Miasteczko Siewierz Jeziorna

i

Autor: serwis prasowy Miasteczko Siewierz Jeziorna budowane jest od 2008 roku na północnym skraju metropolii katowickiej.

Rozwój energetyczny Miasteczka Siewierz

Miasteczko Siewierz Jeziorna samowystarczalne energetycznie?

2023-06-22 14:17

Poznaliśmy szczegóły przyszłej strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna. Zaproponowane rozwiązania mają przyczynić się do uzyskania przez osiedle jak najwyższej samowystarczalności energetycznej przy jak najniższej emisji CO2.

Spis treści

  1. Miasteczko Siewierz Jeziorna według zasad nowego urbanizmu
  2. Energetyczne scenariusze „zielonej” przyszłości dla Miasteczka Siewierz
  3. Strategia energetyczna Miasteczka Siewierz Jeziorna

Miasteczko Siewierz Jeziorna według zasad nowego urbanizmu

Miasteczko Siewierz Jeziorna powstaje na 130-hektarowej działce nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, tuż przy granicy z metropolią katowicką. Projekt założenia, przeznaczonego docelowo dla 15 tysięcy mieszkańców, na zlecenie firmy Alta w 2007 roku opracowało biuro MAU Mycielski Architecture & Urbanism, a tzw. kod architektoniczny – Duane Phillips z DPZ Europe. Siewierz Jeziorna ma być pierwszym w Polsce tej skali osiedlem zbudowanym według zasad nowego urbanizmu – nurtu zapoczątkowanego w latach 80., który postuluje m.in. powrót do tradycyjnego projektowania miast, z centralnym rynkiem, zabudową kwartałową i ulicami dostosowanymi do skali pieszego. Dziś w domach wielo- i jednorodzinnych na terenie miasteczka mieszka już ok. tysiąca osób, w budowie są kolejne. Do 2045 roku powstanie tu 999 domów jednorodzinnych i 135 budynków wielorodzinnych.

Naszym celem jest stworzenie wzorcowego projektu, którego podstawową cechą będzie wysoka jakość życia, dostępność dla społeczeństwa, ograniczanie wpływu na środowisko – mówi Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki Alta. Obecnie wyzwaniem, zarówno dla nas jako inwestorów, jak i dla naszych mieszkańców jest zajęcie się źródłami energii. We współpracy z firmą E.ON przygotowaliśmy wstępne studium możliwości zapotrzebowania i zaopatrzenia Miasteczka Siewierz Jeziorna w energię ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. Zastosowanie proponowanych rozwiązań może pozwolić osiągnąć samowystarczalność energetyczną w ponad 70% – tłumaczy.

Energetyczne scenariusze „zielonej” przyszłości dla Miasteczka Siewierz

Wspomniany masterplan dla Miasteczka Siewierz Jeziorna wskazuje kierunki rozwoju, dzięki którym możliwe będzie stopniowe odejście od energii pochodzącej z paliw kopalnych. Proponowane rozwiązania obejmują zarówno technologie OZE, jak i tzw. społeczności energetyczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano, że roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Miasteczku Siewierz Jeziorna w roku 2023 wyniesie ok. 1772 MWh, a na energię cieplną – 12 209 GJ.

Punkt wyjścia stanowił bilans energetyczny, czyli całościowe zapotrzebowanie Miasteczka Siewierz Jeziorna na energię elektryczną i cieplną. Obejmuje on rozwój osiedla na przełomie lat 2023-2045, czyli do momentu ukończenia całości inwestycji.

W oparciu o uzyskane wyniki E.ON opracował trzy scenariusze rozwoju energetycznego Miasteczka Siewierz Jeziorna. Każdy kolejny wariant zakłada bardziej świadome i zaplanowane wykorzystanie technologii OZE. Uwzględnia również coraz mocniej zintegrowaną społeczność energetyczną zaangażowaną w lokalne przedsięwzięcia ekologiczne. W trzecim, najbardziej zaawansowanym scenariuszu, źródła OZE1 będą w stanie w 2045 roku zaspokoić potrzeby energetyczne na poziomie ok. 72 proc. Na drodze do tego celu konieczne będzie jednak spełnienie szeregu wytycznych.

Strategia energetyczna Miasteczka Siewierz Jeziorna

Masterplan to pierwszy krok do opracowania strategii energetycznej dla Miasteczka Siewierz Jeziorna. Na podstawie zebranych danych wynika, że na koniec 2045 roku przestrzeń mieszkalna będzie liczyła sobie 366 948 m², natomiast powierzchnia usługowo-biznesowa wyniesie 75 068 m². Analizy wskazują, że całkowite zużycie energii elektrycznej będzie wówczas kształtować się na poziomie 33 140 MWh.

W ramach przygotowanych rekomendacji E.ON przeanalizował wiele rozwiązań energetycznych pod kątem ich efektywności i zasadności wykorzystania na potrzeby Miasteczka Siewierz Jeziorna. Wśród nich znalazły się budowa i rozwój wspomnianych społeczności energetycznych, np. klastra energii, instalacji prosumenckich, ogólnodostępny hub mobilności i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także niskotemperaturowa sieć ciepłownicza V generacji wspierająca pracę pomp ciepła.