Architektura MuratorKonkurs Dach W Wielkim MieścieREGULAMIN KONKURSU DACH W WIELKIM MIEŚCIE

AKTUALNOŚCI

Clipboard01
Znamy wyniki Plebiscytu Internautów w konkursie Dach w Wielkim Mieście!

Zakończył się Plebiscyt Internautów XVI edycji konkursu studenckiego "Architektury-murator" Dach ...

Laureaci konkursu studenckiego Dach w Wielkim Mieście
Znamy laureatów konkursu Dach w Wielkim Mieście!

Prezentujemy wyniki XVI edycji konkursu studenckiego "Architektury-murator". Nagrodę główną otrzymali ...

TERMINARZ

4.10.2016 – 02.02.2017

Internetowa rejestracja

02.02.2017

Ostateczny termin opłaty za prenumeratę

20.02.-28.02.2017

Składanie prac konkursowych (osobiście lub pocztą/kurierem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00)

10.03.2017

Ogłoszenie wyników konkursu

13.03.-20.03.2017

Plebiscyt Internautów

REGULAMIN KONKURSU DACH W WIELKIM MIEŚCIE

Regulamin XVI edycji Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator” pt. Dach w wielkim mieście

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

POBIERZ WZÓR WYKAZU DANYCH PROJEKTANTÓW

POBIERZ KARTĘ POKWITOWANIA PRZYJĘCIA PRACY

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki XVI edycji Konkursu Studenckiego Dach w wielkim mieście.

 2. Organizatorem konkursu jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dęblińska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 91 850 000 zł.

 3. Sponsorem Konkursu jest firma FAKRO Sp. z o.o.

 4. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na państwo­wych i prywatnych uczelniach architektonicznych i projektowych z kraju i zza granicy.

 5. W Konkursie mogą brać udział studenci indywidualnie i w grupach, przy czym grupy mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Wszystkie osoby wchodzące w skłąd grupy muszą spełniać warunki określone w pkt 4 Regulaminu.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, będący pracownikami lub stałymi współpracownikami ZPR Media S.A. ani członkowie ich najbliższych rodzin.


II. Założenia Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu adaptacji poddasza budynku lub zaprojektowaniu nowej kubatury na dachu istniejącego obiektu w dowolnie wybranym miejscu w Polsce. Adaptacja może on mieć charakter obiektu prywatnego (np. mieszkanie, dom), usługowego (np. sklep, biuro, restauracja), lub publicznego (np. dom kultury, biblioteka, szkoła).

Konkurs przeprowadzany jest w terminie 4 października 2016 – 20 marca 2017 roku. Konkurs przeprowadzany jest na łamach miesięcznika „Architektura-murator” oraz na stronie internetowej www.dach-w-wielkim-miescie.pl

 1. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPR Media S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa w celu realizacji niniejszego konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.


III. Warunki konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

 • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wzięcie udziału w rejestracji internetowej (należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową) na stronie www.dach-w-wielkim-miescie.pl

 • Zakup półrocznej Prenumeraty miesięcznika Architektura-murator w promocyjnej cenie 34 złotych (cena regularna wynosi 89,4 zł) do dnia 30 stycznia 2017 r.
  Na podany przez zgłaszającego adres e-mail zostanie przesłany indywidualny Numer Rejestracyjny oraz link do zakupu specjalnej oferty prenumeraty miesięcznika Architektura-murator. Numer rejestracyjny należy umieścić wraz z dopiskiem KONKURS STUDENCKI w tytule przelewu bankowego opłaty za prenumeratę wynoszącej 34 złote lub w przypadku opłaty za prenumeratę On-line – w polu opisu. Opłatę należy wpłacić na konto: 41 1060 0076 0000 3310 0015 6733 do dnia 31 stycznia 2017 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty). Z konieczności (obowiązku) zakupu Prenumeraty zwolnieni są Studenci, którzy w momencie rejestracji mają już wykupioną Prenumeratę, a do jej zakończenia jest nie mniej jak 3 pełne miesiące. W przypadku udziału w konkursie grupy studentów wystarczy zgłoszenie zakupu prenumeraty przez jednego z członków danej grupy.

 • Wypełniona i wysłana za pośrednictwem strony internetowej konkursu Karta Zgłoszeniowa, po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej (zakupie Prenumeraty na określonych niniejszym Regulaminem zasadach), upoważnia do zgłoszenia w konkursie więcej niż jednego projektu. W przypadku zespołu projektowego jednokrotna rejestracja i opłata umożliwia zgłoszenie więcej niż jednego projektu pod warunkiem, że nie zmieni się skład zespołu. Osoba wpisana jako pierwsza w Karcie Zgłoszeniowej jest jednocześnie osoba odpowiedzialną za reprezentację zespołu.

 • Dostarczenie do siedziby redakcji (ul. Dęblińska 6 w Warszawie) osobiście, pocztą lub kurierem wymaganego Opracowania Konkursowego, będącego przedmiotem konkursu, w terminie 20-28 luty 2017 r. , od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.


 1. W ramach Opracowania Konkursowego, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch Plansz (Plansza 1 i Plansza 2) oraz płyty CD.

 • Plansza 1 powinna zawierać:

 • Zdjęcie obiektu, na którym nastąpić ma przebudowa, nadbudowa – w szerszym kadrze (wraz z otoczeniem)

 • Sytuacja przedstawiająca obiekt w realnym otoczeniu,

 • minimum jeden rzut (skala minimalna 1:200) z pokazaniem wyposażenia,

 • minimum jeden przekrój (skala minimalna 1:200) z pokazaniem wyposażenia,

 • krótki opis idei oraz informacje o wykorzystanych materiałach i technologiach,

 • wizualizacja przedstawiająca przebudowany strych lub nadbudowany dach wraz z budynkiem, w perspektywie ulicy lub innego fragmentu miasta.

 • Uwaga : Organizatorzy nie wymagają pracy opartej na rzeczywistej inwentaryzacji istniejącego strychu czy dachu, lecz na przybliżonym oglądzie i dokumentacji fotograficznej istniejącego obiektu.

 • Plansza 2 powinna zawierać:

Realistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrze i zewnętrze obiektu wraz z sylwetką człowieka, w czytelny sposób prezentujące główne założenia koncepcji. Ponadto prace, w których pokazane będzie wykorzystanie produktów marki FAKRO, ubiegać się będą dodatkowo o nagrodę specjalną sponsora konkursu.


Obie plansze w formacie 100 x 70 cm (w poziomie) muszą być wykonane na sztywnym i lekkim pod­kładzie (sugerowany materiał to spienione PCV grubości 5 mm), umożliwiającym ekspozycję podczas wy­stawy pokonkursowej (technika dowolna). Wyklucza się podkłady metalowe, blaszane, drewniane i z innych, podobnych materiałów. Plansze powinny zawierać dziurkowanie, umożliwiające zawieszenie pracy na wystawie pokonkursowej: Plansza 1 w każdym rogu, Plansza 2 w prawym i lewym górnym rogu.

Na planszach nie mogą znajdować się żadne dane identyfikacyjne, takie jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy. Prace należy oznaczyć Numerem Identyfikacyjnym (szczegóły w punkcie IV).


 • CD: Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w dwóch osobnych plikach) w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi (rozmiar 800 x 600 pikseli). Nazwy plików zawierać powinny sześciocyfrowy, nadany przez autora numer pracy (Numer Identyfikacyjny), według wzoru: plansza_1_xxxxxx; plansza_2_xxxxxx

 1. W ramach Opracowania Konkursowego, jako element dodatkowy uczestnik może przygotować Makietę, nie większa niż mieszcząca się w pudle o wymiarach 90x90x90 cm.


IV. Zasady szyfrowania i oddawania prac


 1. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna niepodpisana praca konkursowa.

 

Projekt należy opakować tak, aby plansze i makieta były ze sobą połączone i stanowiły jedną całość.


 1. Zapieczętowaną kopertę zawierającą wykaz danych projektanta lub projektantów (w przypadku zespołu) z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, e-maila, nazwy uczelni i wydziału, której jest/są studentem/studentami, roku studiów oraz procentowy udział członków zespołu w nagrodzie podpisany przez wszystkich członków zespołu.

 

W kopercie powinna się również znaleźć etykieta samoprzylepna o wymiarach 70x36/37 mm (jest to jednoczenie maksymalny rozmiar etykiety) z podstawowymi informacjami o autorze/autorach prac (czcionka Arial, rozmiar max. 14):
N umer IdentyfikacyjnyImiona i nazwiska projektantówWydział/Nazwa Uczelni


Numer Identyfikacyjny w pierwszym wierszu,
imię/imiona i nazwisko/nazwiska w drugim wierszu,
nazwa uczelni i wydziału/wydziałów w trzecim wierszu.
Naklejki będą umieszczane na czas pokonkursowej wystawy prac w prawym dolnym rogu plansz. Nie załączenie małej kartki/naklejki równoznaczne jest z brakiem zgody na podpisanie plansz danymi autora/autorów prac w trakcie wystawy.

W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. W przypadku osobistego oddawania pracy kopertę należy przekazać sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.


 1. Płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz, tak jak kopertę z wykazem danych, należy nakleić na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera, a w przypadku osobistego oddawania pracy należy przekazać ją sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Płyta CD nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.


 2. Plansze, płytę CD, model oraz kopertę z danymi projektanta/projektantów, oraz samo opakowanie pracy należy oznaczyć dowolnie wybranym sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym Pracy o wysokości 1 cm i nie dłuższym niż 5 cm. Numer Identyfikacyjny należy wpisać kontrastowym kolorem w prawym, górnym rogu plansz, modelu, obwoluty CD, zapieczętowanej koperty zawierającej dane projektanta/projektantów (oznaczonej dodatkowo literą “A”) oraz na karcie pokwitowania przyjęcia pracy, która znajduje się na stronie konkursowej www.architektura.muratorplus.pl/konkurs-mieszkanie-mlodego-architekta


 3. Dokumentem potwierdzającym złożenie Opracowania Konkursowego jest:

 • w przypadku osobistego składania karta pokwitowania przyjęcia pracy (którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach ze strony internetowej konkursu www.dach-w-wielkim-miescie.pl) oznaczona sześciocyfrowym Numerem Identyfikacyjnym przez składającego prace, a przez sekretarza organizacyjnego konkursu numerem konkursowym pracy oraz datą i godziną przyjęcia pracy (kopia karty dołączona zostanie do pracy), wypełniona w dwóch egzemplarzach;

 • w przypadku wysyłki pocztą lub kurierem potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez pracownika ZPR Media S.A.


V. Jury Konkursu

W skład Jury konkursu wchodzą:

Tomasz Konior

Hugon Kowalski

Ewa Rudnicka

Wojciech Subalski

Ewa P. Porębska


VI. Plebiscyt Internautów
Po weryfikacji przez Organizatora opłaty rejestracyjnej, na adres mailowy podany podczas rejestracji przez zgłaszającego, wysłany zostanie indywidualny link pod którym zgłaszający będzie mógł załączyć (na stronie Organizatora) elektroniczną wersję poniższych elementów Opracowania Konkursowego, celem wzięcia udziału w Plebiscycie Internautów
. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkowymi nagrodami poza nagrodą tytularną dla zgłaszanych projektów.
Zgłoszenie powinno zawierać

 • Plansza 1 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb

 • Plansza 2 – format JPG, 72 dpi, max. 500 kb

 • Opis pracy (do 800 znaków),

a także wpisać sześciocyfrowy Numer Identyfikacyjny (ten sam, którym podpisano plansze, CD, kopertę i makietę).

Załączone elementy posłużą do publikacji prac na stronie internetowej Konkursu (www.dach-w-wielkim-miescie.pl), oraz udziału w Plebiscycie Internautów.

Termin zgłaszania prac do Plebiscytu upływa z dniem 28 lutego 2017 r. Nie załączenie ich w tym terminie równoznaczne jest z niezgłoszeniem pracy do udziału w Plebiscycie Internautów na stronie internetowej Konkursu. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko te prace, które zostały fizycznie dostarczone do Organizatora w przewidzianym w Regulaminie terminie.

Plebiscyt Internautów odbędzie się w terminie od 13 do 20 marca 2017 na stronach www.dach-w-wielkim-miescie.pl, a głosy będzie można oddawać na najlepszy zdaniem Internautów projekt.
Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie liczby oddanych głosów. Zasady nagradzania głosujących w Plebiscycie Internautów regulować będzie odrębny Regulamin.
Wyniki Plebiscytu zostana ogłoszone do 30 marca 2016 roku na stronach www.dach-w-wielkim-miescie.pl.


VII. Kryteria oceny prac

Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na oryginalność rozwiązania zadanego tematu, a także na funkcjonalność, estetykę i możliwość zrealizowania projektu.

Ponadto prace, w których pokazane będzie wykorzystanie produktów marki FAKRO, ubiegać się będą dodatkowo o nagrodę specjalną sponsora konkursu – weekend w Hotelu Activa w Muszynie.

Nagroda specjalna Sponsora Konkursu, zostanie przyznana za kreatywne zastosowanie produktów firmy Fakro.


VIII. Nagrody, zasady odbioru

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

 • nagroda główna 7500 złotych

 • trzy wyróżnienia, każde po 1500 złotych

 • nagroda specjalna Sponsora Konkursu (Pierwsza nagroda - weekend w hotelu Activa dla każdego członka zespołu projektowego z osoba towarzyszącą w Muszynie, 2x zestaw gadżetów firmy FAKRO) – nagroda wydawana jest przez Sponsora Konkursu


 1. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem nagród laureatom konkursu.

 2. Organizator przekaże nagrody pieniężne poprzez dokonanie przelewu bankowego, potrącając uprzednio 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nagrody w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi na dzień wydania nagrody przepisami.

 3. Za formalności związane z wydaniem nagrody Sponsora Konkursu odpowiada Sponsor – firma FAKRO.

 4. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 30 marca 2017.

 5. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych

osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród.

 1. Laureaci poinformowani zostaną o nagrodzie telefonicznie oraz zaproszeni na uroczystość nagród ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w dniu 10 marca 2017. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

 2. Lista nagrodzonych zostanie upubliczniona na stronie internetowej:

www.dach-w-wielkim-miescie.pl do dnia 14 marca 2017 roku oraz na łamach miesięcznika „Architektura-murator” w numerze 5/2017.


IX. Prawa autorskie

 1. Wszyscy wypełniający ankietę zgłoszeniową oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do przekazanych materiałów.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub prezentacji w innych mediach.

 3. Wyłączne prawo do zastosowanych w Opracowaniu rozwiązań mają Twórcy Opracowania.


X. Postanowienia dodatkowe

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami Konkursu.

 2. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji konkursu oraz przekazania nagród.

 3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.

 4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród ani w przypadku nagród rzeczowych żądać wydania ich równowartości w gotówce.

 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.

 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady XVI Edycji Konkursu

Studenckiego „Dach w Wielkim mieście”.

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w siedzibie ZPR Media S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie (04-187) oraz na stronie internetowej www.dach-w-wielkim-miescie.pl.
  Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie przyznania nagrody/ód głównych i/lub wyróżnień jeżeli prace konkursowe nie spełniają wymogów konkursowych.

 2. Uczestnicy mogą odebrać nadesłane przez siebie prace w trakcie ostatniego dnia trwania wystawy w lub w ciągu pięciu kolejnych dni roboczych w godz. 10:00-17:00 w siedzibie Organizatora konkursu w biurze ZPR Media S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu mailowym o chęci odebrania pracy (informację prosimy kierować na adres architektura_foto@murator.com.pl). Po upływie tego okresu reklamacyjnego prace zostaną zniszczone.

 

XI. Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Redakcja Architektury-murator, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Konkurs Studencki” i zawierać rzeczowe uzasadnienie.

 2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w

prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.


Irena Walczak
Dyrektor Marketingu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

patroni