Architektura MuratorWydarzeniaDlaczego wojewoda unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową?

Dlaczego wojewoda unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową?

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) unieważnił w całości warszawską uchwałę krajobrazową. Dlaczego tak się stało? Jakie uzasadnienie podał wojewoda?

Dlaczego wojewoda unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową?
Pawilon Cepelii od strony ul. Marszałkowskiej, fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl

Prace nad warszawską uchwałą krajobrazową trwały cztery lata. Ostatecznie, po przeprowadzeniu licznych dyskusji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i przedstawicielami branży reklamowej, Rada Warszawy przyjęła ją 16 stycznia 2020 roku. 24 lutego organ nadzorujący, czyli Mazowiecki Urząd Wojewódzki, uznał, że dokument został uchwalony „z istotnym naruszeniem prawa” i w całości go unieważnił. Uzasadnienie liczy 41 stron.

Jako powody swojej decyzji wojewoda Konstanty Radziwiłł (PiS) wymienił przede wszytskim pominięcie konsultacji społecznych po wprowadzeniu zmian wynikających z wyłożenia uchwały do publicznego wglądu oraz uzgodnień ostatecznego kształtu zapisów dokumentu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zakwestionował ponadto formułowanie przez uchwałę regulacji dotyczących szyldów w formie ażurowej lub w formie muralu, limitowanie liczby sytuowanych na danej nieruchomości nośników reklamowych oraz regulowanie takich parametrów reklam cyfrowych, jak pora wyświetlania czy technologia wykonania.

Uchwała krajobrazowa: dlaczego unieważniona

Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem. Projektowana uchwała w toku prac przeszła istotne zmiany, które nie były konsultowane po pierwszym wyłożeniu, co czyni proces udziału społeczeństwa iluzorycznym, a nie można pominąć udziału społeczeństwa przy tak istotnej wpływającej na wiele aspektów życia regulacji prawnej – powiedział Konstanty Radziwiłł na konferencji prasowej zorganizowanej 26 lutego.

W mojej ocenie powyższe zarzuty są uznaniowe i nie znajdują dostatecznego oparcia ani w zapisach ustawowych, ani w dotychczasowym orzecznictwie. W decyzji wyraźna jest tendencja interpretacyjna zmierzająca do maksymalnego ograniczania prerogatyw władz publicznych bez oglądania się na spójność i celowość ocenianej regulacji – napisał na swoim profilu na FB Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, wcześniej naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, który przygotowywał projekt uchwały.

Co na to władze Warszawy? Zdaniem ratusza zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące procedury przyjmowania uchwał krajobrazowych w żadnym miejscu nie wspominają o obowiązku ponownego uzgadniania i wykładania dokumentów w przypadku uwzględniania uwag pozyskanych w trakcie procedury. Brak jest też podstaw do stosowania automatycznych analogii do procedur ustalonych w wypadku uchwalania planów miejscowych i studium, na które w swoim uzasadnieniu powołuje się wojewoda. Potwierdza to szereg wyroków WSA (w Gdańsku, Łodzi czy Opolu), które mówią jasno: „ustawodawca nie przewidział w takich wypadkach obowiązku ponowienia procedury w szczególności uzgodnień, opiniowania lub wyłożenia do publicznego wglądu”.

Z pisma wojewody wynika zresztą, że każda zmiana uchwały wymaga ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Oczywiste jest, że generowałoby to kolejne uwagi i zmiany, w konsekwencji oznaczając sprowadzenie procedury do absurdalnego, zamkniętego koła, w ramach którego miasto bez końca przeprowadzałoby cały proces od nowa. Nie rozumiemy również, dlaczego wojewoda w szczególny sposób zarzuca miastu brak ponownego uzgodnienia projektu uchwały przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, mimo, iż uwzględnione wskutek wyłożenia uwagi nie pogarszają w żaden sposób ochrony obiektów o charakterze zabytkowym – twierdzi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy w przesłanym do redakcji „A-m” komunikacie prasowym.

Radzie m.st. Warszawy przysługuje teraz prawo wniesienie skargi na rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni.

Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym w opinii inwestorów Już w przyszłym roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, nowe przepisy pozwolą na uproszczenie procedur, a w efekcie – skrócenie procesów inwestycyjnych. Deweloperzy i przedstawiciele agencji zrzeszonych w Polskiej Izbie Nieruchomości Komercyjnych przyznają, że zmiany są właściwe, jednak mało precyzyjne.
Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.
WT 2022: stanowisko architektów w sprawie nowych warunków technicznych 2022 20 września 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych budynków. SARP, Izba Architektów i Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły w ministerstwie rozwoju wspólne stanowisko zawierające uwagi do projektu WT 2022.
Reforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy Reforma planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów – informuje ministerstwo rozwoju.  Właśnie przekazało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinie można zgłaszać do 17 stycznia.
Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.
Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie zaopiniował nowelizację prawa budowlanego umożliwiającą budowę domów do 70 m² bez pozwolenia i apeluje do Senatu o jej odrzucenie.