REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI KONKURSU ŻYCIE W ARCHITEKTURZE NA NAJLEPSZE OBIEKTY ARCHITEKTURY POWSTAŁE W POLSCE W LATACH 2013-2014 POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

REGULAMIN W PLIKU PDF

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest ZPR Media S.A., wydawca miesięcznika „Architektura-murator”, z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Dęblińskiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 91 850 000,00 złotych, NIP 526-00-08-745, REGON 012012459 („Organizator”).

Partnerem VIII edycji konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

2. Patronat

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

3. Cel konkursu

Architektura jest środowiskiem życia człowieka. Celem konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem. VIII edycja dotyczy lat 2013-2014.

4. Kategorie konkursu

Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – Nagrodę Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce (lata 2013-2014) przyzna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wybierając realizację spośród trzech rekomendowanych przez powołane przez Prezydenta trzyosobowe jury, nagrody główne w 5 kategoriach regulaminowych przyzna jury powołane przez Organizatora, a tytuł „Ulubieńca Polski (lata 2013-2014)” – osoby głosujące w otwartym plebiscycie. Podobnie jak w poprzedniej edycji istnieje możliwość ustanowienie dodatkowych nagród – przyznanych przez ministrów rządu RP i głównego sponsora konkursu.

a. Prezydent RP przyznaje Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – Nagrodę Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce (lata 2013-2014).

b. Jury w składzie określonym w p. 6 Regulaminu przyznaje nagrody dla:

o Najlepszego Budynku Użyteczności Publicznej w Polsce w latach 2013-2014

o Najlepszego Budynku Wielorodzinnego w Polsce w latach 2013-2014

o Najlepszego Budynku Jednorodzinnego w Polsce w latach 2013-2014

o Najlepszej Przestrzeni Publicznej w Polsce w latach 2013-2014

i, po raz pierwszy w historii konkursu,

o Najlepszego Wnętrza Użyteczności Publicznej w Polsce w latach 2013-2014

W ramach tej ostatniej kategorii zgłaszane mogą być zarówno wnętrza obiektów kultury, obiektów edukacyjnych czy biurowych, jak i wnętrza sklepów, restauracji czy hoteli. Kategoria nie obejmuje jedynie prywatnych wnętrz mieszkalnych.

c. Osoby głosujące w internetowym plebiscycie przyznają wybranemu obiektowi tytuł „Ulubieńca Polski (2013-2014)”.

5. Zgłoszenia

a. Do konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku w latach 2013-2014 zaliczające się do kategorii, w których przyznawane są nagrody.

b. Realizacje mogą być zgłaszane przez: autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych budynków, autorów i zespoły autorskie projektów przestrzeni publicznych oraz autorów i zespoły autorskie projektów wnętrz.

c. Autorzy budynków użyteczności publicznej, którzy zaprojektowali zarówno sam obiekt, jak i jego wnętrza, mogą taką realizację zgłosić jednocześnie w dwóch kategoriach: Najlepszy Budynek Użyteczności Publicznej w Polsce w latach 2013-2014 oraz Najlepsze Wnętrze Użyteczności Publicznej w Polsce w latach 2013-2014.

d. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą elektroniczną na stronie www.zyciewarchitekturze.pl.

Aby zgłosić realizację należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu www.architektura.murator.com.pl.

e. Zgłaszający wypełnia formularz, w którym zobowiązany jest określić:

- kategorię, w której zgłaszana jest realizacja,

- nazwę inwestycji,

- dokładny adres realizacji,

- autora lub zespół autorów oraz ewentualnych współautorów projektu,

- inwestora,

- rok rozpoczęcia i zakończenia projektu,

- rok oddania realizacji do użytku,

- dane osoby oddelegowanej do kontaktu z redakcją „Architektury-murator” przez zgłaszającego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej (jeśli różnią się od danych osoby oddelegowanej przez zgłaszającego),

- powierzchnię użytkową obiektu (terenu w przypadku przestrzeni publicznej lub wnętrza w przypadku wnętrz),

- kubaturę obiektu (w przypadku budynków użyteczności publicznej, wielo- i jednorodzinnych),

- opcjonalnie: koszt inwestycji,

- odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczoną w formularzu.

f. Zgłaszający zobowiązany jest ponadto dołączyć 4 zdjęcia realizacji w wersji elektronicznej (1 zdjęcie przedstawiające obiekt w kontekście otoczenia, 1 przedstawiające elewację, 1 przedstawiające detal i 1 przedstawiające wnętrze, a w przypadku kategorii Wnętrze Użyteczności Publicznej – 1 zdjęcie ogólne, 2 przedstawiające przestrzeń charakterystyczną i 1 przedstawiające detal).

Zdjęcia muszą przedstawiać stan rzeczywisty (niedopuszczalne są wizualizacje, fotomontaże i kompilacje kilku ujęć). Ze względów technicznych załączone fotografie powinny być zapisane w formacie .jpg, mieć rozdzielczość wynoszącą 72 DPI, 980 pikseli w podstawie i max. 500 kb, a nazwa pliku musi zawierać nazwę inwestycji i liczbę porządkową (np. „muzeum_narodowe_w_warszawie_1”; „muzeum_narodowe_w_warszawie_2” itd.) W nazwach plików nie należy używać polskich znaków.

g. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail.

h. Autorzy lub zespoły autorskie, których realizacje zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Tym samym będą zobowiązani do przesłania na adres redakcji „Architektury-murator” dodatkowych materiałów w postaci rysunków, opisów technicznych, zdjęć, publikacji lub innych, które ich zdaniem służą wyjaśnieniu koncepcji i ukazaniu walorów realizacji. Materiały muszą zostać dostarczone do dnia 25 lutego 2015 roku.

6. Jury konkursu i sposób oceny zgłoszeń

a. W skład jury wchodzić będzie trzech architektów wskazanych przez redakcję „Architektury-murator”, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich i redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” oraz trzech przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.

b. Powołani w skład jury trzej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP będą uczestniczyć w dwóch pierwszych etapach obrad jury oraz w publicznej prezentacji podczas III etapu, na takich samych zasadach jak pozostali jurorzy.

c. W pracach jury mogą brać udział wyłącznie architekci, których prace nie zostały zgłoszone do konkursu. W przypadku zgłoszenia do konkursu realizacji autorstwa architekta będącego członkiem jury, jury w porozumieniu z Organizatorem konkursu podejmie decyzję bądź o niedopuszczeniu realizacji do konkursu, bądź o rezygnacji realizacji z funkcji członka jury. W tej sytuacji do jury zostanie powołany w jego miejsce nowy członek.

d. Ocena projektów przebiegać będzie w III etapach:

- I etap:

W I etapie konkursu jury składające się z powołanych przez organizatora architektów i trzech przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, po obejrzeniu elektronicznych zgłoszeń wskaże w każdej z 5 kategorii po 10 realizacji, które przejdą do II etapu selekcji. Spośród realizacji wyłonionych w tym etapie będą mogli zostać wybrani laureaci nagród i wyróżnień ministrów rządu RP. Wszystkie wyłonione w tym etapie realizacje będą też brały udział w internetowym głosowaniu na „Ulubieńca Polski (lata 2013-2014)”.

- II etap:

W II etapie konkursu jury składające się z powołanych przez organizatora architektów i trzech przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP spośród realizacji wskazanych w I etapie wybierze maksimum 3 realizacje nominowane do nagród głównych w każdej kategorii konkursowej (w sumie maksymalnie 15 realizacji). Członkowie jury zdecydują o ich wyborze w drodze głosowania.

- III etap:

Ostatni etap prac jury będzie miał charakter posiedzenia otwartego dla publiczności. W czasie publicznej prezentacji przed jury autorzy realizacji nominowanych w poszczególnych kategoriach (w sumie maksymalnie 15 realizacji) przedstawią prezentacje na ich temat (trwające nie dłużej niż 10 minut), po czym wszyscy jurorzy będą mieli możliwość zadawania autorom uzupełniających pytań. Następnie odbędą się dwa odrębne posiedzenia. Jury powołane przez Organizatora (czyli: trzech architektów wskazanych przez redakcję „Architektury-murator”, prezes SARP oraz redaktor naczelna miesięcznika „Architekturamurator) w zamkniętym głosowaniu wyłoni zwycięskie obiekty w 5 kategoriach regulaminowych, natomiast przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP w zamkniętym głosowaniu wyłonią 3 obiekty pretendujące do Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – Nagrody Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce. Laureata, spośród 3 pretendujących obiektów, wyłoni Prezydent RP.

7. Kryteria oceny

a. Przy ocenie budynków użyteczności publicznej jury zwróci szczególną uwagę na:

- relacje między budynkiem a jego otoczeniem (skala, osie otwarcia, dominanty, kolorystyka, materiał)

- zgodność wyrazu architektonicznego obiektu z jego przeznaczeniem

- ideę wiodącą w koncepcji architektonicznej (pomysł przestrzenny, symboliczny)

- umiejętność łączenia funkcjonującej konwencji estetycznej z nowymi wartościami architektonicznymi

- zgodność detali architektonicznych i użytych materiałów z ogólnym wyglądem obiektu

- przestrzeń wewnętrzną budynku (czytelność, estetykę, funkcjonalność)

- jakość wykonania

- elastyczność rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych (podatność na zmiany sposobu użytkowania)

- rozwiązania proekologiczne

- dostępność dla osób niepełnosprawnych/wózków dziecięcych/osób starszych i dzieci

b. Przy ocenie budynków wielorodzinnych jury zwróci szczególną uwagę na:

- komfort życia przyszłych mieszkańców w zaprojektowanym obiekcie

- odpowiednie zakomponowanie otoczenia obiektu

c. Przy ocenie budynków jednorodzinnych jury zwróci szczególną uwagę na:

- dostosowanie budynku do potrzeb, przyzwyczajeń i trybu życia inwestora oraz jego rodziny

- zgodność projektu z wielkością działki i jej otoczeniem

d. Przy ocenie przestrzeni publicznych jury zwróci szczególną uwagę na:

- zaspokojenie potrzeb lokalnej lub ponadlokalnej społeczności

- dostosowanie do otoczenia

- połączenie z otaczająca tkanką miejską

- ergonomię mebli miejskich

- funkcjonalność założenia, łatwość w utrzymaniu

- estetykę i wykonanie poszczególnych elementów

- dostępność, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

- odporność na zniszczenia

- innowacyjność i oryginalność rozwiązań przestrzennych

- jakość zieleni

- podatność na różne sposoby użytkowania

e. Przy ocenie wnętrz użyteczności publicznej jury zwróci szczególną uwagę na:

- umiejętność wykreowania odpowiedniej dla danej funkcji i założeń ideowych obiektu wewnętrznej przestrzeni publicznej

- zgodność wyrazu architektonicznego z charakterem budynku

- uniwersalność rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych (podatność na zmiany sposobu użytkowania)

- umiejętność operowania środkami architektonicznymi w celu nadania przestrzeni cech charakterystycznych

- ergonomię i komfort użytkowania

- rozwiązania proekologiczne

8. Plebiscyt na „Ulubieńca Polski”

a. Plebiscyt na „Ulubieńca Polski (lata 2013-2014)” jest odrębną kategorią konkursową. W głosowaniu na stronie internetowej www.zyciewarchitekturze.pl będą brały udział realizacje, które przeszły I etap wstępnej selekcji do nagród głównych. Plebiscyt rozpocznie się 11 marca 2015 roku, a zakończy 2 kwietnia 2015 roku. Zasady głosowania określa odrębny regulamin.

b. Tytuł „Ulubieńca Polski (lata 2013-2014)” otrzyma realizacja, na którą w otwartym, internetowym głosowaniu zostanie oddana największa liczba głosów. Głosowanie odbędzie się najpóźniej dwa tygodnie przed uroczystą galą wręczenia nagród.

9. Nagrody

a. Nagrody Główne

Nagrody Główne przyznane zostaną 5 realizacjom – po jednej w każdej kategorii. Nagroda główna ma charakter prestiżowy – to statuetka ARCHITEKTURY autorstwa znanego rzeźbiarza prof. Adama Myjaka.

Autorzy i inwestorzy obiektów nagrodzonych i nominowanych do nagród głównych otrzymają dyplomy honorowe.

b. Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – Nagroda Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce (lata 2013-2014)

W ramach konkursu zostanie przyznane Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce. Nagroda zostanie przyznana jednej z 15 realizacji zakwalifikowanych do III etapu obrad jury. Nagrodą jest statuetka Grand Prix ŻYCIE W ARCHITEKTURZE autorstwa rzeźbiarza prof. Adama Myjaka.

c. Istnieje możliwość ustanowienia nagród dodatkowych przez ministrów rządu i sponsora głównego konkursu.

d. Autorowi i inwestorowi realizacji wyłonionej w plebiscycie na „Ulubieńca Polski (lata 2013-2014)”, zostanie wręczona nagroda – tablica pamiątkowa do zawieszenia na obiekcie.

e. Wśród głosujących w plebiscycie na „Ulubieńca Polski” zostaną przyznane nagrody według odrębnego regulaminu.

10. Terminarz

a. Ogłoszenie konkursu nastąpi 9 grudnia 2014 roku.

b. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2015 roku.

c. Realizacje nominowane do nagród głównych zostaną zaprezentowane na publicznym posiedzeniu jury 11 i 12 marca 2015 roku.

d. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości podczas ceremonii zakończenia konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej, co nastąpi w kwietniu 2015 roku.

e. Omówieniu wyników konkursu oraz prezentacji laureatów i obiektów nominowanych do nagród głównych poświęcony zostanie numer 7/2015 miesięcznika „Architektura-murator”.

f. Podane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów organizator niezwłocznie poinformuje uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie www.zyciewarchitekturze.pl.

11. Postępowanie reklamacyjne

a. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu oraz najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród w formie pisemnej – przesłane listem poleconym – na adres: Redakcja „Architektury-murator”, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”. Decyduje data stempla pocztowego.

b. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.

c. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni roboczych od momentu ich otrzymania przez Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

12. Prawa autorskie i środki ochrony prawnej

a. Autorzy obiektów zgłoszonych do konkursu składają oświadczenie o autorstwie zgłaszanego obiektu oraz o przysługujących im pełnych majątkowych i osobistych prawach autorskich do nadesłanych materiałów, w tym filmów i zdjęć lub o innych uprawnieniach upoważniających ich do dysponowania tymi materiałami dla celów określonych w niniejszym konkursie, a także odpowiednio zgody właścicieli/inwestorów obiektu.

b. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich materiałów nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym podczas wystawy pokonkursowej i innych wystawach przewidzianych po zakończeniu konkursu, a także możliwość ich publikacji dla celów informacji prasowych i promocji konkursu we wszelkich mediach bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie dodatkowych zgód.

c. Ustalenia punktów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.