P. Porębska

Ewa P. Porębska

Iniciator

architect, architecture critic. Editor-in-chief of Architektura-murator monthly magazine and vice president of ZPR Media S.A. publishing company. She works to promote the best practices of architecture, wrote many articles on topics related to architecture, and she is the originator and curator of numerous exhibitions devoted to this subject. Juror of the Mies van der Rohe European Architecture Award 2013 and the European Prize for Urban Public Space 2016. Member of the jury of the World Architecture Festival in Barcelona in 2008-2010.


architekt, krytyk architektury. Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” i wiceprezes wydawnictwa ZPR Media SA. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców architektury – napisała wiele artykułów na tematy związane z architekturą, jest pomysłodawczynią i kuratorką licznych wystaw poświęconych tej tematyce. Juror Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016. Członek jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010.

Tylec

Beata Tylec

Coordinator

architect, photo editor, editor for student affairs in Architektura-murator, a graduate of the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology and the Fachhochschule Muenster in Germany. She participated in many student workshops, including Architektour, OSSA and MSA Annual. She organizes the Student Competition in Architektura-murator monthly magazine.

 

architekt, fotoedytor, redaktor ds. studenckich „Architektury-murator”, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Fachhochschule Muenster w Niemczech. Uczestniczka wielu warsztatów studenckich, m.in. Architektour, OSSA, MSA Annual. Organizatorka Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator”.

Siuda

Maciej Siuda

Tutor

architect, graduated with honours from the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology, scholar of Universidad Politecnica de Valencia, his diploma XYZ STRUCTURE was presented, among others, in the Guggenheim Museum in New York, a finalist in the international competition Archiprix at MIT in Boston, in 2008-2011 he worked for Sou Fujimoto (Tokyo) and Grupo Aranea (Alicante) design offices. Lecturer at the School of Form and Kielce University of Technology. He runs his own company since 2010. He carries out projects in Spain, Italy, the United States, Poland and Haiti.

 

architekt, absolwent z wyróżnieniem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Universidad Politecnica de Valencia, jego dyplom XYZ STRUCTURE prezentowany m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, finalista w międzynarodowym konkursie Archiprix na MIT w Bostonie, w latach 2008-2011 architekt w takich biurach projektowych, jak Sou Fujimoto (Tokio) czy Grupo Aranea (Alicante). Wykładowca w School of Form oraz na Politechnice Świętokrzyskiej. Od 2010 roku prowadzi własną działalność projektową. Realizuje projekty w Hiszpanii, Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na Haiti.

Twardoch

Agata Twardoch

Tutor

architect and urban planner, lecturer at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology (graduated in 2004, doctorate in 2010). She is primarily concerned with housing construction and alternative housing, she conducts research, open lectures and design workshops. She writes for magazines. She designs architecture, public space and interiors. Her own home project represented Poland at the international exhibition "V4 single-family houses in the Visegrad countries 2014". Co-owner of Pracownia 44STO design company.

 

architekt i urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (dyplom WA PŚl 2004, doktorat 2010). Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje architekturę, przestrzeń publiczną i wnętrza. Jej projekt domu własnego reprezentował Polskę na międzynarodowej wystawie "V4 Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2014”. Współwłaścicielka biura architektonicznego Pracownia 44STO

Wiśniewski

Michał Wiśniewski

Tutor

architectural historian, an employee of the University of Economics in Kraków and the International Cultural Centre. Member of the Board of the Foundation Institute of Architecture. He conducts research on architecture and urban development in the 19th and 20th century, architecture and modern art and historic preservation. Author of books and articles about 20th century architecture, curator of architectural exhibitions.

 

historyk architektury, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury. Zajmuje się badaniami nad architekturą i rozwojem miast w XIX i XX wieku, architekturą i sztuką nowoczesną oraz ochroną zabytków. Autor książek i artykułów, nt. architektury XX wieku, kurator wystaw o architekturze.