Architektura MuratorKonkursyBiuro Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy oraz Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza 11 edycję konkursu EUROPAN pod tytułem BENEFITS OF FRIENDLY RADIATION

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy oraz Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza 11 edycję konkursu EUROPAN pod tytułem BENEFITS OF FRIENDLY RADIATION

Celem pracy konkursowej jest wskazanie odpowiedzi na postawiony przez organizatora problem: Wykorzystanie pozytywnego wpływu inwestycji przy przekształceniu zdegradowanych terenów przemysłowo-magazynowych Grochowa w wielofunkcyjną dzielnicę mieszkaniową

Europan to odbywający się co dwa lata od 1988 roku konkurs dla młodych architektów i osób zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni, którzy nie ukończyli 40 lat. Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań obejmujących różne formy zabudowy mieszkaniowej, a także wypracowanie nowych metod kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Jako największy europejski konkurs, Europan dotyka problemów występujących w tkance miejskiej. Europan stał się dla młodych architektów najbardziej znanym sposobem zaistnienia oraz często pierwszą platformą wymiany doświadczeń tj. zetknięcia talentu młodych twórców z inwestorami. Konkurs podejmuje próby rozwiązania niezauważanych lub pomijanych dotąd problemów z pogranicza architektury, urbanistyki, socjologii i ekonomii. Uczestnicy mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny ze zgłoszonych terenów położonych w całej Europie - uczestnicy z Hiszpanii mogą w swoich pracach studialno-projektowych rozwiązywać problemy terenu położonego w Polsce i odwrotnie. Takie zasady sprzyjają nowemu spojrzeniu na dane miejsce i wzbogacają debatę na temat przekształceń urbanistyczno-architektonicznych.

Zadanie konkursowe
Celem projektu konkursowego jest wskazanie odpowiedzi na postawiony przez organizatora problem:

WYKORZYSTANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU INWESTYCJI PRZY PRZEKSZTAŁCENIU ZDEGRADOWANYCH TERENÓW PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWYCH GROCHOWA W WIELOFUNKCYJNĄ DZIELNICĘ MIESZKANIOWĄ.

Strategia miasta
W ostatnim dziesięcioleciu rozwój Warszawy gwałtownie przyspieszył. Pozycja centrum administracyjnego, edukacyjnego, kulturowego i biznesowego oraz wyższa niż w pozostałych regionach kraju średnia zarobków powodują stały wzrost migracji. Ta sytuacja powoduje ciągłe „rozlewanie tkanki miasta”. Strategią miasta jest zwiększenie intensywności zabudowy, m.in. poprzez reurbanizację terenów poprzemysłowych oraz kolejowych. Organizacja EURO 2012 i budowa największej w mieście sali koncertowej Sinfonia Varsovia zwróciły uwagę na konieczność przekształceń terenów na wschodnim brzegu Wisły.

Zadanie projektowe
Projekt powinien uwzględniać specyfikę społeczną i kulturową Pragi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców dzielnicy. Optymalna proporcja zabudowy mieszkaniowej, terenów sportu, rekreacji, nowoczesnego przemysłu i pracy sprzyjać powinna dalszemu harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi dzielnicy. Ze względu na peryferyjne położenie terenu, tworzenie przejrzystej struktury powiązań z miastem - zarówno na poziomie lokalnym jak i całej aglomeracji – wymaga znalezienia atrakcyjnej przyciągającej funkcji na zakończeniu ulicy Podskarbińskiej. W projekcie należy wziąć pod uwagę rozwiązanie problemu istniejących barier komunikacyjnych w postaci linii kolejowych i właściwej od nich izolacji.

Lokalizacja
Teren projektu zlokalizowany jest w prawobrzeżnej części miasta, w zakolu otaczającej go od północy linii kolejowej w dzielnicy historycznie związanej z przemysłem. Od strony południowej obszar graniczy z obiektami sportowymi, pierwotnie przeznaczonymi dla lokalnej społeczności i dalej z tradycyjną dzielnicą mieszkaniową o robotniczo-socjalnym charakterze. Właściwy teren projektu już od lat 30-tych związany jest z przemysłem lotniczym. Obecny właściciel, reorganizujący przedsiębiorstwo, podjął decyzję o sprzedaży gruntów. Teren liczy 6 ha. Celem projektu jest stworzenie programu dla przyszłych mieszkańców - lecz nie kolejnej miejskiej sypialni - wielofunkcyjnej dzielnicy zapewniającej optymalne warunki do mieszkania, pracy i relaksu. Podstawą zrównoważonego rozwoju dzielnicy powinno być zachowanie właściwej proporcji zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacji i pracy.

Społeczność
Zasadniczym problemem jest zjawisko gentryfikacji czyli wypierania miejscowej ludności przez nowych, zamożnych mieszkańców. Nowa zabudowa powinna sprzyjać integracji starych i nowych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. Projektowana przestrzeń powinna być wielofunkcyjna, sprzyjać aktywności różnych grup społecznych.

Organizacja konkursu, systematyka pracy.
1. Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z regulaminem oraz proponowanym lokalizacją na stronie europejskiej centrali http://www.europan-europe.com/ lub na stronie krajowego sekretariatu http://www.europan.com.pl/

2. Uczestnicy konkursu, pobierają materiały dot. wybranej lokalizacji ze strony http://www.europan-europe.com/ uprzednie wnosząc opłatę 100€

3. Uczestnicy konkursu opracowują wybrany temat posługując sie przyjętym schematem charakterystycznym tylko dla Europanu. Polega on na podzieleniu przez organizatora rozpatrywanego terenu na trzy części składowe wzajemnie nakładające się, a specyfika pracy w każdej z nich polega na zmianie dokładności, skali w rozwijaniu zadań projektowych. Podział na kolejne fazy umożliwia rozpatrywanie problematyki związanej z lokalizacją wieloaspektowo i wielowątkowo w myśl zasady „Od ogółu do szczegółu”. 1.Conurbation 1/20 000 lub 1/50 000 2.Study Site 1/5 000 lub 1/10 000 3. Project site 1/2 000 lub 1/5 000

Forma oddania konkursu
3x plansze A1 oraz CD z projektem
zeszyt A3 max 10 stron

Nagrody i wyróżnienia
Laureat nagrodzony Pierwsza Nagrodą otrzyma 12 000 €
Laureat nagrodzony Druga Nagrodą otrzyma 6 000 €
Organizatorzy mogą przyznać Wyróżnienia Honorowe – bez gratyfikacji finansowej

Kalendarz procedury konkursowej:

Ogłoszenie konkursu
Wtorek, Luty, 28, 2011
Zakończenie rejestracji on-line: http://www.europan-europe.com/
Piątek, Czerwiec, 10, 2011
Wizja lokalna
Marzec 2011
Zakończenie okresu zadawania pytań dot. lokalizacji
Piątek, Maj 13, 2011
Zakończenie okresu zadawania pytań dot. regulaminu
Piątek, Czerwiec 17, 2011
Oddanie prac konkursowych
Wtorek, Czerwiec 30, 2011 (dostarczanie osobiste lub nadawanie pocztą)
Piątek, Lipiec 22, 2011 (dostarczanie przez pocztę)
Obrady Jury w Warszawie
Listopad, 4-5, 2011
Finałowe obrady Jury w Berlinie
Listopad 2011
Ogłoszenie rezultatów
Wtorek, Grudzień 15, 2011

Informacje:
Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
Plac Defilad 1, p. 1716
strona centrali europejskiej http://www.europan-europe.com/
strona edycji polskiej http://www.europan.com.pl/
kontakt z nami: europan@europan.com.pl

fotka z /zdjecia/e11.JPG
Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.