriów 3%, zajęć projektowych 49%. Na studiach I stopnia podstawowy program zajęć informatycznych obejmuje 90 godzin (trzy semestry). Może on być uzupełniony na zajęciach z projektowania i zajęciach obieralnych. Na studia II stopnia podstawowy program to 30 godzin. Używane są głównie programy AutoCAD, Revit, Corel, SketchUP i Rhinoceratops. Na wszystkie programy studenci otrzymują licencje edukacyjne. Na studiach I stopnia studenci mają zagwarantowane 120 godzin lektoratów (4 semestry), a na studiach II stopnia 30 godzin (jeden semestr). W programie studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej przewidziane są następujące praktyki: plener rysunkowy (semestr II), praktyka budowlana (50 godzin, semestr II), praktyka ruralistyczna (semestr III), praktyka inwentaryzacyjna (semestr IV), praktyka urbanistyczna (semestr VI), praktyka przeddyplomowa, architektoniczna (750 godzin, semestr VII). Na studiach II stopnia: praktyka przeddyplomowa, architektoniczna (160 godzin, semestr III). Na Politechnice Gdańskiej działają liczne koła naukowe. Są też koła wydziałowe, międzywydziałowe i międzykierunkowe, by wymienić tylko Studenckie Koło Naukowe „TUP Młodzi”, Naukowo-Turystyczne Koło Studentów Architektury PG „TXA”, Koło Naukowe „Hulaj Urban Squad”, Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna „BUA”, Koło Naukowe Student’s Design Reality, Międzywydziałowe Koło Naukowe Projektowanie Uniwersalne, Koło Naukowe Technika dla Człowieka „TDC”, Koło Naukowe BOSS – Beauty of Structures, Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego, Koło Naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich „LEM-ur”, Koło naukowe cyfrowej fabrykacji i projektowania parametrycznego „CUDNE fabrykowanie parametryczne”, Koło naukowe „SARPmłodzi”.Studenci Politechniki Gdańskiej mogą rozwijać zainteresowania również w ramach licznych stowarzyszeń i organizacji, jak AZS – Centrum Sportu Akademickiego, ESN – ERASMUS STUDENT NETWORK GDANSK, IASTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE), Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, Akademicki Klub Taekwondo UDAR, Akademicki Klub Wspinaczkowy, Klub Honorowych Dawców Krwi „Młodzi” Politechniki Gdańskiej, Klub Studencki POMORANIA, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Gdańskiej, Kronika Studencka, Młodzi Młodym Organizacja studencka. Średnia wysokość stypendium naukowego na Politechnice Gdańskiej wynosi 513 zł, a socjalnego – 563 zł. Stypendium naukowe otrzymuje 67 osób, socjalne – 59.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Laboratorium Modelowania 3D Politechniki Gdańskiej. W budynku  znajduje się pracownia fabrykacji 3D oraz sala, w której prowadzone są zajęcia laboratoryjne ze współczesnych technik rzeźbiarskich; fot. serwis prasowy uczelni

Uczelnia dysponuje własnym akademikiem, biblioteką i stołówką. Studenci mają też do dyspozycji makieciarnię, drukarkę 3d, drukarkę laserową, salę komputerową, a także przestrzeń do pracy i spędzania czasu między zajęciami. We wszystkich pomieszczeniach Wydziału Architektury zapewniony jest dostęp do internetu przewodowego (opartego na uczelnianej sieci szkieletowej 10 Gigabit Ethernet) oraz dostęp do sieci WiFi. Wydział Architektury prowadzi aktywną współpracę z wieloma krajowymi i międzynarodowymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami na całym świecie. Pracownicy WA biorą udział w międzynarodowych programach wymiany, często zapraszani są do zagranicznych uczelni jako wykładowcy oraz eksperci, wyjeżdżają na staże dydaktyczne. Ponadto, WA korzysta z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich, a także na praktyki, staże i szkolenia pracowników. W ramach współpracy międzynarodowej ostatnio odbyły się m.in. warsztaty ze studentami z Chalmers University w Szwecji i Lincoln University w Wielkiej Brytanii, a także tzw. szkoły letnie m.in. z TUe Eindhoven, HCU Hamburg czy z Sapienza University Rome.W ramach współpracy bilateralnej uczelnia organizuje ponadto warsztaty zagranicą, np. z TUe Eindhoven, a także realizuje Erasmus Intesive Programm i Erasmus +Strategic Partnership.W ramach przedmiotów projektowych organizowane są liczne konkursy na najlepsze prace, często we współpracy z jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi. Ponadto w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane są konkursy i projekty semestralne, m.in. z Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Stowarzyszeniem „Pracodawcy Pomorza”, Dyrekcją Rozwoju Miasta Gdańska, Urzędem Miasta Bytowa czy Urzędem Miasta Sopotu.W ramach programu Erasmus Politechnika Gdańska współpracuje z ok. 100 uczelni, wyjazdy możliwe są maksymalnie na dwa semestry dla studentów studiów inżynierskich oraz jeden semestr dla studentów studiów magisterskich (z możliwością przedłużenia po złożeniu wniosku z uzasadnieniem).Dofinansowania wyjazdów regulują ogólne zasady programu Erasmus. W przypadku wyjazdu na praktyki uczelnia pomaga w nawiązaniu kontaktów z biurami. Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują też inne programy wymiany międzynarodowej, m.in. program CEPUUS oraz Erasmus+ Partner Countries. W ramach Erasmus+ Partner Countries WA PG ma podpisane umowy z 10 krajami spoza Unii Europejskiej. W roku akademickim 2019/2020 istniała możliwość współpracy z Albanią, Chinami, Egiptem, Rosją, RPA, Tunezją, Kanadą, Gruzją, Hongkongiem i USA. W ramach programu CEPUUS WA PG współpracował m.in. z Albanią, Słowacją, Austrią, Bułgarią i Serbią.

Architektura. Studia na Politechnice Gdańskiej: dlaczego warto

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 2020 otrzymał akredytację KAUT, EUR ACE Label oraz w roku 2019 wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wśród głównych korzyści studiowania na WA PG uczelnia wymienia wysokie kompetencje kadry nauczającej, szerokie umiędzynarodowienie programu edukacyjnego, prowadzenie studiów w języku angielskim, a także liczne zajęcia prowadzone prze profesorów wizytujących z renomowanych uczelni zagranicznych, jak Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen (KADK) w Kopenhadze, California College of the Arts, University of California, Berkeley USA, MIT i inne. Studenci biorą ponadto udział w wielu projektach badawczych, w tym w ramach programów międzynarodowych.Wśród absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej jest szereg postaci znanych w świecie architektury, kultury i polityki, m.in. Jerzy Stankiewicz, Wiesław Gruszkowski, Leopold Taraszkiewicz, Józef Chmiel, Lech Zalewski, Stanisław Fiszer, Marek Stępa, Bazyli Domsta, Jacek Droszcz, Piotr Mazur, Wojciech Targowski, Antoni Taraszkiewicz, Kacper Kowalski, a także wielu młodych twórców, jak Kacper Radziszewski, Jakub Grabowski czy Dominika Janicka.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury W 2007 roku w Sopockiej Szkole Wyższej uruchomiono kierunek Architektura. Studia  inżynierskie trwają tu 8 semestrów, a magisterskie 3 semestry.

Architektura. Studia. Trójmiasto. Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej

Sopocka Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią o profilu ekonomiczno-architektonicznym. Wydział Architektury Inżynierii i Sztuki uruchumiono tu w 2007 roku. Dziś oferuje naukę na takich kierunkach jak: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu czy Wzornictwo. Siedziba szkoły mieści się przy ul. Rzemieślniczej niedaleko centrum Sopotu. W budynku znajdują się m.in. dwie aule, 19 przestronnych sal dydaktycznych, prototypownia oraz biblioteka z czytelnią. Jak deklaruje uczelnia, 90% wykładowców na kierunkach architektonicznych pracuje czynnie w zawodzie architekta.

Jak dostać się na architekturę w Sopockiej Szkole Wyższej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na Architekturę w Sopockiej Szkole Wyższej obowiązuje zdana matura oraz pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.  Sprawdzian polega na weryfikacji predyspozycji zawodowych kandydata, a w szczególności na obronieniu przed komisją egzaminacyjną swojego portfolio, na które powinny składać się minimum 4 prace rysunkowo-malarskie (2 kolorowe, 2 czarno-białe) w formacie powyżej A4. Tematyka i technika jest całkowicie dowolna. Gotowe portfolio dokumentuje zdjęciami na płycie CD, którą wraz z oryginałami prac i listem motywacyjnym przynosi bezpośrednio na rozmowę. W przypadku wątpliwości, komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności kandydata poprzez wykonanie krótkiego zadania rysunkowego podczas trwania rozmowy.Na rok akademicki 2020/2021 wyjątkowo rozmowy kwalifikacyjne są zniesione, a komisja egzaminacyjna ocenia przyjęcie kandydata na studia na podstawie przesłanych płyt CD z nagranym portfolio kandydata, listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o autorstwie prac.

Architektura. Studia w Sopockiej Szkole Wyższej: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

W Sopockiej Szkole Wyższej na studiach stacjonarnych w trybie radycyjnym i „sobotnio-niedzielnym” na roku jest 236 studentów, na studiach niestacjonarnych – 149. Studia niestacjonarne na kierunkach architektonicznych to koszt od 3000 do 3600 zł za semestr w zależności od kierunku. Np. czesne za studia na Architekturze I stopnia wynosi 3500 zł za semestr, a studia magisterskie – 3800 zł.Studia inżynierskie na architekturze i wzornictwie trwają 8 semestrów, a na architekturze wnętrz i architekturze krajobrazu – 7. Studia magisterskie na architekturze trwają 3 semestry, a na architekturze wnętrz – 4 semestry. Ponad 50 % zajęć stanowią zajęcia praktyczne, projektowe. Zajęcia z programów komputerowych prowadzone w Sopockiej Szkole Wyższej to m.in. AutoCad (2 semestry) Photoshop (1 semestr), SketchUp + V-Ray (2 semestry), Archicad (1 semestr), 3D studio max (1 semestr), Lumion (1 semestr), ArCADia TermoCAD (1 semestr), Rhino + Grasshoper (1 semestr). Studenci otrzymują licencje na wszystkie programy oprócz Photoshopa i Rhino. W ramach programu dofinansowanego z UE mogą też ukończyć dodatkowe kursy kończące się certyfikatem.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Studia architektoniczne w Sopockiej Szkole Wyższej odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach. Uczelnia dysponuje m.in.  sprzętem umożliwiającym cyfrową fabrykację modeli

SSW oferuje studentom lektoraty z języka angielskiego lub niemieckiego: na studia I stopnia 4 semestry, na studiach magisterskich w zależności od kierunku: na architekturze 3 semestry, na architekturze wnętrz 1 semestr.Sopocka Szkoła Wyższa kładzie duży nacisk na zdobywanie doświadczenia zawodowego w czasie studiów, wdrażając programy stażowe, organizując szkolenia czy spotkania z przedsiębiorcami branży architektonicznej. Każdy student ma obowiązek zrealizowania przynajmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, która podzielona jest na kilka etapów – praktykę warsztatową (składającą się z pleneru rysunkowego, inwentaryzacji architektonicznej, inwentaryzacji urbanistycznej), praktykę budowlaną/wykonawczą oraz praktykę przeddyplomową/projektową. SSW organizuje też studentom wyjazdy studyjne. Dotychczas odbyły się wyjazdy m.in. do Podlaskich Konopii w Dobrzyniówku i Parku Ekologicznegow Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne), Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting  (projektowanie światła), Waplewa (remont konserwatorski obiektu zabytkowego), twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami). W ramach współpracy międzyuczelnianej organizowane są ponadto warsztaty projektowe, a rokrocznie konkurs na najlepsze prace dyplomowe. W SSW działa wiele kół naukowych. Wśród tych związanych z Wydziałem Architektury, Inżynierii i Sztuki warto wymienić Koło florystyczne czy Koło fotografii i nowych mediów.Średnia wysokość stypendiów przyznawanych w Sopockiej Szkole Wyższej wynosi 800 zł. W roku akademickim 2019/2020 stypendia naukowe na kierunkach architektonicznych otrzymało 47 osób, stypendia socjalne – 26 osób.  Zajęcia w Sopockiej Szkole Wyższej odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach. Na przykład pracownia PROTOlab dysponuje sprzętem umożliwiającym cyfrową fabrykację modeli. Fabrykacja może odbywać się zarówno w sposób addytywny, jak i substraktywny. Dzięki dużemu spektrum stosowanych urządzeń możliwe jest tworzenie dowolnych modeli, detali, mebli i form architektonicznych. W pracowni odbywają się zajęcia z fabrykacji 3D, Technik Projektowania Komputacyjnego, Podstaw Technik Projektownia Komputacyjnego, Zaawansowanych Technik Projektowania Komputacyjnego, Wstępu do Projektowania Przestrzeni, Projektowania Architektonicznego. Laboratorium wyposażone jest w drukarkę 3D – 3DSYSTEMS, drukarkę 3D Zortrax M200, frezarkę Modela i ploter tnący Lynx.Na uczelni znajdują się też makieciarnia, biblioteka z czytelnią, bar studencki i sieć WiFi. Na prośbę studenta mogą być udostępniane sale wykładowe i pracownie do pracy własnej.W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać do Portugalii, Hiszpanii i Niemiec. W ostatnim roku akademickim z tej możliwości skorzystało 5 osób.

Architektura w Sopockiej Szkole Wyższej: dlaczego warto

Sopocka Szkoła Wyższa jest jedną z trzech niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. SSW to jedyna uczelnia w północnej Polsce posiadająca w ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo). Zajęcia odbywają się w małych grupach, więc studenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w procesie projektowania. W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów i szkoleń o wartości do 15 tys zł każdy.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ok. 90 osób studiuje na uczelni na kierunku architektura. Studia inżynierskie trwają tu 4 lata, a magisterskie – 1,5 roku; fot. Pit1233

Architektura. Studia. Bydgoszcz. Wydział Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest najstarszą uczelnią w Bydgoszczy i jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Obecnie kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. W ciągu 67 lat mury uczelni opuściło ponad 60 tys. absolwentów, wśród których byli m.in. projektant stadionu olimpijskiego w Sydney Edmund Obiała czy kryptolog profesor Józef Pieprzyk. Według deklaracji uczelni, wśród kadry uczącej na kierunku architektura 80% wykładowców to czynnie działający architekci.

Jak dostać się na architekturę na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Egzamin praktyczny przy rekrutacji na Wydział Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Odbywa się w ciągu jednego dnia i składa z dwóch etapów: rysunku odręcznego (rysunek z natury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji; ocena od 0 do 150 punktów), testu z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej (kompozycja o charakterze architektonicznym, ocena od 0 do 150 punktów). Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.Uwaga, w roku akademickim 2020/2021 nie odbędzie się egzamin praktyczny, a o przyjęciu na I rok studiów I stopnia zdecyduje wynik egzaminu maturalnego oraz przygotowana według niego lista rankingowa. Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EP etap I + EP etap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru: ∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]. Kandydat, który nie zdawał matematyki lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Architektura. Studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Na kierunku architektura UTP na studiach stacjonarnych I stopnia jest 45 osób na roku; tyle samo studiuje na studiach II stopnia. Uczelnia nie prowadzi studiów niestacjonarnych na kierunku architektura. Studia inżynierskie trwają 4 lata, w tym ostatni semestr praktyki zawodowej. Studia magisterskie trwają 1,5 roku.Odsetek wykładów i zajęć projektowych wraz z seminaryjnymi na studiach I stopnia wynosi 41% wykładów, 59% zajęć projektowych i seminariów. Na studiach II stopnia odsetek ten wynosi: 40% wykładów i 60% zajęć projektowych. Wśród zajęć z programów komputerowych warto wymienić Techniki komputerowe (projektowanie 2D i podstawy BIM – 30 godzin) czy Modelowanie i projektowanie w środowisku BIM (również 30 godzin).W ramach zajęć dydaktycznych i w toku nauki na uczelni studenci mają prawa do uzyskania licencji na oprogramowanie z grupy programów firmy Autodesk, przede wszystkim AutoCad, Revit, 3DS max oraz oprogramowania firmy Graphisoft – ArchiCAD. Ponadto niektóre pracownie udostępniają lubiany przez studentów pierwszych lat studiów program SketchUP. Na UTP dla studentów kierunku architektura są przygotowane lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego w wymiarze: I stopień – 120 godzin w ciągu czterech semestrów, a na II stopniu w języku obcym prowadzone są zajęcia Special Architectural Design (45 godzin). Na kierunku architektura UTP odbywają się praktyki organizowane przez uczelnię i przeprowadzane są one w pracowniach architektonicznych (praktyki zawodowe). Studenta obowiązuje zaliczenie na ocenę: pleneru rysunkowego po I roku studiów (2 pkt ECTS), praktyki inwentaryzacyjnej architektonicznej i urbanistycznej po II i III roku studiów (po 4 pkt ECTS za każdą) oraz praktyki zawodowej trwającej 1 semestr na 8 semestrze studiów (30 pkt ECTS).Stowarzyszenia i organizacje studenckie działające w Katedrze Architektury i Urbanistyki UTP to m.in. Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS (opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska-Kulesza), Koło Naukowe A4F LAB (opiekun naukowy: mgr inż. arch. Dawid Wieczorkowski), Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B (opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski); na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska: Koło Naukowe Inżynierii Ruchu, Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Koło Naukowe Mechaniki Budowli, Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA, Koło Naukowe FASTLANE, Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych, Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne, Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA. Są także koła i organizacje ogólnouczelniane, m.in. Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język, Chór Akademicki, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UTP, Niezależne Zrzeszenie Studentów Komisja Uczelniana UTP, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów, Akademicki Klub Badań Podwodnych ARIUS, Studenckie Forum Business Centre Club.Średnia wysokość stypendium socjalnego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w roku akademickim 2019/2020 wynosiła 600 zł, a naukowego ok. 650 zł. Stypendium naukowe otrzymuje według regulaminu 10% studentów z kierunku, stan do obliczenia 10% brany jest z danych o liczbie studentów na dzień 15 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Stypendium socjale otrzymuje każdy student, który złoży wniosek, a jego dochody nie przekroczą w tym roku akademickim kwoty 1051,70 zł na członka rodziny.Większość zajęć w ramach kierunku architektura na UTP w Bydgoszczy odbywa się w rozległym kampusie uczelni w dzielnicy Fordon. Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w akademiku, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych. Ogólnoakademicka biblioteka z czytelnią oraz lokal gastronomiczny mieszczą się w obrębie tego samego kampusu.Budynki uczelni mają ponadto rozległe hole, które w ostatnich latach wyposażone zostały w wygodne sofy i biurka umożliwiające zarówno wypoczynek, jak i naukę pomiędzy zajęciami. Dodatkowo doprowadzenie do wszystkich stanowisk prądu umożliwia również dłuższą pracę na komputerze. Studenci architektury mają także przygotowane osobne sale, w których mogą poza zajęciami pracować nad swoimi projektami, a jeżeli pogoda na to pozwala mogą spędzać w obrębie terenów zielonych wokół uczelni oraz na licznych patiach pomiędzy budynkami.Wszyscy studenci mają zapewniony bezpłatny dostęp do internetu na terenie wszystkich obiektów uczelni, również tych znajdujących się poza kampusem głównym.W ramach współpracy z innymi uczelniami organizowane są specjalne wykłady dla studentów kierunku architektura. Dotychczas ich gośćmi byli m.in. Fernando Menis, Jean-Paul Viguier, prof. Stefan Kuryłowicz, Andrzej Kadłuczka. Studenci uczestniczą też w warsztatach międzyuczelnianych, m.in. w OSSA – Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, konferencja ROTARY-UNESCO w Zamościu, plenery malarskie w Paczkowie. Na uczelni organizowany jest też konkurs na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia studiów. Nagrodę przyznaje dziekan Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.Uniwersytet uczestniczy w programach europejskich Erasmus Plus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i w tzw. programach ramowych. Procedura kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne lub praktyki określona jest w zasadach wymiany studenckiej i odbywa się na poziomie wydziałów.  W programie Erasmus Plus ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.W roku akademickim 2020/2021 przyjęto stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia z budżetu Erasmus Plus w wysokości od 520 do 450 euro, w zależności od kraju, do którego udaje się student. Na praktykę studenci mogą wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji w oparciu o podpisany Letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą. Praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskich oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Stypendium przyznaje się wyłącznie w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.Studenci nawiązują kontakt z wybraną instytucją przyjmującą (zaleca się wysłanie CV oraz listu motywacyjnego). Może być to przedsiębiorstwo lub uczelnia zagraniczna. Przed wyjazdem  zobowiązani są do zaproponowania programu praktyk, jaki chcieliby realizować zagranicą. Koordynator wydziałowy wraz z kandydatem oraz instytucją przyjmującą ustalają program praktyki (Learning Agreement for Traineeship). Stawki stypendialne na wyjazdy na praktyki studentów w ramach programu Erasmus Plus wynoszą od 600 do 500 euro miesięcznie.

Architektura na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym: dlaczego warto

Zajęcia na architekturze UTP w Bydgoszczy odbywają się w małych grupach i student ma bezpośredni kontakt z każdym prowadzącym. Studenci nie są dla nas anonimowi i my dla nich również – podkreślają władze uczelni. Nowy program kierunku architektura został poszerzony o tematykę pracy w środowisku BIM, zapewnia wiele przedmiotów realnie przygotowujących do pracy zawodowej z uwagi na wszechstronność, doświadczenie i uprawniania zawodowe kadry. Katedra porusza takie zagadnienia jak percepcja przestrzeni, sensoryka przestrzeni i formy, filozoficzne aspekty architektury, adaptacja terenów poprzemysłowych, fortyfikacyjnych, zagadnienia konserwacji zabytków, kompozycja urbanistyczna, kształtowanie współczesnych przestrzeni publicznych. Studenci biorą dział w licznych warsztatach z dziećmi z szkół podstawowych regionu i z wspólnotami mieszkaniowymi. Projekty wykonywane przez studentów są osadzone w konkretnych lokalizacjach, w większości przepadków na terenie województwa, zgodnie z obowiązującymi MPZT, co przybliża ich do przyszłej pracy zawodowej.

Architektura. Studia. Racibórz. Wydział Architektury PWSZ w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu należy do młodszych publicznych uczelni w Polsce. Została założona w 2002 roku. W skład jej struktury organizacyjnej wchodzi obecnie siedem instytutów, w tym Instytut Architektury. Szkoła kształci blisko 4 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Jak deklaruje uczelnia, 80% wykładowców pracuje czynnie w zawodzie architekta.

Jak dostać się na architekturę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na kierunek architektura PWSZ w Raciborzu obowiązuje egzamin wstępny z predyspozycji oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie minimum podstawowym. Egzamin z predyspozycji do studiowania na kierunku Architektura trwa jeden dzień. W tym roku z uwagi na COVID 19 odbywa się on-line w dniach 25 lub 29 czerwca, szczegóły na www.pwsz.raciborz.edu.pl.

Architektura. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu realizuje jedynie studia stacjonarne. Na roku jest ok. 30 studentów. Studia inżynierskie trwają tu 4 lata (8 semestr). Na kierunku architektura wykłady stanowią ok. 23% ogółu zajęć, laboratoria 13%, a ćwiczenia praktyczne ok. 64%. Zajęcia z programów komputerowych trwają dwa semestry (60 godzin). Uczelnia posiada licencję m.in. na takie programy jak AutoCad, Revit, Archicad, Microsoft Office, 3ds Max, SketchUp, Adobe Illustrator. W ramach lektoratów w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu studenci mają do wyboru po 30 godzin języka angielskiego, niemieckiego, czeskiego lub włoskiego w semestrze. Zajęcia trwają 4 semestry.Uczelnia zapewnia praktyki studenckie po pierwszym i drugim roku studiów (praktyki inwentaryzacyjne: 3 tygodnie po 2 semestry, plener rysunkowy: 60 godzin po 2 semestry, praktyki budowlane: 2 tygodnie po 4 semestry i praktyki projektowe: 15 tygodni po 6 semestrów). Uczelnia działe we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów i pośredniczy w poszukiwaniu miejsca praktyk dla studentów.Spośród kół naukowych i organizacji studenckich działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu warto wymienić: Studio ARCH (projektowanie architektoniczne) czy Architekton (ochrona wartości materialnych i środowiskowych w architekturze).Średnia wysokość stypendium rektora PWSZ w Raciborzu wynosi 420 zł, stypendium socjalnego 850 zł bez zwiększenia i 1250 zł ze zwiększeniem. Stypendia rektora otrzymuje 102 studentów, a socjalne 49.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu aktywnie współpracuje z innymi śląskimi uczelniami kształcącymi w zakresie achitektury i gospodarki przestrzennej, a także m.in. z Uniwersytetem w Sarajewie. W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać na studia do 12 różnych uczelni. Wyjazd może trwać maksymalnie 12 miesiecy. Istnieje też możliwość odbycia zagranicznych praktyk, trwających od 2 do 12 miesiecy. Dofinansowanie takiego wyjazdu wynosi 550-620 euro miesięcznie w zależności od kraju docelowego.

Architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu: dlaczego warto

Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu oferuje kameralne studia, indywidualne podejście do studenta, niewielkie grupy, udział w licznych projektach konkursowych i wyjazdach studialnych. PWSZ posiada nowoczesną bibliotekę z czytelnią specjalistycznych czasopism. Ma też własną stołówkę, bardzo szybki internet, a także makieciarniaę, drukarkę 3d i sale komputerowe, z których można skorzystać w dowolnym momencie. Oprócz WiFi studenci otrzymują również dostęp do pakietu Microsoft Office Online oraz szeregu innych narzędzie usprawniających naukę.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Wśród oferowanych przez uczelnię kierunków znajduje się też architektura. Studia pierwszego stopnia trwają tu 4 lata; fot. Joa SuHo

Architektura. Studia. Nowy Targ. Wydział Architektury Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce szkoła wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Obecnie ma w ofercie czternaście kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym oraz sześć, w tym architekturę, na studiach II stopnia. W programach nauczania większości kierunków kładziony jest silny nacisk na dziedzictwo Podhala.

Jak dostać się na architekturę w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

Przy rekrutacji na studia architektoniczne PPUZ w Nowym Targu brane są pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego oraz konkurs świadectw. Egzamin zajmuje 3 godziny i obejmuje rysunek brył w przestrzeni publicznej. Zadanie ma wykazać znajomość techniki, ale przede wszystkim umiejętność koncepcyjnego myślenia i rysowania z wyobraźni. O przyjęciu na studia decyduje też suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu: matematyka,  fizyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki.

W tym roku rekrutacja trwa od 1 czerwca do 28 sierpnia, a egzamin wstępny odbędzie się 31 sierpnia.

Architektura. Studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

Liczba studentów na roku na studiach stacjonarnych to ok 30 osób. Studenci pracują w 10-osobowych grupach. Studia inżynierskie trwają 4 lata, magisterskie 1,5 roku. Nauka prowadzona jest w systemie hybrydowym, zarówno on-line, jak i w formie tradycyjnej.Praktyka zawodowa na studiach I stopnia w wymiarze 200 godzin obowiązuje studenta po II semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w trakcie przerwy wakacyjnej. Praktyka jest organizowana przez pracowników PPUZ, architektów posiadających tytuł magistra inżyniera. Praktyka z zakresu przedmiotu „budownictwo ogólne" odbywa się po po IV semestrze, a po VI tzw. praktyka przeddyplomowa (w wybranych przez siebie biurach projektowych).   Na studiach II stopnia dominującą formą zajęć są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne – w tym język obcy na poziomie B2+. Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym Podhala studenci mogą opanować koordynację i organizację procesu budowlanego. Uczelnia dysponuje m.in. biblioteką z czytelnią z wolnym dostępem do książek i czasopism. Użytkownicy mogą tu skorzystać z ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej oraz 14 stanowisk komputerowych. Na terenie biblioteki można korzystać z internetu bezprzewodowego.Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ma podpisane 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i Erasmus Plus, który pozwala na naukę i praktyki zagranicą, także po obronie pracy dyplomowej.

Architektura w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej: dlaczego warto

Nauczyciele akademiccy wywodzą się głównie z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wielu uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń, co przekłada się na różne formy zajęć warsztatowych ze studentami, w tym także z rówieśnikami z zagranicy. Na terenie uczelni organizowane są konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz związane z działalnością Naukowych Kół Studenckich Ad Quadratum (od 2009), Modulor (od 2011).

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu; fot. Joa SuHo

Architektura. Studia. Nysa. Wydział Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie została założona w 2001 roku z inicjatywy opolskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego z profesorem Ryszardem Knosalą na czele. Uczelnia odwołuje się do tradycji dawnego gimnazjum jezuickiego, założonego w Nysie w XVII wieku przez Karola Habsburga. Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Nauk Technicznych, gdzie oferuje kierunek architektura. Studia I stopnia na kierunku architektura trwają 8 semestrów (4 lata). Program studiów Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie obejmuje pięć dodatkowych kompetencji, m.in. wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej czy prowadzenie działalności gospodarczej.Czytaj też: Drony dla architekta: drony w służbie architektury |

Jak dostać się na architekturę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie: jakie przedmioty brane są pod uwagę, jak wygląda egzamin

W przypadku kandydatów z nową maturą pod uwagę bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad pod uwagę bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu. Na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na nie ma egzaminu z rysunku.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oferuje m.in. naukę na kierunku Architektura. Studia I stopnia trwają 8 semestrów; tu uczestnicy warsztatów River As User Friendly Public Space 2

Architektura. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie: limit miejsc, koszt studiów, zajęcia językowe, stypendia, praktyki

W roku akademickim 2020/2021 liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych wynosi 80. Uczelnia nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne. W ich miejsce wprowadza studia stacjonarne w trybie weekendowym (nieodpłatne), w ramach których: zajęcia teoretyczne (wykłady) prowadzone są z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze 40% ich ogólnej liczby godzin, zajęcia praktyczne (laboratoryjne, projektowe) w trybie weekendowym (sobota, niedziela).Studia na kierunku architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie prowadzone są na profilu praktycznym, który obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych - przy bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi w formule mistrz-uczeń (grupy projektowe 12-15 osób). Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne (projektowe i laboratoryjne) w wymiarze 56% ogólnej liczby godzin.Program przewiduje ponadto zajęcia kształtujące warsztat wspomagania projektowania, obejmujące: techniki komputerowego wspomagania projektowania (30 godzin), grafika komputerowa (30 godzin), projektowanie i modernizacja obiektów architektonicznych w technologii BIM (60 godzin). Osoby posiadające status studenta mogą otrzymać bezpłatne licencje edukacyjne na wszystkie programy, które są w ten sposób subskrybowane przez producentów. Do najpopularniejszych należy AutoCAD, ArchiCAD oraz Revit.Studenci biorący udział w programie POWER 3,5, realizowanym przez uczelnię programie rozwoju praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych, otrzymują: certyfikaty wydawane przez firmę GRAPHISOFT potwierdzające ukończenie I oraz II stopnia szkolenia z programu ArchiCAD, certyfikaty wydawane przez firmę AUTODESK potwierdzające ukończenie szkoleń: AutoCAD stopień II, Revit Architecture stopień I, Revit Architecture stopień II, 3dsMAX stopień I.Od roku akademickiego 2020/2021 w ramach realizacji programu POWER 3,5 (II edycja, dla studentów prowadzone będą także certyfikowane szkolenia z następujących programów:  sketchupPRO oraz Enscape 3D – szkolenie obejmujące wirtualizację procesu projektowania w zakresie oprogramowania architektonicznego; Adobe Creative Cloud oraz Resolume Arena 6 – szkolenie obejmujące wirtualizację procesu projektowania w zakresie modelowania przestrzennego w oparciu o projekcję mappingową; ArchiCAD – szkolenie na poziomie zaawansowanym obejmujące modelowanie przestrzenne; Twinmotion – modelowanie przestrzenne, w tym także modelowanie iluminacji architektonicznej.Program studiów obejmuje zajęcia z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski lub niemiecki) w liczbie 120 godzin (semestry 1-4). Dodatkowo studenci mogą skorzystać z zajęć nieobowiązkowych podnoszących kompetencje językowe w liczbie 60 godzin (semestry 4 i 5). Zajęcia te obejmują m.in. przygotowanie do egzaminu FCE z języka angielskiego.Zajęcia projektowe prowadzone są przez nauczycieli akademickich, wykazujących się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiednim w zakresie prowadzonych przedmiotów. Około 55% nauczycieli akademickich na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie pracuje czynnie w zawodzie architekta.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie corocznie odbywają się warsztaty projektowe dla studentów kierunku architektura, których tematyka jest opracowywana we współpracy z lokalnymi władzami; tu warsztaty Architect Challenge Day 2019

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu architekta, praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zgodnie z programem studiów dla kierunku architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze: plener rysunkowy (1 tydzień w trakcie 2 semestru), praktyka budowlana (3 tygodnie po 2 semestrze), praktyka inwentaryzacyjna (2 tygodnie po 4 semestrze), praktyka urbanistyczna (3 tygodnie po 6 semestrze), praktyka architektoniczna (15 tygodni w trakcie 7 semestru).Przy kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie działają aktywnie następujące koła naukowe: COMPAGES, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, Koło Naukowe NOIR, którego celem jest rozwój wyobraźni przestrzennej i percepcji wizualnej oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, a także Studenckie Koło ReNova, którego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków architektury oraz uczestnictwa w międzynarodowych projektach przy współpracy z Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie.Ponadto przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie działa Klub Uczelniany AZS PWSZ w Nysie, w ramach którego prowadzone są sekcje: wyczynowe (I liga tenisa stołowego kobiet, III i IV liga tenisa stołowego mężczyzn), rekreacyjne (siatkówka kobiet, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, ergometr wioślarski, narciarstwo i snowboard, piłka nożna mężczyzn, futsal) oraz młodzieżowe (siatkówka chłopców).W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie średnia wysokość stypendium na-ukowego wynosi 700 zł. Wysokość stypendium socjalnego waha się od 950 zł do 200 zł (według progu dochodu). Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi 700 zł. Stypendium naukowe (rektora) przyznawane jest do 10% ogólnej liczby studentów kierunku. Stypendium socjalne może otrzymać każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. u którego wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego progu dochodu.Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mają do dyspozycji m.in. bibliotekę naukową z księgozbiorem liczącym 40 284 woluminów druków zwartych i 1329 jednostek zbiorów specjalnych, a także dom studenta oferujący około 100 miejsc.Zajęcia na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prowadzone są w budynku Collegium Artium. Dostępne jest tam pomieszczenie przeznaczone do pracy własnej studentów w czasie wolnym od zajęć. Wyposażeniem pracowni są stoły kreślarskie z możliwością podłączenia komputerów przenośnych, podkładkami do cięcia oraz odpowiednio przygotowanym oświetleniem stanowisk roboczych. Do dyspozycji studentów udostępniono również aneks jadalny wyposażony w dystrybutor z wodą, automat z kawą i przekąskami, czajnik elektryczny oraz mikrofalówkę.Uczelnia dysponuje pracownią modelu architektonicznego, która jest wyposażona w stoły warsztatowe, minikomorę lakierniczą wraz z zestawem sprężarek i aerografów, elektronarzędzia modelarskie do obróbki materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych oraz inne mikronarzędzia. Uzupełnieniem zaplecza pracowni jest zlokalizowana w budynku Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, pra-cownia kół naukowych wyposażona m.in. we frezarkę CNC oraz drukarki 3D. Ponadto wszystkie budynki objęte są dostępem do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty Architect Challenge Day 2017

Na uczelni corocznie odbywają się warsztaty projektowe dla studentów kierunku architektura, których tematyka jest opracowywana we współpracy z lokalnymi władzami i odpowiada zapotrzebowaniu regionu i jego mieszkańców. W ich wyniku powstała m.in. koncepcja zagospodarowania terenów nadrzecznych w Głuchołazach. W maju 2019 roku w Nysie odbyły się międzynarodowe warsztaty projektowe „Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna”, które zorganizowano przy współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu w Prisztinie w Kosowie i Uniwersytetu Calabria we Włoszech, a uczestniczyli w nich m.in. studenci z uczelni w Sarajewie, Istambule, we Lwowie i Prisztinie. Położenie Nysy w strefie przygranicznej wpływa również na rozwój współpracy z Republiką Czeską, w wyniku której w roku akademickim 2019/2020 zorganizowano warsztaty w Jeseniku.Studiowanie kierunku architektura w PWSZ w Nysie umożliwia studentom udział w warsztatach projektowych organizowanych przez zagraniczne uczelnie. We wrześniu 2019 roku w wyniku współpracy z Wydziałem Architektury Uniwersytetu w Podgoricy i Centrum Konserwacji i Archeologii pracownicy i studenci kierunku architektura PWSZ w Nysie wzięli udział w warsztatach architektoniczno-konserwatorskich „AKA Dialogue” w Ulcinij. Głównym celem warsztatów było opracowanie projektu mającego na celu powstrzymanie degradacji i pomysł na rewitalizację franciszkańskiego kościoła pochodzącego z VII wieku. W ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Lwowskiej w latach 2017 i 2018 studenci i pracownicy wzięli udział w warsztatach projektowych Urban Density Lab organizowanych we Lwowie. Z kolei w roku akademickim 2019/2020 odbyły się warsztaty projektowe w Jeseniku w Republice Czeskiej dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania terenu alei Czereśniowej zorganizowane w formie trzech kilkudniowych spotkań na przestrzeni kilku miesięcy.W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w ramach programu Erasmus+ K103 studenci kierunku architektura mogą wyjechać do 22 uczelni zlokalizowanych w krajach programu. Miesięczne dofinansowanie do wyjazdu wynosi od 450 do 520 euro. Istnieje również możliwość wyjazdów do uczelni partnerskich spoza UE – Erasmus+ KA107 (m.in. Uniwerysytet w Sarajewie, Czarnogórze, Prisztinie, a także Politechnika we Lwowie i Politechnika w Tiranie), w których miesięczne dofinansowanie wynosi 700 euro. W ramach programu Erasmus studenci I stopnia mają maksymalnie 12 miesięcy mobilności do wykorzystania na wyjazdy na studia i praktyki. Oznacza to, że student może studiować za granicą przez 2 semestry (ok. 9-10 miesięcy) i odbyć praktykę o minimalnej długości 2 miesięcy.Student ma możliwość wyjazdu na praktyki, które trwają minimum 2 miesiące, a maksymalnie 12 (w ramach 12-miesięcznego pakietu mobilności na czas trwania studiów I stopnia). Wysokość stypendium na wyjazd na praktyki jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża beneficjent. W roku 2020/2021 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 550, 600 lub 620 euro w przypadku wyjazdów na praktyki. Program Erasmus+ oferuje także możliwość wyjazdu na praktyki dla absolwentów w ciągu roku od ukończenia studiów. Nie obowiązują limity miejsc dotyczących wyjazdów na praktyki.Studenci, którzy otrzymują dodatek socjalny, mają możliwość otrzymania stypendium programu POWER dla osób w trudnej sytuacji materialnej na wszystkie wyjazdy na terenie krajów programu Erasmus+. Ponadto w ramach realizowanych wspólnych projektów studenci kierunku architektura mają możliwość darmowego uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach architektonicznych (np. na Ukrainie, w Czarnogórze, Niemczech) lub innych międzynarodowych przedsięwzięciach, których PWSZ w Nysie jest partnerem.

Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty River As User Friendly Public Space 5 prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie