Any student of the faculty of architecture, interior design, industrial design (industrial forms) and other related programmes in the public and private architecture, design and art schools in Poland can participate in the workshop. Participation in the workshop is free. The cost of the event is covered by the International Cultural Centre in Kraków. The specific subsidy for the project was provided by the Ministry of Culture and National Heritage. Interview travel expenses are paid for by workshop candidates.

The application to participate in the Workshop should be sent only by e-mail to: success-stories@grupazpr.pl. The size of application materials must not exceed a total of 5MB. Each element of the application should be described according to Annex 1 of these Regulations.

A complete application includes:

- completed application form

- one-page CV in A4 format, with annotation “I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment (under the Data Protection Act of 29.08.1997; consolidated text: Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended)."

- cover letter – 800 characters

- three-page portfolio in A4 format, with works selected on one's own authority, which the Participant considers to be the most interesting

- signed Statement


The deadline for submitting applications is 9 June 2016 at 23:59!

 

POBIERZ:
- REGULAMIN WARSZTATÓW
- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- WZÓR UMOWY Z UCZESTNIKIEM

 

Uczestnikiem warsztatów może być każdy student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach architektonicznych, projektowych i artystycznych w Polsce. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty wydarzenia pokrywa Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjazd na rozmowy kwalifikacyjną pokrywa kandydat na uczestnika warsztatów.


Zgłoszenie do udziału w Warsztatach należy przesłać wyłącznie on-line na adres e-mail:
success-stories@grupazpr.pl. Wielkość materiałów zgłoszeniowych nie może przekraczać w sumie 5MB. Każdy element zgłoszenia należy opisać według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:
- wypełniony Formularz zgłoszeniowy
- jednostronicowe cv w formacie A4, z dopisaną formułką ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
- list motywacyjny na 800 znaków
- trójstronicowe portfolio w formacie A4, z pracami wybranymi według własnego uznania, które Uczestnik uważa za najbardziej interesujące do przedstawienia tutorom
- podpisane Oświadczenie


Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca 2016 roku do godziny 23:59!